Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
Umowa ta stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu bankowego. Przewłaszczający przenosi na własność Banku określone rzeczy ruchome, w ramach zabezpieczenia kredytu bankowego.


UMOWA PRZEWŁASZCZENIA NA ZABEZPIECZENIE

zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Przewłaszczającym,

a

Bankiem ................................ z siedzibą w ................................. , zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w ...................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ................................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Bankiem.


§ 1

1. Strony oświadczają, że w dniu ......................... pomiędzy nimi została zawarta umowa kredytu bankowego nr ....................... (zwana dalej „umową kredytu”), na mocy której Bank udzielił Przewłaszczającemu kredytu (zwanego w dalszej części umowy „kredytem”) na łączną kwotę ............................................... (słownie: ....................................................................) złotych.

2. Harmonogram i wysokość rat kredytu określa szczegółowo załącznik nr .............. do umowy kredytu, o której mowa w ust. 1.

§ 2

1. W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu Przewłaszczający przenosi na Bank własność następujących rzeczy ruchomych:

1. ............................................... –  o  wartości netto .................... (słownie: ..................................................................... złotych),

2. ............................................... –  o  wartości netto .................... (słownie: ..................................................................... złotych),

3. ............................................... –  o  wartości netto .................... (słownie: ..................................................................... złotych),

zwane dalej „przewłaszczonymi rzeczami”.

2. Przewłaszczający oświadcza, że przewłaszczane rzeczy określone w ust.1 stanowią jego wyłączną własność, znajdują się w jego posiadaniu, nie są obciążone prawami osób trzecich, jednocześnie oświadcza, że rozporządzanie nimi przez niego nie podlega żadnym ograniczeniom ustawowym lub umownym.

3. Na postawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939) Przewłaszczający poddaje się egzekucji wydania rzeczy będącej przedmiotem przewłaszczenia na pierwsze żądanie Banku, celem pełnego zaspokojenia wierzytelności Banku zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§ 3

1. Bank zobowiązuje się do niezbywania i niedociążania przewłaszczonych rzeczy do upływu terminu spłaty kredytu, określonego w umowie kredytowej, o której mowa w § 1 ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień § 6.

2. Bank zobowiązuje się do korzystania z praw własności nabytych rzeczy w sposób nie wykraczający poza granice uzasadnione zabezpieczeniem udzielonego kredytu.

§ 4

1. Przewłaszczający zatrzymuje przewłaszczone rzeczy w swoim władaniu w charakterze biorącego w użyczenie. Może on ich używać wyłącznie w sposób odpowiadający ich właściwościom i zgodnie z przeznaczeniem, w sposób wykluczający utratę ich wartości ponad normalne zużycie eksploatacyjne.

2. Przewłaszczający jest odpowiedzialny wobec Banku za zachowanie rzeczy w należytym stanie, umożliwiającym zaspokojenie z niej roszczeń Banku.

3. Przewłaszczający ma prawo do pobierania pożytków cywilnych i prawnych.

4. Bez zgody Banku Przewłaszczający nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania oraz nie może jej sprzedawać ani obciążać.

5. Przewłaszający ponosi wszelkie koszty i ciężary, w tym publicznoprawne, związane z posiadaniem przewłaszczonych rzeczy.

6. Przewłaszczający zobowiązuje się umożliwić Bankowi, na każde jego żądanie, zbadanie stanu przedmiotu przewłaszczenia, pod rygorem wypowiedzenia kredytu.

7. Przewłaszczający zobowiązany jest do ubezpieczenia przewłaszczonych rzeczy od wszelkich ryzyk.

§ 5

Jeżeli kredyt wraz z odsetkami, prowizją i innymi kosztami Banku zostanie spłacony w terminie określonym w umowie kredytowej, Bank zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia własności przewłaszczonych rzeczy w terminie siedmiu dni  od dnia spłaty kredytu.

§ 6

1. W przypadku niewywiązywania się z harmonogramu spłat, o którym mowa w § 1 ust. 2  Bank może wezwać pisemnie Przewłaszczającego do wydania przedmiotu przewłaszczenia w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Bank może zażądać wydania tylko niektórych rzeczy przewłaszczonych według swego uznania i wyboru.

3. Podjęcie przez Bank decyzji o sprzedaży rzeczy przewłaszczonej, powoduje wygaśnięcie zobowiązania Przewłaszczającego “z tytułu nie spłaconego kredytu wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi z nim związanymi, do wysokości ceny uzyskanej w wyniku sprzedaży rzeczy przewłaszczonej w drodze publicznej licytacji lub przetargu. W pozostałym zakresie, odsetki i pozostałe koszty naliczane są stosownie do postanowień umowy kredytu.

4. Nadwyżkę kwot otrzymanych w wyniku przeprowadzonego przetargu nad wartością zadłużenia na dzień przeprowadzenia przetargu, Bank zobowiązany jest zwrócić Przewłaszczającemu w ciągu trzech dni od dnia otrzymania środków ze sprzedaży przewłaszczonych rzeczy.

§ 7

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć na tle niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać na zasadzie polubownej. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia ta drogą, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Banku.

§ 10

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
            Przewłaszczający                       Bank

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Czas pracy 2022
Czas pracy 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia to ustawa regulująca polskie postępowanie w sprawach o wykroczenia.
  Mieszkanie bez wkładu - dla kogo nowe rozwiązanie?
  Czy aktualna sytuacja na rynku nieruchomości pozwala na realne skorzystanie z rozwiązań programu „Mieszkania bez wkładu”?
  Kodeks karny skarbowy
  Kodeks karny skarbowy (uchwalony 10 września 1999 r.; obowiązuje od 17 października 1999 r.), zwany skrótowo "kks", to pierwsza ustawa rangi kodeksowej w polskim systemie prawnym, która określa zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Wcześniej (od 1 stycznia 1927 r. do uchwalenia obecnego kks) tę dziedzinę prawa karnego regulowały zwykłe ustawy karne skarbowe. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe to (najogólniej rzecz ujmując) określone w kks zachowania (czyny i zaniechania) godzące w szczególności w podatki, opłaty i inne daniny publiczne - szerzej: w interes finansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego a także Unii Europejskiej.
  RPP: Odwiedziny u pacjentów w szpitalu nie mogą być ograniczane
  Utrzymywanie przez szpitale restrykcyjnych ograniczeń w korzystaniu z praw pacjenta może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta.
  Rehabilitacja 25 plus - ruszył nabór wniosków
  Rehabilitacja 25 plus to dofinansowanie przeznaczone dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które w roku 2016 lub później zakończyły uczęszczanie do placówek pobytu dziennego. Jakie są warunki jego uzyskania, a także kto i od kiedy może składać wnioski?
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje kwestie z zakresu prawa rodzinnego. Ustawa została uchwalona w 1964 r. i była wielokrotnie nowelizowana.
  Jak wyrobić paszport? Wszystko, co musisz wiedzieć
  Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 oraz do strefy Schengen kilka lat później sprawiło, że paszporty stały się w jakimś sensie zbędne. Każdy może przekroczyć pieszo granice z Niemcami lub Czechami i nie zwrócić na to większej uwagi. Jednak na strefie Schengen świat się nie kończy. Wycieczka w dalsze rejony świata wiąże się z koniecznością posiadania paszportu. Od czego zacząć, aby wyrobić paszport?
  Przemoc domowa - MS zapowiada nowe przepisy
  Ministerstwo sprawiedliwości proponuje kolejne narzędzia, mające przeciwdziałać przemocy domowej. Na jakim etapie jest projekt?
  Wakacje kredytowe tylko dla osób zaspokajających własne potrzeby mieszkaniowe
  Wakacje kredytowe mają być dostępne dla osób posiadających kredyt hipoteczny w złotówkach, które sfinansowały nim zakup nieruchomości na cele mieszkaniowe. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy mającej je wprowadzić do polskiego systemu prawa. Jakie założenia przyjął projektodawca?
  Kredyt bez wkładu własnego – nowe limity ceny m2
  Kredyt bez wkładu własnego niesie za sobą ograniczenia, np. limity cen metra kwadratowego kupowane mieszkania. Portal GetHome.pl sprawdził, jak duża jest obecnie w największych miastach oferta mieszkań do kupienia za taki kredyt.
  Emerytura rolnicza a działalność gospodarcza - zmiany
  Rolnik na emeryturze nie będzie musiał zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu, seniorzy nie będą musieli składać żadnych wniosków. Szacujemy, że uprawnionych do świadczenia jest około 9 mln osób – poinformowała we wtorek w Świerczach (woj. mazowieckie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Premier: rozważamy przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. w całości lub części
  Premier zapowiada przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. - rząd rozważa możliwość przedłużenia obowiązującej do końca lipca tego roku tarczy antyinflacyjnej w całości lub części - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów - UOKiK opracowuje zasady
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów jest problemem związanym z intensywnie rozwijającym się rynkiem mediów społecznościowych i brakiem transparentnych zasad. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kończy przygotowania nad zbiorem zasad związanych z treściami sponsorowanymi. Jakie to będą zasady?
  Wniosek o „żłobkowe” do 31 maja 2022 r. - czy warto złożyć?
  31 maja 2022 r. upływa ważny termin dla rodziców wnioskujących o tzw. świadczenie żłobkowe. Czy warto się spieszyć?
  Bilet z drugiej ręki - jak uniknąć problemów?
  O czym pamiętać kupując bilet z drugiej ręki? Na jakie przepisy dotyczące odsprzedaży biletów warto zwrócić uwagę?
  Kredyt sędziego a sprawa "frankowa" - uchwała SN
  Sędzia, który zawarł z bankiem będącym stroną postępowania umowę kredytu frankowego nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy ze sprawy dotyczącej roszczeń wynikających z umowy zawartej przez ten bank z innym podmiotem - wynika z uchwały Sądu Najwyższego.
  Koniec stanu epidemii w Polsce od poniedziałku 16 maja
  Koniec stanu epidemii w Polsce następuje z dniem 16 maja. Zostaje zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego - wynika z rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw. Co się zmienia?
  Krajowy Plan Odbudowy. Ustawa o SN wypełnia kamienie milowe uzgodnione z KE
  KPO dla Polski. Czekamy na formalną akceptację kolegium unijnych komisarzy, to jest kwestia kilku, kilkunastu dni - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller pytany o Krajowy Plan Odbudowy. Podkreślił, że projekt dotyczący likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN wypełnia kamienie milowe uzgodnione z KE.
  Zmiany w Polskim Ładzie od lipca 2022 - wątpliwości konstytucyjne wobec ustawy
  Zmiany w Polskim Ładzie. Koalicja Obywatelska wstrzymała się w Sejmie od głosu w głosowaniu nad nowelą ustawy, która obniża dolną stawkę PIT z 17 na 12 procent, bo nie zostały przyjęte poprawki zgłoszone przez nasz klub - mówi poseł Jarosław Urbaniak. Jak ponadto ocenił, nowela ustawa może być sprzeczna z konstytucją.
  MS: sądy znacznie przyspieszyły
  Średni czas postępowań w 2022 r. skrócił się o prawie dwa miesiące - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Co wpływa na przyspieszenie pracy sądów?
  Dodatkowy termin na pierwsze przesłanie prądu z OZE do sieci [Sejm]
  Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska z poprawką, która wydłuża do 16 lipca 2024 r. termin pierwszego wprowadzenia energii do sieci przez nowych wytwórców prądu z OZE.
  Frankowicze - SN uwzględnił skargi nadzwyczajne Prokuratora Generalnego
  Sąd Najwyższy uwzględnił 2 z 15 dotychczas skierowanych przez Prokuratora Generalnego skarg nadzwyczajnych w obronie frankowiczów i uchylił w całości zaskarżone nakazy zapłaty Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
  KE proponuje nowe przepisy chroniące dzieci przed wykorzystaniem seksualnym
  Komisja Europejska uważa, że obecny system oparty na dobrowolnym wykrywaniu i zgłaszaniu takich przypadków przez przedsiębiorstwa okazał się niewystarczający, aby zapewnić dzieciom dostateczną ochronę.
  Pandemia już nie chroni przed eksmisją - powrót eksmisji lokatorów
  Od kiedy obowiązuje zniesienie zakazu eksmisji? Co to oznacza dla właścicieli i lokatorów? Jakie są najczęstsze powody postępowania eksmisyjnego?