REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1991 nr 114 poz. 494

USTAWA

z dnia 25 października 1991 r.

o zmianie ustawy o podatku rolnym i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Tekst pierwotny

Art. 1.

 W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz. 268, z 1986 r. Nr 46, poz. 225, z 1988 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 7, poz. 45, Nr 10, poz. 53, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 7, poz. 24 i Nr 80, poz. 350) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.”;

2) w art. 12:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 wyrazy „klasy VI i Viz” zastępuje się wyrazami „klasy V, VI i VIz”,

– dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) użytki rolne, na których zaprzestano produkcji rolnej – na okres nie dłuższy niż 3 lata.”,

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Rady gmin określają w drodze uchwały tryb i szczegółowe warunki zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 7.”.

Art. 2.

 W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 11, poz. 79, z 1984 r. Nr 35, poz. 185, z 1988 r. Nr 24, poz. 169, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 101, poz. 444 i Nr 103, poz. 446) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 w ust. 1 wyrazy „3 lata” zastępuje się wyrazami „1 rok”;

2) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne obowiązany jest do przeciwdziałania erozji gleb i innym zjawiskom powodującym trwałe pogorszenie wartości użytkowej gruntów rolnych.”;

3) w art. 40 w ust. 1 wyrazy „w art. 23 ust. 1 pkt 1 lub” skreśla się;

4) w art. 42:

a) w ust. 1 wyrazy „rolniczego wykorzystywania gruntów rolnych oraz” skreśla się,

b) ust. 2–6 skreśla się;

5) art. 43–45 skreśla się;

6) w art. 47 wyrazy „oraz opłat związanych z występowaniem odłogów na gruntach rolnych” skreśla się.

Art. 3.

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1991-12-12
  • Data wejścia w życie: 1992-01-01
  • Data obowiązywania: 1992-01-01
  • Z mocą od: 1992-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA