| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 25 września 1996 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania zezwoleń i zgód dotyczących zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1996 r. Nr 47, poz. 211, Nr 100, poz. 459 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania zezwoleń i zgód dotyczących zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 79, poz. 402) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4”.

2) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Zezwolenie stanowi podstawę do ubiegania się przez cudzoziemca o uzyskanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym bądź u wojewody terytorialnie właściwego dla miejsca pobytu w związku z wykonywaną pracą w przypadkach:

1) cudzoziemców zatrudnianych na podstawie skierowania Ministerstwa Edukacji Narodowej na stanowiskach nauczycieli języków obcych lub przedmiotów nauczanych w języku obcym w publicznych szkołach, placówkach i zakładach kształcenia nauczycieli, kierowanych przez zagraniczne organizacje i agendy rządowe w ramach międzynarodowych umów rządowych i porozumień resortowych,

2) cudzoziemców – lekarzy i lekarzy stomatologów, absolwentów studiów medycznych w Polsce odbywających roczny staż podyplomowy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

5. Do wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1, w związku z ubieganiem się o zatrudnienie cudzoziemców wymienionych w ust. 4, pracodawca obowiązany jest załączyć odpowiednio zaświadczenie stanowiące załącznik nr 4 lub 5 do rozporządzenia. Zaświadczenie to wraz z zezwoleniem cudzoziemiec przedkłada w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym bądź wojewodzie przy ubieganiu się o prawo pobytu.”;

3) dodaje się załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia w brzmieniu ustalonym w załącznikach nr1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: A. Bączkowski

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 25 wrze
śnia 1996 r. (poz. 575)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »