| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 4 lutego 1994 r.

o opłacie wyrównawczej od niektórych towarów rolnych i spożywczych przywożonych z zagranicy.

Art. 1.

 1. Wprowadza się opłatę wyrównawczą od niektórych towarów rolnych i spożywczych przywożonych z zagranicy.

2. Opłatę wyrównawczą, o której mowa w ust. 1, stosuje się do towarów rolnych i spożywczych o istotnym znaczeniu dla dochodowości gospodarstw rolnych i restrukturyzacji gospodarki żywnościowej oraz przywożonych w ilościach i na warunkach grożących spowodowaniem poważnej szkody krajowym producentom towarów podobnych lub bezpośrednio konkurencyjnych.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz grup towarów rolnych i spożywczych objętych opłatą wyrównawczą.

4. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Finansów określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy wykaz towarów, o których mowa w ust. 3.

Art. 2.

 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) towary rolne i spożywcze - produkty rolne i spożywcze w postaci surowców lub półfabrykatów oraz wyroby gotowe wytworzone z tych surowców albo półfabrykatów,

2) cena progu - cenę krajową towaru rolnego lub spożywczego ustalaną przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na podstawie stosowanych przez Agencję Rynku Rolnego interwencyjnych cen produktów rolnych lub cen notowanych i udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny, a w szczególnych przypadkach przez inne instytucje państwowe,

3) cena zagraniczna - cenę zagranicznego towaru rolnego lub spożywczego, ustalaną przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, na podstawie analiz zagranicznych notowań giełdowych oraz analizy faktur towarów przywożonych z zagranicy, powiększoną o koszty ubezpieczenia i transportu towaru do granicy.

2. Instytucje państwowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na wniosek Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, są obowiązane udostępnić posiadane informacje o cenach krajowych towarów rolnych i spożywczych.

Art. 3.

 1. Stawkę opłaty wyrównawczej stanowi dodatnia różnica między ceną progu a ceną zagraniczną powiększoną o cło i podatki oraz inne opłaty od towarów rolnych i spożywczych przywożonych z zagranicy.

2. Stawka opłaty wyrównawczej jest wyrażona w złotych polskich na jednostkę towaru.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania ceny progu, ceny zagranicznej oraz stawki opłaty wyrównawczej.

4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić procentowo zmniejszenie lub zwiększenie cen progu, z tym że dopuszczalne zwiększenie ceny progu nie może być większe niż 10% dla poszczególnych towarów.

Art. 4.

 1. Na niektóre wyroby gotowe stawka opłaty wyrównawczej może być ustalana w zależności od ilości zawartych w tych wyrobach surowców lub produktów, na które stawka opłaty wyrównawczej została już ustalona.

2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz wyrobów, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ustalania stawki opłaty wyrównawczej dla tych wyrobów.

Art. 5.

 1. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ustala stawki opłat wyrównawczych w drodze zarządzenia.

2. Stawki opłat wyrównawczych są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i obowiązują z dniem ogłoszenia.

Art. 6.

 Opłaty wyrównawcze wymierzają i pobierają od podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą organy celne, niezależnie od należności celnych i podatku.

Art. 7.

 Rada Ministrów ze względu na międzynarodowe zobowiązania traktatowe Polski może określić w drodze rozporządzenia:

1) wykaz oraz ilość lub wartość pochodzących z określonych krajów towarów rolnych i spożywczych, od których nie pobiera się opłaty wyrównawczej lub stosuje się obniżoną opłatę wyrównawczą.

2) zasady obniżania stawki opłaty wyrównawczej na towary, o których mowa w pkt 1.

Art. 8.

 W razie przywozu do Polski, na czas oznaczony, towarów rolnych i spożywczych przeznaczonych do przerobu lub przetworzenia, zamiast opłaty wyrównawczej pobiera się zabezpieczenie majątkowe na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy - Prawo celne.

Art. 9.

 Wpływy z tytułu opłat wyrównawczych stanowią dochód budżetu państwa, z przeznaczeniem na dotację dla Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

Art. 10.

 1. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Prawo celne.

2. W ustawie karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 107, poz. 458 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 68, poz. 341) w dziale II w rozdziale 2 dodaje się art. 911 w brzmieniu:

"Art. 911. § 1. Kto, przez naruszenie przepisów o opłacie wyrównawczej należnej od towarów rolnych i spożywczych przywożonych z zagranicy, naraża Skarb Państwa na uszczuplenie opłaty,

podlega karze grzywny w wysokości do 10-krotnej kwoty opłaty wyrównawczej narażonej na uszczuplenie.

§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie,

podlega karze grzywny do 4-krotnej kwoty opłaty wyrównawczej narażonej na uszczuplenie.

§ 3. Jeżeli opłata wyrównawcza narażona na uszczuplenie nie przekracza 5 000 000 zł, sprawca

podlega karze pieniężnej."

Art. 11.

 Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EPZ Kancelaria

Specjalizuje się w prawie rolnym oraz dochodzeniem odszkodowań z różnych zdarzeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »