REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską, z jednej strony, a Rządem Grenlandii i Rządem Danii, z drugiej strony

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/794 z dnia 11 maja 2021 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Nagykun rizs” (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/795 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej alfa-cypermetryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2021/786 z dnia 10 maja 2021 r. upoważniająca Republikę Chorwacji do zastosowania zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE w odniesieniu do oleju napędowego wykorzystywanego do obsługi sprzętu do humanitarnego rozminowywania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/787 z dnia 12 maja 2021 r. upoważniająca Litwę do odmowy przyznania zwolnienia z podatku akcyzowego w odniesieniu do niektórych produktów do płukania jamy ustnej i płynów kosmetycznych na bazie alkoholu, zgodnie z dyrektywą Rady 92/83/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3260) (Jedynie tekst w języku litewskim jest autentyczny)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/788 z dnia 12 maja 2021 r. ustanawiająca zasady monitorowania i zgłaszania zakażeń SARS-CoV-2 u niektórych gatunków zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3293)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja (UE) 2021/789 Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu i zamknięcia ksiąg rachunkowych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji („SRB”) za rok budżetowy 2019 (SRB/PS/2021/03)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/783 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ustanawiające Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/785 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ustanawiające Unijny program zwalczania nadużyć finansowych i uchylające rozporządzenie (UE) nr 250/2014

Strony 110 - 110 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/790 z dnia 10 maja 2021 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Pesca di Delia” (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/791 z dnia 10 maja 2021 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy („Aischgründer Karpfen” (ChOG))

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/792 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Wspólnego Komitetu ds. Produktów Ekologicznych ustanowionego na mocy Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie handlu produktami ekologicznymi w odniesieniu do przyjęcia regulaminu Wspólnego Komitetu ds. Produktów Ekologicznych

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/696 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające Unijny program kosmiczny i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013 i (UE) nr 377/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/697 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Obronny i uchylające rozporządzenie (UE) 2018/1092 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 149 - 149 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/698 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów i usług wdrażanych, udostępnianych i użytkowanych w ramach Unijnego programu kosmicznego, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Unii, oraz uchylenia decyzji 2014/496/WPZiB

Strony 178 - 178 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/773 z dnia 10 maja 2021 r. upoważniająca państwa członkowskie, zgodnie z dyrektywą Rady 1999/105/WE, do podjęcia tymczasowej decyzji w sprawie równoważności leśnego materiału rozmnożeniowego niektórych kategorii produkowanego w niektórych państwach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3194)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/763 z dnia 23 kwietnia 2021 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do sprawozdawczości nadzorczej w obszarze minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych oraz podawania tego wymogu do wiadomości publicznej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/774 z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości elektronicznych rejestrów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/775 z dnia 11 maja 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do odstępstw od reguł dotyczących „produktów pochodzących” określonych w umowie o handlu i współpracy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/776 z dnia 11 maja 2021 r. ustanawiające wzory niektórych formularzy oraz przepisy techniczne dotyczące skutecznej wymiany informacji na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/777 z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/778 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas 103. posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu Międzynarodowej Organizacji Morskiej i 76. posiedzenia Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej w związku z przyjęciem zmian do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, Międzynarodowego kodeksu rozszerzonego programu inspekcji podczas przeglądów masowców i zbiornikowców olejowych, Międzynarodowego kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego oraz Międzynarodowej konwencji o kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych stosowanych na statkach

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

REKLAMA