| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 6 stycznia 1994 r.

w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. z 1989 r. Nr 40, poz. 221) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Głównemu Urzędowi Statystycznemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego może, w uzasadnionych wypadkach, łączyć, likwidować lub przekształcać departamenty (komórki równorzędne) wymienione

w statucie, zawiadamiając o tym Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów.

§ 3.
Traci moc uchwała nr 83 Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1990 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak

Załącznik 1. [STATUT GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 6 stycznia 1994 r. (poz. 18)

STATUT GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

§ 1. Główny Urząd Statystyczny działa na podstawie ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. z 1989 r. Nr 40, poz. 221).

§ 2. 1. Pracami Głównego Urzędu Statystycznego kieruje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, zwany dalej "Prezesem", przy pomocy wiceprezesów, dyrektorów generalnych i dyrektorów departamentów (komórek równorzędnych).

2. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, do podejmowania decyzji w imieniu Prezesa w określonych przez niego sprawach.

§ 3. 1. Przy Głównym Urzędzie Statystycznym działają:

1) Rada do Spraw Systemów Informacji Społeczno-Gospodarczej,

2) Naukowa Rada Statystyczna.

2. Stałymi organami opiniodawczo-doradczymi Prezesa są:

1) Kolegium,

2) Komisja Programowa,

3) Komisja Metodologiczna.

3. Skład osobowy, zakres i tryb działania organów wymienionych w ust. 1 określają odrębne przepisy.

4. Prezes określa skład osobowy, zakres i tryb działania organów wymienionych w ust. 2.

5. W zależności od potrzeb Prezes może powoływać inne kolegialne organy doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres i tryb działania.

§ 4. 1. W skład Głównego Urzędu Statystycznego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa,

2) Departament Organizacji Badań,

3) Departament Informacji,

4) Departament Standardów i Rozwoju,

5) Departament Opracowań Zbiorczych,

6) Departament Rachunków Narodowych,

7) Departament Analiz,

8) Departament Badań Demograficznych,

9) Departament Gospodarstw Domowych,

10) Departament Pracy,

11) Departament Cen,

12) Departament Usług Społecznych,

13) Departament Finansów,

14) Departament Przedsiębiorstw,

15) Departament Produkcji,

16) Departament Handlu, Transportu i Usług,

17) Departament Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

18) Departament Współpracy z Zagranicą,

19) Biuro Prawne,

20) Biuro Ekonomiczne,

21) Biuro Rejestrów,

22) Biuro Spraw Obronnych.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Głównego Urzędu Statystycznego określa regulamin organizacyjny, nadany przez Prezesa.

§ 5. 1. Głównemu Urzędowi Statystycznemu podlegają wojewódzkie urzędy statystyczne, których szczegółowy zakres działania, w tym terytorialny zakres działania i siedziby, określa Główny Urząd Statystyczny w trybie określonym w odrębnych przepisach.

2. Głównemu Urzędowi Statystycznemu są podporządkowane jednostki organizacyjne wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do statutu. .

3. Prezes aktualizuje wykaz, o którym mowa w ust. 2, stosownie do zmian zachodzących po nadaniu niniejszego statutu, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.

Załącznik do statutu Głównego Urzędu Statystycznego

Wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Głównemu Urzędowi Statystycznemu

1. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych,

2. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Statystyki,

3. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca,

4. Ośrodek Szkolenia Kadr Statystyki,

5. Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej w Warszawie,

6. Ośrodek Informatyki Statystycznej w Radomiu,

7. Zakład Wydawnictw Statystycznych,

8. Zakład Obsługi Głównego Urzędu Statystycznego.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »