| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 16 października 1992 r.

Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy

Art. 1. [Wejście w życie ustawy o orderach i odznaczeniach]
Ustawa o orderach i odznaczeniach wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.
Art. 2. [Przepisy uchylone]
1. Z dniem wejścia w życie ustawy o orderach i odznaczeniach tracą moc:

1) ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 10, poz. 66, z 1968 r. Nr 25, poz. 165 i z 1982 r. Nr 7, poz. 61), z wyjątkiem art. 11 oraz art. 13-16, które obowiązują do dnia 8 maja 1995 r.,

2) ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ustanowieniu Orderu Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 14, poz. 83),

3) ustawa z dnia 22 listopada 1983 r. o ustanowieniu Medalu „Za udział w walkach w obronie władzy ludowej” (Dz. U. Nr 65, poz. 293).

2. Z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, tracą moc także inne przepisy dotyczące spraw w niej unormowanych, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

Art. 3. [Tymczasowa Rada Orderu Orła Białego]
1. W ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, Prezydent zwoła Tymczasową Radę Orderu Orła Białego, w której skład wejdą: Marszałek Sejmu jako jej przewodniczący, Marszałek Senatu i Prezes Rady Ministrów.

2. Tymczasowa Rada Orderu Orła Białego przedstawi Prezydentowi pierwsze wnioski o nadanie tego Orderu.

Art. 4. [Obowiązki Prezydenta]
W ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, Prezydent powoła:

1) Kanclerza oraz członków Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari,

2) członków Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.

Art. 5. [Ordery i odznaczenia, których nadawanie zostało zakończone]
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uznaje się za zakończone nadawanie:

1) orderów i odznaczeń wojennych za dotychczasowe zasługi, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1,

2) orderów i odznaczeń społecznym zbiorowościom.

Art. 6. [Odznaczenia o charakterze wojskowym]
1. Odznaczeniami o charakterze wojskowym są dotychczas nadawane za zasługi w latach 1939-1945:

1) Medal Wojska, ustanowiony dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 1945 r. i nadawany żołnierzom wojsk lądowych za dokonany w czasie wojny 1939-1945 czyn przynoszący szczególną korzyść Wojsku Lądowemu, a wykraczający poza normalny obowiązek, albo za szczególnie sumienną służbę w czasie wojny,

2) Medal Morski, ustanowiony dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 1945 r. i nadawany żołnierzom Marynarki Wojennej za rzetelną służbę na morzu w czasie wojny,

3) Medal Lotniczy, ustanowiony dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 1945 r. i nadawany żołnierzom Sił Powietrznych za dokonany w czasie wojny czyn przynoszący szczególną korzyść lotnictwu, a wykraczający poza normalny obowiązek, albo za szczególnie sumienną służbę w czasie wojny,

4) Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej, ustanowiony dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 1945 r. i nadawany członkom załóg polskich statków handlowych za rzetelną służbę na morzu w czasie wojny,

5) Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 r., ustanowiony dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Obczyźnie z dnia 1 września 1984 r. dla upamiętnienia walk stoczonych w obronie całości i niepodległości Rzeczypospolitej podczas kampanii wojennej z Niemcami i Związkiem Sowieckim we wrześniu i październiku 1939 r. i nadawany żołnierzom Wojska Polskiego, a także innym osobom, które brały udział w walkach na lądzie, morzu i w powietrzu, oraz tym, którzy wspomagali walczących,

6) Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino, wprowadzony rozkazem Naczelnego Wodza z dnia 26 lipca 1944 r. i nadawany żołnierzom II Korpusu Polskiego uczestniczącym w bojach pod Monte Cassino w 1944 r.,

7) Krzyż Armii Krajowej, wprowadzony 1 sierpnia 1966 r. przez Dowódcę Armii Krajowej gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego dla upamiętnienia wysiłku żołnierza Polski Podziemnej w latach 1939-1945 i nadawany żołnierzom Armii Krajowej oraz żołnierzom organizacji ją poprzedzających,

8) Krzyż Batalionów Chłopskich, wprowadzony 1 września 1989 r. przez Komendanta Głównego Batalionów Chłopskich gen. Franciszka Kamińskiego dla upamiętnienia wysiłku zbrojnego żołnierzy Batalionów Chłopskich w latach 1940-1945 i nadawany żołnierzom tej formacji wojskowej oraz żołnierzom organizacji ją poprzedzających,

9) Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego, wprowadzony zarządzeniem Rady Politycznej Narodowych Sił Zbrojnych z dnia 14 grudnia 1944 r., nadawany żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych. Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego jest odznaczeniem jednostopniowym.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uznaje się za zakończone nadawanie odznaczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1-6.

3. Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Batalionów Chłopskich oraz Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego nadaje się do dnia 8 maja 1995 r.

4. Prezydent, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowy tryb nadawania Krzyża Armii Krajowej oraz Krzyża Batalionów Chłopskich, a także wzór i szczegółowy tryb nadawania Krzyża Narodowego Czynu Zbrojnego.

Art. 7. [Zakończenie nadawania odznaczeń na podstawie niektórych dotychczasowych przepisów]
1. Z dniem 8 maja 1995 r. uznaje się za zakończone nadawanie na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów:

1) Śląskiego Krzyża Powstańczego, Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego, Krzyża Partyzanckiego, „Medalu za Warszawę 1939-1945”, „Medalu za Odrę, Nysę, Bałtyk”, określonych w ustawie z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 10, poz. 66, z 1968 r. Nr 25, poz. 165 oraz z 1982 r. Nr 7, poz. 61),

2) Medalu „Za udział w wojnie obronnej 1939”, ustanowionego ustawą z dnia 3 lipca 1981 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 84),

3) Warszawskiego Krzyża Powstańczego, ustanowionego ustawą z dnia 3 lipca 1981 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 85),

4) Krzyża Oświęcimskiego, ustanowionego ustawą z dnia 14 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 59),

5) Krzyża Bitwy pod Lenino, ustanowionego ustawą z dnia 26 maja 1988 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 136),

6) Krzyża Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, ustanowionego ustawą z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 161),

7) Krzyża za udział w Wojnie 1918-1921, ustanowionego ustawą z dnia 21 lipca 1990 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 307).

2. Wnioski o nadanie odznaczeń wymienionych w ust. 1 przedstawia się w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Art. 8. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o orderach i odznaczeniach]
Do odznaczeń wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 7-9 i art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy nie mają zastosowania przepisy art. 8 ustawy o orderach i odznaczeniach.
Art. 9. [Karta Nauczyciela]
W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450 oraz z 1992 r. Nr 53, poz. 252 i Nr 54, poz. 254) skreśla się art. 52.
Art. 10. [Ustawa o pracownikach urzędów państwowych]
W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95 poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: „Nagrody i wyróżnienia”,

2) skreśla się art. 32,

3) w art. 33 skreśla się wyrazy „lub odznaczony w myśl art. 32”.

Art. 11. [Ustawa o ustanowieniu Krzyża za udział w Wojnie 1918-1921]
W ustawie z dnia 21 lipca 1990 r. o ustanowieniu Krzyża za udział w Wojnie 1918-1921 (Dz. U. Nr 53, poz. 307) skreśla się art. 8.
Art. 12. [Tytuły honorowe ustanowione odrębnymi przepisami]
Znosi się tytuły honorowe ustanowione odrębnymi przepisami.
Art. 13. [Wyróżnienie tytułami honorowymi przed dniem wejścia w życie ustawy]
Osoby, które zostały wyróżnione tytułami honorowymi przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują prawo używania związanych z nimi tytułów.
Art. 14. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »