REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1947 nr 66 poz. 410

DEKRET

z dnia 28 października 1947 r.

o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 252) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:

Art. 1.

1. Prowadzone według dotychczasowych przepisów księgi wieczyste tracą moc co do nieruchomości położonych poza granicami administracyjnymi miast, a wchodzących w skład zapasu ziemi w rozumieniu dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 279).

2. Jeżeli część nieruchomości wchodzi w skład zapasu ziemi, księga wieczysta traci moc w odniesieniu do całej nieruchomości.

3. Wymienione w - niniejszym artykule księgi wieczyste zachowują jednak znaczenie dokumentów z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów o mocy obowiązującej orzeczeń wydanych przez sądy niemieckie.

Art. 2.

1. Dla nieruchomości wymienionych w art. 1 do czasu założenia nowych ksiąg wieczystych urządza się i prowadzi zbiory dokumentów według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1946 r. o urządzeniu i prowadzeniu zbioru dokumentów oraz o postępowaniu w przedmiocie składania dokumentów (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 368).

2. Zakładanie ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości odbywa się w sposób przewidziany przy zakładaniu ksiąg dla nieruchomości, których księgi zaginęły.

3. Przy zakładaniu ksiąg wieczystych nie uwzględnia się wpisów, które ulegałyby wykreśleniu w myśl art. 6 ust, 3, a treść służebności utrzymanych w mocy podlega wpisaniu zgodnie z ustaleniem władzy administracji ogólnej I instancji.

Art. 3.

Dla nieruchomości nie objętych przepisami art. 1 prowadzi się nadal istniejące księgi wieczyste według przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 j listopada 1946 r. o prowadzeniu dotychczasowych ksiąg hipotecznych po dniu 31 grudnia 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 367).

Art. 4. 1

. Co do nieruchomości przekazanych przez Państwo na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska na zasadzie dekretów z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 279) i z dnia 6 grudnia 1946 r. o przekazywaniu przez Państwo mienia nierolniczego (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 389) zarządzone przez sąd złożenie dokumentów do zbioru dokumentów ma wszelkie skutki wpisu w księdze wieczystej, nie wyłączając rękojmi wiary publicznej.

2. Złożenie dokumentów do zbioru dokumentów jest dopuszczalne również, gdy chodzi o powstanie:

1) odrębnej własności lokalu;

2) hipotek i ciężarów realnych.

3. Sąd z urzędu wyda nabywcy nieruchomości dokument stwierdzający jego prawo własności.

Art. 5.

Księgi wieczyste dla nieruchomości wymienionych w art. 4 ust. 1 oraz dla nieruchomości, których dotychczasowe księgi utraciły moc na zasadzie art. 1, mogą być zakładane także na wniosek władzy administracji ogólnej I instancji.

Art 6.

1. Do znoszenia wniosku o wpisanie prawa własności nieruchomości wchodzących w skład zapasu ziemi w rozumieniu dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 279) na rzecz Skarbu Państwa, nabywców lub innych władz i instytucyj uprawnione są władze administracji ogólnej I instancji. Podstawą wpisu prawa własności tych nieruchomości na rzecz nabywców jest odpis prawomocnego orzeczenia o wykonaniu aktu nadania, a na rzecz władz i instytucyj - odpis prawomocnego orzeczenia o przekazaniu. Dla oznaczenia nieruchomości w razie jej podziału wystarczy zaświadczony przez władzę administracji ogólnej I instancji opis i szkic nieruchomości ze wskazaniem obszaru i granic.

2. Jednocześnie z wpisaniem na rzecz nabywcy prawa własności będzie wpisana w księdze wieczystej jako ciężar realny należność z tytułu niezapłaconej ceny gospodarstwa (działki).

3. Przy wpisaniu prawa własności na rzecz osób wymienionych w ust. 1 będą wykreślone z urzędu z księgi wieczystej wszelkie ograniczenia prawa własności oraz wszelkie obciążenia odnośnej nieruchomości z wyjątkiem służebności gruntowych, których utrzymanie władza administracji ogólnej I instancji uzna za niezbędne w granicach przez nią ustalonych.

Art. 7.

Do zgłoszenia wniosku o wpisanie na rzecz Skarbu Państwa w księdze wieczystej prawa własności do mienia nieruchomego nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska obok okręgowych urzędów likwidacyjnych uprawnione są władze administracji ogólnej I instancji. Podstawą takiego wpisu jest zaświadczenie władzy składającej wniosek, że nieruchomość przeszła na własność Skarbu Państwa na mocy dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 87).

Art. 8.

Przy sprzedaży nieruchomości w trybie dekretu z dnia 6 grudnia 1946 r. o przekazywaniu przez Państwo mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 389) instytucja kredytowa sporządzająca umowę jest uprawniona do zgłoszenia wniosku o ujawnienie praw nabywcy w księdze wieczystej. Podstawą wpisu prawa własności jest odpis umowy sprzedaży poświadczony przez instytucję kredytową oraz odpis stanowiącego podstawę umowy orzeczenia komisji osadnictwa nierolniczego.

Art. 9.

1. Wnioski o wpisy do ksiąg wieczystych oparte na przepisach niniejszego dekretu podlegają opłatom sądowym, a dołączone do nich dokumenty - opłacie sądowej od załączników i opłacie skarbowej.

2. Minister Ziem Odzyskanych w porozumieniu z Ministrem Skarbu może ustalić zasady zwalniania od opłat, określonych w ust. 1.

Art. 10.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrom: Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych, Odbudowy, Skarbu i Sprawiedliwości każdemu w zakresie jego właściwości.

Art. 11.

1. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Równocześnie tracą moc art. 32 dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 279) oraz art. 28 ust. 1 dekretu z dnia 6 grudnia 1946 r. o przekazywaniu przez Państwo mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 389).

Prezydent Rzeczypospolitej: Bolesław Bierut

Prezes Rady Ministrów: Józef Cyrankiewicz

Minister Ziem Odzyskanych: Władysław Gomułka

Minister Administracji Publicznej: Edward Osóbka-Morawskł

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: w z. Stanisław Kowałewskt

Minister Odbudowy: w z. Juliusz Żakowski

Minister Skarbu: Konstanty Dąbrowski

Minister Sprawiedliwości: Henryk Świątkowski

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA