REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1993 nr 134 poz. 646

USTAWA

z dnia 16 grudnia 1993 r.

o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw.

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Zmiany niektórych ustaw

Art. 1.

 W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Od osób samotnie wychowujących przez cały rok podatkowy małoletnie dzieci albo, bez względu na wiek, dzieci, na które zgodnie z odrębnymi przepisami osoby te pobierały zasiłek pielęgnacyjny, podatek może być ustalony, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów.",

b) skreśla się ust. 6,

c) w ust. 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "a także, gdy chociażby jeden z małżonków lub osoba samotnie wychowująca dzieci uzyskały dochody (przychody) opodatkowane w sposób zryczałtowany, z wyjątkiem dochodów (przychodów), o których mowa w art. 24 ust. 3, art. 28 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1-5.";

2) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21 i zwolnionych od podatku na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Stratę ze źródła przychodów poniesioną w roku podatkowym, z wyjątkiem straty ze sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, oraz strat ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego, pokrywa się w równych częściach z dochodu uzyskanego z tego źródła w najbliższych, kolejno po sobie następujących trzech latach podatkowych; w przypadku gdy podatnik w tych latach opodatkowany jest w sposób określony w art. 30 ust. 1 pkt 6, odpowiednią część straty odlicza się od przychodu z tego samego źródła.";

3) w art. 12 w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) w pozostałych przypadkach - według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w dacie otrzymania świadczenia.";

4) w art. 14:

a) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) przychody ze sprzedaży całości lub części składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, nie będących nieruchomościami lub prawami, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8,

2) otrzymane dotacje przedmiotowe, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z wyjątkiem gdy stanowią one zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonuje się odpisów amortyzacyjnych,"

b) w ust. 3:

- w pkt 1 po wyrazach "z wyjątkiem" skreśla się wyraz "otrzymanych",

- pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) zwróconych lub umorzonych podatków i opłat oraz zwróconych innych wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,

4) odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów,";

5) w art. 18 po wyrazach "praw autorskich" dodaje się wyrazy "i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów";

6) w art. 21 w ust. 1:

a) w pkt 2 skreśla się wyrazy "inwalidzkie inwalidów wojennych i wojskowych",

b) w pkt 3 skreśla się lit. c),

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) odsetki z obligacji Skarbu Państwa oraz od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych, z wyjątkiem rachunków bankowych utrzymywanych w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą lub bezpośrednio w związku z wykonywaniem wolnego zawodu,"

d) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

"24) przyznana, na podstawie odrębnych przepisów, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz jednorazowa pomoc pieniężna na zagospodarowanie, udzielona usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych i wychowankom publicznych lub niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych,"

e) w pkt 32 dodaje się lit. d) w brzmieniu:

"d) w całości - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny,";

7) w art. 22 w ust. 9 w pkt 3 po wyrazach "praw autorskich" dodaje się wyrazy "i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów";

8) w art. 23 w ust. 1:

a) w pkt 5 skreśla się wyrazy "spowodowanych zdarzeniami losowymi",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania są jednak podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy,"

c) w pkt 8 w lit. a) skreśla się wyraz "zapłaconych",

d) w pkt 38 po wyrazach "funduszach powierniczych" dodaje się przecinek i wyrazy "świadectw udziałowych narodowych funduszy inwestycyjnych oraz dopłat wnoszonych do spółek prawa handlowego",

e) pkt 39 otrzymuje brzmienie:

"39) wydatków na remont, modernizację lub przebudowę środka trwałego, jeżeli ich kwota w roku podatkowym przekracza połowę wartości tego środka, stanowiącej podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych,"

f) pkt 43 otrzymuje brzmienie:

"43) podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów:

a) podatek naliczony:

- jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,

- w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego,

b) podatek należny w przypadku:

- importu usług, z wyłączeniem usług transportowych,

- przekazania przez podatnika towarów i świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy,"

g) w pkt 45 po wyrazie "dochodowym" dodaje się wyrazy "albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie,"

h) pkt 46 otrzymuje brzmienie:

"46) poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach obowiązujących w przedsiębiorstwach państwowych; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, według określonego wzoru,";

9) w art. 24 w ust. 3 na końcu dodaje się zdania w brzmieniu:

"Za datę likwidacji działalności gospodarczej uważa się datę określoną w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Nie stanowi likwidacji całkowita lub częściowa zmiana branży albo zmiana formy prawnej, w jakiej prowadzona jest działalność, lub zmiana umowy spółki nie mającej osobowości prawnej.";

10) w art. 25 po ust. 2 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. W przypadku gdy między podatnikami (kontrahentami) istnieje związek, o którym mowa w ust. 4, i związek ten ma wpływ na ustalenie, za wykonane świadczenia, cen niższych lub wyższych niż ceny rynkowe stosowane w danej miejscowości w dacie wykonania świadczenia, organ podatkowy może określić wysokość cen na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w dniu wykonania świadczenia.

4. Związek, o którym mowa w ust. 3, istnieje, gdy między podatnikami (kontrahentami) lub osobami pełniącymi u nich funkcje zarządzające, nadzorcze albo kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

5. Przez pojęcie powiązań rodzinnych, o których mowa w ust. 4, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.";

11) w art. 26:

a) w ust. 1:

- część wstępna otrzymuje brzmienie:

"Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 4-7 lub art. 25 po odliczeniu kwot:",

- w pkt 1 po wyrazach "kultu religijnego" dodaje się wyrazy "i na działalność charytatywno-opiekuńczą", a wyrazy "w rozumieniu przepisów o Państwowej Straży Pożarnej" zastępuje się wyrazami "jednostek ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu przepisów o ochronie przeciwpożarowej",

- pkt 3a otrzymuje brzmienie:

"3a) dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych emerytur i rent oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego, w kwotach uwzględniających podatek dochodowy, jeżeli nie zostały one potrącone przez organ rentowy,"

- w pkt 5 w lit. c) na końcu dodaje się wyrazy "wniesiony przed objęciem lokalu lub budynku mieszkalnego,"

- pkt 7a otrzymuje brzmienie:

"7a) wydatków ponoszonych przez podatnika na odpłatne kształcenie dzieci własnych i przysposobionych w podstawowych, zawodowych i średnich szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, do wysokości 1/5 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w rozumieniu art. 27 ust. 3 ustawy, na każde dziecko,"

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Kwota odliczeń z tytułu wydatków faktycznie poniesionych na cele określone w ust. 1 pkt 5 lit. g) nie może w każdym roku podatkowym przekroczyć 15% kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału obowiązującej w tym roku skali podatkowej. Odliczenie może być dokonane, jeżeli suma tych wydatków wynosi co najmniej 2% kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału obowiązującej w tym roku skali podatkowej.",

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z tym że odliczenie wydatków na cele wymienione w ust. 1 pkt 5 lit. b) oraz lit. d)-g) i w pkt 6 może być dokonane, jeżeli wydatki te zostały udokumentowane fakturą (rachunkiem) wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku.",

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Odliczeniu podlegają wydatki na cele określone w ust. 1:

1) pkt 5 i 6, jeżeli dotyczą budynków mieszkalnych położonych w kraju i nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,

2) pkt 7a w czasie cyklu kształcenia określonego w przepisach o ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły, jeżeli ich suma w roku podatkowym na każde dziecko nie przekracza 20% kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej obowiązującej w tym roku",

e) w ust. 8 na końcu dodaje się zdania w brzmieniu:

"Jeżeli małżonkowie przed zawarciem związku małżeńskiego ponosili w okresie obowiązywania ustawy wydatki na cele określone w ust. 1 pkt 5 lit. a)-f) i pkt 7a lub pkt 6 i odliczali je od dochodu, o kwotę tych wydatków zmniejsza się wysokość wydatków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli małżonkowie ponosili wydatki na cele określone w ust. 1 pkt 5 lit. a)-f) lub pkt 6 w czasie trwania związku małżeńskiego i wydatki te były odliczone od ich dochodów, a następnie ustał związek małżeński, przysługująca każdemu z nich kwota wydatków podlega zmniejszeniu o wydatki poniesione w czasie trwania związku małżeńskiego w wysokości po 50% tych wydatków, jeżeli byli opodatkowani łącznie, a jeżeli byli opodatkowani odrębnie - w wysokości odliczonej od dochodu każdego z małżonków.",

f) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Jeżeli podatnik skorzystał z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1 pkt 5 lit. b)-f), a następnie wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład albo w całości zmienił przeznaczenie lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy, do dochodów uzyskanych w roku podatkowym, w którym nastąpiło wycofanie wkładu lub zmiana przeznaczenia lokalu lub budynku, dolicza się kwoty uprzednio odliczone z tego tytułu.",

g) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

"10a. Odliczeń wymienionych w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 4, nie dokonuje się od dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany.",

h) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

"13. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, wprowadzi odliczenia wydatków inwestycyjnych od dochodu przed opodatkowaniem oraz obniżki podatku dochodowego i określi zasady oraz warunki tych odliczeń i obniżek.";

12) art. 30 otrzymuje brzmienie:

"Art. 30. 1. Dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z następujących źródeł przychodów nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł i pobiera się od nich podatek w formie ryczałtu:

1) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej, z dyskonta lub oprocentowania papierów wartościowych, a także z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - w wysokości 20% uzyskanego przychodu, chyba że w przypadku opodatkowania dochodów uzyskanych przez osoby, o których mowa w art. 4, umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem będącym miejscem zamieszkania podatnika stanowi inaczej,

2) z tytułu wygranych w konkursach i grach, innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 6, lub nagród związanych ze sprzedażą premiową - w wysokości 10% wygranej lub nagrody,

3) od przychodów określonych w art. 13 pkt 2 i 5-8, jeżeli należna, zgodnie z zawartą umową, kwota wypłacona osobie nie będącej pracownikiem płatnika nie przekracza 300.000 zł - w wysokości 20% przychodu,

4) z wypłacanych emerytom lub rencistom świadczeń pieniężnych z tytułu łączącego ich uprzednio z zakładem pracy stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a także zapomóg innych niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 - w wysokości 20% przychodu,

5) z wynagrodzeń za udzielanie pomocy Policji, organom kontroli skarbowej, Straży Granicznej, Wojskowym Służbom Informacyjnym i Żandarmerii Wojskowej lub Urzędowi Ochrony Państwa, wypłacanych z funduszu operacyjnego - w wysokości 20% wynagrodzenia,

6) od przychodów określonych w art. 13 pkt 1 i art. 14, uzyskanych w roku podatkowym - w wysokości 9% przychodu w przypadkach:

a) rozpoczęcia w roku podatkowym tej działalności samodzielnie lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych,

b) gdy w roku poprzedzającym rok podatkowy kwota przychodów uzyskanych przez osobę prowadzącą działalność samodzielnie lub suma przychodów wspólników spółki cywilnej, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, nie przekroczyła 1.200.000.000 zł,

7) od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów - w wysokości 75% dochodu,

8) od przychodów, które na podstawie odrębnych przepisów podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu - w wysokości określonej w tych przepisach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, do opodatkowania przychodów wspólników spółki cywilnej osób fizycznych stosuje się odpowiednio art. 8.

3. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-6 i 8, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

4. Podatnicy opodatkowani w sposób określony w ust. 1 pkt 6 mają prawo odliczyć od przychodów wydatki określone w art. 26 ust. 1. Przepisy art. 26 ust. 2-10 stosuje się odpowiednio.

5. Poczynając od roku podatkowego 1995 ulegają corocznie podwyższeniu kwoty określone:

1) w ust. 1 pkt 3 - w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1,

2) w ust. 1 pkt 6 - w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen konsumpcyjnych towarów i usług w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Przepis art. 27 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Minister Finansów, w drodze rozporządzenia, może obniżyć stawkę podatku oraz określić zakres podmiotowy, warunki, zasady i tryb poboru podatku od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 6.

7. W razie nieprowadzenia lub nierzetelnego prowadzenia ewidencji przychodów przez podatnika objętego zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, organ podatkowy określi wartość nie zaewidencjonowanego przychodu w drodze oszacowania i ustali od tej kwoty podatek w wysokości 20%.";

13) w art. 32:

a) w ust. 1 w części wstępnej, po wyrazie "grudnia" dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 1a,"

b) dodaje się ust. 1a i ust. 1b w brzmieniu:

"1a. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź na zasadach określonych w art. 6 ust. 4, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

1) dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 20% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej,

2) dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego lub drugiego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów - zaliczki za miesiące od początku roku włącznie do miesiąca, w którym dochód podatnika przekroczył górną granicę drugiego przedziału skali, wynoszą 20%, a za miesiące następujące po tym miesiącu - 30% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

1b. W razie faktycznej zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub utraty możliwości do opodatkowania dochodów zgodnie z art. 6, podatnik jest zobowiązany poinformować o tym płatnika; w tym przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek, zaliczki są pobierane według zasad określonych w ust. 1.",

c) w ust. 3 wyrazy "w ust. 1 i ust. 2 zmniejsza się o 72.000 zł" zastępuje się wyrazami "w ust. 1, 1a i 2 zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej",

d) w ust. 4 skreśla się wyrazy "w stosunku pracy do";

14) w art. 33:

a) w ust. 2 wyrazy "art. 32 ust. 1 minus 72.000 zł" zastępuje się wyrazami "art. 32 ust. 1, 1a oraz 1b minus kwota obliczona zgodnie z art. 32 ust. 3",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dla obliczenia zaliczek od wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych do opodatkowania przyjmuje się ich część ustaloną w takim stosunku procentowym, w jakim pozostawał w roku poprzedzającym rok podatkowy udział dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482), w ogólnej kwocie wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych. Jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy nie wystąpił dochód określony w zdaniu poprzednim, płatnicy, o których mowa w ust. 1, nie potrącają w roku podatkowym zaliczek na podatek dochodowy.",

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Po zakończeniu roku podatkowego płatnicy, o których mowa w ust. 1, ustalają za ten rok udział dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych i rozliczają podatek zgodnie z art. 37-40.";

15) w art. 34:

a) w ust. 2 wyrazy "art. 32 ust. 1 odejmując 72.000 zł" zastępuje się wyrazami "art. 32 ust. 1, 1a oraz 1b odejmując kwotę obliczoną zgodnie z art. 32 ust. 3",

b) w ust. 4 kwotę "72.000 zł" zastępuje się wyrazami "kwotę obliczoną zgodnie z art. 32 ust. 3",

c) dodaje się ust. 7-10 w brzmieniu:

"7. Organy rentowe są obowiązane w terminie do końca lutego, po upływie roku podatkowego, dokonać rocznego obliczenia podatku należnego od podatników uzyskujących dochód z emerytur i rent, pomniejszając - na ich wniosek - ten dochód o wydatki określone w art. 26 ust. 1 pkt 4 i 7, z wyjątkiem:

1) podatników, w stosunku do których ustał obowiązek poboru zaliczek,

2) podatników, którym zaliczki były ustalane w sposób określony w art. 32 ust. 1-1b, chyba że podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z zamiaru opodatkowania w sposób określony w art. 6.

Organy rentowe sporządzają według ustalonego wzoru obliczenie roczne w trzech egzemplarzach i jeden egzemplarz przesyłają podatnikowi do dnia 15 marca, a drugi w tym samym terminie urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

8. Organy rentowe nie dokonują rocznego obliczenia podatku dla podatników uzyskujących dochód z zasiłków wypłacanych bezpośrednio przez te organy, natomiast sporządzają informację, o której mowa w art. 39, według zasad określonych w ust. 7.

9. Jeżeli podatnik poza dochodami uzyskanymi od organu rentowego:

1) nie uzyskał w roku podatkowym innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art. 28 i 30,

2) nie ponosił wydatków podlegających odliczeniu od dochodu, z wyjątkiem wydatków określonych w art. 26 ust. 1 pkt 3a, 4 i 7,

3) nie korzysta z możliwości łącznego opodatkowania jego dochodów z dochodami małżonka bądź nie korzysta z możliwości opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 4,

4) nie uzyskał dochodów powodujących obliczenie należnego podatku w sposób określony w art. 27 ust. 5,

podatek wynikający z rozliczenia rocznego jest podatkiem należnym od podatnika za dany rok, chyba że urząd skarbowy wyda decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego w innej wysokości.

10. Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, otrzymanych bezpośrednio z tego organu, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa - organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.";

16) w art. 35:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zaliczki, o których mowa w ust. 1, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1b, z tym że w przypadku poboru przez banki zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, zawartej z krajem, z którego pochodzą te emerytury lub renty.",

b) w ust. 4:

- w części wstępnej kwotę "72.000 zł" zastępuje się wyrazami "kwotę obliczoną zgodnie z art. 32 ust. 3",

- w pkt 2 wyrazy "art. 28, 30 i 41 ust. 3" zastępuje się wyrazami "art. 28 i 30";

17) w art. 37:

a) w ust. 1:

- w części wstępnej wyrazy "art. 31, 33, 34 lub 35 ust. 1 pkt 1, 2 i 4" zastępuje się wyrazami "art. 31, 33 lub 35 ust. 1 pkt 1, 2 i 4",

- w pkt 1 w lit. b) wyrazy "art. 28, 30 i 41 ust. 3" zastępuje się wyrazami "art. 28 i 30",

- w pkt 2 wyrazy "art. 26 ust. 1 pkt 3a" zastępuje się wyrazami "art. 26 ust. 1 pkt 4 i 7",

b) dodaje się ust. la w brzmieniu:

"1a. Przy dokonywaniu rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w ust. 1, płatnik na wniosek podatnika odlicza od dochodu wydatki na cele określone w art. 26 ust. 1 pkt 4 i 7, w wysokości przewidzianej w tych przepisach i wynikającej z przedstawionych przez podatnika dowodów poniesienia tych wydatków.";

18) art. 41 otrzymuje brzmienie:

"Art. 41. 1. Osoby fizyczne będące podmiotami gospodarczymi oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art. 3 z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 5-8, z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów oraz z praw do projektów wynalazczych, topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z tytułu zakupu tych praw, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 20% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9.

2. Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczki od wypłaconych należności z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 6 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Spółdzielnie mieszkaniowe są obowiązane pobierać, jako płatnicy, zaliczki na podatek dochodowy od wycofanych ze spółdzielni wkładów budowlanych i mieszkaniowych wniesionych do spółdzielni od dnia 1 stycznia 1992 r. - w wysokości 20% wycofanego wkładu, chyba że osoba wycofująca wkład złoży oświadczenie, że nie korzystała z odliczenia wniesionego wkładu od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. c).

4. Płatnicy wymienieni w ust. 1 są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat z tytułu:

1) dochodów, o których mowa w art. 29, wypłacanych osobom określonym w art. 4,

2) dochodów, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1-4 oraz w pkt 8, jeżeli tak stanowią odrębne przepisy.

5. W razie przeznaczenia dochodu na powiększenie kapitału zakładowego lub akcyjnego, a w spółdzielniach funduszu udziałowego płatnicy, o których mowa w ust. 4, pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego lub akcyjnego, a w spółdzielniach od dnia uprawomocnienia się uchwały zgromadzenia członków o podwyższeniu funduszu udziałowego.

6. Jednostki organizacyjne Policji, kontroli skarbowej, Straży Granicznej, Wojskowych Służb Informacyjnych i Żandarmerii Wojskowej lub Urzędu Ochrony Państwa są obowiązane, jako płatnicy, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 5.

7. Jeżeli przedmiotem wygranych lub nagród w konkursach są rzeczy, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego podatku zryczałtowanego przed wydaniem rzeczy.";

19) w art. 42:

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "art. 41 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 i 4" zastępuje się wyrazami "art. 41 ust. 4-6",

b) w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy "oraz podatnikom",

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 3, oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika imienne informacje o wysokości dochodu i pobranych zaliczkach na podatek, sporządzone według ustalonego wzoru. W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed terminem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest on obowiązany przesłać tę informację w terminie do dnia zaprzestania działalności.";

20) w art. 44:

a) w ust. 2 na końcu dodaje się zdanie: "Remanent towarów, surowców i materiałów pomocniczych należy sporządzić co najmniej na ostatni dzień każdego kwartału.".

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Podatnicy osiągający dochody ze sprzedaży udziałów, akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem art. 52 pkt 1 lit. a), są obowiązani wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 20% uzyskanego dochodu z tej sprzedaży w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali dochód, i w tym terminie składać urzędowi skarbowemu deklarację według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego dochodu.";

21) w art. 45:

a) w ust. 1 po wyrazach "osiągniętego dochodu" dodaje się wyrazy "(poniesionej straty)",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zeznaniem, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje się dochodów wymienionych w art. 24 ust. 3 i art. 28-30.",

c) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadkach:

1) odliczenia wydatków poniesionych na cele określone w art. 26 ust. 1 pkt 10, jeżeli nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 127),

2) określonych w art. 26 ust. 10,

3) odliczenia od dochodu, w tym także w latach 1992 i 1993, wydatków poniesionych na zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu, a następnie zbycia nabytego gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu,

podatnik jest obowiązany wykazać i doliczyć odliczone kwoty do dochodów roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie udziałów (akcji) lub obligacji, zbycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu, wycofanie wkładu ze spółdzielni mieszkaniowej lub zmiana przeznaczenia budynku z mieszkalnego na użytkowy.",

d) w ust. 5 przecinek zastępuje się kropką i skreśla pozostałe wyrazy,

e) w ust. 6 wyraz "określi" zastępuje się wyrazem "ustali";

22) w art. 53 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1.

Art. 2.

 W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. W przypadku gdy między podatnikami (kontrahentami) istnieje związek, o którym mowa w ust. 4, i związek ten ma wpływ na ustalenie, za wykonane świadczenia, cen niższych lub wyższych niż ceny rynkowe stosowane w danej miejscowości w dacie wykonania świadczenia, organ podatkowy może określić wysokość cen na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w dniu wykonania świadczenia.

4. Związek, o którym mowa w ust. 3, istnieje, gdy między podatnikami (kontrahentami) lub osobami pełniącymi u nich funkcje zarządzające, nadzorcze albo kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

5. Przez pojęcie powiązań rodzinnych, o których mowa w ust. 4, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.";

2) w art. 12:

a) w ust. 4:

- w pkt 1 po wyrazach "z wyjątkiem" skreśla się wyraz "otrzymanych",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, zwróconych dopłat wniesionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, przez udziałowców (akcjonariuszy) spółek, wykupu przez emitenta papierów wartościowych oraz z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych - w części stanowiącej ich koszt nabycia,"

- w pkt 4 po wyrazach "funduszu założycielskiego" dodaje się wyrazy "albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela",

- pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie.

"6) zwróconych lub umorzonych podatków i opłat oraz zwróconych innych wydatków nie stanowiących kosztu uzyskania przychodów,

7) odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów,"

- w pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot stanowiących nadwyżkę nad kwotą nominalną otrzymaną za akcje przy ich wydaniu i przekazaną na kapitał zapasowy oraz w spółdzielniach - kwot wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy.",

b) w ust. 6 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) w pozostałych przypadkach - według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości, w dacie otrzymania świadczenia.";

3) w art. 16:

a) w ust. 1:

- w pkt 5 skreśla się wyrazy "spowodowanych zdarzeniami losowymi",

- w pkt 8 na końcu dodaje się wyrazy:

"i świadectw udziałowych narodowych funduszy inwestycyjnych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży tych udziałów, wkładów, akcji i innych papierów wartościowych, świadectw udziałowych narodowych funduszy inwestycyjnych oraz umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych,"

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania są jednak podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy,"

- w pkt 10 w lit. a) skreśla się wyraz "zapłaconych",

- w pkt 38 po wyrazie "(akcjonariuszy)" dodaje się wyrazy "i członków spółdzielni",

- pkt 42 otrzymuje brzmienie:

"42) wydatków na remont, modernizację lub przebudowę środka trwałego, jeżeli ich kwota w roku podatkowym przekracza połowę wartości tego środka, stanowiącej podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych,"

- pkt 46 otrzymuje brzmienie:

"46) podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów:

a) podatek naliczony:

- jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,

- w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego,

b) podatek należny w przypadku:

- importu usług, z wyłączeniem usług transportowych,

- przekazania przez podatnika towarów i świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy,"

- w pkt 48 po wyrazie "dochodowym" dodaje się wyrazy "albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie",

- pkt 51 otrzymuje brzmienie:

"51) wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych nie stanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach obowiązujących w przedsiębiorstwach państwowych; podatnik jest obowiązany prowadzić, według obowiązującego wzoru, ewidencję przebiegu pojazdu,"

- w pkt 52 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 53 w brzmieniu:

"53) dopłat, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 11, oraz ich zwrotu.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W jednostkach ubezpieczeniowych kosztem uzyskania przychodów są rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe i rezerwy specjalne, utworzone zgodnie z odrębnymi przepisami - łącznie do wysokości stanowiącej różnicę między sumą bieżących i przyszłych zobowiązań wynikających z działalności ubezpieczeniowej a sumą funduszu rezerwowego.";

4) w art. 17 w ust. 1:

a) dodaje się pkt 4a-4f w brzmieniu:

"4a) dochody kościelnych osób prawnych:

a) z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy o zobowiązaniach podatkowych,

b) z pozostałej działalności - w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze,

c) z tytułu udziałów w zyskach spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie kościelne osoby prawne,

4b) dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne - w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele wymienione w pkt 4a lit. b),

4c) dochody społeczno-zawodowych organizacji rolników, o których mowa w przepisach o społeczno-zawodowych organizacjach rolników - w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej,

4d) dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej - w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele statutowe,

4e) dochody podatników z działalności pozarolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, w części wydatkowanej w roku podatkowym na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2, jeżeli udział przychodów z działalności rolniczej ustalonych zgodnie z art. 12-14, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowi co najmniej 60% przychodu osiągniętego w roku podatkowym ze wszystkich rodzajów działalności,

4f) dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i z innych źródeł przychodów - w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i inne cele statutowe, z wyjątkiem działalności gospodarczej.",

b) w pkt 20 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

"21) dochody z tytułu dotacji przedmiotowych, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń, stanowiące zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z odrębnymi przepisami, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.";

5) w art. 18:

a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "kultu religijnego" dodaje się wyrazy "i na działalność charytatywno-opiekuńczą", a wyrazy "w rozumieniu przepisów o Państwowej Straży Pożarnej" zastępuje się wyrazami "jednostek ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu przepisów o ochronie przeciwpożarowej",

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, wprowadzi odliczenia wydatków inwestycyjnych od dochodu przed opodatkowaniem oraz obniżki podatku dochodowego i określi zasady oraz warunki tych odliczeń i obniżek.";

6) w art. 40 w ust. 2 skreśla się pkt 1, 2 i 6.

Art. 3.

 W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 60, poz. 253, Nr 80, poz. 350 i Nr 111, poz. 480) w art. 37:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przepisów ust. 1 nie stosuje się, jeżeli spółki nie podejmą działalności gospodarczej i nie wystawią pierwszej faktury do dnia 31 marca 1994 r.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie.

"3. W razie zgłoszenia likwidacji lub ogłoszenia upadłości spółek, o których mowa w ust. 1, w okresie zwolnienia od podatku oraz w okresie trzech lat od upływu okresu zwolnienia, spółki te są obowiązane do zapłaty tego podatku za okres objęty zwolnieniem. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wpisania do rejestru handlowego otwarcia likwidacji spółki lub z chwilą ogłoszenia jej upadłości."

Art. 4.

 W ustawie z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 po wyrazach "Skarbu Państwa" dodaje się wyrazy "lub gminy";

2) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, jednolicie dla wszystkich podatników, zasady obliczania odsetek, o których mowa w art. 22 ust. 1a, oraz zasady obliczania i stawki odsetek za zwłokę. Stawki odsetek za zwłokę nie mogą przekraczać 200% podstawowej stawki oprocentowania kredytu refinansowego, ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.";

3) w art. 22 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Od zobowiązań podatkowych z tytułu podatków:

1) dochodowego od osób prawnych,

2) dochodowego od osób fizycznych,

3) od towarów i usług,

4) akcyzowego,

5) importowego,

6) od gier,

których termin płatności został odroczony lub płatność podatku została rozłożona na raty, pobiera się odsetki w wysokości 50% odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

1b. Przepisu ust. 1a nie stosuje się, jeżeli odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty jest związane z bankowym postępowaniem ugodowym lub postępowaniem układowym.";

4) w art. 26:

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Zapłata przez podmiot gospodarczy zobowiązań podatkowych i innych świadczeń pieniężnych, do których stosuje się przepisy ustawy, następuje w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych, z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepisami zapłata tych należności jest dokonywana papierami wartościowymi lub znakami opłaty skarbowej albo jest pobierana przez płatnika lub inkasenta.",

b) w ust. 2b wyrazy "do spółek cywilnych osób fizycznych" zastępuje się wyrazami "podatkowej księgi przychodów i rozchodów.";

5) art. 29 otrzymuje brzmienie:

"Art. 29. 1. Kwoty nadpłaconych i nienależnie uiszczonych podatków (nadpłaty) podlegają z urzędu zaliczeniu na zaległe i bieżące zobowiązania podatkowe, a w razie braku takich zobowiązań podlegają, z zastrzeżeniem ust. 4, zwrotowi z urzędu w ciągu 3 miesięcy od dnia powstania nadpłaty, chyba że podatnik zgłosi wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań.

2. Za datę powstania nadpłaty uważa się w szczególności:

1) w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych - dzień złożenia zeznania rocznego,

2) w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych - dzień złożenia zeznania wstępnego,

3) w przypadku uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji - datę dokonania zapłaty.

3. Jeżeli zwrot nadpłaty nie nastąpił w terminie określonym w ust. 1, nadpłata ta podlega oprocentowaniu od dnia powstania nadpłaty, w wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych, chyba że zwrot nadpłaty nie jest możliwy z winy podatnika.

4. Nadpłata nie podlega zwrotowi po upływie 3 lat licząc od końca roku, w którym powstała, lub gdy nie można ustalić osoby uprawnionej do jej odbioru.";

6) w art. 31 w ust. 1 skreśla się wyrazy "za zwłokę";

7) w art. 36:

a) w ust. 1 wyrazy "państwowe biura notarialne są obowiązane" zastępuje się wyrazami "notariusze mają obowiązek",

b) w ust. 2 wyrazy "państwowych biur notarialnych" zastępuje się wyrazem "notariuszy";

8) w art. 40 w ust. 1 wyraz "ustawie" zastępuje się wyrazem "ustawach".

Art. 5.

 W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460 oraz z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 47, poz. 212) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Podmiot gospodarczy, z zastrzeżeniem ust. 4, jest obowiązany do:

1) posiadania rachunku bankowego i gromadzenia oraz wydatkowania środków pieniężnych za pośrednictwem tego rachunku w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny podmiot gospodarczy i jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza równowartość 3000 ECU albo równowartość 1000 ECU, gdy suma wartości tych należności i zobowiązań powstałych w miesiącu poprzednim przekracza 10000 ECU, przeliczone na złote według kursu kupna walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywane są operacje finansowe,

2) zawiadomienia urzędu skarbowego, właściwego ze względu na podatek dochodowy, o posiadaniu rachunku bankowego, a w razie posiadania więcej niż jednego rachunku - do wskazania jednego z nich jako rachunku podstawowego i zawiadomienia o tym banku, w którym ten rachunek jest otwarty, oraz właściwego urzędu skarbowego; zawiadamiając urząd skarbowy należy podać nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego albo podstawowego rachunku bankowego,

3) zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego oraz banku, w którym otwarty jest podstawowy rachunek bankowy, o posiadaniu rachunków bankowych w innych bankach, informując o nazwach i adresach banków oraz o numerach rachunków bankowych,

4) zawiadomienia banków, w których otwarte są inne rachunki bankowe tego podmiotu, o nazwie i adresie banku, gdzie otwarty jest rachunek podstawowy, oraz o numerze tego rachunku.",

b) dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Banki, w których otwarte są rachunki bankowe podmiotu gospodarczego inne niż rachunek podstawowy, obowiązane są do zawiadomienia o tym banku, w którym otwarty jest rachunek podstawowy tego podmiotu.

3b. W razie zmiany stanu faktycznego w stosunku do zawiadomień, o których mowa w ust. 3, podmiot gospodarczy jest zobowiązany do zgłoszenia tych zmian w terminie 14 dni od daty ich powstania.",

c) w ust. 4 wyrazy "do spółek cywilnych osób fizycznych" zastępuje się wyrazami "podatkowej księgi przychodów i rozchodów";

2) po rozdziale 4a dodaje się rozdział 4b w brzmieniu:

"Rozdział 4b

Przepisy karne

Art. 25e. Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 3 ust. 3 pkt 1 nie posiada rachunku bankowego, podlega karze grzywny w wysokości od 100 000 000 do 1 000 000 000 zł.

Art. 25f. Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 3 ust. 3 pkt 1 z pominięciem rachunku bankowego realizuje należności lub zobowiązania, których wartość przekracza kwotę określoną w tym przepisie, podlega karze grzywny w wysokości od 100 000 000 zł do 1 000 000 000 zł.

Art. 25g. Kto wbrew obowiązkom określonym w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 nie dokonuje zawiadomień określonych w tych przepisach albo wbrew obowiązkowi określonemu w art. 3 ust. 3b nie dokonuje zgłoszenia, o którym mowa w tym przepisie, lub dokonuje go z opóźnieniem, podlega karze grzywny w wysokości od 25 000 000 zł do 250 000 000 zł.

Art. 25h. Karom, o których mowa w art. 25e-25g, podlega również ten, kto dopuszcza się czynów określonych w tych przepisach, działając za osobę prawną albo jednostkę nie mającą osobowości prawnej.";

3) w art. 51 wyrazy "Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" zastępuje się wyrazami "Rzeczypospolitej Polskiej".

Art. 6.

 W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359 oraz z 1993 r. Nr 6, poz. 29 i Nr 28, poz. 127) w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

"3. W celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460 oraz z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646) banki otwierają i prowadzą rachunki bankowe podmiotów gospodarczych.";

2) dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4.

Art. 7.

 W ustawie z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45, poz. 289, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1987 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 16, poz. 112 i Nr 19, poz. 132, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, z 1991 r. Nr 94, poz. 421 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 68, poz. 341 oraz z 1993 r. Nr 28, poz. 127) dodaje się art. 9b w brzmieniu:

"Art. 9b. 1. Pracownikom urzędów skarbowych wykonującym źródłową kontrolę podatkową przysługuje miesięczny dodatek kontrolerski do wynagrodzenia w wysokości do 50% wynagrodzenia.

2. Minister Finansów, w drodze zarządzenia, określi rodzaje, zasady, wysokość i tryb przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1."

Rozdział 2

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 8.

 W ustawie, o której mowa w art. 1, na 1994 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27 w ust. 1 skala podatkowa otrzymuje brzmienie:

 

Podstawa obliczenia
podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

90.800.000

21% podstawy obliczenia minus kwota

1.212.000 zł

90.800.000

181.600.000

17.856.000 zł + 33% nadwyżki ponad

90.800.000 zł

181.600.000

 

47.820.000 zł + 45% nadwyżki ponad

181.600.000 zł

 

2) w art. 32:

a) w ust. 1 stawki "20%", "30%" i "40%" zastępuje się odpowiednio stawkami "21%", "33%" i "45%",

b) w ust. 1a stawki "20%" i "30%" zastępuje się odpowiednio stawkami "21%" i "33%";

3) w art. 34 w ust. 3 stawkę "20%" zastępuje się stawką "21%".

Art. 9.

 1. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 1994 r. nabyli prawo do odliczenia wydatków poniesionych na cele określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. g) ustawy wymienionej w art. 1 i nie odliczyli przed tym dniem przysługującej im kwoty, zachowują prawo do odliczenia pozostałej części wydatków od dochodów uzyskanych po tym dniu.

2. Przepis art. 26 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, w części dotyczącej możliwości odliczania wydatków udokumentowanych fakturą (rachunkiem) wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, w 1994 r. nie ma zastosowania u tych podatników, którzy przed dniem ogłoszenia ustawy zawarli umowy o wykonanie czynności określonych w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. b) oraz lit. d)-g) i w pkt 6 z osobami korzystającymi ze zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz w terminie do dnia 31 stycznia 1994 r. zawiadomili o zawarciu tych umów urzędy skarbowe właściwe w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

3. Przepis art. 26 ust. 10, w brzmieniu obowiązującym w latach 1992 i 1993, ustawy wymienionej w art. 1 ma zastosowanie również do spłaty kredytów lub pożyczek podlegających odliczeniu na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszej ustawy.

4. Przepis art. 37 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 3, w części dotyczącej utraty prawa do zwolnienia z powodu ogłoszenia upadłości spółki, ma zastosowanie do spółek, które korzystają ze zwolnienia w dniu ogłoszenia ustawy lub uzyskają zwolnienie do dnia 31 marca 1994 r.

5. Przepis art. 22 ust. 1a ustawy wymienionej w art. 4 ma zastosowanie, jeżeli decyzja o odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu podatku na raty została wydana po dniu 1 stycznia 1994 r.

6. Podmioty gospodarcze prowadzące, zgodnie z odrębnymi przepisami, podatkową księgę przychodów i rozchodów są zobowiązane do posiadania rachunku bankowego nie później niż przed upływem 60 dni od dnia ogłoszenia ustawy; art. 3 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 5 stosuje się od dnia otwarcia rachunku.

7. Zawiadomień, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 5, należy dokonać w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy, z wyjątkiem podmiotów gospodarczych prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, dla których termin ten wynosi do 60 dni.

Art. 10.

 Minister Finansów ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolite teksty ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitych tekstów.

Art. 11.

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1994 r., z tym że przepisy art. 1 i 2 stosuje się do opodatkowania dochodów uzyskanych od tego dnia, z wyjątkiem przepisów art. 1 pkt 15 lit. c) oraz pkt 21 lit. d), które stosuje się również do rozliczenia podatku dochodowego za 1993 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA