| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 27 czerwca 1995 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania zezwoleń i zgód dotyczących zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca lub na powierzenie mu innej pracy zarobkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiadającego karty stałego pobytu lub statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „zezwoleniem”, wydaje dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy na pisemny wniosek pracodawcy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie zawodu lub innej pracy zarobkowej od uzyskania zgody właściwego organu, pracodawca jest obowiązany uzyskać taką zgodę i przedłożyć wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.

3. Jeżeli praca ma być wykonywana przez cudzoziemca w innym województwie niż województwo, na którego terenie znajduje się siedziba pracodawcy, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy wydaje zezwolenie po zasięgnięciu opinii dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego dla miejsca wykonywania pracy przez cudzoziemca.

§ 2.
1. Zezwolenie wydaje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wzór zezwolenia stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Zezwolenie wystawiane jest w czterech egzemplarzach, z których dwa otrzymuje pracodawca, w tym jeden przeznaczony jest dla cudzoziemca. Trzeci egzemplarz wraz z kopią wniosku przekazuje się wojewodzie właściwemu dla wojewódzkiego urzędu pracy.

3. Zezwolenie stanowi podstawę do ubiegania się przez cudzoziemca w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym bądź w urzędzie konsularnym o prawo pobytu w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
1. Na wniosek pracodawcy, który uzyskał zezwolenie, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy wydaje zgodę na pracę dla cudzoziemca, zwaną dalej „zgodą”, jeżeli cudzoziemiec uzyskał prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Jeżeli zakończenie pracy nastąpiło przed upływem terminu, na który cudzoziemcowi została wydana zgoda, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni, zawiadomić o tym na piśmie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, który tę zgodę wydał.

3. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy zawiadamia na piśmie w ciągu trzech dni wojewodę, właściwego ze względu na miejsce zameldowania cudzoziemca, o cofnięciu zezwolenia i zgody lub o wcześniejszym niż określono w zezwoleniu zakończeniu pracy przez cudzoziemca.

§ 4.
1. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy, który wydał zezwolenie i zgodę, może je przedłużyć na pisemny wniosek pracodawcy.

2. Przedłużenie zezwolenia stanowi podstawę wystąpienia przez cudzoziemca o przedłużenie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. W razie pozytywnej decyzji wojewody dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy wydaje zgodę na dalszy okres pracy cudzoziemca.

§ 5.
Wojewódzkie urzędy pracy prowadzą rejestr wydanych zezwoleń i zgód.
§ 6.
Zezwolenia wydane przed wejściem w życie rozporządzenia zachowują swą ważność do upływu okresu, na który zostały wydane.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Miller

Załącznik 1. [WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA ZATRUDNIENIE LUB WYKONYWANIE INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ PRZEZ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 27 czerwca 1995 r. (poz. 402)

Załącznik nr 1

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA ZATRUDNIENIE LUB WYKONYWANIE INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ PRZEZ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [ZEZWOLENIE NA ZATRUDNIENIE – POWIERZENIE INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ CUDZOZIEMCOWI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 2

ZEZWOLENIE NA ZATRUDNIENIE* POWIERZENIE INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ* CUDZOZIEMCOWI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

Załącznik 3. [ZGODA DLA CUDZOZIEMCA NA WYKONYWANIE PRACY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 3

ZGODA DLA CUDZOZIEMCA NA WYKONYWANIE PRACY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »