| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

z dnia 22 grudnia 1994 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia

Na podstawie art. 108 ust. 9 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 i Nr 43, poz. 170) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Minister Kultury i Sztuki w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań, zwanych dalej „tabelami”, objętych zbiorowym zarządzaniem, wyznaczy spośród członków Komisji Prawa Autorskiego, zwanej dalej „Komisją”, siedmioosobowy zespół orzekający arbitrów do rozpoznania wniosku, kierując się gatunkiem utworów, jak również rodzajem korzystania z utworów (polem eksploatacji), których wniosek dotyczy.
§ 2.
1. We wniosku o rozpoznanie sporu dotyczącego stosowania tabel strona wnosząca obowiązana jest wskazać arbitra ze swej strony, druga zaś strona w terminie 7 dnia od dnia otrzymania pisemnego wezwania - do wyznaczenia arbitra z jej strony. Do wezwania powinny być dołączone odpisy wniosku i jego załączników.

2. W wypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, Minister Kultury i Sztuki wyznacza arbitra z urzędu w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o niewyznaczeniu arbitra przez stronę, biorąc pod uwagę gatunek utworów i rodzaj korzystania (pole eksploatacji), którego sporne wynagrodzenie dotyczy.

3. Tryb postępowania, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio do wyznaczenia superarbitra, jeżeli wyznaczeni do składu zespołu orzekającego arbitrzy nie wyznaczą superarbitra w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o wyznaczeniu ich arbitrami.

§ 3.
1. Członek Komisji w wykonywaniu swych funkcji jest niezależny.

2. Członek Komisji nie może bez ważnych powodów odmówić pełnienia funkcji arbitra lub superarbitra.

§ 4.
1. Mandat członka Komisji trwa trzy lata.

2. Przed upływem terminu określonego w ust. 1 członek Komisji podlega odwołaniu przez Ministra Kultury i Sztuki w wypadku:

1) zrzeczenia się pełnienia funkcji członka Komisji,

2) skazania prawomocnym wyrokiem karnym za czyn popełniony z niskich pobudek lub pozbawienia praw publicznych,

3) choroby uniemożliwiającej pełnienie funkcji członka Komisji przez okres nie krótszy niż rok.

§ 5.
Obsługę techniczno-administracyjną Komisji zapewnia Biuro Praw Autorskich i Praw Pokrewnych, utworzone na podstawie odrębnych przepisów, zwane dalej „Biurem”.
§ 6.
Rozpoznawanie spraw należących do właściwości Komisji podlega opłatom, które powinny być wniesione wraz z wnioskiem o ich rozpoznanie, w wysokości:

1) dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” - o zatwierdzenie przedstawionych przez organizację zbiorowego zarządzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań objętych zbiorowym zarządzaniem,

2) pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - o wskazanie organizacji właściwej, w przypadku gdy twórca lub artysta nie należy do żadnej organizacji lub nie ujawnił swojego autorstwa,

3) pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - o rozpoznanie sporu dotyczącego stosowania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań objętych zbiorowym zarządzaniem.

§ 7.
W wypadku niewniesienia opłat, o których mowa w § 6, wraz z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy, Biuro wzywa do ich uiszczenia w terminie tygodnia, a po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez biegu.
§ 8.
Niezależnie od opłat, o których mowa w § 6, zespół orzekający może zarządzić wpłacenie zaliczki na koszty przeprowadzenia ekspertyzy, jeżeli jej wykonanie uzna za niezbędne.
§ 9.
1. Postanowienie końcowe powinno zawierać: datę wydania, skład zespołu orzekającego, oznaczenie stron i przedmiotu rozstrzygnięcia, treść rozstrzygnięcia oraz jego uzasadnienie.

2. Orzeczenie jest podpisywane przez wszystkich członków zespołu orzekającego, w tym członków przegłosowanych. W wypadku braku podpisu członka zespołu orzekającego, superarbiter zespołu czyni na oryginale postanowienia wzmiankę o przyczynie braku podpisu. Orzeczenie przesyłane jest stronom w terminie miesiąca od dnia wydania rozstrzygnięcia.

3. W postanowieniu końcowym zespół orzeka o kosztach postępowania.

4. Opłaty, o których mowa w § 6, zaliczki, o których mowa w § 8, oraz wpłaty z tytułu kosztów postępowania wnoszone są na rachunek Biura.

§ 10.
Projekt postanowienia przygotowuje superarbiter lub referent ze składu zespołu, wyznaczony przez superarbitra zespołu.
§ 11.
1. Za udział w orzekaniu w każdej sprawie członek zespołu orzekającego otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Superarbiter otrzymuje wynagrodzenie w potrójnej wysokości, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli projekt uzasadnienia postanowienia przygotował referent wskazany przez superarbitra, obaj otrzymują wynagrodzenie w podwójnej wysokości.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

Minister Kultury i Sztuki: K. Dejmek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »