REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1992 nr 100 poz. 498

USTAWA

z dnia 30 października 1992 r.

o ochronie topografii układów scalonych

Tekst pierwotny

DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. [Zakres regulacji]

Ustawa określa zasady i tryb uzyskiwania praw z rejestracji topografii układów scalonych oraz wykonywania tych praw w obrocie gospodarczym.
Art. 2. [Odniesienie do postanowień umów międzynarodowych]
Przepisy niniejszej ustawy nie naruszają postanowień zawartych w umowach międzynarodowych.
Art. 3. [Uprawnienia zagranicznych osób fizycznych i prawnych]
Zagraniczne osoby fizyczne i prawne korzystają z praw wynikających z przepisów niniejszej ustawy na podstawie umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską lub na zasadzie wzajemności.
Art. 4. [Definicje]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) układzie scalonym - rozumie się przez to jedno- lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów z materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełniania funkcji elektronicznych,

2) topografii układu scalonego - rozumie się przez to rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego,

3) materiale identyfikującym układ scalony - rozumie się przez to dane niezbędne do jednoznacznego określenia topografii układu scalonego,

4) uprawnionym z rejestracji - rozumie się przez to osobę fizyczną lub osobę prawną, na której rzecz została zarejestrowana topografia układu scalonego,

5) wykorzystaniu topografii układu scalonego w celach handlowych - rozumie się przez to każdy sposób handlowej dystrybucji tej topografii bądź jej oferowanie do tych celów,

6) twórcy topografii układu scalonego - rozumie się przez to również współtwórców,

7) Urzędzie Patentowym - rozumie się przez to Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ II

PRZEDMIOT PRAWA DO REJESTRACJI

Art. 5. [Przedmiot rejestracji]

Rejestracji podlega topografia układu scalonego, zwana dalej „topografią”, jeżeli jest oryginalna.
Art. 6. [Topografia oryginalna]
1. Topografię uznaje się za oryginalną, jeżeli jest wynikiem własnej pracy intelektualnej twórcy i nie jest powszechnie znana w chwili dokonania prawidłowego jej zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.

2. Topografia jest oryginalna także wtedy, jeżeli przed zgłoszeniem do rejestracji w Urzędzie Patentowym była wykorzystywana w celach handlowych, pod warunkiem że zgłoszenie tej topografii do rejestracji nastąpi w ciągu dwóch lat od jej pierwszego wprowadzenia do obrotu.

Art. 7. [Topografia nie podlegająca rejestracji]
Nie podlega rejestracji topografia jednoznacznie wynikająca z funkcji układu scalonego, w którym jest stosowana.

DZIAŁ III

PRAWO DO REJESTRACJI

POWSTANIE I TREŚĆ PRAWA Z REJESTRACJI

Art. 8. [Prawo do rejestracji topografii]

1. Prawo do rejestracji topografii przysługuje twórcy, a gdy topografii dokonało więcej osób, prawo to przysługuje im wspólnie.

2. Prawo do rejestracji topografii dokonanej przez twórcę w wyniku wykonania obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej.

3. W przypadku dokonania topografii przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorcy temu przysługuje prawo do reprodukcji chronionej topografii i jej wykorzystania w celach handlowych. W umowie o udzielenie pomocy strony mogą inaczej ustalić zakres prawa do korzystania z topografii przez przedsiębiorcę, a także postanowić, że prawo do rejestracji topografii przysługuje w całości lub w części przedsiębiorcy.

4. Umowy zawierane między przedsiębiorcami mogą określać, któremu z nich przysługuje prawo do rejestracji w razie dokonania topografii w związku z wykonywaniem umów.

Art. 9. [Zbywalność i dziedziczność praw dotyczących topografii]
1. Prawo do rejestracji topografii i prawo z rejestracji topografii są zbywalne i podlegają dziedziczeniu.

2. Umowa o przeniesienie praw określonych w ust. 1 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Przeniesienie prawa z rejestracji staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu do rejestru topografii.

Art. 10. [Zgłoszenie i zarejestrowanie topografii na rzecz osoby nieuprawnionej]
1. W razie zgłoszenia topografii do rejestracji przez osobę nieuprawnioną, uprawniony może żądać umorzenia postępowania albo zarejestrowania topografii na swoją rzecz.

2. W razie zarejestrowania topografii na rzecz osoby nieuprawnionej, uprawniony do rejestracji topografii może żądać unieważnienia albo przeniesienia na niego prawa z rejestracji topografii za zwrotem osobie nieuprawnionej kosztów uzyskania prawa z rejestracji topografii.

Art. 11. [Uzyskanie ochrony topografii]
1. Ochronę topografii uzyskuje się przez jej rejestrację.

2. Właściwy do rejestracji topografii oraz wydania dokumentu potwierdzenia rejestracji jest Urząd Patentowy.

3. Uprawniony może wykazać, że jego topografia została zarejestrowana, przez umieszczenie na topografii litery T wpisanej w okrąg.

Art. 12. [Prawa z rejestracji topografii]
1. Przez rejestrację topografii uprawniony z rejestracji nabywa wyłączne prawo do:

1) reprodukcji chronionej topografii,

2) wykorzystywania, w celach handlowych lub importu do takich celów, kopii chronionej topografii albo produktu zawierającego taką kopię.

2. Prawa wyłącznego, o którym mowa w ust. 1, nie naruszają:

1) działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli zostały podjęte w stosunku do chronionej topografii wprowadzonej na rynek przez uprawnionego lub za jego zgodą,

2) reprodukcja, jeżeli dokonała jej osoba trzecia w celach osobistych lub wyłącznie w celu oceny, analizy, badania albo nauczania,

3) działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, która dokonała lub zleciła dokonanie takich działań w odniesieniu do produktu zawierającego bezprawnie skopiowaną topografię, nie wiedziała i przy dołożeniu należytej staranności nie mogła wiedzieć, że zawiera ona bezprawnie skopiowaną topografię; po uzyskaniu informacji o istnieniu ochrony tej topografii osoba ta nadal może korzystać z topografii na warunkach uzgodnionych z uprawnionym,

4) wykorzystywanie topografii dla celów państwowych bez prawa wyłączności; uprawniony z rejestracji ma w takim przypadku prawo do odszkodowania, stosownie do wartości rynkowej topografii.

3. Prawa z rejestracji topografii nie narusza stworzenie innej oryginalnej topografii na podstawie analizy chronionej topografii ani też reprodukcja lub wykorzystanie w celach handlowych tak powstałej oryginalnej topografii.

Art. 13. [Ustanie ochrony topografii]
Ochrona topografii ustaje najpóźniej po dziesięciu latach od końca roku kalendarzowego, w którym topografia lub układ scalony zawierający taką topografię był pierwszy raz wprowadzony do obrotu, lub końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia topografii do rejestracji w Urzędzie Patentowym, w zależności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej.
Art. 14. [Bezpłatne korzystanie z topografii po jej zarejestrowaniu]
1. Kto przed zgłoszeniem topografii do rejestracji lub przed pierwszym wprowadzeniem topografii do obrotu, jeśli miało to miejsce przed datą zgłoszenia do rejestracji, korzystał z topografii na obszarze państwa, może z niej nadal bezpłatnie korzystać w swoim przedsiębiorstwie w takim samym zakresie. Prawo to przysługuje również temu, kto w tej samej chwili przygotował już wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z topografii.

2. Prawa określone w ust. 1 podlegają wpisowi do rejestru na wniosek zainteresowanego. Prawa te mogą przejść na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorcą.

Art. 15. [Umowa licencyjna]
1. Uprawniony z rejestracji topografii może, w drodze umowy, udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego topografii (umowa licencyjna).

2. Umowa licencyjna upoważnia do korzystania z topografii w zakresie objętym treścią prawa z rejestracji, chyba że strony postanowią inaczej. Do umowy licencyjnej stosuje się odpowiednio przepis art. 9 ust. 2.

3. Udzielenie sublicencji wymaga pisemnej zgody uprawnionego z rejestracji.

Art. 16. [Licencja przymusowa]
1. Urząd Patentowy może, w trybie postępowania spornego, udzielić zezwolenia (licencji przymusowej) na korzystanie z topografii, stanowiącej przedmiot prawa z rejestracji innej osoby, gdy:

1) jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia narodowego,

2) zostało stwierdzone, że prawo wyłączne jest nadużywane do celów sprzecznych z interesem publicznym, zwłaszcza niedozwolonych praktyk monopolistycznych.

2. Informację o możliwości ubiegania się o licencję przymusową zamieszcza się w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”.

3. Korzystający z topografii na podstawie licencji przymusowej jest obowiązany uiścić na rzecz uprawnionego z rejestracji należność (opłatę licencyjną), stosownie do wartości rynkowej tej licencji.

4. W decyzji o ustanowieniu licencji przymusowej zostaną określone w szczególności: zakres i czas trwania licencji, szczegółowe warunki jej wykonywania, wysokość opłaty licencyjnej oraz sposób i termin jej zapłaty.

5. Licencja przymusowa nie może przyznawać wyłącznego prawa korzystania z topografii.

DZIAŁ IV

OCHRONA PRAWA DO REJESTRACJI TOPOGRAFII ORAZ PRAWA Z REJESTRACJI TOPOGRAFII

Art. 17. [Roszczenie o naprawienie szkody]

Uprawniony do rejestracji topografii może żądać od osoby nieuprawnionej, o której mowa w art. 10, wydania bezpodstawnie uzyskanej korzyści albo naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.
Art. 18. [Roszczenie o zaprzestanie naruszania prawa z rejestracji i wydania korzyści osiągniętych z tego naruszenia]
1. Uprawniony z rejestracji topografii może żądać zaprzestania działań naruszających jego prawo z rejestracji lub grożących naruszeniem tego prawa oraz usunięcia ich skutków.

2. Uprawniony z rejestracji może również żądać wydania korzyści majątkowej uzyskanej w następstwie naruszania prawa z rejestracji albo naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

3. Roszczenia, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą okresu przed zgłoszeniem topografii do rejestracji w Urzędzie Patentowym.

4. Sąd, orzekając w sprawie naruszenia prawa z rejestracji topografii, może, na wniosek uprawnionego, orzec o bezprawnie wytworzonych produktach zawierających chronioną topografię i środkach użytych do ich wytwarzania.

Art. 19. [Przedawnienie roszczeń]
Roszczenia z powodu naruszenia prawa z rejestracji topografii ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu prawa, oddzielnie dla każdego naruszenia.

DZIAŁ V

WYGAŚNIĘCIE I UNIEWAŻNIENIE PRAWA Z REJESTRACJI TOPOGRAFII

Art. 20. [Wygaśnięcie prawa z rejestracji]

1. Prawo z rejestracji topografii wygasa wskutek:

1) upływu okresu ochrony, o którym mowa w art. 13,

2) zrzeczenia się prawa przez uprawnionego z rejestracji topografii za zgodą osób trzecich, którym służą prawa na prawie z rejestracji tej topografii,

3) zalegania z opłatą, o której mowa w art. 41, ponad sześć miesięcy.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 Urząd Patentowy wydaje decyzję o wygaśnięciu prawa z rejestracji topografii.

Art. 21. [Unieważnienie prawa z rejestracji]
1. Prawo z rejestracji topografii może być, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, unieważnione przez Urząd Patentowy w całości lub w części, jeżeli nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji.

2. W interesie publicznym Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej może wystąpić o unieważnienie prawa z rejestracji albo przystąpić do toczącego się postępowania w tej sprawie.

DZIAŁ VI

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCHRONY TOPOGRAFII

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 22. [Stosowanie przepisów k.p.a.]

Do postępowania przed Urzędem Patentowym w sprawach ochrony topografii stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
Art. 23. [Termin do wniesienia odwołania]
Termin do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Patentowego wynosi dwa miesiące, a do wniesienia zażalenia na postanowienie Urzędu Patentowego - jeden miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia.
Art. 24. [Rewizja nadzwyczajna]
Od każdego prawomocnego orzeczenia Urzędu Patentowego albo Komisji Odwoławczej, kończących postępowanie w sprawie i rażąco naruszających prawo, Prezes Urzędu Patentowego, Rzecznik Praw Obywatelskich i Minister Sprawiedliwości może złożyć rewizję nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Do rewizji nadzwyczajnej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
Art. 25. [Tryb rozstrzygania roszczeń z zakresu ochrony topografii]
Roszczenia cywilnoprawne z zakresu ochrony topografii, nie należące do właściwości Urzędu Patentowego lub Komisji Odwoławczej, są rozstrzygane w trybie postępowania sądowego.

Rozdział 2

Postępowanie rejestracyjne

Art. 26. [Dokonanie zgłoszenia]

Zgłoszenie topografii do rejestracji uważa się za dokonane w dniu, w którym podanie o rejestrację wpłynęło do Urzędu Patentowego.
Art. 27. [Określenie przedmiotu zgłoszenia]
Przedmiot zgłoszenia jest określany przez materiał identyfikujący topografię, dowolnie utrwalony lub zakodowany.
Art. 28. [Treść zgłoszenia]
1. Zgłoszenie topografii do rejestracji powinno zawierać:

1) podanie o zarejestrowanie topografii,

2) materiał identyfikujący topografię; w przypadku, jeżeli topografia była wykorzystywana przed zgłoszeniem do rejestracji, do zgłoszenia powinien być załączony produkt zawierający tę topografię,

3) oświadczenie dotyczące daty pierwszego wprowadzenia topografii do obrotu, jeżeli miało ono miejsce przed dokonaniem zgłoszenia.

2. Przy składaniu materiału, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zgłaszający nie ma obowiązku ujawnienia tych jego części, które stanowią tajemnicę produkcyjną lub handlową, chyba że takie ujawnienie jest niezbędne do identyfikacji topografii.

3. Po zgłoszeniu topografii do rejestracji zgłaszający nie może wprowadzać do niej zmian i uzupełnień.

Art. 29. [Terminy wyznaczane w toku postępowania rejestracyjnego]
1. W toku postępowania rejestracyjnego Urząd Patentowy wyznacza zgłaszającemu terminy, które nie mogą być krótsze od terminu wniesienia zażalenia na postanowienie Urzędu Patentowego.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, są na wniosek zgłaszającego, złożony przed upływem tych terminów, przedłużane o dwa miesiące.

Art. 30. [Wezwanie do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia braków i usterek]
Urząd Patentowy może w toku postępowania rejestracyjnego wydawać postanowienia wzywające zgłaszającego, aby w wyznaczonym terminie uzupełnił zgłoszenie lub usunął wskazane braki i istotne usterki, pod rygorem umorzenia postępowania. Na postanowienie to przysługuje zażalenie. W razie uwzględnienia zażalenia, termin biegnie na nowo.
Art. 31. [Przywrócenie uchybionego terminu]
1. Jeżeli w toku postępowania rejestracyjnego zgłaszający uchybi terminowi procesowemu, Urząd Patentowy postanawia, na wniosek zgłaszającego, o przywróceniu terminu, jeżeli ten uprawdopodobni, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w Urzędzie Patentowym w okresie dwóch miesięcy od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, nie później jednak niż w ciągu roku od dnia, w którym termin ten upłynął. Jednocześnie ze złożeniem wniosku zgłaszający powinien dopełnić czynności, dla których termin został wyznaczony.

3. Przywrócenie terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, jest niedopuszczalne.

4. W przypadku wydania decyzji o umorzeniu postępowania na skutek uchybienia terminu procesowego, zgłaszający może skutecznie odwołać się od tej decyzji, jeżeli w odwołaniu uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy, i jednocześnie dokona czynności, dla której termin został wyznaczony.

Art. 32. [Decyzja w sprawie rejestracji topografii]
1. Po sprawdzeniu warunków formalnych, wymaganych do uzyskania rejestracji, Urząd Patentowy wydaje decyzję w sprawie rejestracji topografii.

2. Urząd Patentowy dokonuje rejestracji topografii pod warunkiem wniesienia przez zgłaszającego opłaty za pierwszy okres ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o rejestracji.

3. Po wydaniu decyzji o rejestracji topografii i spełnieniu warunku określonego w ust. 2 Urząd Patentowy dokonuje wpisu w rejestrze topografii i wydaje uprawnionemu dokument potwierdzenia rejestracji.

4. Ogłoszenie o dokonaniu rejestracji topografii zamieszcza się w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”.

Art. 33. [Rejestr topografii]
1. Urząd Patentowy prowadzi rejestr topografii, w którym dokonuje wpisów przewidzianych w ustawie.

2. Rejestr zawiera dane dotyczące zgłoszonej topografii oraz uprawnionego z rejestracji topografii.

3. Do rejestru wprowadza się również dane dotyczące: powstania, wygaśnięcia, unieważnienia praw z rejestracji topografii, praw osób, o których mowa w art. 14 ust. 1, przeniesienia praw z rejestracji oraz udzielenia licencji.

Art. 34. [Okres przechowywania materiału identyfikującego topografię]
1. Załączony do podania o rejestrację materiał identyfikujący topografię oraz złożony do depozytu układ scalony przechowywany jest w Urzędzie Patentowym przez okres sześciu lat po ustaniu ochrony tej topografii. Po upływie tego okresu materiał identyfikujący oraz układ scalony jest zwracany uprawnionemu na jego wniosek, a w przypadku braku tego wniosku - niszczony.

2. W przypadku wydania przez Urząd Patentowy decyzji o odmowie rejestracji topografii, materiał identyfikujący oraz układ scalony jest przechowywany w Urzędzie Patentowym przez rok od daty uprawomocnienia się decyzji o odmowie rejestracji topografii. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Art. 35. [Delegacja]
Prezes Urzędu Patentowego określi szczegółowe wymagania dotyczące formy i treści zgłoszenia topografii do rejestracji oraz szczegółowy tryb postępowania rejestracyjnego, prowadzenia rejestru, warunki i tryb dokonywania w nim wpisów, sposób przeglądania rejestru oraz otrzymywania z niego wyciągów, odpisów i zaświadczeń o istnieniu w rejestrze określonych wpisów.
Art. 36. [Pełnomocnik w postępowaniu przed Urzędem Patentowym]
W postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych ze zgłoszeniem i rozpatrywaniem oraz utrzymywaniem ochrony topografii pełnomocnikiem jest rzecznik patentowy. Osoby zagraniczne mogą działać tylko przez pełnomocnika mającego stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

Rozdział 3

Postępowanie sporne i odwoławcze

Art. 37. [Decyzje Urzędu Patentowego]

1. Urząd Patentowy, w trybie postępowania spornego, wydaje decyzje w sprawach o:

1) unieważnienie prawa z rejestracji topografii,

2) ustanowienie licencji przymusowej,

3) przeniesienie prawa z rejestracji topografii, uzyskanego przez osobę nieuprawnioną.

2. Urząd Patentowy orzeka w sprawach wymienionych w ust. 1 w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o wynalazczości.

Art. 38. [Kompetencje Komisji Odwoławczej]
Odwołania od decyzji Urzędu Patentowego i zażalenia na postanowienia tego Urzędu rozpatruje Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym, zwana dalej „Komisją Odwoławczą”, utworzona na podstawie przepisów ustawy o wynalazczości. Odwołania i zażalenia Komisja Odwoławcza rozpatruje w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o wynalazczości.

Rozdział 4

Opłaty

Art. 39. [Opłaty jednorazowe i okresowe]

1. W związku z ochroną topografii są pobierane opłaty jednorazowe i okresowe.

2. Prezes Urzędu Patentowego w porozumieniu z Ministrem Finansów określi w zarządzeniu, o którym mowa w art. 35, wysokość i sposób pobierania opłat związanych z ochroną topografii oraz podział na okresy ochrony. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 40. [Uiszczanie opłat jednorazowych i ich zwrot]
1. Opłaty jednorazowe, za zgłoszenia, wnioski, odwołania i zażalenia zgłaszający uiszcza z góry.

2. Jeżeli w wyniku wniesionego odwołania lub zażalenia decyzja lub postanowienie zostało uchylone, opłata uiszczona za odwołanie lub zażalenie podlega zwrotowi.

Art. 41. [Uiszczanie opłat okresowych i ich zwrot]
1. Opłata okresowa za pierwszy okres ochrony topografii jest płatna w ciągu trzech miesięcy od daty doręczenia decyzji Urzędu Patentowego o rejestracji topografii.

2. Opłata za drugi okres ochrony jest płatna z góry, najpóźniej w dniu, w którym upływa poprzedni okres ochrony.

3. Opłatę, o której mowa w ust. 2, można uiszczać również w ciągu sześciu miesięcy po upływie terminu płatności, z tym że opłata ta ulega podwyższeniu o 30%. Przepisu tego nie stosuje się do opłaty określonej w ust. 1.

4. Termin do uiszczenia opłaty za drugi okres ochrony nie podlega przywróceniu.

5. Opłata, o której mowa w ust. 2, może być uiszczona również w ciągu roku przed terminem płatności. Opłata ta podlega zwrotowi, jeżeli przed terminem jej płatności prawo z rejestracji topografii zostało unieważnione lub wygasło. Opłaty za okres ubiegły i za okres bieżący nie podlegają zwrotowi.

DZIAŁ VII

PRZEPISY KARNE

Art. 42. [Przywłaszczenie autorstwa cudzej topografii]

1. Kto przypisuje sobie autorstwo cudzej topografii, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 43. [Naruszenie prawa z rejestracji topografii]
1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej narusza prawo z rejestracji topografii, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

DZIAŁ VIII

ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Art. 44. [Ustawa o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń]

W ustawie z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. z 1991 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 73, poz. 361) w art. 2 w ust. 4 w pkt 18 wyrazy „wynagrodzeń wypłacanych twórcom wynalazków, projektów racjonalizatorskich i wzorów użytkowych” zastępuje się wyrazami „wynagrodzeń wypłacanych twórcom projektów wynalazczych i topografii układów scalonych”.
Art. 45. [Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych]
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 68, poz. 341) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 po wyrazach „projektów wynalazczych” dodaje się wyrazy „praw do topografii układów scalonych”,

2) w art. 22 w ust. 3 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) wydatki na normalizację, na opracowanie i oceny projektów wynalazczych oraz topografii układów scalonych,

5) wynagrodzenia wypłacone twórcom projektów wynalazczych i topografii układów scalonych oraz nagrody związane z tymi projektami,”

3) w art. 22 w ust. 9 w pkt 1 i 2 po wyrazach „projektu wynalazczego” dodaje się wyrazy „topografii układu scalonego”,

4) w art. 41 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „projektów wynalazczych,” dodaje się wyrazy „topografii układów scalonych,”.

Art. 46. [Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych]
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowych od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz. U. Nr 21, poz. 86, Nr 40, poz. 174 i Nr 68, poz. 341) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki na normalizację, na opracowanie i ocenę projektów wynalazczych oraz topografii układów scalonych,”

2) w art. 15 w ust. 2 w pkt 5 wyrazy „wynagrodzenia wypłacane twórcom projektów wynalazczych, projektów racjonalizatorskich i wzorów użytkowych” zastępuje się wyrazami „wynagrodzenia wypłacane twórcom projektów wynalazczych i topografii układów scalonych”.

Art. 47. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy]
Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) topografii reprodukowanych przez osoby trzecie przed dniem wejścia w życie ustawy,

2) kopii topografii lub produktów zawierających taką kopię, wykorzystywanych w celach handlowych lub sprowadzanych z zagranicy do takich celów, do dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 48. [Wejście w życie]
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

[1] Ustawa weszła w życie 28 stycznia 1993 r.

Ustawa traci moc 22 sierpnia 2001 r. na podstawie art. 326 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. Nr 49, poz. 508).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA