REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1946 nr 39 poz. 233

DEKRET

z dnia 8 sierpnia 1946 r.

o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej.

Tekst pierwotny

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Art. 1.

1. Tytułem do wpisania na rzecz Skarbu Państwa w księdze hipotecznej (gruntowej) prawa własności nieruchomości ziemskich, wymienionych w art. 2 ust. (1) lit. b), c), d), i e) dekretu z dnia 6-go września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 3, poz. 13), jest zaświadczanie wojewódzkiego urzędu ziemskiego, stwierdzające, że nieruchomość ziemska jest przeznaczana na cele reformy rolnej według powołanych wyżej przepisów.

2. Jednocześnie z wpisaniem stosownie do ust. 1 prawa własności nieruchomości ziemskiej na rzecz Skarbu Państwa będą wykreślone z księgi hipotecznej (gruntowej) wszelkie ograniczenia własności oraz wszelkie obciążenia z wyjątkiem służebności gruntowych, których utrzymanie w mocy wojewódzki urząd ziemski uzna za niezbędne. Do wykreślenia hipoteki listowej nie jest w tym przypadku potrzebne przedstawienie sądowi listu hipotecznego.

3. Treść utrzymanych w mocy służebności może być przez wojewódzki urząd ziemski zmieniona stosownie do potrzeb nowoutworzonych gospodarstw.

4. Wpisy, przewidziane w ust. 1, 2 i 3, następują na wniosek właściwego wojewódzkiego urzędu ziemskiego.

5. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może w drodze rozporządzenia czynności, zastrzeżone w artykule niniejszym dla wojewódzkich urzędów ziemskich, przekazać powiatowym urzędom ziemskim.

Art. 2.

1. Tytułem do wpisania w księdze hipotecznej (gruntowej) prawa własności nadanej działki na rzecz nabywcy jest dokument nadania wraz z odpisem wykonalnej decyzji właściwej władzy w przedmiocie klasyfikacji i szacunku działki łącznie z oszacowaniem przydzielonego nabywcy inwentarza.

2. Jednocześnie z wpisaniem ma rzecz nabywcy prawa własności działki będą wpisane w księdze hipotecznej (gruntowej) ograniczenia własności, wynikające z art. 13 dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, oraz jako ciężar realny należności z tytułu niezapłaconej ceny działki i inwentarza. Na obszarze mocy obowiązującej prawa o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, przywilejach i hipotekach z 1818 r. należności z tytułu niezapłaconej ceny będą wpisane jako ciężar wieczysty w rozumieniu art. 44 tego prawa.

3. Wpisy w księdze hipotecznej (gruntowej), wymienione w ust. 1 i 2, następują na wniosek właściwego powiatowego urzędu ziemskiego.

Art. 3.

Do wpisu prawa własności nadanej działki na rzecz nabywcy nie są potrzebne dokumenty pomiarowe, przewidziane w przepisach o księgach hipotecznych (gruntowych). Wystarcza opis granic działki, dokonany na podstawie szkicu podziału i poświadczony przez powiatowy urząd ziemski.

Art. 4.

1. Jeżeli księga hipoteczna (gruntowa) uległa zniszczeniu, przewidziane w art. 1 i 2 wnioski wraz z dokumentami, będącymi ich podstawą, winny być złożone w sądzie, właściwym do prowadzenia księgi. Złożenie takie ma skutek wpisu do księgi. Sąd z urzędu wyda nabywcy działki dokument, stwierdzający jego prawo własności.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się także w przypadku, gdy nieruchomość nie ma urządzonej księgi hipotecznej (gruntowej).

Art. 5.

Dokumenty, wnioski i wpisy do ksiąg hipotecznych (gruntowych), oparte na przepisach niniejszego dekretu, są wolne od opłat sądowych i stemplowych.

Art. 6.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określi sposób oznaczania nadanej działki w księdze hipotecznej (gruntowej) oraz sposób składania i przechowywania w sądzie wniosków oraz dokumentów (art. 4).

Art. 7.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrom: Rolnictwa i Reform Rolnych, Sprawiedliwości i Skarbu, każdemu w zakresie jego właściwości.

Art. 8.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc obowiązującą dekret z (dnia 24 sierpnia 1945 r. o wpisywaniu do ksiąg hipotecznych (gruntowych) prawa własności, nieruchomości, przejętych na cele reformy rolnej (Dz. U. R. R Nr 34, poz.. 204).

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: Bolesław Bierut

Prezes Rady Ministrów: Edward Osóbka-Morawski

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: Stanisław Mikołajczyk

w/z Minister Sprawiedliwości: Leon Chajn

Minister Skarbu: Konstanty Dąbrowski

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA