| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 stycznia 1994 r.

w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych w państwowej sferze budżetowej w 1994 r.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1994 r. (Dz. U. Nr 129, poz. 601) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Kalkulacyjna liczba etatów w państwowej sferze budżetowej wynosi w 1994 r. 2 044 433 etaty.

2. Kalkulacyjne liczby etatów w poszczególnych działach państwowej sfery budżetowej, w podziale na formy finansowania, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Kalkulacyjne liczby etatów, o których mowa w ust. 1 i 2, mają zastosowanie przy ustalaniu limitów wynagrodzeń osobowych pracowników w państwowej sferze budżetowej w 1994 r.

§ 2.
1. Na podwyżki wynagrodzeń osobowych w państwowej sferze budżetowej przeznacza się:

1) od dnia 1 stycznia kwotę limitu - 8 296 225 mln zł,

2) od dnia 1 czerwca kwotę limitu - 7 817 281 mln zł, w tym kwota nie rozdzielona - do dyspozycji Rady Ministrów - 46 257 mln zł,

3) na realizację wypłaty, o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1994 r. (Dz. U. Nr 129, poz. 601), zwanej dalej "ustawą", kwotę limitu - 403.810 mln zł.

2. Kwoty limitów na podwyżki wynagrodzeń osobowych, o których mowa w ust. 1, w poszczególnych działach państwowej sfery budżetowej według form finansowania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Kwoty limitów wymienione w ust. 1 i 2 obejmują wypłaty wszystkich składników wynagrodzeń osobowych i honorariów wynikających ze stosunku pracy.

§ 3.
Etaty i stopień sfinansowania przez budżet państwa limitów wynagrodzeń osobowych w jednostkach gospodarki pozabudżetowej i w szkołach wyższych w państwowej sferze budżetowej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 4.
1. Podziału kalkulacyjnych liczb etatów oraz kwot limitów na podwyżki wynagrodzeń osobowych dokonują:

1) Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - w dziale rolnictwo (40), w podziale na poszczególne części,

2) Minister Edukacji Narodowej - w dziale oświata i wychowanie (79) oraz szkolnictwo wyższe (81), w podziale na poszczególne części,

3) Minister Kultury i Sztuki - w dziale kultura i sztuka (83), w podziale na poszczególne części,

4) Minister Zdrowia i Opieki Społecznej - w dziale ochrona zdrowia (85), w podziale na poszczególne części,

5) Minister Sprawiedliwości - w dziale wymiar sprawiedliwości i prokuratura (92),

6) Minister Spraw Wewnętrznych - w dziale bezpieczeństwo publiczne (93),

7) Minister Obrony Narodowej - w dziale obrona narodowa (98),

8) Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem - Szefem Urzędu Rady Ministrów oraz Ministrem Finansów - w dziale administracja państwowa (91),

9) Minister Pracy i Polityki Socjalnej - w dziale opieka społeczna (86) oraz w pozostałych działach nie wymienionych w pkt 1-8, w podziale na poszczególne części.

2. Podziału kwot limitów, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do poszczególnych jednostek organizacyjnych dokonują właściwi ministrowie i wojewodowie.

3. Podział kwot limitów na podwyżki wynagrodzeń osobowych, o którym mowa w ust. 1, powinien uwzględniać proporcje wynikające z przyznanych limitów na podwyżki wynagrodzeń osobowych w 1993 r. oraz kalkulacyjne liczby etatów na 1994 r.

§ 5.
Poza limitami wynagrodzeń osobowych, ustalonych na podstawie art. 6 pkt 2 i art. 7 ust. 1 ustawy, mogą być realizowane następujące wypłaty:

1) w szkołach wyższych, ze środków uzyskanych na ten cel z innych źródeł niż określone w art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3), w tym uzyskanych z tytułu prowadzenia działalności wymienionych w art. 23 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

2) premii dla pracowników organów i urzędów podległych Ministrowi Finansów, a w szczególności dla pracowników, którzy przyczynili się do uzyskania dodatkowych wpływów - w ramach środków, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45, poz. 289, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1987 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 16, poz. 112 i Nr 19, poz. 132, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, z 1991 r. Nr 94, poz. 421 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 68, poz. 341 oraz z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646) - do wysokości określonej w odrębnych przepisach,

3) premii dla pracowników podległych Prezesowi Głównego Urzędu Ceł w ramach środków, o których mowa w art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 60, poz. 279 i Nr 129, poz. 598) - do wysokości określonej w odrębnych przepisach,

4) nagród wypłacanych pracownikom Agencji Rynku Rolnego za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań Agencji, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 1990 r. w sprawie systemu wynagradzania pracowników Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 72, poz. 425 i z 1992 r. Nr 91, poz. 457),

5) wynagrodzeń prowizyjnych komorników sądowych za czynności egzekucyjne, wypłacanych na podstawie zarządzenia nr 14 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego komorników sądowych za czynności egzekucyjne, zmienionego zarządzeniem nr 48 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1992 r.,

6) wynagrodzeń prowizyjnych wypłacanych pracownikom urzędów skarbowych, wykonującym egzekucję administracyjną należności pieniężnych, na podstawie zarządzenia nr 29 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego pracowników urzędów skarbowych wykonujących egzekucję administracyjną należności pieniężnych, zmienionego zarządzeniami nr 49 z dnia 25 października 1991 r. i nr 47 z dnia 1 września 1992 r.,

7) dodatków skarbowych dla inspektorów kontroli skarbowej, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 100, poz. 442 i z 1992 r. Nr 21, poz. 85),

8) dodatków kontrolerskich dla pracowników urzędów skarbowych wykonujących źródłową kontrolę podatkową, o których mowa w art. 9b ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych,

9) wynagrodzeń złotowych wypłacanych pracownikom zatrudnionym za granicą, o których mowa w § 15 ust. 3 i w § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych (Dz. U. Nr 71, poz. 307 i Nr 119, poz. 519 oraz z 1992 r. Nr 64, poz. 323 i Nr 101, poz. 505),

10) na rzecz pracowników zatrudnionych w wojskowych misjach specjalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, na podstawie § 10 ust. 4 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 11 maja 1992 r. w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu wojskowego i polskiej grupy policyjnej w Siłach Ochronnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Jugosławii (UNPROFOR), § 7 ust. 4 uchwały nr 50 Rady Ministrów z dnia 11 maja 1992 r. w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie (UNIFIL),

11) w jednostkach prowadzących warsztaty terapii zajęciowej, na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 września 1992 r. w sprawie zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 71, poz. 357) - wynagrodzeń etatowych pracowników tych warsztatów,

12) wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1992 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych (Dz. U. Nr 64, póz. 326),

13) wyrównania do wysokości kwoty podwyższanego w 1994 r. najniższego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników (Monitor Polski Nr 32, poz. 256, Nr 36, poz. 292 i Nr 48, poz. 367, z 1991 r. Nr 11, poz. 78, Nr 21, poz. 149, Nr 32, poz. 228 i Nr 42, poz. 292, z 1992 r. Nr 4, poz. 19, Nr 12, poz. 87, Nr 21, poz. 159, Nr 28, poz. 196, Nr 32, poz. 223 i Nr 40, poz. 297 oraz z 1993 r. Nr 33, poz. 340, Nr 51, poz. 479 i Nr 69, poz. 615),

14) dodatków specjalnych na podstawie uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 23 października 1981 r. w sprawie dodatku specjalnego za trudną pracę z nieletnimi dla pracowników zatrudnionych w placówkach resocjalizacyjnych i diagnostycznych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz Ministrowi Oświaty i Wychowania,

15) dodatków preferencyjnych dla pracowników służby zdrowia zatrudnionych w zakładach karnych z tytułu pracy ze skazanymi przebywającymi w zakładach karnych, na podstawie uchwały nr 31 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników służby zdrowia zatrudnionych w zakładach karnych, zmienionej uchwałą nr 92 Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1984 r.,

16) w jednostkach gospodarki pozabudżetowej oraz jednostkach prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych, osiągających dochody ponadplanowe, za ponadplanową produkcję lub usługi - w rozliczeniu całorocznym - w maksymalnej wysokości 0,6% wynagrodzeń za każdy 1% przekroczenia planowanych dochodów (w jednostkach dotowanych - łącznie z dotacją):

a) w jednostkach dotowanych przedmiotowo, jeżeli spełniają następujące warunki:

- uzyskanie procentowego wzrostu udziału dochodów własnych w dochodach ogółem,

- nieprzekroczenie 20% rocznego limitu wynagrodzeń osobowych,

- sfinansowanie z ponadplanowych dochodów wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych dochodów,

b) w pozostałych jednostkach, jeżeli spełniają drugi i trzeci warunek wymieniony pod lit. a).

§ 6.
1. Kwotę limitu na podwyżki uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy oraz kandydatów i żołnierzy niezawodowych dzieli się następująco:

1) Ministerstwo Sprawiedliwości - dla funkcjonariuszy Służby Więziennej:

a) od dnia 1 stycznia

92 820 mln zł,

b) od dnia 1 czerwca

205 663 mln zł,

 2) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - dla funkcjonariuszy i żołnierzy pełniących służbę w tym resorcie:

a) od dnia 1 stycznia

658 684 mln zł,

b) od dnia 1 czerwca

1 384 710 mln zł,

 3) Ministerstwo Obrony Narodowej - dla żołnierzy pełniących służbę w tym resorcie oraz oddelegowanych do wykonywania zadań w jednostkach budżetowych podległych innym resortom, z wyjątkiem wymienionych w pkt 2:

a) od dnia 1 stycznia

500 659 mln zł,

b) od dnia 1 czerwca

1 339 719 mln zł.

2. Minister Finansów, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, w ramach limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dokona zwiększenia budżetów resortów, w których żołnierze wykonują zadania.

§ 7.
Minister Finansów dokonuje odpowiednich zmian w odpowiedniej części budżetu na wniosek właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1994 r.

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak

Załącznik 1. [KALKULACYJNE LICZBY ETATÓW W 1994 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PAŃSTWOWEJ SFERY BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA FORMY FINANSOWANIA]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 25 stycznia 1994 r. (poz. 51)

Załącznik nr 1

KALKULACYJNE LICZBY ETATÓW W 1994 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PAŃSTWOWEJ SFERY BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA FORMY FINANSOWANIA

Symbol
działu

Nazwa działu

Ogółem

Z tego jednostki:

budżetowe

gospodarka
pozabudżetowa

szkoły wyższe

01

02

03

04

05

06

01

Przemysł

8 392

429

7 963

132 659

31

Budownictwo

2 822

209

2 613

40

Rolnictwo

46 802

21 278

25 524

45

Leśnictwo

2 221

1 509

712

50

Transport

14 999

14 684

315

59

Łączność

663

163

500

61

Handel wewnętrzny

2 471

1 560

911

66

Różne usługi materialne

13 329

11 272

2 057

70

Gospodarka komunalna

6 107

3678

2 429

74

Gospodarka mieszkaniowa

3 012

2129

883

79

Oświata i wychowanie

739 969

737 661

2 308

81

Szkolnictwo wyższe

133 190

166

365

83

Kultura i sztuka

21 034

25

21 009

85

Ochrona zdrowia

643 223

633 118

10 105

86

Opieka społeczna

39 713

39140

573

 

w tym rezerwa*)

1 000

1 000

 

87

Kultura fizyczna i sport

1 608

 

1 608

88

Turystyka i wypoczynek

715

546

169

89

Różna działalność

16 717

5682

11 035

 

01

02

03

04

05

06

91

Administracja państwowa

122 858

122 426

347

85

 

w tym rezerwa**)

3 392

3 392

 

 

92

Wymiar sprawiedliwości i prokuratura (bez orzecznictwa)

28 771

28 741

30

 

93

Bezpieczeństwo publiczne

38 616

35 389

3 227

 

95

Ubezpieczenia społeczne

40388

 

40 388

 

98

Obrona narodowa

95 340

81 320

12 300

1 720

92

Osadzeni

8 000

8 000

 

 

 

Razem

2 030 960

1 749 125

147 371

134 464

92

Wymiar sprawiedliwości i prokuratura
- sędziowie sądów powszechnych i prokuratorzy

12 745

12 745

 

 

 

Etaty nie obciążające kwoty na podwyżki wynagrodzeń:

728

728

 

 

92

Wymiar sprawiedliwości i prokuratura:

 

 

 

 

 

- sędziowie sądów powszechnych i prokuratorzy

150

150

 

 

 

- pozostali pracownicy

419

419

 

 

93

Bezpieczeństwo publiczne

159

159

 

 

 

Ogółem

2 044 433

1 762 598

147 371

134 464

*) dz. 86 - (średniorocznie) na uruchomienie nowych miejsc w domach pomocy społecznej, z tego: 533 etaty od dnia 1 kwietnia, 1000 etatów od dnia 1 czerwca i 400 etatów od dnia 1 października 1994 r.,

**) dz. 91 - (średniorocznie) dla służb skarbowych, z tego: 1290 etatów od dnia 1 stycznia, 560 etatów od dnia 1 lutego i 2118 etatów od dnia 1 kwietnia 1994 r.

Załącznik 2. [KWOTY LIMITÓW NA PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 1994 R. I OD DNIA 1 CZERWCA 1994 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PAŃSTWOWEJ SFERY BUDŻETOWEJ WEDŁUG FORM FINANSOWANIA]

Załącznik nr 2

KWOTY LIMITÓW NA PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 1994 R. I OD DNIA 1 CZERWCA 1994 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PAŃSTWOWEJ SFERY BUDŻETOWEJ WEDŁUG FORM FINANSOWANIA

 

Symbol
działu

Nazwa działu

Kwoty limitów na podwyżki (w mln zł)

ogółem

z tego:

a - jednostki budżetowe
b - gospodarka pozabudżetowa
c - szkoły wyższe

od dnia
1 stycznia

od dnia
1 czerwca

na realizację
art. 4 pkt 1
ustawy*)

01

02

03

04

05

06

40

Rolnictwo

358294

179 664

168296

10334

 

a

162452

81 682

76 514

4 256

 

b

195 842

97 982

91 782

6 078

79

Oświata i wychowanie

6018183

3 031 150

2839 039

147 994

 

a

5 999 376

3 021 696

2830184

147 496

 

b

18807

9454

8855

498

81

Szkolnictwo wyższe

1 178046

594496

556 881

26 669

 

a

2013

1 061

919

33

 

b

3259

1 629

1 526

104

 

c

1 172 774

591 806

554436

26 532

83

Kultura i sztuka

157 758

79 296

74281

4181

 

a

187

94

88

5

 

b

157 571

79 202

74193

4176

85

Ochrona zdrowia

5108975

2 571 863

2408870

128242

 

a

5027 241

2 531 459

2 371 027

124 755

 

b

81 734

40404

37 843

3487

86

Opieka społeczna

289 559

145 502

136 299

7 758

 

a

285 356

143403

134 332

7 621

 

b

4203

2099

1 967

137

 

01

02

03

04

05

06

91

Administracja państwowa

1 231 664

623 568

584 521

23 575

a

1 227 332

621 376

582 467

23 489

b

3 480

1 761

1 650

69

c

852

431

404

17

92

Wymiar sprawiedliwości i prokuratura (bez orzecznictwa)

227 802

114 686

107 425

5 691

a

227 564

114 566

107 313

5 685

b

238

120

112

6

93

Bezpieczeństwo publiczne

284 472

142 743

133 697

8 032

a

260 416

130 814

122 524

7 078

b

24 056

11 929

11 173

954

98

Obrona narodowa

691 059

346 977

325 014

19 068

a

589 437

295 953

277 220

16 264

b

89 195

44 764

41 931

2 500

c

12 427

6 260

5 863

304

 

Pozostałe działy (nie wymienione)

925 247

466 280

436 701

22 266

a

356 516

179 912

168 272

8 332

b

568 731

286 368

268 429

13 934

 

Sfera budżetowa razem

16 471 059

8 296 225

7 771 024

403 810

a

14 137 890

7 122 016

6 670 860

345 014

b

1 147 116

575 712

539 461

31 943

c

1 186 053

598 497

560 703

26 853

 

Kwota limitu nie rozdzielona - do dyspozycji Rady Ministrów

46 257

 

46 257

 

 

Sfera budżetowa ogółem

16 517 316

8 296 225

7 817 281

403 810

*) W odniesieniu do kalkulacyjnej liczby etatów z grudnia 1993 r.

Załącznik 3. [ETATY I STOPIEŃ SFINANSOWANIA PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA LIMITÓW WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH W JEDNOSTKACH GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ I W SZKOŁACH WYŻSZYCH W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ]

Załącznik nr 3

ETATY I STOPIEŃ SFINANSOWANIA PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA LIMITÓW WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH W JEDNOSTKACH GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ I W SZKOŁACH WYŻSZYCH W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

Symbol i nazwa działu

Etaty

Procent
sfinansowania

01

02

03

45 Leśnictwo

666

20

61 Handel wewnętrzny

580

70

66 Różne usługi materialne

825

21

79 Oświata i wychowanie

650

100 a)

81 Szkolnictwo wyższe

132 659

98

83 Kultura i sztuka

21 009

95

85 Ochrona zdrowia

616

75 b)

86 Opieka społeczna

10

75

87 Kultura fizyczna i sport

1 003

32

 

605

25

91 Administracja państwowa

85

100

98 Obrona narodowa

1 720

100

 

a) stopień sfinansowania odnosi się do kwot limitów:

- od dnia 1 stycznia 1994 r.

- 2.663 mln zł,

- od dnia 1 czerwca 1994 r.

- 2.494 mln zł.

- na realizację jednorazowej wypłaty za grudzień 1993 r.

- 150 mln zł;

 b) stopień sfinansowania odnosi się do kwot limitów:

- od dnia 1 stycznia 1994 r.

- 2.463 mln zł,

- od dnia 1 czerwca 1994 r.

- 2.307 mln zł.

- na realizację jednorazowej wypłaty za grudzień 1993 r.

- 123 mln zł.

 

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »