REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wycinka drzewa - wniosek o zezwolenie online od 2023

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Zofia Jóźwiak
Zofia Jóźwiak
Oprac. Paulina Karpińska
Wniosek o pozwolenie na wycięcia drzewa będzie można w 2023 złożyć online
Wniosek o pozwolenie na wycięcia drzewa będzie można w 2023 złożyć online
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Gminy muszą pilnie przygotować się na zmiany w ustawie o ochronie przyrody. Od 27 stycznia 2023 r. wnioski o usuwanie drzew przyjmą także online. Najprawdopodobniej też więcej niż obecnie okazów obywatele wytną bez zezwolenia. Jest jednak sposób, żeby temu częściowo zapobiec.
rozwiń >

Wycinka drzewa - wniosek online od 2023

Możliwości przesłania wniosku o wydanie zezwolenia bądź zgłoszenia wycięcia drzewa drogą elektroniczną (zezwolenie dotyczy osób prawnych i prowadzących działalność gospodarczą, a zgłoszenie - fizycznych) wprowadziła opublikowana kilka dni temu ustawa z 26 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185).

REKLAMA

Wzór wniosku o zezwolenie na wycięcie drzewa - od 2023 jednolity w całym kraju

Co istotne, wnioski będą wkrótce jednolite w całym kraju i zostaną zamieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ministra klimatu i środowiska.

REKLAMA

Nadal - tak jak do tej pory - ich adresatem co do zasady będzie wójt, burmistrz czy prezydent miasta (na terenach zabytkowych konserwator zabytków). Nie zmieniają się też ustawowe wymogi określające, co ma w nim zostać zawarte. Podobnie jak do tej pory za jego złożenie nie będzie też pobierana opłata.

Wprowadzenie jednolitego wzoru wniosku jest istotną zmianą. Dotychczas to gminy samodzielnie decydowały, co ma znajdować się we wnioskach. W efekcie w poszczególnych JST różnią się one od siebie szczegółami. Przykładowo niektóre gminy sugerują, że wycinka nie powinna nastąpić wcześniej niż po trzech miesiącach od złożenia wniosku. Niektóre proszą o podanie we wniosku pomiaru na dwóch wysokościach - nie tylko 130 cm, ale również 5 cm. Bywa, że niektóre JST wymagają zrobienia zdjęcia drzewa. Teraz w wersji elektronicznej ma to zostać ujednolicone na poziomie kraju.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa w formie pisemnej w 2023

W tej beczce miodu jest jednak łyżka dziegciu, bo nowelizacja nic nie mówi o konieczności ujednolicenia pisemnych formularzy, które nadal będą dopuszczalne obok wersji online. Pytany przez nas resort klimatu środowiska przyznaje, że przepisy do tego nie obligują. „(…) Na konieczność ujednolicenia «tradycyjnych wniosków» w skali kraju nie wskazują przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Takiej intencji ustawodawcy nie potwierdzają również zapisy uzasadnienia do ustawy” - czytamy w odpowiedzi MKiŚ na pytania Dziennika Gazety Prawnej.

Wynika więc z tego, że w jednej gminie będą mogły funkcjonować dwa różne wnioski (zgłoszenia) - inny w wersji papierowej i inny elektroniczny.

Wycinka drzewa w 2023 - do nowych przepisów trzeba się dostosować

- Do nowych wymogów się dostosujemy, tak jak robimy to do tej pory, lecz nie zmieni to podejścia samorządów, zwłaszcza małych, do ochrony przyrody - mówi Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP i wójt gminy Terespol.

Jego zdaniem biurokracja przy sprawach związanych z wycinką drzew jest nadmierna, ma być może sens w miastach czy gminach o niewielkim zadrzewieniu, ale nie w małych JST, gdzie jedna osoba musi się tym zagadnieniem zajmować w praktyce codziennie. Umożliwienie składania elektronicznych wniosków pozytywnie oceniają Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich, a także Grzegorz Cichy, burmistrz Proszowic i prezes Unii Miasteczek Polskich. Ten ostatni dodaje też, że usprawni to i przyspieszy korespondencję między urzędami (z powiatami lub urzędami marszałkowskimi), np. gdy chodzi o wycinkę na terenach będących własnością gmin. - I oszczędzi też papieru - dodaje Cichy.

Nie tylko wniosek o zgodę na wycięcie drzewa będzie elektroniczny

REKLAMA

Możliwość skorzystania z elektronicznych wniosków nie będzie się ograniczać do zgód na wycięcie drzew. Taką postać będzie miał także wniosek o udzielenie zezwolenia na odstępstwa od tzw. zakazów gatunkowych (np. na uzyskanie zezwolenia na wwożenie z zagranicy lub wywożenie poza granicę państwa okazów gatunków objętych ochroną ścisłą). Adresatem tych wniosków będzie, w określonych nowelizacją przypadkach, generalny dyrektor ochrony środowiska, regionalny dyrektor ochrony środowiska (dotyczy gatunków objętych np. ochroną częściową) czy minister ochrony środowiska (na terenie parku narodowego, po zasięgnięciu opinii dyrektora parku).

Elektronicznie można będzie także zgłaszać regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska prowadzenie niektórych działań związanych z wodami na terenach chronionej przyrody, w tzw. obrębach ochronnych, a także w obrębie cieków naturalnych. Przykładowe działania to melioracje wodne czy wydobycie żwiru.

Wycinka drzew bez zezwolenia - projekt zmiany przepisów

O ile styczniowa zmiana będzie proceduralna, to kolejna nowela przepisów likwidująca zbędne bariery administracyjne i prawne, druk sejmowy nr 2628, może przynieść skutki niekorzystne dla środowiska przyrodniczego, zwłaszcza w miastach. Między innymi o 20 cm ma zostać zwiększony obwód drzew, które można wyciąć bez zgłoszenia. Zgodnie z ww. projektem nowelizacji wymogi dla wycinki mają wynosić:

 • 100 cm - dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 85 cm - dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego;
 • 70 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Może to spowodować znaczące zmniejszenie ilości zieleni w miastach, bo skoro niepotrzebne będzie nawet zgłoszenie na nieco większe niż do tej pory okazy, to trudno będzie zatrzymać ewentualną, np. związaną z pozyskiwaniem opału, wycinkę.

Na jeszcze jeden problem wynikający z tej zmiany zwraca uwagę Łukasz Pawlik, zastępca dyrektora ds. zieleni w Zarządzie Zieleni Miejskiej Krakowa. Po zmianie ustawy inne będą wymiary drzew wymagające zgłoszenia dla osób fizycznych (o 20 cm grubsze), a inne dla przedsiębiorcy występującego o zezwolenie (takie jak obecnie). Dlatego np. obawia się on, że deweloper, który zechce oczyścić działkę, będzie umawiać się z osobą fizyczną, żeby zrobiła to przed sprzedażą.

Może to spowodować, że nieco grubsze drzewa będą usuwane na wyrost, kiedy jeszcze nie będzie znany sposób zagospodarowania terenu. To może spowodować dodatkowe zwiększenie liczby usuwanych drzew.

Ograniczenie możliwości wycinki drzew bez konieczności uzyskiwania zezwolenia

Czy gminy mogą takim działaniom zapobiec? Taką możliwość, przynajmniej na części terenów, widzi prof. Maciej Nowak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

- Odpowiednie zapisy można jak najszybciej próbować wpisać do planów miejscowych - radzi ekspert, ale zwraca uwagę, że proces ten może zająć co najmniej kilka miesięcy. Ile konkretnie? - Zależy to m.in. od gminy, terenu, do jakiego plan się odnosi, oraz liczby niezbędnych procedur - mówi prof. Nowak.

- Gminy mogłyby wypracować takie rozwiązania w miejscowych planach, które ograniczałyby możliwość usunięcia drzew bez konieczności uzyskiwania zezwolenia. Także z terenów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych - wtóruje mu mec. Krzysztof Gruszecki. - Jeżeli gmina wprowadzi np. zakaz usuwania z terenu nieruchomości istniejącej zieleni wysokiej albo określonych kategorii drzew, to w ten sposób będzie kształtowała również zieleń na terenach nieruchomości, z których drzewa mogą zostać usunięte na podstawie zgłoszenia - dodaje mec. Gruszecki.

Okazuje się jednak, że nie wszystkie zapisy są jednakowo skuteczne.

- Przebadaliśmy w ostatnim czasie kilkaset planów. I wynika z tego, że nie wszystko się udaje gminom zgodnie z zamierzeniami - komentuje profesor Nowak.

Jak mówi, zdarza się wdrażanie wytycznych dotyczących ścinania drzew, które trudno wyegzekwować prawnie.

- Lepiej jest wyznaczać, np. w planie, obszar zieleni miasta, co daje pretekst do wprowadzania ograniczeń w zagospodarowaniu terenu. W takiej sytuacji łatwiej będzie potem uzasadniać przed sądem, dlaczego wprowadzono ograniczenia - radzi prof. Nowak. Dla porządku dodajmy, że o tym, że zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego można chronić zieleń, mówi art. 83f ust. 14 lit b ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916, ost. zm. 2185).

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiada na pytania Dziennika Gazety Prawnej

PYTANIE DGP: Czy w związku ze zmianą prawa ochrony środowiska mają już państwo przygotowane wzory elektronicznych formularzy? Jeżeli nie, to kiedy można się ich spodziewać?

ODPOWIEDŹ: Resort podjął już prace nad opracowaniem wzorów formularzy. Niemniej jednak ich opracowanie w wersji elektronicznej wymaga odpowiednich narzędzi i wiąże się z koniecznością dostosowania do wymogów ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070, ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1087), ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, jak również z koniecznością dokonania uzgodnień z ministrem właściwym ds. informatyzacji.

Zgodnie z art. 81 pkt 4 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców ww. przepisy wchodzą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia (czyli 27 stycznia 2023 r. - red.). W tym też terminie należy spodziewać się ich wywieszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

PYTANIE DGP: Do tej pory gminy miały swoje wzory wniosków lub zgłoszeń. Czy to, że będzie wspólny wniosek elektroniczny, znaczy, że wzory tradycyjnych wniosków zostaną ujednolicone w skali kraju?

Odpowiedź: Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie wprowadza obowiązku użycia formularza, o którym mowa w art. 21 (nie stwierdza, że wniosek jest składany przy użyciu formularza, a jedynie że minister zamieści taki formularz w BIP). W uzasadnieniu do ustawy wskazano, że z „uwagi na zakres oraz rodzaj załączników zasadne jest umożliwienie składania wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu również w postaci elektronicznej z wykorzystaniem formularza wniosku, który w formie dokumentu elektronicznego zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska. Pozwoli to na przyspieszenie obiegu sprawy oraz rozpatrywania wniosku”. Zatem na konieczność ujednolicenia „tradycyjnych wniosków” w skali kraju nie wskazują przepisy ww. ustawy. Takiej intencji ustawodawcy nie potwierdzają również zapisy uzasadnienia do ustawy.

Warto zaznaczyć, że zakres wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu określają już w tej chwili przepisy ustawy o ochronie przyrody (art. 83b ust. 1), a ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wadliwe lub nietrafione prezenty świąteczne. Co można z tym zrobić zgodnie z prawem? Reklamacje, gwarancja, zwrot

  Grudzień to czas wzmożonego ruchu w galeriach handlowych i większej aktywności klientów na stronach sklepów internetowych. Święta Bożego Narodzenia są doskonałą okazją do obdarowywania najbliższych upominkami. Jednak co zrobić z prezentem uszkodzonym lub nietrafionym? W tym kontekście warto przypomnieć nowe zasady reklamacji konsumenckiej po blisko roku od ich wejścia w życie.

  Po ponad pół roku znowu rośnie liczba ukraińskich uchodźców w Polsce

  Po raz pierwszy od marca 2023 roku odnotowano wzrost liczby ukraińskich uchodźców objętych ochroną tymczasową w Polsce. Na koniec października tego roku liczba ta osiągnęła ponad 957 tys. osób, co sygnalizuje zmianę dotychczasowej tendencji spadkowej – informuje 11 grudnia 2023 r. Platforma Migracyjna EWL, powołując się na najnowsze dane Eurostat.

  Ochrona danych osobowych pacjentów. Prezes UODO zatwierdził Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia

  Dokument ma być narzędziem dla administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe z branży ochrony zdrowia. To pierwszy w Europie kodeks obejmujący podmioty publiczne i prywatne z sektora medycznego.

  TK: kary „unijne” nałożone na Polskę są niezgodne z naszą Konstytucją

  Niezgodne z Konstytucją RP są przepisy unijne o nakładaniu kar na Polskę za niezastosowanie się do orzeczonego środka tymczasowego.

  REKLAMA

  28 grudnia 2023 r. mija termin wykonania zaległych szkoleń bhp i badań lekarskich pracowników. Należy też sprawdzić ważność orzeczeń lekarskich!

  28 grudnia 2023 r. kończy się okres przejściowy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią COVID-19. Pracodawcy muszą zadbać o wykonanie zaległych badań profilaktycznych pracowników i szkoleń bhp. Jeżeli pracodawca nie spełni tego obowiązku, grozi mu kara grzywny do 30000 zł.

  Dodatek osłonowy 2024: nie pomniejszy go ani urząd skarbowy, ani komornik. Można zyskać od 228,80 zł do 822,25 zł

  Od 1 stycznia 2024 r. Polacy po raz kolejny otrzymają wsparcie w postaci dodatku osłonowego. Wnioski będą składać pomiędzy 1 a 30 kwietnia, a wypłaty będą zrealizowanego do 30 czerwca 2024 r. Jednak niektórzy już dziś się martwią, czy otrzymają deklarowane kwoty w całości. Czy trzeba będzie od nich zapłacić podatek oraz czy będą podlegały egzekucji komorniczej.

  Potrącenie w postępowaniu cywilnym po zmianach w 2023 roku. Warunki, zasady, przepisy i wątpliwości

  Skuteczne złożenie zarzutu potrącenia w trakcie postępowania cywilnego, pomimo uregulowania tej kwestii przez ustawodawcę w kodeksie postępowania cywilnego nadal rodzi kontrowersje i rozbieżne rozstrzygnięcia sądu. Nowelizacja art. 203(1) kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona od 1 lipca 2023 r. ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zamiast powstałe rozbieżności usunąć, zrodziła nowe. 

  Marszałek Sz. Hołownia kieruje obradami Sejmu. Obejrzyj transmisję on-line. Dziś expose M. Morawieckiego. Tusk premierem. Duda w Sejmie [Bezpośrednio 11 grudnia]

  Transmisja online obrad Sejmu w dniu 11 XII 2023 r. Co się dzieje? Expose M. Morawieckiego. Tusk premierem. Duda w Sejmie. A wszystkim kieruje Szymon Hołownia.

  REKLAMA

  Świąteczne prezenty kupuj z głową! Poradnik konsumenta - reklamacje, zwroty, ceny

  Do Bożego Narodzenia zostało jeszcze tylko dwa tygodnie, a wiele osób wciąż czeka z zakupem świątecznych prezentów. Galerie handlowe przeżywają oblężenie, a w chaosie łatwo o pomyłkę czy niedopatrzenie podczas zakupów. Jak nie dokładać sobie stresu, kupując gwiazdkowe prezenty? Jakie egzekwować swoje prawa? Co trzeba wiedzieć? Przypominamy.

  W 2024 roku nie trzeba składać nowego oświadczenia podatkowego do ZUS, jeśli nie zaszły żadne zmiany

  ZUS informuje, że nie ma konieczności składania co roku oświadczeń podatkowych w ZUS przez emerytów czy rencistów. Oświadczenia obowiązują także na kolejne lata podatkowe. Nowe oświadczenia składamy w sytuacji zmiany lub odwołania dotychczasowego. 

  REKLAMA