| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

z dnia 16 czerwca 1995 r.

w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych.

Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 22, poz. 127, z 1989 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 89, poz. 517) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie dotyczy zawodów:

1) kaskadera filmowego,

2) kaskadera filmowego – koordynatora.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:

1) bez bliższego określenia o zawodach filmowych, należy przez to rozumieć zawody kaskadera filmowego i kaskadera filmowego – koordynatora,

2) o orzeczeniu lekarskim, należy przez to rozumieć orzeczenie lekarskie wystawione przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej stosownie do przepisów określających zasady i tryb prowadzenia badań lekarskich oraz zasad opieki medycznej nad osobami uprawiającymi sport i rekreację ruchową w ramach stowarzyszeń kultury fizycznej, w części dotyczącej osób uprawiających pięciobój nowoczesny.

§ 3.
1. Zawody filmowe może wykonywać osoba, która uzyska decyzję stwierdzającą kwalifikacje do ich wykonywania.

2. Decyzję stwierdzającą kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu filmowego wydaje Przewodniczący Komitetu Kinematografii, zwany dalej „właściwym organem”.

§ 4.
Zawód kaskadera filmowego polega na odtwarzaniu ról aktorskich wymagających od wykonawcy wykorzystania odpowiednich umiejętności, związanych z podejmowaniem ryzyka.
§ 5.
1. Zawód kaskadera filmowego – koordynatora polega na wykonywaniu czynności reżyserskich w zakresie realizowanych na planie filmowym scen kaskaderskich, aktorskich scen niebezpiecznych i scen walki.

2. Czynności reżyserskie, o których mowa w ust. 1, polegają w szczególności na:

1) dokładnym zapoznaniu się z treścią scenopisu filmu oraz koncepcjami reżysera co do realizacji scen kaskaderskich, aktorskich scen niebezpiecznych i scen walki,

2) doborze kaskaderów do wykonania scen kaskaderskich, aktorskich scen niebezpiecznych i scen walki,

3) ułożeniu, przygotowaniu i przećwiczeniu scen walk, bójek i innych niebezpiecznych scen masowych,

4) wyborze i ocenie miejsc przewidzianych do realizacji scen kaskaderskich, aktorskich scen niebezpiecznych i scen walki przed przystąpieniem do zdjęć,

5) sprawdzeniu stanu sprzętu zabezpieczającego kaskaderów,

6) obecności na planie zdjęciowym w czasie wykonywania scen kaskaderskich, aktorskich scen niebezpiecznych i scen walki.

§ 6.
1. Kaskaderem filmowym może być osoba, która:

1) posiada co najmniej średnie wykształcenie,

2) posiada odpowiedni stan zdrowia stwierdzony orzeczeniem lekarskim,

3) posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.

4) odbyła pięcioletnią praktykę zawodową pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje kaskadera filmowego – koordynatora, połączoną z udziałem w realizacji co najmniej dziesięciu filmów,

5) zdała przed komisją kwalifikacyjną, o której mowa w § 9, egzamin praktyczny obejmujący wykonywanie czynności kaskaderskich przy użyciu efektów pirotechnicznych, walkę na białą broń, jazdę konną, skoki i upadki z wysokości, pływanie oraz sporty i sztuki walki, a także, do wyboru przez egzaminowanego, trzy spośród następujących dziedzin:

a) akrobatyka sportowa,

b) alpinizm,

c) spadochroniarstwo,

d) lotniarstwo,

e) płetwonurkowanie,

f) żeglarstwo,

g) sporty motorowe,

h) wykonanie efektu palenia się człowieka,

i) sporty motorowodne i narciarstwo wodne,

j) narciarstwo.

2. Dopuszczenie osoby do odbycia praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 1 pkt 4, następuje po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego oraz ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej, a także po zdaniu przed komisją kwalifikacyjną wymienioną w § 9 egzaminu praktycznego obejmującego co najmniej trzy dziedziny wybrane przez egzaminowanego spośród następujących:

1) walka na białą broń,

2) jazda konna,

3) skoki i upadki z wysokości,

4) pływanie,

5) sporty i sztuki walki.

3. Decyzję o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do odbycia praktyki zawodowej wydaje właściwy organ.

§ 7.
Kaskaderem filmowym – koordynatorem może być osoba, która posiada co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie kaskadera filmowego oraz ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej, a także odpowiedni stan zdrowia stwierdzony świadectwem lekarskim potwierdzającym zdolność do wykonywania zawodu kaskadera filmowego – koordynatora.
§ 8.
1. Właściwy organ wydaje decyzję stwierdzającą kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu filmowego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego przez komisję kwalifikacyjną.

2. Decyzja stwierdzająca kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu kaskadera filmowego lub zawodu kaskadera filmowego – koordynatora jest ważna łącznie odpowiednio z orzeczeniem lekarskim lub ze świadectwem lekarskim.

§ 9.
1. Właściwy organ tworzy komisję kwalifikacyjną, do której zadań należy:

1) opiniowanie wniosków o stwierdzenie kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodów filmowych,

2) ustalanie praktyki zawodowej i stażu pracy na podstawie przedłożonych dokumentów,

3) przeprowadzanie egzaminów praktycznych.

2. Komisja kwalifikacyjna składa się z pięciu członków, których powołuje i odwołuje właściwy organ, przy czym dwóch członków powoływanych jest spośród osób wskazanych przez właściwe stowarzyszenia twórców, artystów wykonawców i producentów filmowych, a trzech członków – spośród osób wskazanych przez związek zawodowy reprezentatywny dla większości kaskaderów filmowych wykonujących ten zawód; przewodniczącego komisji powołuje i odwołuje właściwy organ spośród jej członków.

3. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej kieruje pracami komisji i ustala regulamin jej działania; regulamin zatwierdza właściwy organ.

4. W uzasadnionych przypadkach komisja kwalifikacyjna może w trakcie postępowania kwalifikacyjnego zasięgać opinii specjalistów w danej dziedzinie.

§ 10.
1. Osoby ubiegające się o stwierdzenie kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodów filmowych składają do właściwego organu pisemny wniosek.

2. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i wiek osoby oraz jej adres, a także wskazywać zawód filmowy, do którego wykonywania stwierdzone mają być kwalifikacje.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, załączają do wniosku świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia wyższych studiów, a ponadto dokumenty potwierdzające praktykę zawodową lub staż pracy wymagany w zawodach filmowych.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do osób ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu, o którym mowa w § 6 ust. 2.

§ 11.
1. Koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi wnioskodawca.

2. Dowód opłacenia kosztów postępowania kwalifikacyjnego dołącza się do wniosku, o którym mowa w § 10 ust. 1.

3. Koszty postępowania kwalifikacyjnego ustala i rozlicza przewodniczący komisji kwalifikacyjnej.

§ 12.
1. Członkowie komisji kwalifikacyjnej za udział w jej pracach otrzymują wynagrodzenie na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z właściwym organem.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w § 9 ust. 4.

§ 13.
1. Postępowanie kwalifikacyjne powinno być zakończone w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia dokumentów, o których mowa w § 10 i § 11 ust. 2.

2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przewodniczący komisji kwalifikacyjnej zawiadamia osoby zainteresowane najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 14.
Przed egzaminami, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, komisja kwalifikacyjna sprawdza, czy wnioskodawca posiada orzeczenie lekarskie.
§ 15.
Przewodniczący komisji przekazuje właściwemu organowi protokół komisji kwalifikacyjnej wraz z wnioskiem wnioskodawcy.
§ 16.
Jeżeli wnioskodawca nie zgłosił się w wyznaczonym terminie na posiedzenie komisji kwalifikacyjnej, komisja zwraca złożone dokumenty.
§ 17.
Wnioskodawca, któremu właściwy organ odmówił stwierdzenia kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu filmowego, może ponownie wystąpić o ich stwierdzenie po upływie roku, licząc od dnia, kiedy decyzja odmowna stała się ostateczna.
§ 18.
Właściwy organ, w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, utworzy komisję kwalifikacyjną.
§ 19.
1. Osoby wykonujące zawodowo w dniu wejścia w życie rozporządzenia działalność artystyczną w dziedzinie produkcji filmowej w charakterze kaskadera powinny, w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, wystąpić z wnioskiem do właściwego organu o wydanie decyzji stwierdzającej kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu filmowego.

2. W razie niezłożenia wniosku w terminie określonym w ust. 1, osoby, o których mowa w powołanym ustępie, są obowiązane do zaprzestania wykonywania działalności wymienionej w ust. 1.

3. Osoby wymienione w ust. 1, które do dnia wejścia w życie rozporządzenia wykonywały zawodowo działalność artystyczną w dziedzinie produkcji filmowej w charakterze kaskadera przez okres co najmniej:

1) dwóch lat – mogą przystąpić do egzaminu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5, bez odbywania praktyki zawodowej określonej w § 6 ust. 1 pkt 4,

2) pięciu lat – mogą uzyskać stwierdzenie kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu kaskadera filmowego bez konieczności odbywania praktyki zawodowej określonej w § 6 ust. 1 pkt 4 oraz zdawania egzaminu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5, a w przypadku wykonywania zawodowo działalności, o której mowa w ust. 1, przez okres co najmniej piętnastu lat – mogą wystąpić do właściwego organu o zwolnienie od obowiązku posiadania średniego wykształcenia,

3) piętnastu lat – mogą uzyskać stwierdzenie kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu kaskadera filmowego – koordynatora.

§ 20.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Sztuki: K. Dejmek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »