Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Taksa notarialna w 2023 r.

Jakie są stawki taksy notarialnej w 2023 r.? 
Jakie są stawki taksy notarialnej w 2023 r.? 
shutterstock

Taksa notarialna w 2023 r. nie zmieniła się w porównaniu do roku ubiegłego. Stawki taksy pozostały bez zmian, pomimo inflacji. Jak oblicza się taksę notarialną? Jakie są stawki taksy notarialnej w 2023 r.? 

Taksa notarialna to wynagrodzenie, jakie przysługuje notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych. Jego wysokość co do zasady określa się na podstawie umowy notariusza ze stronami czynności. Nie może ono jednak być wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Stawki maksymalne taksy notarialnej ustala rozporządzeniem minister sprawiedliwości. Takie też stawki w praktyce zwykle pobierają notariusze.

Co jest podstawą określenia maksymalnej stawki taksy notarialnej?

Podstawą określenia maksymalnej stawki jest: 

 • przy umowie zamiany – najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy; 
 • przy działach – ogólna wartość majątku podlegającego działowi; 
 • przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste – wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku – skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn; 
 • przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wartość tych rzeczy lub praw; 
 • przy licytacjach i przetargach – cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu; 
 • przy losowaniach nagród – wartość wylosowanych nagród; 
 • przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) – wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony – wartość świadczeń za okres 10 lat; 
 • przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego – wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa – według tej niższej sumy.

Ile wynosi maksymalna stawka taksy notarialnej?

Maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi od wartości przedmiotu czynności notarialnej: 

 • do 3000 zł – 100 zł; 
 • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł; 
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł; 
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł; 
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł; 
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł; 
 • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł. 

Nasz kalkulator może pomóc w obliczeniu taksy notarialnej.

Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.

Jeżeli jednym aktem notarialnym, sporządzonym między tymi samymi osobami, objęto kilka czynności dotyczących tego samego przedmiotu i pozostających ze sobą w takim stosunku, że jedna z tych czynności ma charakter czynności głównej, a inne mają charakter czynności ubocznych i nie mogą istnieć bez czynności głównej – za sporządzenie tego aktu notarialnego stosuje się maksymalną stawkę przewidzianą dla czynności głównej. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W razie gdy poszczególne czynności między tymi samymi osobami dotyczą różnych przedmiotów, wartość tych przedmiotów zlicza się, jeżeli dla dokonywanych czynności przewidziana jest ta sama maksymalna stawka. Jeżeli dla tych czynności przewidziane są różne maksymalne stawki, stosuje się je za każdą czynność z osobna. 

Jeżeli akt notarialny obejmuje kilka czynności różnych osób, stosuje się maksymalne stawki przewidziane za każdą czynność z osobna.

Ważne
Kto nie musi płacić taksy notarialnej?

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. 

Analogiczne uprawnienie przysługuje osobie prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. 

Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej.  Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa. 

Ile należy się notariuszowi za akt notarialny?

Za sporządzenie aktu notarialnego notariuszowi należy się wynagrodzenie co do zasady w wysokości maksymalnej stawki liczonej od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości przewiduje jednak, że wysokość wynagrodzenia notariusza za niektóre czynności nie może przekroczyć określonej części stawki liczonej od wartości, a w przypadku szeregu rodzajów czynności – stawka określana jest kwotowo.

Przykład
Połowa stawki liczonej od wartości

Maksymalna stawka wynosi połowę stawki liczonej od wartości przedmiotu czynności notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego m.in.:

 • umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego,
 • umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, 
 • umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej, 
 • umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, 
 • umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny, 
 • umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 
 • umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka), 
 • umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, polegającej na tym, że nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej lokalu, 
 • umowę deweloperską, 
 • umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej, 
 • umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną, 
 • umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej.
Przykład
¼ stawki liczonej od wartości

Maksymalna stawka wynosi ¼ stawki liczonej od wartości przedmiotu czynności notarialnej za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego: 

 • ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą, 
 • losowanie nagrody, 
 • potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym. 
Przykład
1/10 stawki liczonej od wartości 

Maksymalna stawka wynosi 1/10 maksymalnej stawki liczonej od wartości przedmiotu czynności notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego: 

 • oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce, 
 • oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.

Ile wynoszą stawki kwotowe stawki taksy notarialnej?

Rozporządzenie określa kwotowo maksymalne stawki za niektóre rodzaje czynności notarialnych.

Przykład
Kwotowe stawki za sporządzenie aktu notarialnego

Maksymalna stawka taksy notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 

600 zł

umowę majątkową małżeńską 

400 zł

testament 

50 zł

testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku 

150 zł

testament zawierający zapis windykacyjny 

200 zł

odwołanie testamentu 

30 zł

zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić

60 zł

zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

80 zł

pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 

30 zł 

pełnomocnictwo –  do dokonania więcej niż jednej czynności 

100 zł

oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 

50 zł

Przykład
Taksa notarialna za protokoły zgromadzeń i posiedzeń

Maksymalna stawka taksy notarialnej za sporządzenie:

protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni

750 zł

protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy

1100 zł

protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione powyżej albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego

500 zł

protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej

300 zł

protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

1000 zł

Za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę obliczoną od wartości przedmiotu czynności notarialnej, przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego.
Przykład
Taksa notarialna za inne protokoły

Maksymalna stawka taksy notarialnej za sporządzenie:

protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród

100 zł

protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł
innego protokołu

200 zł

Przykład
Taksa notarialna za dokumenty związane z dziedziczeniem 

Maksymalna stawka taksy notarialnej:

za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne 

50 zł

za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym 

100 zł

za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka 

100 zł 

za czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego, z wyłączeniem czynności określonych w dwóch poniższych wierszach oraz sporządzenia wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu

400 zł

za sporządzenie projektu protokołu dziedziczenia 

100 zł

za sporządzenie protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem 

50 zł

za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu 

50 zł

za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu 

30 zł

za sporządzenie aktu powołania zarządcy sukcesyjnego lub aktu odwołania zarządcy sukcesyjnego 

50 zł

za sporządzenie oświadczenia o zgodzie na powołanie zarządcy sukcesyjnego, oświadczenia o zgodzie na odwołanie zarządcy sukcesyjnego lub oświadczenia osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji oraz braku prawomocnie orzeczonych wobec niej zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495)

50 zł

za sporządzenie protokołu powołania zarządcy sukcesyjnego lub protokołu odwołania zarządcy sukcesyjnego 

100 zł

za sporządzenie protokołu rezygnacji zarządcy sukcesyjnego 

50 zł

Przykład
Taksa za poświadczenia i inne czynności

Maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi:

za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:  
 • na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną 
1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł
 • na pełnomocnictwach i innych dokumentach 

20 zł

za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę 

6 zł

za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę 

6 zł

za poświadczenie pozostawania przy życiu: 

 

 • w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego 

5 zł

 • w innym celu 

30 zł

za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu 

30 zł

za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi 

40 zł

za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:

 

 • do 1000 zł włącznie 

5 zł

 • powyżej 1000 zł
5 zł + 0,5% od nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej jednak niż 2500 zł
jeżeli osoba, przeciwko której protest ma być skierowany, uczyni zadość wezwaniu przed sporządzeniem protestu, maksymalna stawka wynosi połowę stawki określonej w dwóch wierszach powyżej
za prowadzenie rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej w stosunku rocznym za każdy rozpoczęty rok 

1200 zł

za dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej 

100 zł

 

za udzielenie informacji z rejestru akcjonariuszy

50 zł

za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej powyżej 

200 zł

Natomiast za każdą rozpoczętą godzinę czynności sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego maksymalna stawka wynosi w pierwszym dniu czynności 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa GUS, a w drugim dniu i kolejnych dniach – 1,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W przypadku sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego przebieg przetargu stosuje się jednak zasady ogólne.

Ważne
Ile trzeba dopłacić za czynność notarialną poza kancelarią?

W przypadku, gdy czynność notarialna została dokonana poza kancelarią notarialną notariusz może zwiększyć swoje wynagrodzenie maksymalnie o:

 • 50 zł – jeśli czynność została dokonana w porze dziennej, tzn. między godz. 8.00 a 20.00
 • 100 zł – jeśli czynność została dokonana w porze nocnej (20.00 – 8.00) lub w dniu wolnym od pracy.
Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań
Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań.

Język polski, Matematyka, Język angielski.


Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy dziecko może samo robić zakupy? Kiedy możliwy zwrot?

  Osoba przed osiągnięciem pełnoletności nie ma zdolności do czynności prawnych, co wyklucza swobodę w zakupach. Prawo zakłada jednak wyjątki. W pewnych przypadkach można prawnie podważyć zakup dokonany przez niepełnoletniego.

  Ostatnie dni na płatności bonem turystycznym. Co z terminem wyjazdu?

  Polska Organizacja Turystyczna przypomina, iż tylko do 31 marca przedsiębiorcy mogą przyjmować płatności bonem turystycznym. Jest to jednak ostateczny termin na opłacenie usługi turystycznej. Wyjazd może się odbyć później.

  Rząd dopłaci do transportu zboża do nadbałtyckich portów

  Rząd chce dofinansować transport pszenicy i kukurydzy do portów nadbałtyckich; stawki będą uzależnione od odległości od portów; najwięcej do tony zboża dopłaci się we wschodnich i południowych województwach - wynika z projektu, o którym poinformowano w wykazie prac legislacyjnym rządu.

  Rewolucja w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym?

  Reforma planowania przestrzennego wpłynie na dostępność i ceny działek pod budownictwo mieszkaniowe, a co za tym idzie na ceny mieszkań - podkreślił w piątek w TVP1 minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Mieszkańcy chcą mieć dostępne mieszkania, cena może spaść nawet o 15 proc. 

  Oszuści próbują podszyć się pod ZUS

  Po raz kolejny Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega klientów przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości w celu wyłudzenia danych. 

  Czy będzie rewolucja w leczeniu stwardnienia rozsianego?

  Stwardnienie rozsiane. Lekarze wskazują, że zmiany w leczeniu stwardnienia rozsianego (SM) są jednym z największych osiągnięć medycyny w ostatnich latach. Wraz z pojawianiem się kolejnych leków i włączaniem ich do refundacji neurolodzy mają możliwość coraz lepszej personalizacji leczenia uwzględniającej styl i plany życiowe pacjenta. 

  Pielęgniarka rodzinna. Jak nią zostać? Ile zarabia?

  Pielęgniarka rodzinna – kto to jest? Ścieżek rozwoju dla pielęgniarek jest wiele, jedną z nich to pielęgniarstwo rodzinne. Jakie kwalifikacje są niezbędne, aby móc pracować, jako pielęgniarka rodzinna? Czy jest to opłacalne zajęcie? 

  Kawalerzyści dostaną w tym roku śmigłowce ze Świdnika

  Pierwsze dwa śmigłowce AW149 produkowane w PZL Świdnik trafią do końca roku do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. W 2024 r. kawalerzyści otrzymają kolejnych sześć. Uzbrojone m.in. w pociski Hellfire będą transportować żołnierzy i wspierać ich z powietrza; posłużą także do operacji ewakuacyjnych i poszukiwawczych.

  Najwięcej prób samobójczych jest w poniedziałki

  Próba samobójcza. Z danych KGP wynika, że w 2022 roku było o ponad 5% więcej prób samobójczych niż rok wcześniej. Powód wciąż najczęściej pozostaje nieustalony. W ub.r. tak stwierdzono w 5,7 tys. przypadków, a rok wcześniej – w 5,5 tys. Z kolei wśród znanych przyczyn przeważnie wskazuje się chorobę psychiczną i zaburzenia psychiczne. Miejscem popełnienia takiego czynu zwykle jest mieszkanie lub dom. Najwięcej osób próbuje odebrać sobie życie w poniedziałki. Eksperci komentujący dane podnoszą alarm, że wciąż zbyt mało wiadomo o przyczynach takich dramatów. Przypominają też o pogarszającym się zdrowiu psychicznym Polaków i o braku wystarczających nakładów budżetowych w celu zminimalizowania tego zjawiska.

  Nakaz noszenia maseczek będzie przedłużony. Jak długo jeszcze?

  Nakaz noszenia maseczek ma zostać przedłużony o kolejny miesiąc – do końca kwietnia 2023 r. Gdzie wciąż należy nosić maseczki? Kto podlega temu obowiązkowi? Czy są jakieś wyjątki od obowiązku noszenia maseczek?

  Cyfryzacja. mObywatel do aktualizacji

  Aktualizacja aplikacji mObywatel ma pojawić się na przełomie czerwca i lipca. Zmieni się interfejs aplikacji, pojawią się w niej nowe funkcjonalności. Aktualizacja ma być powiązana w czasie z planowanym wejściem w życie nowych przepisów o uznawaniu elektronicznych dokumentów.

  Babciowe - jest pomysł na nowe świadczenie. Dla kogo 1500 zł?

  Babciowe - to pomysł na nowe świadczenie. Ma wynosić 1500 zł miesięcznie. Jego wprowadzenie zapowiedział Donald Tusk podczas spotkania w Częstochowie.

  Pierwsze trzynastki dla emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą

  Tradycyjnie 13. są wypłacane razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub święto - ZUS przelewa pieniądze tak żeby trafiły do adresata jeszcze przed dniem wolnym. Poniedziałek Wielkanocny, który w tym roku jest 10 kwietnia to jeden z dni, w których seniorzy dostają swoje wypłaty. Nie muszą jednak czekać aż skończą się święta gdyż 13. trafi do nich jeszcze przed Wielkanocą. 

  500 tys. podpisów pod projektem ustawy ws. refundacji procedury in vitro

  Refundacja in vitro. Posłanki KO poinformowały, że zebrano pół miliona podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ws. refundacji procedury pozaustrojowego zapłodnienia metodą in vitro, który złożyły w czwartek w Sejmie. Podkreślały, że projekt stanowi test dla PiS, czy faktycznie chce walczyć z bezpłodnością w Polsce.

  Przedterminowe wybory w Michałowie. Mieszkańcy wybiorą wójta według znowelizowanego Kodeksu wyborczego

  Przedterminowe wybory wójta Michałowa zostaną przeprowadzone 7 maja – tak postanowił premier. Kandydaci mogą zgłaszać się do 12 kwietnia. Wybory zostaną przeprowadzane po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego.

  Opiekun medyczny. Kto może nim zostać? Ile zarabia?

  Opiekun medyczny – kto może nim zostać? Zawód opiekuna medycznego został stworzony w 2007 z inicjatywy ówczesnego Ministra Zdrowia. To odpowiedź na niewystarczającą infrastrukturę opiekuńczą – w szpitalach brakowało i brakuje pielęgniarzy, i pielęgniarek, a ludzi chorych i niesamodzielnych było i jest coraz więcej. Czym zajmuje się opiekun medyczny? Jakie kryteria należy spełnić, by nim zostać? 

  Wydziedziczenie. Kiedy spadkobierca nie dostanie nic

  Wydziedziczenie polega na pozbawieniu uprawnionych spadkobierców prawa do zachowku. Spadkodawca może to zrobić, ale jego swoboda w tym zakresie jest ograniczona przepisami Kodeksu cywilnego. W jakich sytuacjach spadkodawca może wydziedziczyć spadkobiercę? Jak dokonuje się wydziedziczenia? Jakie są skutki wydziedziczenia?

  Ubrania w sklepach coraz gorszej jakości? Polacy narzekają

  Polacy narzekają na jakość ubrań. Prawie połowa badanych konsumentów skarży się, że ubrania, kupowane w sklepach w ostatnich 6-12 miesiącach, są produkowane z coraz to gorszych materiałów. Według znawców tematu, problemy zaczęły się już podczas pandemii, gdy zostały zaburzone łańcuchy dostaw. Do tego doszła wysoka inflacja. Widać również, że gorszą jakość wymusza polityka klimatyczna. Jak dodają eksperci, powrót do wysokogatunkowych towarów może być dość trudny i trwać długo, bo producentom cała ta sytuacja jest raczej na rękę.

  Wybory parlamentarne. Pierwsze propozycje daty

  Termin 15 października jest bardzo dobry – powiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki, pytany o możliwą datę wyborów parlamentarnych. 

  Nowelizacja Prawa o notariacie. Minister zaprowadzi dyscyplinę wśród notariuszy

  Kolejna nowelizacja Prawa o notariacie niebawem trafi do Sejmu. Resort sprawiedliwości chce zwiększyć kontrolę nad notariatem. Twierdzi jednak, że w porównaniu z projektem nowelizacji odrzuconej przez Sejm w grudniu złagodzono propozycje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawieszania notariuszy. 

  Ile można dorobić do emerytury lub renty od 1 marca 2023 r.? Kogo dotyczą limity?

  Przez najbliższe 3 miesiące, licząc od 1 marca 2023 r. obowiązują nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Pracujący mogą dorobić 177 zł więcej. Limity te dotyczą tyko wcześniejszych emerytów. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli kobiety 60 a mężczyźni 65 lat, nie muszą ograniczać się przy dorabianiu żadnymi limitami.

  Czy spotkania w pracy to strata czasu? BADANIE

  Spotkania w pracy. Prawie połowa Polaków podczas spotkań w pracy zajmuje się czymś innym, a 27% w ogóle nie widzi ich sensu. Nie znaczy to jednak, że wyjątkowo nie cierpią spotkań — 62% przyznaje, że je lubi. Z drugiej strony ⅓ sądzi, że są one stresujące (w tym ponad połowa najmłodszych badanych) i nudne, a 23%, że są przez nie mniej produktywni.

  WIRON. Czy wiązać z nim nadzieje?

  O tym, że wskaźnik WIRON nie zmieni wiele w wysokości rat kredytów hipotecznych, pisaliśmy już w połowie lutego. Dziś na ten temat piszą kolejne media. Bańka oczekiwań całkowicie pękła, gdy o przejściu z indeksu WIBOR na WIRON wypowiedział się sam premier. Przyznał, że przeliczył się co do tej zmiany i doradził, aby nie wiązać z nią zbytnio nadziei. Jak powiedział - to nie będzie żaden “game changer”.

  UODO nałożył administracyjną karę pieniężną na wspólnotę mieszkaniową

  Kilka naruszeń przepisów RODO było powodem nałożenia kary pieniężnej na wspólnotę mieszkaniową.

  Dieta ketogenna jako pomoc przy leczeniu padaczki lekoopornej

  Dieta ketogenna a padaczka. Kiedy w leczeniu padaczki postępowanie farmakologiczne jest nieskuteczne, rozważa się jedną z metod niefarmakologicznej terapii, jaką jest dieta ketogenna. Nie każdy wie, że jest ona wdrażana u dzieci z padaczką lekooporną, czyli w sytuacjach, w których stosowane leki nie przynoszą pożądanych rezultatów. Dieta ketogenna poprzez swoje działanie wpływa na zmniejszenie liczby i ciężkości napadów padaczkowych. Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Epilepsji 26 marca wyjaśniamy, na czym polega dieta ketogenna i pokazujemy, że jej stosowanie jest szansą na normalne życie.