| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 11 marca 1994 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Na podstawie art. 141 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1993 r. Nr 12, poz. 52) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1992 r. w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 37, poz. 161) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) «przełożeni właściwi w sprawach osobowych» - Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępcę, komendantów oddziałów Straży Granicznej, Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej i dyrektorów jednostek organizacyjnych w Komendzie Głównej Straży Granicznej,"

2) w § 7:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) komendant oddziału (Centrum Szkolenia, Centralnego Ośrodka Szkolenia) Straży Granicznej oraz dyrektor jednostki organizacyjnej w Komendzie Głównej Straży Granicznej - do udzielania: pochwały, pochwały w rozkazie, nagrody pieniężnej łub rzeczowej, krótkoterminowego urlopu do 7 dni, przedstawienia do odznaczenia państwowego, przedterminowego mianowania na wyższy .stopień, mianowania na wyższe stanowisko służbowe,"

b) w pkt 4 po wyrazach "dowódca kompanii" dodaje się wyrazy "oraz kierownik zespołu obserwacji wzrokowo-technicznej".

3) w § 16:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) komendant oddziału (Centrum Szkolenia, Centralnego Ośrodka Szkolenia) Straży Granicznej oraz dyrektor jednostki organizacyjnej w Komendzie Głównej Straży Granicznej do wymierzania kar: upomnienia, nagany, nagany z ostrzeżeniem, wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe, obniżenia i pozbawienia stopnia podoficerskiego, zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i innych pojazdów, zakazu opuszczania miejsca zakwaterowania do 21 dni, aresztu do 14 dni,"

b) w pkt 5 po wyrazach "dowódca kompanii" dodaje się wyrazy "oraz kierownik zespołu obserwacji wzrokowo-technicznej",

4) w § 35:

a) dotychczasowe brzmienie oznacza się jako ust. 1, a po wyrazie "przesyła" dodaje się wyraz "niezwłocznie",

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W wypadku określonym w ust. 1 orzeczenie, o którym mowa w § 31 ust. 1, należy wydać nie później niż w ciągu 7 dni od daty doręczenia akt.",

5) w § 48 w ust. 2 wyrazy "Komendanci oddziałów Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami "Komendanci oddziałów (Centrum Szkolenia, Centralnego Ośrodka Szkolenia) Straży Granicznej".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: A. Milczanowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »