reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 10 stycznia 1983 r.

o przyjęciu załącznika B.3 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego powrotnego przywozu towarów w tym samym stanie.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 12 ust. 4 Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., (Dz. U. z 1980 r. Nr 12, poz. 38), wszedł w życie w stosunku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 26 listopada 1982 r. załącznik B.3 dotyczący powrotnego przywozu towarów w tym samym stanie.

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski

Załącznik 1. [Międzynarodowa Konwencja dotycząca uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego]

Załącznik do Oświadczenia Rządowego
z dnia 10 stycznia 1983 r.

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA
DOTYCZĄCA UPROSZCZENIA I HARMONIZACJI POSTĘPOWANIA
CELNEGO,

sporządzona w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.

Przekład

ZAŁĄCZNIK B.3

dotyczący powrotnego przywozu towarów w tym samym stanie.

Wstęp

Towary są często powrotnie przywożone do kraju, z którego zostały wywiezione, w tym samym stanie, w jakim znajdowały się przed wywozem. W wielu wypadkach taki powrotny przywóz był przewidywany w chwili wywozu i towary mogły być wywiezione na zasadzie odprawy celnej warunkowej. Jednakże w niektórych, wypadkach towary są powrotnie przywożone na skutek okoliczności, które powstały dopiero po ich wywozie.

Ustawodawstwo krajowe większości państw zawiera postanowienia umożliwiające przywóz takich towarów bez cła przywozowego i podatków oraz przewiduje zwrot cła wywozowego i podatków zapłaconych w związku z wywozem. Postępowanie celne, które umożliwia taki przywóz bezcłowy i zwrot, nosi nazwę powrotnego przywozu towarów w tym samym stanie. Postępowanie takie jest stosowane, jeśli może być ustalona tożsamość towarów. Są natomiast płatne wszelkie sumy należne z tytułu zwrotu lub umorzenia albo też warunkowego zwolnienia od cła i podatków oraz wszelkich subsydiów i innych ulg udzielanych w związku z wywozem towarów.

Niniejszy załącznik nie ma zastosowania do powrotnego przywozu bagażu osobistego podróżnych oraz środków transportu do użytku prywatnego.

Definicje

W rozumieniu niniejszego załącznika:

a) określenie „powrotny przywóz towarów w tym samym stanie” oznacza postępowanie celne, w ramach którego towary uprzednio wywiezione, dopuszczone do obrotu w obszarze celnym, lub też wyroby kompensujące mogą być przywożone bez cła przywozowego i podatków, pod warunkiem że nie zostały poddane za granicą jakiejkolwiek obróbce, przerobowi lub naprawie; są natomiast płatne wszelkie sumy należne z tytułu zwrotu, umorzenia lub też warunkowego zwolnienia od cła i podatków oraz wszelkich subsydiów i innych ulg udzielonych w związku z wywozem towarów;

b) określenie „odprawa przywozowa ostateczna” oznacza postępowanie celne, w którego wyniku towary przywożone mogą na stałe pozostać w obszarze celnym; postępowanie to zakłada płatność wszelkich należnych ceł przywozowych i podatków oraz spełnienie innych niezbędnych formalności celnych;

c) określenie „cła przywozowe i podatki” oznacza cła i wszelkie inne opłaty, podatki, akcyzy lub inne należności pobierane od przywozu albo w związku z przywozem towarów z zagranicy, z wyjątkiem opłat i należności, których wysokość jest ograniczona do przybliżonych kosztów świadczonych usług;

d) określenie „cła wywozowe i podatki” oznacza cła i wszelkie inne opłaty, podatki, akcyzy lub inne należności pobierane od wywozu lub w związku z wywozem towarów za granicę, z wyjątkiem opłat i należności, których wysokość jest ograniczona do przybliżonych kosztów świadczonych usług;

e) określenie „towary wywożone z zastrzeżeniem możliwości powrotnego przywozu” oznacza towary, które osoba zgłaszająca towar do odprawy celnej wywozowej zgłosiła jako przeznaczone do powrotnego przywozu, co umożliwia podjęcie przez władze celne środków identyfikacyjnych ułatwiających powrotny przywóz w tym samym stanie.

Uwaga

Towary wywożone ze zgłoszeniem możliwości powrotnego przywozu mogą być poddane postępowaniu celnemu, zwanemu „odprawą celną warunkową wywozową”.

f) określenie „towary dopuszczone do obrotu” oznacza towary, którymi można dysponować bez jakichkolwiek ograniczeń celnych;

g) określenie „wyroby kompensujące” oznacza wyroby uzyskane w wyniku przetworzenia, uszlachetnienia lub naprawy towarów odprawionych warunkowo w przywozie;

h) określenie „zgłoszenie celne” oznacza oświadczenie złożone w formie ustalonej przez władze celne, w którym zainteresowana osoba wskazuje postępowanie celne mające zastosowanie do towarów i podaje informacje, jakich wymagają władze celne do zastosowania tego postępowania;

i) określenie „osoba” oznacza zarówno osobę fizyczną, jak i prawną, chyba że z kontekstu wynika inaczej.

Zasady

Norma

1. Powrotny przywóz towarów w tym samym stanie powinien się odbywać na podstawie postanowień niniejszego załącznika.

Norma

2. Ustawodawstwo krajowe określa warunki oraz wymagania, jakie muszą być spełnione w celu powrotnego przywozu towarów w tym samym stanie.

Uwaga

Powrotny przywóz towarów w tym samym stanie jest uzależniony od ustalenia przez władze celne tożsamości towarów jako towarów, które zostały uprzednio wywiezione.

Postanowienia ogólne

Norma

3. Należy zezwalać na powrotny przywóz towarów w tym samym stanie, nawet gdy przywożona powrotnie jest jedynie część towarów uprzednio wywiezionych.

Zalecenie
praktyczne

4. Należy zezwalać na powrotny przywóz towarów w tym samym stanie, nawet gdy towary są powrotnie przywożone przez osobę inną niż osoba, która towary te uprzednio wywiozła, jeśli jest to usprawiedliwione okolicznościami.

Norma

5. Nie można odmówić zezwolenia na powrotny przywóz towarów w tym samym stanie ze względu na to, że towary były używane lub uszkodzone lub też że stan ich uległ pogorszeniu podczas pobytu za granicą.

Norma

6. Nie można odmówić zezwolenia na powrotny przywóz towarów w tym samym stanie ze względu na to, że towary w trakcie pobytu za granicą były poddane operacjom niezbędnym do ich utrzymania w należytym stanie, pod warunkiem że te operacje nie wpłynęły na ich wartość.

Norma

7. Powrotny przywóz towarów w tym samym stanie nie powinien się ograniczać do towarów przywożonych bezpośrednio z zagranicy. Należy również udzielać zezwolenia na zastosowanie powrotnego przywozu w odniesieniu do towarów objętych innym postępowaniem celnym.

Zalecenie
praktyczne

8. Zakazy i ograniczenia gospodarcze, stosowane wobec przywozu, nie powinny mieć zastosowania wobec towarów powrotnie przywożonych w tym samym stanie, jeśli były one dopuszczone do obrotu w chwili wywozu.

Zalecenie
praktyczne

9. Nie można odmówić zezwolenia na powrotny przywóz towarów w tym samym stanie ze względu na to, że są one przywożone z tego, a nie innego kraju.

Norma

10. Nie można odmówić zezwolenia na powrotny przywóz towarów w tym samym stanie ze względu na to, że towary były wywiezione bez zastrzeżenia możliwości powrotnego przywozu.

Dopuszczalny okres powrotnego przywozu towarów w tym samym stanie

Zalecenie
praktyczne

11. W razie gdy ustawodawstwo krajowe ustala okres, po którego upływie nie jest udzielane zezwolenie na powrotny przywóz towarów w tym samym stanie, okres taki powinien być dostatecznie długi, aby mógł uwzględnić różne okoliczności powstające w poszczególnych sytuacjach, w których może być dokonywany powrotny przywóz towarów w tym samym stanie, i nie powinien być krótszy od jednego roku.

Zwrot cła wywozowego i podatków

Zalecenie
praktyczne

12. Wszelkie cła wywozowe i podatki płatne przy wywozie towarów powinny być zwrócone możliwie szybko po powrotnym przywozie towarów w tym samym stanie.

Właściwość urzędów celnych

Norma

13. Urzędy celne dokonujące odprawy celnej ostatecznej w przywozie powinny być również właściwe do udzielenia zezwolenia na powrotny przywóz towarów w tym samym stanie.

Norma

14. Należy zapewnić możliwość zgłoszenia do odprawy celnej towarów przywożonych powrotnie w tym samym stanie w innym urzędzie celnym niż urząd, w którym zostały one zgłoszone do odprawy celnej wywozowej.

Zgłoszenie celne

Zalecenie
praktyczne

15. Formularze zgłoszeń celnych stosowanych przy zgłaszaniu do odprawy celnej towarów powrotnie przywożonych w tym samym stanie powinny być zharmonizowane z formularzami używanymi przy zgłaszaniu towarów do odprawy celnej ostatecznej w przywozie.

Uwagi

1. W niektórych krajach mogą być stosowane przy odprawach celnych towarów przywożonych powrotnie w tym samym stanie zgłoszenia celne stosowane przy odprawie warunkowej w wywozie.

2. W razie gdy towary zostały wywiezione na podstawie karnetu ATA, zgodnie z Konwencją celną w sprawie karnetów ATA stosowanych przy odprawach warunkowych towarów, sporządzoną w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r., powrotny przywóz towarów w tym samym stanie dokonywany jest na podstawie tego karnetu.

Zalecenie
praktyczne

16. Nie należy wymagać pisemnego zgłaszania do odprawy celnej powrotnie przywożonych w tym samym stanie: opakowań, kontenerów, palet i handlowych pojazdów drogowych, stosowanych w międzynarodowym przewozie towarów, pod warunkiem że władze celne mogą stwierdzić, że były one dopuszczone do obrotu w chwili wywozu.

Dokumentacja, jaka powinna być złożona łącznie ze zgłoszeniem celnym towarów do powrotnego przywozu w tym samym stanie

Norma

17. Przy zgłoszeniu celnym towarów do powrotnego przywozu w tym samym stanie władze celne powinny wymagać przedstawienia jedynie takich dokumentów, które są niezbędne do zapewnienia, iż spełnione zostały warunki do zastosowania tego postępowania celnego.

Uwaga

Władze celne mogą domagać się przedstawienia zgłoszenia celnego wywozowego, innych dokumentów wywozowych, faktur, kontraktów itp., dotyczących towarów wywiezionych, a także korespondencji związanej z powrotnym przywozem towarów.

Zalecenie
praktyczne

18. W razie gdy towary przywożone powrotnie w tym samym stanie były wywiezione z zastrzeżeniem możliwości powrotnego przywozu, władze celne nie powinny w normalnych warunkach domagać się, aby przy zgłoszeniu towarów do powrotnego przywozu były przedstawiane jakiekolwiek dokumenty poza zgłoszeniem celnym lub dokumentem identyfikacyjnym wydanym przy wywozie.

Uwagi

1. W niektórych krajach zgłoszenie celne wywozowe, z zastrzeżeniem możliwości powrotnego przywozu jest jedynym dokumentem wymaganym przy powrotnym przywozie towarów w tym samym stanie.

2. Tożsamość towarów może być ustalona przez władze celne na podstawie środków identyfikacyjnych zastosowanych w chwili wywozu.

Towary wywiezione z zastrzeżeniem możliwości powrotnego przywozu

a) Towary przeznaczone do wywozu z zastrzeżeniem możliwości powrotnego przywozu.

Zalecenie
praktyczne

19. Władze celne powinny na wniosek osoby zgłaszającej towar do wywozu zezwolić na wywóz towarów z zastrzeżeniem możliwości powrotnego przywozu i powinny podjąć wszelkie niezbędne środki w celu ułatwienia powrotnego przywozu w tym samym stanie.

b) Urzędy celne właściwe da odprawiania towarów z zastrzeżeniem możliwości powrotnego przywozu.

Norma

20. Urzędy celne, w których można dokonywać odprawy celnej ostatecznej wywozowej, powinny być również właściwe do zezwalania na wywóz towarów z zastrzeżeniem możliwości powrotnego przywozu.

c) Zgłoszenie celne towarów do wywozu z zastrzeżeniem możliwości powrotnego przywozu.

Zalecenie
praktyczne

21. Formularze zgłoszeń celnych stosowanych przy odprawianiu towarów z zastrzeżeniem możliwości powrotnego przywozu powinny być zharmonizowane z formularzami używanymi przy zgłaszaniu towarów do odprawy celnej ostatecznej w wywozie.

Uwaga

Wywóz towarów z zastrzeżeniem możliwości ich powrotnego przywozu może się również odbywać na podstawie karnetu ATA zamiast wewnętrznych dokumentów celnych.

d) Dokumentacja, jaka powinna być złożona przy zgłoszeniu towarów do odprawy celnej warunkowej z zastrzeżeniem możliwości ich powrotnego przywozu.

Norma

22. Przy zgłoszeniu towarów do odprawy celnej wywozowej z zastrzeżeniem możliwości ich powrotnego przywozu władze celne powinny wymagać przedstawiania jedynie takich dokumentów, które są przez nie uważane za niezbędne do przeprowadzenia kontroli operacji i do zapewnienia zgodności ze wszelkimi wymaganiami związanymi ze stosowaniem odpowiednich ograniczeń i innych przepisów.

e) Ustalenie tożsamości towarów wywożonych z zastrzeżeniem możliwości ich powrotnego przywozu.

Norma

23. Przy określeniu rodzaju środków umożliwiających stwierdzenie tożsamości towarów wywożonych z zastrzeżeniem możliwości powrotnego przywozu władze celne powinny uwzględnić rodzaj odprawianych towarów oraz interes Skarbu Państwa.

Uwaga

W celu ustalenia tożsamości towarów wywożonych z zastrzeżeniem możliwości powrotnego przywozu władze celne mogą umieszczać oznakowanie celne (zamknięcia celne, plomby, znaki perforowane itp.) lub też oprzeć się na oznakowaniu, numerach lub innych znakach tożsamości trwale zamieszczanych na towarach bądź na opisie towarów, rysunkach technicznych, zdjęciach fotograficznych albo mogą pobrać próbki.

f) Ułatwienia stosowane wobec towarów wywożonych z zastrzeżeniem możliwości powrotnego przywozu.

Zalecenie
praktyczne

24. Towary wywożone z zastrzeżeniem możliwości powrotnego przywozu powinny być warunkowo zwolnione od wszelkich ceł wywozowych i podatków stosowanych przy wywozie.

Uwaga

Od osoby zgłaszającej towar do odprawy celnej wywozowej z zastrzeżeniem możliwości powrotnego przywozu można zażądać złożenia zabezpieczenia uiszczenia kwoty, która byłaby wymagalna, gdyby towary nie zostały powrotnie przywiezione w ustalonym okresie.

Norma

25. Na wniosek osoby zainteresowanej władze celne powinny zezwolić na to, aby odprawa towarów z zastrzeżeniem możliwości powrotnego przywozu stała się odprawą ostateczną, pod warunkiem spełnienia odpowiednich warunków i dopełnienia formalności.

Uwagi:

1. Wszelkie nie opłacone cła wywozowe i podatki stają się wymagalne.

2. Zazwyczaj zezwala się na zwrot lub zwolnienie od cła przywozowego i podatków, które zostały wstrzymane ze względu na to, że towary zostały wywiezione z zastrzeżeniem możliwości powrotnego przywozu.

Zalecenie
praktyczne

26. Gdy te same towary są wywożone z zastrzeżeniem możliwości powrotnego przywozu i następnie powrotnie przywożone w tym samym stanie wielokrotnie, władze celne powinny na wniosek osoby zgłaszającej towary do odprawy zezwolić, aby zgłoszenie celne z zastrzeżeniem możliwości powrotnego przywozu przedstawione przy pierwszym wywozie było stosowane przy wszystkich kolejnych operacjach wywozu i powrotnego przywozu.

Uwaga

Kolejny wywóz i powrotny przywóz towarów mogą być odnotowywane przez władze celne na zgłoszeniu celnym przez zamieszczanie odpowiednich odcisków pieczęci lub dokonanie adnotacji.

Informacje dotyczące powrotnego przywozu towarów w tym samym stanie

Norma

27. Władze celne powinny zapewnić, aby wszelkie informacje dotyczące powrotnego przywozu towarów w tym samym stanie były dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób.

Wersja w języku angielskim

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama