| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Konstytucja > Zagraniczne akty prawne > Konstytucja Federacji Rosyjskiej

Konstytucja Federacji Rosyjskiej

Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 roku.


Rozdział 3 - Ustrój federalny


Artykuł 65
1. W skład Federacji Rosyjskiej wchodzą podmioty Federacji Rosyjskiej:
Republika Adygeja (Adygeja), Republika Ałtaj, Republika Baszkortostan, Republika Burjacja, Republika Degestan, Republika Inguszecka, Republika Kabardyno-Bałkarska, Republika Kałmycja-Chalmg Tangcz, Republika Karaczajewo-Czerkieska, Republika Karelia, Republika Komi, Republika Marij Eł, Republika Mordowia, Republika Sacha (Jakucja), Republika Północna Osetia, Republika Tatarstan (Tatarstan), Republika Tuwa, Republika Udmurcka, Republika Chakasja, Republika Czeczeńska, Republika Czuwaska (Czawasz Respubliki);
Kraj Ałtajski, Kraj Krasnodarski, Kraj Krasnojarski, Kraj Nadmorski, Kraj Stawropolski, Kraj Chabarowski.
Obwód Amurski, Obwód Archangielski, Obwód Astrachański, Obwód Biełgorodski, Obwód Briański, Obwód Władimirski, Obwód Wołgogradzki, Obwód Wołogocki, Obwód Woroneski, Obwód Iwanowski, Obwód Irkucki, Obwód Kaliningradzki, Obwód Kałuski, Obwód Kamczacki, Obwód Kemerowski, Obwód Kirowski, Obwód Kostromski, Obwód Kurgański, Obwód Kurski, Obwód Leningradzki, Obwód Lipiecki, Obwód Magadański, Obwód Moskiewski, Obwód Murmański, Obwód Niżegorodzki, Obwód Nowgorodzki, Obwód Nowosybirski, Obwód Omski, Obwód Orenburski, Obwód Orłowski, Obwód Penzeński, Obwód Permski, Obwód Pskowski, Obwód Rostowski, Obwód Riazański, Obwód Samarski, Obwód Saratowski, Obwód Sachaliński, Obwód Swierdłowski, Obwód Smoleński, Obwód Tambowski, Obwód Twerski, Obwód Tomski, Obwód Tulski, Obwód Tiumieński, Obwód Uljanowski, Obwód Czelabiński, Obwód Czytyński, Obwód Jarosławski;
Moskwa, Sankt-Petersburg - miasta o znaczeniu ogólnofederalnym;
Żydowski Obwód Autonomiczny;
Agiński Buriacki Okręg Autonomiczny, Komi-Permiacki Okręg Autonomiczny, Koriacki Okręg Autonomiczny, Neniecki Okręg Autonomiczny, Tajmyrski (Dołgano-Neniecki) Okręg Autonomiczny, Ust'-Ordyński Buriacki Okręg Autonomiczny, Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny, Czukocki Okręg Autonomiczny, Ewenkijski Okręg Autonomiczny, Jamało-Neniecki Okręg Autonomiczny.
2. Przyjęcie do Federacji Rosyjskiej i utworzenie w jej składzie nowego podmiotu dokonuje się w trybie przewidzianym federalną ustawą konstytucyjną.
Artykuł 66
1. Status republiki określają Konstytucja Federacji Rosyjskiej i konstytucja republiki.
2. Status kraju, obwodu, miasta o znaczeniu ogólnofederalnym, obwodu autonomicznego i okręgu autonomicznego określają Konstytucja Federacji Rosyjskiej i statut kraju, obwodu, miasta o znaczeniu ogólnofederalnym, obwodu autonomicznego i okręgu autonomicznego, uchwalone przez organ ustawodawczy (przedstawicielski) odpowiedniego podmiotu Federacji Rosyjskiej.
3. Na wniosek organów ustawodawczych i wykonawczych obwodu autonomicznego i okręgu autonomicznego może zostać uchwalona federalna ustawa o obwodzie autonomicznym i okręgu autonomicznym.
4. Stosunki okręgów autonomicznych wchodzących w skład kraju lub obwodu mogą być regulowane przez prawo federalne oraz porozumienie zawarte między organami władzy państwowej okręgu autonomicznego a, odpowiednio, organami władzy państwowej kraju lub obwodu.
5. Status podmiotu Federacji Rosyjskiej może zostać zmieniony za obopólną zgodą Federacji Rosyjskiej i podmiotu Federacji Rosyjskiej zgodnie z federalną ustawą konstytucyjną.
Artykuł 67
1. Terytorium Federacji Rosyjskej zawiera w sobie terytoria jej podmiotów, wody wewnętrzne oraz morze terytorialne i przestrzeń powietrzną nad nimi.
2. Federacja Rosyjska posiada suwerenne prawa i sprawuje jurysdykcję na obszarze szelfu kontynentalnego i wyłącznej strefy ekonomicznej Federacji Rosyjskiej w trybie określonym prawem federalnym i normami prawa międzynarodowego.
3. Granice między podmiotami Federacji Rosyjskiej mogą ulec zmianie za ich wzajemną zgodą.
Artykuł 68
1. Językiem państwowym Federacji Rosyjskiej na całym jej terytorium jest język rosyjski.
2. Republiki mają prawo wprowadzać własne języki państwowe. W organach władzy państwowej, organach samorządu lokalnego oraz urzędach państwowych republik używane są one na równi z językiem państwowym Federacji Rosyjskiej.
3. Federacja Rosyjska gwarantuje wszystkim jej narodom prawo do zachowania języka ojczystego oraz stworzenie warunków do jego nauczania i rozwijania.
Artykuł 69
Federacja Rosyjska gwarantuje prawa rdzennych niewielkich liczebnie narodowości, zgodnie z ogólnie uznanymi zasadami i normami prawa międzynarodowego oraz porozumieniami międzynarodowymi zawartymi przez Federację Rosyjską.
Artykuł 70
1. Flagę państwową, herb i hymn Federacji Rosyjskiej, ich opis oraz tryb oficjalnego używania ustanawia federalna ustawa konstytucyjna.
2. Stolicą Federacji Rosyjskiej jest miasto Moskwa. Status stolicy ustanawia prawo federalne.
Artykuł 71
W kompetencjach Federacji Rosyjskiej leży:
a) uchwalanie i zmiana Konstytucji Federacji Rosyjskiej i praw federalnych oraz kontrola ich przestrzegania;
b) ustrój federalny i terytorium Federacji Rosyjskiej;
c) regulowanie i ochrona praw i wolności człowieka i obywatela; obywatelstwo w Federacji Rosyjskiej; regulowanie i ochrona praw mniejszości narodowych;
d) ustanawianie systemu federalnych organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, trybu ich organizacji i działania; kształtowanie federalnych organów władzy państwowej;
e) federalna własność państwowa i zarządzanie nią;
f) stanowienie podstaw polityki federalnej i federalnego programu w dziedzinie państwowego, ekonomicznego, ekologicznego, społecznego, kulturalnego i narodowego rozwoju Federacji Rosyjskiej;
g) stanowienie prawnych podstaw jednolitego rynku; regulowanie kwestii finansowych, dewizowych, kredytowych i celnych, emisja pieniądza, podstawy polityki cenowej; federalne służby ekonomiczne łącznie z bankami federalnymi;
h) budżet federalny, federalne podatki i opłaty; federalne fundusze rozwoju regionalnego;
i) federalne systemy energetyczne, energetyka jądrowa, materiały rozszczepialne; komunikacja federalna, federalne linie komunikacyjne, federalna informacja i łączność; działalność w kosmosie;
j) polityka zagraniczna i stosunki międzynarodowe Federacji Rosyjskiej, porozumienia międzynarodowe Federacji Rosyjskiej; kwestie wojny i pokoju;
k) kontakty gospodarcze Federacji Rosyjskiej z zagranicą;
l) obrona i bezpieczeństwo; produkcja na potrzeby obronności; określanie trybu sprzedaży i zakupu broni, amunicji, sprzętu wojskowego oraz innego mienia wojskowego; wytwarzanie substancji trujących, środków narkotycznych i tryb ich wykorzystania;
ł) określanie statusu i ochrona granicy państwowej, morza terytorialnego, przestrzeni powietrznej, wyłącznej strefy ekonomicznej oraz szelfu kontynentalnego Federacji Rosyjskiej;
m) ustrój sądów; prokuratura; ustawodawstwo karne, karno-procesowe i karno-wykonawcze; amnestionowanie i ułaskawianie; ustawodawstwo cywilne, cywilno-procesowe i arbitrażowo-procesowe; prawne regulowanie własności intelektualnej;
n) federalne prawo kolizyjne;
o) służba meteorologiczna, normy, wzorce, system metryczny i rachuba czasu; geodezja i kartografia; nazewnictwo geograficzne; oficjalna statystyka i rachunkowość;
p) odznaczenia państwowe i tytuły honorowe Federacji Rosyjskiej;
r) federalna służba państwowa.
Artykuł 72
1. We wspólnej kompetencji Federacji Rosyjskiej i podmiotów Federacji Rosyjskiej leży:
a) zapewnianie zgodności konstytucji i ustaw republik, statutów, ustaw i innych prawnych aktów normatywnych krajów, obwodów, miast o znaczeniu ogólnofederalnym, obwodu autonomicznego, okręgów autonomicznych z Konstytucją Federacji Rosyjskiej i ustawami federalnymi;
b) ochrona praw i wolności człowieka i obywatela; ochrona praw mniejszości narodowych; zapewnienie legalizmu, praworządności i bezpieczeństwa publicznego; przepisy dla stref granicznych;
c) zagadnienia dotyczące władania, użytkowania i rozporządzania ziemią, kopalinami, wodnymi oraz innymi zasobami naturalnymi;
d) rozgraniczanie własności państwowej;
e) korzystanie z zasobów przyrody, ochrona środowiska naturalnego i zapewnianie bezpieczeństwa ekologicznego; obszary przyrodnicze podlegające szczególnej ochronie; ochrona zabytków historycznych i kulturalnych;
f) ogólne zagadnienia dotyczące wychowania, edukacji, nauki, kultury, kultury fizycznej i sportu;
g) koordynacja zagadnień dotyczących ochrony zdrowia; ochrona rodziny, macierzyństwa i ojcostwa oraz dziecka; osłona socjalna łącznie z ubezpieczeniem społecznym;
h) zwalczanie katastrof, klęsk żywiołowych, epidemii oraz likwidowanie ich skutków;
i) ustanawianie wspólnych zasad opodatkowania i wnoszenia opłat w Federacji Rosyjskiej;
j) ustawodawstwo administracyjne, administracyjno-procesowe, ustawodawstwo pracy, ustawodawstwo rodzinne, lokalowe, rolne, wodne, leśne, ustawodawstwo o kopalinach użytecznych i o ochronie środowiska naturalnego;
k) kadry organów sądowych i organów ochrony prawnej; adwokatura i notariat;
l) ochrona odwiecznych obszarów osiedlenia i tradycyjnego sposobu życia niewielkich liczebnie wspólnot etnicznych;
m) ustanawianie ogólnych zasad organizacji systemu organów władzy państwowej i samorządu lokalnego;
n) koordynowanie kontaktów międzynarodowych oraz kontaktów gospodarczych z zagranicą podmiotów Federacji Rosyjskiej, wykonywanie porozumień międzynarodowych zawartych przez Federację Rosyjską.
2. Przepisy niniejszego artykułu w równym stopniu dotyczą republik, krajów, obwodów, miast o znaczeniu ogólnofederalnym, obwodu autonomicznego i okręgów autonomicznych.
Artykuł 73
W sprawach wykraczających poza granice kompetencji Federacji Rosyjskiej i uprawnień Federacji Rosyjskiej w odniesieniu do kwestii będących przedmiotem wspólnej kompetencji Federacji Rosyjskiej i podmiotów Federacji Rosyjskiej podmioty Federacji Rosyjskiej dysponują pełnią władzy państwowej.
Artykuł 74
1. Na terytorium Federacji Rosyjskiej zabrania się ustanawiania granic celnych, ceł, opłat i jakichkolwiek innych barier przeszkadzających w swobodnym przepływie towarów, usług i środków finansowych.
2. Ograniczenia w przepływie towarów i usług mogą być wprowadzane zgodnie z prawem federalnym, o ile jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia ludzkiego, ochrony przyrody i wartości kulturalnych.
Artykuł 75
1. Jednostką pieniężną w Federacji Rosyjskiej jest rubel. Emisję pieniądza prowadzi wyłącznie Bank Centralny Federacji Rosyjskiej . Wprowadzanie i emitowanie innych walut w Federacji Rosyjskiej jest zabronione.
2. Zasadniczą rolą Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej jest chronienie i zapewnianie stabilności rubla, którą to rolę pełni on niezależnie od innych organów władzy państwowej.
3. System podatków ściąganych do budżetu federalnego oraz ogólne zasady opodatkowania i opłat w Federacji Rosyjskiej ustanawia prawo federalne.
4. Pożyczki państwowe emitowane są w trybie określonym przez prawo federalne i rozprowadzane na zasadzie dobrowolności.
Artykuł 76
1. W odniesieniu do kwestii będących przedmiotem kompetencji Federacji Rosyjskiej stosuje się federalne ustawy konstytucyjne oraz ustawy federalne mające bezpośrednie działanie na całym terytorium Federacji Rosyjskiej.
2. W odniesieniu do kwestii będących przedmiotem wspólnej kompetencji Federacji Rosyjskiej i podmiotów Federacji Rosyjskiej wydaje się ustawy federalne oraz uchwalane zgodnie z nimi ustawy i inne normatywne akty prawne podmiotów Federacji Rosyjskiej.
3. Ustawy federalne nie mogą być sprzeczne z federalną ustawą konstytucyjną.
4. W sprawach wykraczających poza granice kompetencji Federacji Rosyjskiej, wspólnej kompetencji Federacji Rosyjskiej i podmiotów Federacji Rosyjskiej republiki, kraje, obwody, miasta o znaczeniu ogólnofederalnym, obwód autonomiczny i okręgi autonomiczne realizują własną regulację prawną, łącznie z uchwalaniem ustaw i innych normatywnych aktów prawnych.
5. Ustawy oraz inne normatywne akty prawne podmiotów Federacji Rosyjskiej nie mogą być sprzeczne z ustawami federalnymi uchwalonymi zgodnie z częściami pierwszą i drugą niniejszego artykułu. W razie zaistnienia sprzeczności między ustawą federalną a innym aktem wydanym w Federacji Rosyjskiej, obowiązuje ustawa federalna.
6. W razie zaistnienia sprzeczności między ustawą federalną a normatywnym aktem prawnym podmiotu Federacji Rosyjskiej wydanym zgodnie z częścią czwartą niniejszego artykułu, obowiązuje normatywny akt prawny podmiotu Federacji Rosyjskiej.
Artykuł 77
1. System organów władzy państwowej republik, krajów, obwodów, miast o znaczeniu ogólnofederalnym, obwodu autonomicznego i obwodów autonomicznych podmioty Federacji Rosyjskiej ustanawiają samodzielnie, zgodnie z podstawami ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej i ogólnymi zasadami organizacji przedstawicielskich i wykonawczych organów władzy państwowej ustalonymi przez prawo federalne.
2. W granicach kompetencji Federacji Rosyjskiej i uprawnień Federacji Rosyjskiej w odniesieniu do kwestii będących przedmiotem wspólnej kompetencji Federacji Rosyjskiej i podmiotów Federacji Rosyjskiej federalne organy władzy wykonawczej i organy władzy wykonawczej podmiotów Federacji Rosyjskiej tworzą jednolity system władzy wykonawczej w Federacji Rosyjskiej.
Artykuł 78
1. Federalne organy władzy wykonawczej w celu realizacji swoich uprawnień mogą tworzyć własne organy terytorialne i mianować odpowiednich urzędników.
2. Federalne organy władzy wykonawczej w porozumieniu z organami władzy wykonawczej podmiotów Federacji Rosyjskiej mogą przekazywać im realizację części swoich uprawnień, o ile nie jest to sprzeczne z Konstytucją Federacji Rosyjskiej i ustawami federalnymi.
3. Organy władzy wykonawczej podmiotów Federacji Rosyjskiej w porozumieniu z federalnymi organami władzy wykonawczej mogą przekazywać im realizację części swoich uprawnień.
4. Prezydent Federacji Rosyjskiej i Rząd Federacji Rosyjskiej zapewniają, zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej, realizację uprawnień federalnej władzy państwowej na całym terytorium Federacji Rosyjskiej.
Artykuł 79
Federacja Rosyjska może uczestniczyć w organizacjach międzypaństwowych i przekazywać im część swoich uprawnień zgodnie z porozumieniami międzynarodowymi, o ile nie pociąga to za sobą ograniczenia praw i wolności człowieka i obywatela i nie jest sprzeczne z podstawami ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej.

Czytaj także

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 roku.
Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 roku.

Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK