reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 4 lutego 1994 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Na podstawie art. 105 ust. 7, art. 106 ust. 3, art. 108 ust. 6 i art. 116 ust. 1 oraz w związku z art. 77 ust. 1, art. 188 ust. 5 i 7 oraz art. 190 i 191 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 1990 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 75, poz. 447, z 1991 r. Nr 24, poz. 98, z 1992 r. Nr 54, poz. 261 i z 1993 r. Nr 42, poz. 191) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 1 tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.

Stanowisko

Średnia za godzinę
w złotych

1

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny, profesor kontraktowy

49.000–65.000

2

Docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

42.000–55.000

3

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca

36.000–50.000

4

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

22.000–40.000

 

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Pracownikom pełniącym funkcje wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tym załączniku.

2. Kategorie dodatku funkcyjnego dla rektora i prorektorów oraz wysokości dodatku funkcyjnego dla rektora ustala właściwy minister.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla prorektorów ustala rektor.

4. Wysokość dodatku dla pozostałych pracowników ustala rektor po zasięgnięciu opinii działających w uczelni związków zawodowych.

5. Właściwy minister może ustalić dodatek funkcyjny dla rektora powyżej stawki określonej w załączniku nr 4, jeżeli senat uczelni podejmie uchwałę o trwałym przeznaczeniu na ten cel środków finansowych pochodzących ze źródeł innych niż określone w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy.”,

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

4) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

5) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,

6) w załączniku nr 5 do rozporządzenia skreśla się ust. 2 oraz w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „2 i”,

7) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w § 2:

a) w pkt 1 wyrazy „od 30.000 zł do 120.000 zł” zastępuje się wyrazami „od 35.000 zł do 140.000 zł”,

b) w pkt 2 wyrazy „od 60.000 zł do 170.000 zł” zastępuje się wyrazami „od 70.000 zł do 200.000 zł”,

c) w pkt 3 wyrazy „od 80.000 zł do 240.000 zł” zastępuje się wyrazami „od 95.000 zł do 280.000 zł”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1994 r., z wyjątkiem przepisu § 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1994 r.

Minister Edukacji Narodowej: A. Łuczak

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 4 lutego 1994 r. (poz. 98)

Załącznik nr 1

TABELA A
STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Lp.

Stanowisko

Stawka
miesięcznego
wynagrodzenia
zasadniczego
w tys. złotych

1

2

3

1

Profesor zwyczajny

4.300–8.200

2

Profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy

4.000–7.200

3

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, profesor kontraktowy

3.600–6.300

4

Docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

3.200–5.300

5

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora

2.700–4.550

6

Asystent

1.900–3.850

7

Starszy wykładowca ze stopniem naukowym

2.700–4.550

8

Starszy wykładowca bez stopnia naukowego

2.300–4.000

9

Wykładowca

2.200–3.750

10

Lektor, instruktor, nauczyciel przedmiotów obronnych

1.900–3.750

11

Nauczyciel przedmiotów pomocniczych

2.000–4.100

 

TABELA B
STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

Lp.

Stanowisko

Stawka
miesięcznego
wynagrodzenia
zasadniczego
w tys. złotych

1

Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany

2.600–5.300

2

Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany

2.300–4.800

3

Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i informacji naukowej

2.100–3.750

4

Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji i informacji naukowej

2.000–3.400

 

Załącznik 2. [ZASADY WYNAGRADZANIA ZA DODATKOWE ZAJĘCIA NALEŻĄCE DO OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH]

Załącznik nr 2

ZASADY WYNAGRADZANIA ZA DODATKOWE ZAJĘCIA NALEŻĄCE DO OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

§ 1. Do zajęć należących do obowiązków nauczycieli akademickich, za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, zalicza się:

1) udział w pracach komisji rekrutacyjnej,

2) recenzowanie rozpraw doktorskich, recenzowanie rozpraw habilitacyjnych i opracowywanie ocen dorobku naukowego związanych z przewodami habilitacyjnymi oraz opracowywanie ocen całokształtu dorobku naukowo-badawczego, artystycznego lub dydaktyczno-wychowawczego kandydatów do tytułu naukowego,

3) działalność leczniczą, profilaktyczną i diagnostyczną, prowadzoną przez wydziały weterynaryjne uczelni rolniczych.

§ 2. 1. Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach uczelnianej komisji rekrutacyjnej przysługuje następujące wynagrodzenie w zależności od liczby kandydatów:

1) do 2000 osób – do 470.000 zł,

2) do 4000 osób – do 580.000 zł,

3) ponad 4000 osób – do 700.000 zł.

2. Rektor może ustalić wynagrodzenie ryczałtowe dla sekretarza uczelnianej komisji wyższe od stawek określonych w ust. 1, nie wyższe jednak niż o 50%.

3. Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) przewodniczącym – 100.000 zł za każdych 50 kandydatów,

2) sekretarzom komisji – przy liczbie kandydatów:

a) do 200 osób – do 820.000 zł,

b) od 201 do 400 osób – do 1.050.000 zł,

c) ponad 400 osób – do 1.300.000 zł,

3) pozostałym członkom komisji – do 42.000 zł za każdych 50 kandydatów.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu wstępnego, zaokrąglając ją do najbliższej wartości dzielącej się przez 50.

5. Za przeprowadzenie jednego egzaminu ustnego każdego kandydata egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości do 10.500 zł. Wynagrodzenie to może być wypłacone tylko jednej osobie – egzaminatorowi prowadzącemu egzamin z danego przedmiotu, niezależnie od liczby członków komisji egzaminacyjnej.

6. Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10.500 zł. W razie potrzeby sprawdzenia jednej pracy pisemnej przez kilku egzaminatorów, ich łączne wynagrodzenie nie może być większe od 21.000 zł.

7. Egzaminator biorący równocześnie udział w pracach uczelnianej lub wydziałowej komisji rekrutacyjnej otrzymuje tylko jedno (wyższe) z wynagrodzeń wymienionych w ust. 1–6.

8. Za przeprowadzenie wchodzącej w skład egzaminu z wychowania fizycznego jednej próby sprawnościowej każdego kandydata komisja egzaminacyjna otrzymuje wynagrodzenie w wysokości do 10.500 zł, niezależnie od liczby jej członków.

9. Rektor może przyznać członkom komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającym egzamin z umiejętności praktycznych, wynagrodzenie w wysokości do 10.500 zł za przeprowadzenie jednego egzaminu praktycznego każdego kandydata.

10. Wysokość wynagrodzenia członków komisji ustala rektor.

§ 3. Zasady wynagradzania za recenzowanie rozpraw doktorskich, recenzowanie rozpraw habilitacyjnych i opracowywanie ocen dorobku naukowego związanych z przewodami habilitacyjnymi oraz opracowywanie ocen całokształtu dorobku naukowo-badawczego, artystycznego lub dydaktyczno-wychowawczego kandydatów do tytułu naukowego – regulują odrębne przepisy.

§ 4. 1. Nauczycielom akademickim zatrudnionym w wydziałach weterynaryjnych uczelni rolniczych za każdą godzinę dyżuru pełnionego w ambulatoriach klinik weterynaryjnych, wykonywanego poza rozkładem zajęć dydaktycznych, organizacyjnych i naukowo-badawczych, przysługuje odrębne wynagrodzenie w wysokości godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracownika, a za każdą godzinę dyżuru w niedziele, święta i dodatkowe dni wolne od pracy – 200% tej stawki.

2. Za usługową działalność leczniczą, profilaktyczną i diagnostyczną, prowadzoną przez wydziały weterynaryjne uczelni rolniczych na rzecz ludności lub innych podmiotów gospodarczych, nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w ramach kwoty odpisu nie przekraczającej 50% wartości wpływów uzyskanych z tytułu wykonanych usług, pomniejszonej o wartość zużytych pasz, leków i kosztów transportu, liczoną według bieżących cen. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, wypłaca się niezależnie od innych składników wynagrodzenia, w tym również od dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, oraz wysokość kwoty odpisu, o której mowa w ust. 2, i zasady podziału tej kwoty ustala rektor.

§ 5. 1. Kierownik studenckich praktyk zawodowych otrzymuje, z tytułu wykonywania prac administracyjnych związanych z praktykami, wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez rektora, nie wyższe jednak niż 1.400.000 zł miesięcznie.

2. Opiekun studenckiej praktyki zawodowej otrzymuje, z tytułu pełnienia tej funkcji, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez rektora, nie wyższe jednak niż 1.050.000 zł miesięcznie.

3. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przysługują, jeżeli senat uczelni obniżył nauczycielom akademickim obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych z tytułu pełnienia określonych wyżej funkcji.

Załącznik 3. [TABELA I DODATKÓW FUNKCYJNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ORAZ BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ]

Załącznik nr 3

TABELA I
DODATKÓW FUNKCYJNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ORAZ BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

Lp.

Funkcja

Miesięczne stawki dodatku
w złotych

1

2

3

1

Rektor

dodatek według kategorii I
4.700.000–5.800.000
dodatek według kategorii II
3.200.000–4.100.000

2

Prorektor

dodatek według kategorii I
2.600.000–3.800.000
dodatek według kategorii lI
2.100.000–3.200.000

3

1) Dziekan

2) Dyrektor międzyuczelnianego instytutu (zakładu, ośrodka), dyrektor instytutu na prawach wydziału, dyrektor centrum uczelniano-przemysłowego

3) Dyrektor biblioteki głównej

4) Dziekan (kierownik) wydziału zamiejscowego (filii)

700.000–2.300.000

4

1) Prodziekan

2) Dyrektor instytutu wchodzącego w skład wydziału lub międzywydziałowego (pozawydziałowego)

3) Zastępca dyrektora instytutu na prawach wydziału

4) Dyrektor nauczycielskiego kolegium języków obcych

5) Kierownik międzyuczelnianego ośrodka metodycznego

6) Dyrektor zespołu studiów podyplomowych

7) Kierownik ogrodu botanicznego zatrudniającego ponad 30 pracowników

8) Kierownik uniwersytetu otwartego

580.000–1.200.000

5

1) Zastępca dyrektora instytutu wchodzącego w skład wydziału lub międzywydziałowego (pozawydziałowego)

2) Zastępca dyrektora międzyuczelnianego instytutu (zakładu, ośrodka), zastępca kierownika wydziału zamiejscowego (filii), zastępca dyrektora centrum uczelniano-przemysłowego

3) Zastępca dyrektora biblioteki głównej

4) Kierownik zakładu (ośrodka) poza wymienionym w lp. 3

5) Kierownik katedry (zespołu przedmiotowego)

6) Kierownik studium doktoranckiego, podyplomowego lub innego studium specjalnego

7) Kierownik terenowego oddziału podlegającego wydziałowi

8) Kierownik ośrodka metodycznego

9) Kierownik kliniki

10) Zastępca dyrektora nauczycielskiego kolegium języków obcych (liczącego co najmniej 12 piętnastoosobowych grup studenckich)

11) Kierownik studium praktycznej nauki języków obcych, kierownik studium nauk społecznych, kierownik studium pedagogicznego

12) Opiekun nauczycielskiego kolegium prowadzonego poza uczelnią

13) Zastępca kierownika międzyresortowego lub międzyuczelnianego ośrodka metodycznego

14) Kierownik ogrodu botanicznego zatrudniającego do 30 pracowników

260.000–880.000

6

1) Kierownik pracowni, laboratorium, muzeum – nie wchodzących w skład instytutu, katedry, zespołu przedmiotowego lub zakładu (ośrodka)

2) Kierownik biblioteki wydziału lub instytutu

3) Kierownik oddziału (sekcji) w bibliotece lub ośrodku informacji naukowej

4) Kierownik naukowo-dydaktyczny terenowego punktu konsultacyjnego dla uczestników studiów dla pracujących

5) Zastępca kierownika studium wychowania fizycznego, kierownik zespołu lektorów

6) Kierownik studium wiejskiego gospodarstwa domowego w uczelni rolniczej, zastępca kierownika studium praktycznej nauki języków obcych

7) Kierownik studenckiego domu marynarza

200.000–590.000

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama