Kategorie

Dziennik Ustaw

USTAWA

z dnia 21 stycznia 1994 r.

o zmianie ustawy o utracie mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.

Tekst pierwotny

Art. 1.

 W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utracie mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. Nr 134, poz. 648) w art. 3 w pkt 7 wyrazy „wypłat dokonanych w roku 1994” zastępuje się wyrazami „wypłat dokonanych w roku 1993”.

Art. 2.

 Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1994 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1994-03-02
  • Data wejścia w życie: 1994-03-02
  • Data obowiązywania: 1994-03-02
  • Z mocą od: 1994-01-01

Dziennik Ustaw