| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 marca 1994 r.

w sprawie zakresu i zasad stosowania przepisów prawa pracy do osób odbywających ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz zasad wynagradzania tych osób.

Na podstawie art. 177 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do osób odbywających ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji stosuje się przepisy Kodeksu pracy oraz inne przepisy regulujące stosunek pracy lub stosunek służbowy tych osób, zwane dalej "przepisami prawa pracy", w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu.
§ 2.
1. Bieg wypowiedzenia stosunku pracy (stosunku służbowego), dokonanego przez jednostkę przewidzianą do militaryzacji przed dniem powołania osoby do odbycia ćwiczeń w tej jednostce, rozpoczyna się od pierwszego dnia następującego po dniu zakończenia tych ćwiczeń.

2. Bieg wypowiedzenia stosunku pracy (stosunku służbowego), dokonanego w czasie trwania ćwiczeń przez jednostkę przewidzianą do militaryzacji lub osobę odbywającą ćwiczenia w tej jednostce, rozpoczyna się od pierwszego dnia następującego po dniu zakończenia tych ćwiczeń.

§ 3.
Osobie odbywającej ćwiczenia w jednostce przewidzianej do militaryzacji można powierzyć wykonywanie pracy innego rodzaju niż wynikająca z nawiązanego stosunku pracy, jeżeli odpowiada ona jej kwalifikacjom. Osobie tej przysługuje wówczas wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi powierzonej pracy, nie niższe jednak niż ostatnio otrzymywane przed dniem powierzenia innego rodzaju pracy. W takim przypadku wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy nie jest wymagane.
§ 4.
1. Do osób odbywających ćwiczenia w jednostce przewidzianej do militaryzacji stosuje się wymiar i rozkład czasu pracy obowiązujące w danym zakładzie pracy.

2. Przedłużenie czasu pracy osób odbywających ćwiczenia w jednostce przewidzianej do militaryzacji poza normalne godziny pracy może nastąpić na zasadach i w trybie przewidzianych w przepisach prawa pracy obowiązujących w danym zakładzie pracy, z tym że nie stosuje się określonej w tych przepisach dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych oraz dozwolona jest praca w niedziele i święta.

§ 5.
Osobie odbywającej ćwiczenia w jednostce przewidzianej do militaryzacji za czas dyżuru pełnionego na polecenie kierownika tej jednostki poza normalnymi godzinami pracy przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru albo wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania.
§ 6.
Urlopy wypoczynkowe planowane w czasie trwania ćwiczeń w jednostce przewidzianej do militaryzacji mogą być przesunięte na okres po zakończeniu tych ćwiczeń.
§ 7.
Osobie odbywającej ćwiczenia w jednostce przewidzianej do militaryzacji przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż ostatnio otrzymywane przed dniem powołania do odbycia tych ćwiczeń.
§ 8.
Okres odbywania ćwiczeń w jednostce przewidzianej do militaryzacji wlicza się do okresu pracy (służby) w danym zakładzie pracy w zakresie wszelkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy (stosunku służbowego).
§ 9.
1. Osobom powołanym do odbycia ćwiczeń w jednostce przewidzianej do militaryzacji, nie zatrudnionym w tej jednostce, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw socjalno-bytowych przysługują uprawnienia, jakie posiadają pracownicy tej jednostki.

2. Do osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa pracy w zakresie i na zasadach dotyczących pracowników jednostki przewidzianej do militaryzacji, w której odbywają oni ćwiczenia.

3. Osobom, o których mowa w ust. 1, jednostka przewidziana do militaryzacji wypłaca wynagrodzenie obliczone na zasadach określonych w odrębnych przepisach dla uposażenia żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe, według stopnia wojskowego posiadanego przez te osoby, a jeżeli nie posiadają one stopnia wojskowego - według stopnia wojskowego szeregowego. O wysokości dodatku funkcyjnego decyduje - w granicach określonych w tych przepisach - kierownik jednostki przewidzianej do militaryzacji.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

taxonline.pl

Serwis podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »