| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 lutego 1994 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

Na podstawie art. 26 ust. 4 i art. 70 ust. 1 oraz w związku z art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254), art. 6 ust. 3, art. 56 pkt 2 i art. 101 ust. 3 oraz w związku z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 8, poz. 31 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 10, poz. 36), jak również na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową(Dz. U. Nr 53, poz. 342, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 57, poz. 278) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazach "kategoria E" - " dodaje się wyraz "trwale";

2) w § 2:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W razie stwierdzenia kilku chorób i ułomności przy określaniu zdolności do czynnej służby wojskowej rozpatruje się łącznie wszystkie ograniczenia spowodowane tymi chorobami i ułomnościami. Osobę badaną można w takim wypadku zaliczyć do niższej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, niż wynikałoby to z kategorii zdolności ustalonej dla poszczególnych chorób i ułomności; w takim wypadku decyduje ocena ogólnej sprawności psychofizycznej badanego.";

3) w § 3:

a) w ust. 3 wyrazy "(ust. 1 pkt 6)" zastępuje się wyrazami "(ust. 1 pkt 3 i 6)",

b) w ust. 4:

- wyrazy "w ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "w ust. 1-3",

- w pkt 1 wyrazy "w ust. 1 pkt 1-4" zastępuje się wyrazami "w ust. 1 pkt 1, 2 i 4",

- w pkt 3 wyrazy "(ust. 1 pkt 6)" zastępuje się wyrazami "(ust. 1 pkt 3 i 6)";

4) w § 5 w ust. 2:

a) na wstępie po wyrazie "rejonowych" dodaje się wyraz "wojskowych",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) orzekanie o związku obrażeń lub śmierci ze służbą wojskową osób powołanych do czynnej służby wojskowej lub z niej zwolnionych, które uległy wypadkowi w czasie bezpośredniej drogi do jednostki lub z powrotem,";

5) w § 9 w pkt 2 pod lit. b) po wyrazach "w § 5 ust. 1 pkt 2" dodaje się wyrazy "oraz ust. 2 pkt 1 i 2";

6) w § 11 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) orzekanie o uprawnieniu członków rodzin żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych oraz członków ich rodzin do korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkalnej ze względu na stan zdrowia.";

7) w § 13:

a) w ust. 2:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) żołnierzy zawodowych i niezawodowych, którzy ulegli wypadkom pozostającym w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej lub u których choroba powstała w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, w celu określenia trwałego uszczerbku na zdrowiu,"

- dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

"8) osoby ubiegające się o przyjęcie lub przewidziane do:

a) zawodowej służby wojskowej,

b) służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego,

c) szkolenia na skoczków spadochronowych, nurków lub płetwonurków,

d) służby w innych specjalnościach,

9) junaków oddziałów obrony cywilnej, w sprawach określonych w pkt 2 i pkt 4,"

- dotychczasowy pkt 8 oznacza się jako pkt 10,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Żołnierza zawodowego kieruje się na jego wniosek do wojskowej komisji lekarskiej:

1) gdy stan jego zdrowia uniemożliwia mu pełnienie czynnej służby wojskowej lub służby na zajmowanym stanowisku służbowym,

2) w każdym czasie, a w szczególności w okresie poprzedzającym zwolnienie go z zawodowej służby wojskowej.";

8) w § 14:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wojskowy komendant uzupełnień w stosunku do:

a) żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej niezwłocznie po zgłoszeniu się do wojskowej komendy uzupełnień, z wyjątkiem tych żołnierzy, których powodem zwolnienia ze służby był stan zdrowia, oraz skierowanych na własny wniosek do wojskowej komisji lekarskiej w okresie poprzedzającym zwolnienie z zawodowej służby wojskowej,

b) żołnierzy rezerwy,

c) poborowych,

d) studentów szkół wyższych podlegających obowiązkowi odbywania zajęć wojskowych oraz absolwentów tych szkół przeznaczonych do odbycia przeszkolenia wojskowego,

e) osób, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 i § 13 ust. 2 pkt 8 i 9,"

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dowódcy jednostek wojskowych, w wypadkach 0 których mowa w § 13 ust. 4 - w stosunku do podległych żołnierzy,";

9) w § 18:

a) w ust. 4 po wyrazach "po zakończeniu leczenia" dodaje się wyrazy "jednakże nie później niż przy zwolnieniu ze służby wojskowej" oraz dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

"Wojskowa komisja lekarska orzeka o stopniu trwałego uszczerbku na zdrowiu z urzędu, jeżeli podczas badania stwierdziła chorobę powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej.",

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Żołnierzom, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 i § 14 ust. 1 pkt 2 lit. a), komisja lekarska niezależnie od określenia kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, o których mowa w § 1 (według grupy IV), określa jednocześnie zdolność do służby wojskowej według grupy II.";

10) w § 20:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust 2 w brzmieniu:

"2. Jeżeli przy orzekaniu zdolności do czynnej służby wojskowej komisja lekarska stwierdzi u badanego kilka schorzeń lub ułomności pozostających w związku ze służbą wojskową, z których jedno pojedynczo lub łącznie z innymi jest przyczyną niezdolności do służby, to niezdolność do służby ustala się jako pozostającą w związku ze służbą wojskową.";

11) w § 27:

a) w ust. 1 wyrazy "ust. 3 i 4" zastępuje się wyrazami "ust. 3",

b) skreśla się ust. 4;

12) w § 28 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) żołnierzom zawodowym - jednorazowo na okres 1-2 miesięcy, łącznie nie więcej niż 6 miesięcy, po uprzednim wykorzystaniu 6 miesięcy zwolnień od wykonywania obowiązków służbowych,"

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) żołnierzom pełniącym służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz żołnierzom pełniącym nadterminową zasadniczą służbę wojskową - jednorazowo na okres do 30 dni - łącznie w czasie tej służby do 3 miesięcy,";

13) § 35 otrzymuje brzmienie:

"§ 35. 1. Wojskowa komisja lekarska, która wydała orzeczenie w trybie przepisów § 24 ust. 3, § 32 ust. 3 i 4 lub § 34, zawiadamia właściwą komisję lekarską na piśmie o utrzymaniu w mocy orzeczenia lub jego uchyleniu oraz o trybie wydania nowego orzeczenia; do komisji przesyła się również nowe orzeczenie oraz dokumentację orzeczniczo-lekarską.

2. O rozpatrzeniu odwołania (sprzeciwu) wojskowa komisja lekarska powiadamia osobę zainteresowaną.

3. Przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej, która wydała orzeczenie w trybie określonym w ust. 1, przesyła kopię orzeczenia do dowódcy macierzystej jednostki wojskowej (szefa wojskowego biura emerytalnego, a w przypadku żołnierza rezerwy - do komendanta właściwej wojskowej komendy uzupełnień), kierującego żołnierza do wojskowej komisji lekarskiej.";

14) w załączniku nr 1, stanowiącym "Wykaz chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej":

a) w objaśnieniach szczegółowych do grupy III w lit. a) po wyrazach "na żołnierzy zawodowych" dodaje się wyrazy "i do służby w Kompanii Reprezentacyjnej WP",

b) w objaśnieniach szczegółowych do § 3 pkt 5 skreśla się wyrazy "Kandydatów na żołnierzy zawodowych należy kierować do konsultacji psychiatrycznej. W przypadku stwierdzenia świeżych blizn, kandydatów należy uznawać za niezdolnych.",

c) w § 34 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

34

1

Skrzywienie i wady kręgosłupa, wrodzone lub nabyte, nie upośledzające lub upośledzające nieznacznie sprawność ustroju

A

A

N/Z

Z

 

d) w § 38:

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

38

6

Zastawkowe wady serca bez powikłań, nie upośledzające sprawności fizycznej (klasa czynnościowa I)

D

D

N

Z

 

- pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

 

38

11

Izolowane wypadanie płatka zastawki dwudzielnej (trójdzielnej) nie powodujące zaburzeń sprawności ustroju

A/D

A/D

N

Z/N

12

Zespół wypadania płatka zastawki dwudzielnej (trójdzielnej) powodujący zaburzenia sprawności ustroju

D/E

D/E

N

N/Z

 

e) objaśnienia szczegółowe do § 38 pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

"pkt 11. Rozpoznanie wymaga potwierdzenia echokardiograficznego. Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej (trójdzielnej) bez fali zwrotnej z prawidłową wielkością jam serca i bez zaburzeń rytmu serca należy kwalifikować do kat. «A».

pkt 12. Za zespół wypadania płatka zastawki dwudzielnej (trójdzielnej) należy uznawać wypadanie płatka (płatków) z objawami ich zwyrodnienia, falą zwrotną i (lub) zaburzeniami rytmu serca.",

f) w § 43 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

43

4

Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy

A/D

A/D

N

Z

 

g) w objaśnieniach szczegółowych do § 41, 42 i 43 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

"Osoby z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy w okresie remisji bez zmian w badaniu gastroskopowym lub radiologicznym należy kwalifikować do kat. «A».",

h) w § 44 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

 

1

2

3

4

5

6

7

44

1

Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych nie upośledzające sprawności ustroju

A

A

N

Z

2

Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

Z/N

 

i) w § 47 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

47

4

Żylaki odbytu z owrzodzeniami lub żylaki nawrotowe

D

D

N

Z/N

 

j) w § 49 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

49

3

Kamica układu moczowego, z okresowym wydalaniem złogów, udokumentowana radiologicznie

A/D

A/D

N

Z/N

 

k) w § 78 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

78

1

Zwichnięcie nawykowe dużych stawów

D

D

N

N/Z

 

15) w załączniku nr 2, stanowiącym "Wykaz chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w powietrzu i do służby naziemnego zabezpieczenia lotów oraz do służby inżynieryjno-lotniczej", w § 38 pkt 3 i 4 otrzymująbrzmienie:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

38

3

Choroba wieńcowa

N

N

N

N/Z

N/Z

4

Przebyty zawał mięśnia sercowego

N

N

N

N/Z

N/Z

 

16) w załączniku nr 3, stanowiącym "Wykaz chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby na okręcie w specjalnościach morskich marynarki wojennej":

a) w § 1:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

4

Słaba budowa ciała

N/Z

II-IV

Z/N

II-IV

Z/N

II-IV

 

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

8

Otyłość upośledzająca sprawność ustroju

N

-

N

-

N

-

 

b) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4a

1

Organiczne schorzenia naczyń limfatycznych nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

N

N

N

N

N

N

2

Schorzenia naczyń limfatycznych upośledzające sprawność ustroju

N

N

N

N

N

N

 

c) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

1

Ostrość wzroku jednego oka, obu oczu poniżej 0,8, nie mniejsza niż 0,5, bez korekcji szkłami

Z/N

II i V

Z/N

II i IV

Z/N

II i IV

 

d) w § 23 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

23

1

Braki i wady uzębienia, z utratą zdolności żucia do 67%, przy zachowanych zębach przednich

N/Z

II-IV

Z

IV

Z

IV

 

e) w objaśnieniach szczegółowych do § 23 pkt 1 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu: "U kandydatów do służby na okręcie w specjalnościach morskich braki powierzchni żucia nie mogą przekraczać50%.",

f) w §46 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

46

3

Żylaki odbytu bez owrzodzeń

N

-

Z/N

II-IV

Z/N

II-IV

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: P. Kołodziejczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »