| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 4 marca 1994 r.

w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1), zwanej dalej "ustawą", o wypłatę jednorazowego świadczenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej "Funduszem", składa się do Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

2. Wniosek składany przez pracodawcę powinien zawierać:

1) określenie pracodawcy,

2) określenie kwoty nie wypłaconych pracownikom wynagrodzeń za pracę,

3) wskazanie daty, od której pracodawca zaprzestał wypłacania wynagrodzeń,

4) wskazanie związku między niewypłaceniem wynagrodzeń a przejściowymi trudnościami finansowymi.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Do wniosku pracodawca jest obowiązany dołączyć wykaz pracowników, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy, wraz z podaniem kwot nie wypłaconych im wynagrodzeń za pracę.

5. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
Wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, składany przez związek zawodowy, powinien zawierać:

1) określenie wnioskodawcy,

2) określenie pracodawcy,

3) informację o niewypłaceniu pracownikom wynagrodzeń za pracę.

Do wniosku związek zawodowy dołącza aktualny wyciąg z rejestru związków zawodowych.

§ 3.
Na żądanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej działającego z własnej inicjatywy lub na wniosek związku zawodowego pracodawca przedstawia w terminie 7 dni informacje, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 4.
§ 4.
Wnioski i wykaz, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 3 ustawy, składa się w trzech egzemplarzach.
§ 5.
1. Po otrzymaniu zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie dokonania wypłat jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 4 ustawy, wraz z dwoma egzemplarzami wniosku i wykazu, o których mowa w tym przepisie, kierownik wojewódzkiego urzędu pracy wypłaca pracownikom jednorazowe świadczenie w wysokości określonej w zarządzeniu, z uwzględnieniem potrącenia przewidzianego w rubryce 6 wzoru wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. O dacie, sposobie i kwocie wypłaty kierownik wojewódzkiego urzędu pracy zawiadamia związek zawodowy składający wniosek, a także pracodawcę, który te informacje przekazuje zainteresowanym pracownikom.

§ 6.
1. Przekazywany kierownikowi wojewódzkiego urzędu pracy zbiorczy wykaz, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, powinien zawierać:

1) określenie podmiotu, od którego pochodzi,

2) określenie niewypłacalnego pracodawcy,

3) określenie osób uprawnionych w rozumieniu art. 5 ustawy,

4) określenie rodzaju i wysokości świadczeń należnych osobom uprawnionym i podlegających zaspokojeniu ze środków Funduszu.

2. Składający zbiorczy wykaz dołącza dokumenty świadczące o niewypłacalności pracodawcy w rozumieniu ustawy oraz wskazuje numer rachunku bankowego pracodawcy i bank prowadzący ten rachunek.

3. Zbiorczy wykaz wraz z załącznikami składa się w trzech egzemplarzach.

4. Wzór zbiorczego wykazu stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Przekazanie odpowiednich środków finansowych z Funduszu podmiotowi składającemu zbiorczy wykaz następuje, na wskazany rachunek bankowy, niezwłocznie po przesłaniu składającemu dwóch egzemplarzy sprawdzonego i zaakceptowanego przez kierownika wojewódzkiego urzędu pracy zbiorczego wykazu.

2. Podmiot składający zbiorczy wykaz dokonuje wypłaty świadczeń osobom uprawnionym niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych w trybie określonym w ust. 1, nie później jednak niż w ciągu 14 dni. Wypłat dokonuje się na podstawie zbiorczego wykazu przesłanego przez kierownika wojewódzkiego urzędu pracy, z uwzględnieniem art. 9 ustawy.

§ 8.
Po dokonaniu wypłaty podmiot składający zbiorczy wykaz przekazuje na numer rachunku bankowego, z którego otrzymał środki finansowe, w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia ich otrzymania, różnicę między kwotą otrzymaną w trybie określonym w § 7 ust. 1 a kwotą wypłaconą uprawnionym osobom. W tym samym terminie podmiot składający zbiorczy wykaz zwraca jeden egzemplarz wykazu kierownikowi wojewódzkiego urzędu pracy.
§ 9.
1. Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy, składany do kierownika wojewódzkiego urzędu pracy, powinien zawierać:

1) określenie osoby uprawnionej do złożenia wniosku,

2) określenie pracownika lub osoby, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy,

3) określenie niewypłacalnego pracodawcy,

4) określenie kwoty oraz rodzaju nie zaspokojonych roszczeń,

5) wskazanie okoliczności uzasadniających przypuszczenie, że nastąpi zwłoka w zgłoszeniu zbiorczego wykazu,

6) oświadczenie osoby uprawnionej, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 ustawy.

2. Wniosek składa się w dwóch egzemplarzach.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 10.
Na żądanie kierownika wojewódzkiego urzędu pracy, który otrzymał wniosek określony w § 9 ust. 1, podmioty wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy przedstawiają w terminie 7 dni informacje dotyczące:

1) daty wystąpienia niewypłacalności pracodawcy,

2) łącznej kwoty nie zaspokojonych roszczeń pracowniczych,

3) kwoty nie zaspokojonych roszczeń w stosunku do osoby uprawnionej,

4) obciążenia wynagrodzenia pracownika należnościami alimentacyjnymi potrącanymi na zasadach określonych w Kodeksie pracy,

5) źródła finansowania zasiłków chorobowych.

§ 11.
1. Wypłaty świadczeń z Funduszu osobie uprawnionej, która wystąpiła z wnioskiem w trybie określonym w § 9 ust. 1, dokonuje kierownik wojewódzkiego urzędu pracy, z uwzględnieniem art. 9 ustawy.

2. O dacie, sposobie i kwocie wypłaty kierownik wojewódzkiego urzędu pracy zawiadamia uprawnioną osobę, a także odpowiedni podmiot wymieniony w art. 7 ust. 1 ustawy.

§ 12.
1. W przypadku stwierdzenia przez kierownika wojewódzkiego urzędu pracy, że w okresie między zaakceptowaniem zbiorczego wykazu oraz wniosku, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy, a dniem wypłaty świadczeń nastąpił wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy - dokonuje on odpowiedniej weryfikacji wcześniej zaakceptowanych kwot. Przepisy § 7, 8 i 11 stosuje się odpowiednio.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Ministra Pracy i Polityki Socjalnej działającego w trybie określonym w art. 4 ustawy.

§ 13.
Podmioty zobowiązane do złożenia zbiorczego wykazu, a także osoby uprawnione do otrzymania świadczeń ze środków Funduszu, zawiadamiają kierownika wojewódzkiego urzędu pracy o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wypłatę świadczeń ze środków Funduszu.
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Miller

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O ZARZĄDZENIE WYPŁATY JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 4 marca 1994 r. (poz. 114)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O ZARZĄDZENIE WYPŁATY JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WYKAZ PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH WNIOSKIEM O ZARZĄDZENIE WYPŁAT JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA]

Załącznik nr 2

WZÓR - WYKAZ PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH WNIOSKIEM O ZARZĄDZENIE WYPŁAT JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – ZBIORCZY WYKAZ NIE ZASPOKOJONYCH ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH]

Załącznik nr 3

WZÓR - ZBIORCZY WYKAZ NIE ZASPOKOJONYCH ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA]

Załącznik nr 4

WZÓR - WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »