| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy rodzinne > Prawa seniora > Emerytura > Organizacja funduszy emerytalnych

Organizacja funduszy emerytalnych

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych określa zasady tworzenia i działania funduszy emerytalnych. Warto podkreślić, że ustawa ta nie narusza przepisów innych ustaw, które przewidują wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.

Czym jest fundusz emerytalny

 • Fundusz jest osobą prawną. Przedmiotem działalności funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.

Organem funduszu jest towarzystwo emerytalne. Towarzystwo tworzy fundusz oraz, jako jego organ, zarządza nim i reprezentuje w stosunkach z osobami trzecimi.

 • Fundusz jest tworzony jako otwarty lub pracowniczy.

Nazwa otwartego funduszu zawiera określenie "otwarty fundusz emerytalny", a nazwa pracowniczego funduszu zawiera określenie "pracowniczy fundusz emerytalny".
Wyłącznie fundusz utworzony zgodnie z w/w ustawą jest uprawniony do używania w swojej nazwie lub do określenia prowadzonej przez siebie działalności albo w reklamie określenia "fundusz emerytalny".

Jaki jest czas trwania funduszu

Czas trwania funduszu jest nieograniczony.

Utworzenie funduszu wymaga:

 • nadania funduszowi statutu przez towarzystwo,
 • zawarcia przez towarzystwo z depozytariuszem umowy o przechowywanie aktywów funduszu,
 • uzyskania przez towarzystwo zezwolenia na utworzenie funduszu,
 • wpisania funduszu do rejestru funduszy.

Kto uchwala statut funduszu

Statut funduszu jest uchwalany przez walne zgromadzenie towarzystwa.

Co określa statut funduszu

 • nazwę funduszu,
 • firmę, siedzibę i adres towarzystwa,
 • wysokość kapitału zakładowego towarzystwa, skład akcjonariuszy towarzystwa i ilość posiadanych przez nich akcji,
 • sposób reprezentacji funduszu przez towarzystwo,
 • firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza,
 • rodzaje, maksymalną wysokość, sposób oraz tryb kalkulacji i pokrywania kosztów obciążających fundusz, z wyłączeniem kosztów wskazanych w art. 136a, 182a,
 • wysokość opłaty, o której mowa w art. 134 ust. 1,
 • sposób informowania przez fundusz o zmianach statutu,
 • dziennik o zasięgu krajowym przeznaczony do ogłoszeń funduszu,
 • terminy ogłaszania przez fundusz prospektu informacyjnego,
 • terminy oraz formę i tryb wypłaty środków zgromadzonych na rachunkach członków,
 • zasady prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusz, wraz z informacją o tym, czy fundusz będzie sam zarządzał aktywami, czy też powierzy zarządzanie aktywami osobie trzeciej,
 • inne dane przewidziane w przepisach ustawy.

Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe dane, jakie powinny być zamieszczone w statucie funduszu, jeżeli wymaga tego interes członków funduszu.

Co należy dołączyć do wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu

 • statut funduszu.
 • umowę z depozytariuszem,
 • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców,
 • dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub osób, które towarzystwo zamierza zatrudnić, mających istotny wpływ na gospodarkę finansową funduszu,
 • listę osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie,
 • informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, zatrudnionych w towarzystwie lub osoby wyznaczone przez depozytariusza do wykonywania obowiązków, ze wskazaniem, które z tych osób są doradcami inwestycyjnymi.

Zobacz również: Nabycie prawa do emerytury kapitałowej

reklama

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »