| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 marca 1995 r.

w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240 i z 1995 r. Nr 30, poz. 152) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Urzędowi Komitetu Badań Naukowych nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych może w razie potrzeby przekształcać, łączyć lub likwidować departamenty (komórki równorzędne) wymienione w statucie, zawiadamiając o tym Ministra–Szefa Urzędu Rady Ministrów.
§ 3.
1. Traci moc uchwała nr 17/91 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

2. Wydane na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1, zarządzenia i decyzje powołujące kolegialne organy opiniodawcze i doradcze Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych oraz udzielone pełnomocnictwa zachowują moc do czasu wydania nowych na podstawie statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 marca 1 995 r. (poz. 166)

STATUT URZĘDU KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

§ 1. 1. Urząd Komitetu Badań Naukowych, zwany dalej „urzędem”, jest aparatem wykonawczym Komitetu Badań Naukowych, zwanego dalej „Komitetem”, oraz Przewodniczącego Komitetu, działającym zgodnie z zarządzeniami, decyzjami i poleceniami Przewodniczącego Komitetu oraz pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem.

2. Urząd zapewnia obsługę prac Komitetu, Przewodniczącego Komitetu, komisji Komitetu, zespołów komisji Komitetu, zespołów opiniodawczo-doradczych oraz sekcji specjalistycznych.

§ 2. 1. Przewodniczący Komitetu kieruje działalnością urzędu przy pomocy Sekretarza Komitetu, a także podsekretarzy stanu oraz dyrektorów departamentów (komórek równorzędnych).

2. Przewodniczący Komitetu może upoważniać osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników urzędu zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych do podejmowania decyzji w imieniu Przewodniczącego Komitetu, w określonych przez niego sprawach.

§ 3. 1. Organem doradczym i opiniodawczym Przewodniczącego Komitetu jest Kolegium urzędu, w skład którego wchodzą Sekretarz Komitetu, podsekretarze stanu oraz członkowie powołani spośród dyrektorów departamentów (komórek równorzędnych) i innych pracowników urzędu zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.

2. W zależności od potrzeb Przewodniczący Komitetu może powoływać inne organy doradcze i opiniodawcze.

3. Zakres i tryb działania organów wymienionych w ust. 1 i 2 oraz nazwę i skład osobowy organów tworzonych w trybie ust. 2 określa Przewodniczący Komitetu.

§ 4. 1. W skład urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Przewodniczącego,

2) Departament Prawny,

3) Departament Badań,

4) Departament Studiów i Promocji Nauki,

5) Departament Ekonomiczny,

6) Departament Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej,

7) Departament Systemów Informatycznych,

8) Biuro Spraw Obronnych,

9) Biuro Administracyjno-Gospodarcze.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Przewodniczącego Komitetu.

§ 5. Przewodniczący Komitetu sprawuje nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami badawczo-rozwojowymi:

1) Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa,

2) Ośrodek Przetwarzania Informacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »