| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 11 stycznia 1994 r.

w sprawie określenia list usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%, usług zwolnionych od tego podatku oraz towarów i usług. do których nie mają zastosowania zwolnienia podatkowe.

Na podstawie art. 14 ust. 11, art. 47 i art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się listę:

1) usług prawniczych, do których stosuje się:

a) stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) zwolnienie z podatku od towarów i usług, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 14 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599), stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1994 r.

Minister Finansów: M. Borowski

Załącznik 1. [LISTA USŁUG PRAWNICZYCH, DO KTÓRYCH USTALA SIĘ STAWKĘ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W WYSOKOŚCI 7%]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 11 stycznia 1994 r. (poz. 20)

Załącznik nr 1

LISTA USŁUG PRAWNICZYCH, DO KTÓRYCH USTALA SIĘ STAWKĘ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W WYSOKOŚCI 7%

Poz.

Nazwa usługi

 

I. Usługi notarialne

1

Umowy o dożywocie

2

Umowy darowizny lokali oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu pomiędzy osobami uprawnionymi do dziedziczenia w pierwszej kolejności stosownie do art. 931 Kodeksu cywilnego

3

Umowy dotyczące nabycia nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli nabywca nie jest właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, ani nie dysponuje spółdzielczym prawem do lokalu mieszkalnego

4

Umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali

 

II. Usługi adwokackie

5

Sprawy o ochronę praw autorskich

6

Sprawy dotyczące wynalazczości

 

Objaśnienie:

Stawka 7% dotyczy również:

1) czynności jednorazowych związanych z usługami wymienionymi w liście,

2) usług świadczonych przez radców prawnych.

Załącznik 2. [LISTA USŁUG PRAWNICZYCH, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ZWOLNIENIE Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG]

Załącznik nr 2

LISTA USŁUG PRAWNICZYCH, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ZWOLNIENIE Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Poz.

Nazwa usługi

1

2

 

I. Usługi notarialne

1

Umowy sporządzane w trybie ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 z późn. zmianami)

2

Umowy sporządzane w trybie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1993 r. Nr 71, poz. 342 z późn. zmianami)

3

Umowy sporządzane w trybie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 464 z późn. zmianami)

4

Umowy dotyczące obrotu gospodarstwami rolnymi lub ich częściami, a także nieruchomościami rolnymi

5

Umowy dzierżawy nieruchomości rolnych oraz gospodarstw rolnych

6

Zbycie oraz nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa lub gminy

7

Czynności notarialne, za których sporządzenie pobrano wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie taksy notarialnej nie przekraczające kwoty 3.000.000 złotych

8

Sporządzanie aktów notarialnych dotyczących ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe

9

Akty o ustanowieniu służebności gruntowej

10

Akty zrzeczenia się własności nieruchomości

11

Akty dotyczące zwolnienia nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa

12

Oświadczenia o odrzuceniu spadku

 

II. Usługi adwokackie

13

Sprawy cywilne z urzędu

14

Sprawy karne, z wyłączeniem obrony w sprawach o przestępstwa przeciwko mieniu, spraw karnych skarbowych, spraw o przestępstwa przeciwko znakom skarbowym akcyzy, spraw o przestępstwa niedozwolonego wyrobu spirytusu i wyrobów spirytusowych, spraw o przestępstwa nielegalnego obrotu napojami alkoholowymi

15

Sprawy cywilne zlecane przez osoby fizyczne, z wyjątkiem spraw związanych z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą:

1) dotyczące należności pieniężnych albo praw majątkowych, jeżeli wartość przedmiotu sprawy nie przekracza 100.000.000 złotych

2) sprawy rodzinne

3) sprawy z zakresu własności i innych praw rzeczowych oraz z zakresu prawa o księgach wieczystych, dotyczące nieruchomości rolnych

4) sprawy z zakresu prawa spadkowego:

a) o zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, przyjęcie i odrzucenie spadku, ogłoszenia testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nie objętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych,

b) o stwierdzenie nabycia spadku,

c) o dział spadku dotyczącego nieruchomości rolnej

5) sprawy z zakresu prawa pracy

6) sprawy o świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego

7) inne sprawy:

a) o opróżnienie lokalu mieszkalnego.

b) o opróżnienie lokalu użytkowego,

c) egzekucyjne

16

Sprawy administracyjne zlecane przez osoby fizyczne, z wyjątkiem spraw związanych z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą:

1) dotyczące należności pieniężnych albo praw majątkowych, jeżeli wartość przedmiotu sprawy nie przekracza 100.000.000 złotych

2) lokalowych, dotyczących lokali mieszkalnych

17

Sprawy zlecane przez Skarb Państwa, instytucje państwowe i samorządowe

 

Objaśnienie:

Zwolnienia podatkowe dotyczą również:

1) czynności jednorazowych, związanych z usługami wymienionymi w liście,

2) usług świadczonych przez radców prawnych.

Załącznik 3. [LISTA TOWARÓW I USŁUG, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA ZWOLNIENIA OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG]

Załącznik nr 3

LISTA TOWARÓW I USŁUG, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA ZWOLNIENIA OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Poz.

Symbol Systematycznego wykazu wyrobów (SWW), Klasyfikacji usług (KU)

Nazwa wyrobu lub usługi

 

 

I. Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali

1

0521-81

Złom srebra i stopów srebra

2

0521-82

Złom platyny i stopów platyny

3

0521-83

Złom złota i stopów złota

4

0521-84

Złom palladu i stopów palladu

5

0521-85

Złom irydu i stopów irydu

6

0522-33

Odpady srebra i stopów srebra

7

0531-41

Srebro – Ag technicznie czyste

8

0531-42

Platyna – Pt technicznie czysta

9

0531-43

Złoto – Au technicznie czyste

10

0531-44

Pallad – Pd technicznie czysty

11

0531-45

Iryd – Ir technicznie czysty

12

0531-47

Rod – Rh technicznie czysty

13

0532-41

Srebro – Ag o wysokiej czystości

14

0532-42

Platyna – Pt o wysokiej czystości

15

0532-43

Złoto – Au o wysokiej czystości

16

0532-44

Pallad – Pd o wysokiej czystości

17

0532-45

Iryd – Ir o wysokiej czystości

18

0532-47

Rod – Rh o wysokiej czystości

19

0533-95

Stopy srebra

20

0541-41

Proszek srebra

21

0541-42

Proszek platyny

22

0541-43

Proszek złota

23

0541-44

Proszek palladu

24

0541-45

Proszek irydu

25

0541-47

Proszek rodu

26

0556

Wyroby walcowane z metali szlachetnych i ich stopów

27

0566

Wyroby wyciskane i ciągnione z metali szlachetnych i ich stopów

28

0671-23

Nakrycia stołowe srebrne

29

0671-24

Nakrycia stołowe srebrzone

30

0676-1

Wyroby jubilerskie, z wyłączeniem: wyrobów jubilerskich z metali pokrytych i nie pokrytych (sztuczna biżuteria) SWW 0676-14

31

0676-2

Wyroby złotnicze

32

0676-5

Dewocjonalia i wyroby kultu religijnego, z wyłączeniem:

 

 

1) dewocjonaliów z innych metali pokrytych i nie pokrytych (SWW 0676-54)

 

 

2) wyrobów kultu religijnego (SWW 0676-55)

33

0676-6

Monety

34

0676-7

Wyroby z kamieni półszlachetnych z udziałem metali szlachetnych

35

0676-9

Wyroby jubilerskie złotnicze, grawerskie i pokrewne pozostałe ze złota i z udziałem złota i platyny

36

0676-18

Kamienie szlachetne i półszlachetne obrobione (łącznie z perłami)

37

2881-72

Wyroby pamiątkarskie, dekoracyjne z bursztynu z udziałem metali szlachetnych

 

 

II. Usługi

38

92104

Usługi notarialne, z wyłączeniem wymienionych w załączniku nr 2

39

92401

Usługi adwokackie, z wyłączeniem wymienionych w załączniku nr 2

40

niezależnie od symbolu KU

Doradztwo (w tym również ekspertyzy, analizy, założenia i raporty), z wyłączeniem doradztwa rolniczego, związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt.

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »