| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 7 lipca 1995 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315 i z 1994 r. Nr 121, poz. 591) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 37, poz. 162, z 1993 r. Nr 104, poz. 477 i z 1994 r. Nr 88, poz. 412) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R. J. Żochowski

Załącznik 1. [TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 7 lipca 1995 r. (poz. 425)

TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY

Lp.

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje zawodowe

Liczba lat pracy w zawodzie

1

2

3

4

I. Pracownicy działalności podstawowej

1

Zastępca kierownika do spraw lecznictwa: zespołu zakładów, zakładu, jednostki organizacyjnej zespołu zakładów

lekarz, lekarz dentysta5) i specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny

8

2

Ordynator

lekarz, lekarz dentysta5) i specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny

8

3

Zastępca ordynatora

lekarz, lekarz dentysta5) i specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny

7

4

Wojewódzki lekarz kontroli nad orzecznictwem lekarskim

lekarz i specjalizacja zawodowa II stopnia w dziedzinie medycyny klinicznej

10

5

Kierownik komórki organizacyjnej

– wyższe medyczne i specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny

– inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i specjalizacja II stopnia

5

6

Kierownik komórki organizacyjnej lecznictwa odwykowego

wyższe medyczne lub inne wyższe7) mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej oraz kurs – szkolenie specjalistyczne9)

5

7

Kierownik apteki zakładowej

magister farmacji i specjalizacja II stopnia lub I stopnia

7

8

Zastępca kierownika komórki organizacyjnej

– wyższe medyczne i specjalizacja I stopnia

– inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i specjalizacja I stopnia

4

 

1

2

3

4

9

Zastępca kierownika apteki zakładowej

magister farmacji i specjalizacja I stopnia

4

10

Inspektor do spraw gospodarki lekiem

magister farmacji i specjalizacja I stopnia

3

11

Starszy: asystent, specjalista

– wyższe medyczne i specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny lub innej dziedzinie medycznej mającej zastosowanie przy wykonywaniu zadań na określonym stanowisku1)

– inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i specjalizacja II stopnia

5

12

Asystent, specjalista

– wyższe medyczne i specjalizacja I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny

– inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i specjalizacja I stopnia

3

13

Specjalista terapii uzależnień

wyższe medyczne lub inne wyższe7) mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w dzałalności podstawowej oraz kurs – szkolenie specjalistyczne9)

3

14

Inspektor ochrony radiologicznej l°

wyższe i przeszkolenie specjalistyczne10)

1

15

Młodszy asystent

– lekarz, lekarz dentysta

1

– wyższe medyczne lub inne wyższe8) mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej

16

Lekarz4), lekarz dentysta4), farmaceuta4)

wyższe medyczne

17

Kapelan szpitalny

magister teologii lub ukończone wyższe seminarium duchowne oraz skierowanie biskupa diecezjalnego

18

Naczelna pielęgniarka

wyższe pielęgniarskie2) lub inne wyższe2) mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne

5

Kierownik sekcji szkolenia średniego personelu medycznego w wojewódzkim ośrodku doskonalenia kadr medycznych

3

19

Zastępczyni naczelnej pielęgniarki

wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne

5

średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne

9

20

Instruktorka przychodni wojewódzkiej do spraw pielęgniarstwa

wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne

7

średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne

9

21

Przełożona pielęgniarek, zastępczyni przełożonej pielęgniarek

wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne

3

średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne

6

22

Kierownik izby porodowej

lekarz, wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne

3

średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne

7

23

Kierownik: centralnej sterylizacji, żłobka, komórki opiekuńczo-leczniczej dziennej, leczniczo-wychowawczej itp.

wyższe pielęgniarskie

3

wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej1)

3

średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne

6

 

1

2

3

4

24

Kierownik sekcji statystyki medycznej i dokumentacji chorych

wyższe medyczne lub inne wyższe mające zastosowanie przy wykonywaniu zadań na określonym stanowisku1)

3

25

Kierownik: zespołu techników medycznych (radioterapii, fizjoterapii itp.), techniczny pracowni stomatologicznej, zastępca kierownika zespołu techników medycznych

wyższe mające zastosowanie przy wykonywaniu zadań na określonym stanowisku

3

średnie medyczne

7

26

Pielęgniarka (położna) oddziałowa, zastępczyni pielęgniarki (położnej) oddziałowej

wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne

3
w szpitalu

średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne

6
w szpitalu

27

Inspektor ochrony radiologicznej II° i III

wyższe i przeszkolenie specjalistyczne10)

1

średnie i przeszkolenie specjalistyczne11)

3

28

Pielęgniarka (położna) koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek i położnych

wyższe pielęgniarskie

3

średnie medyczne

5

29

Starszy felczer, felczer, technik ortopedyczny

średnie medyczne

30

Specjalistka: pielęgniarka, położna

średnie medyczne i specjalizacja

4

31

Specjalista technik dentystyczny

średnie medyczne i specjalizacja zawodowa

7

32

Specjalista technik radioterapii

średnie medyczne i specjalistyczne uprawnienia zawodowe10)

5

33

Starsza: pielęgniarka, położna

wyższe pielęgniarskie

 

średnie medyczne

5

34

Starsza: pielęgniarka środowiskowa, położna środowiskowa

wyższe pielęgniarskie i kurs kwalifikacyjny

średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny

5

35

Starszy ratownik medyczny

średnie medyczne

5

36

Starszy pracownik socjalny

wyższe o kierunkach określonych odrębnymi przepisami12)

szkoła pracowników socjalnych

5

37

Starszy: technik medyczny (dentystyczny, fizjoterapii, farmaceutyczny, masażysta itp.), dietetyczka, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna, ortoptysta, dyspozytor, instruktor terapii zajęciowej, higienistka szkolna, instruktor oświaty zdrowotnej

średnie medyczne, szkoła masażystów

5

38

Perfuzjonista

średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne

39

Starszy instruktor terapii uzależnień

średnie7) oraz kurs – szkolenie specjalistyczne9)

3

40

Pielęgniarka środowiskowa, położna środowiskowa

średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny

3

 

1

2

3

4

41

Pielęgniarka, położna, technik medyczny (dentystyczny, fizjoterapii, farmaceutyczny, masażysta itp.), dietetyczka, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna, ortoptysta, dyspozytor, instruktor terapii zajęciowej, higienistka szkolna, instruktor oświaty zdrowotnej

średnie medyczne, szkoła masażystów

Technik radioterapii

średnie medyczne i specjalistyczne uprawnienia zawodowe10)

1

42

Ratownik medyczny

średnie medyczne

43

Starszy statystyk medyczny, kierownik transportu wewnętrznego

średnie medyczne lub inne średnie

5

44

Pracownik socjalny

szkoła pracowników socjalnych

45

Instruktor terapii uzależnień

podstawowe oraz kurs – szkolenie specjalistyczne9)

46

Asystentka pielęgniarska6)

szkoła asystentek pielęgniarskich

47

Higienistka szpitalna6)

zasadnicza szkoła higienistek szpitalnych

48

Starsza: sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna

średnie wykształcenie

5

Statystyk medyczny, rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna

49

Preparator, dezynfektor, wykwalifikowana pomoc dentystyczna

średnie lub podstawowe oraz przeszkolenie zawodowe

50

Młodsza pielęgniarka6)

kurs młodszych pielęgniarek

51

Przyuczona pielęgniarka6)

kwalifikacje uzyskane w trybie przepisów przejściowych

52

Przyuczeni: dietetyczka6), laborant, pomoc dentystyczna, dezynfektor i inni

podstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy

53

Sanitariusz szpitalny

podstawowe oraz kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy

6
miesięcy

54

Starsza: salowa, pomoc laboratoryjna

podstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy

3

55

Sanitariusz (noszowy), salowa, fasowaczka, pomoc laboratoryjna, pomoc apteczna

podstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy

56

Operator sterylizatora

podstawowe i uprawnienia kwalifikacyjne typu E

II. Pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni

1

Kierownik zakładu (zespołu zakładów, jednostki organizacyjnej zespołu zakładów)

wyższe wykształcenie

8

wyższe wykształcenie i specjalizacja II lub I stopnia w dziedzinie medycyny lub szkolenie zagraniczne3)

3

wyższe wykształcenie i ukończone studia podyplomowe o kierunku zdrowie publiczne lub zarządzanie w służbie zdrowia

3

2

Zastępca kierownika zakładu

wyższe o odpowiednim kierunku

5

 

1

2

3

4

3

Główny księgowy

wyższe ekonomiczne

5
w służbach finansowo-księgowych

4

Zastępca głównego księgowego

wyższe ekonomiczne

4

średnie ekonomiczne

8

5

Główny specjalista, asystent kierownika zakładu

wyższe o odpowiednim kierunku

7

6

Radca prawny

według odrębnych przepisów

 

7

Kierownik komórki organizacyjnej

wyższe o odpowiednim kierunku

3

średnie o odpowiednim kierunku

5

8

Starszy specjalista, starszy informatyk

wyższe o odpowiednim kierunku

5

Specjalista, informatyk

3

9

Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

wyższe oraz ukończone szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

3 w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy

średnie oraz ukończone szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

5 w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy

10

Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

wyższe oraz ukończone szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

2

średnie oraz ukończone szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

4

11

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

wyższe o odpowiednim kierunku

1

średnie i przeszkolenie specjalistyczne

5

12

Starszy: inspektor, rewident zakładowy, księgowy, mistrz, technik informatyk

wyższe o odpowiednim kierunku

1

średnie o odpowiednim kierunku

5

13

Inspektor, księgowy, inspektor terapii pracą, mistrz, starszy kasjer

wyższe o odpowiednim kierunku

średnie o odpowiednim kierunku

4

14

Starszy magazynier, intendent, kasjer

średnie

1

15

Magazynier

średnie

podstawowe

2

16

Kierownik świetlicy, starszy bibliotekarz

wyższe o odpowiednim kierunku

2

średnie o odpowiednim kierunku

5

17

Kierownik kancelarii, starszy referent, bibliotekarz

średnie o odpowiednim kierunku

2

18

Referent, archiwista, sekretarka

średnie

19

Starsza maszynistka

średnie

20

Maszynistka

średnie

 

1

2

3

4

21

Telefonistka

podstawowe

III. Pracownicy gospodarczy i obsługi

1

Laborant w kotłowni

średnie chemiczne

2

Konserwator urządzeń technicznych

średnie techniczne lub zasadnicze zawodowe o odpowiednim kierunku i przeszkolenie specjalistyczne

3

Starszy mistrz

średnie techniczne lub zasadnicze zawodowe i uprawnienia mistrzowskie

5

Mistrz

4

Hydraulik, ślusarz, elektromechanik, tokarz, elektryk, spawacz, szef kuchni, operator oczyszczalni ścieków i inni

zasadnicze zawodowe lub podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego

5

Palacz kotłów parowych o nadciśnieniu 0,07 MPa, wodnych wysokotemperaturo-wych wraz z urządzeniami pomocniczymi

świadectwo czeladnicze lub zasadnicza szkoła zawodowa i uprawnienia kwalifikacyjne typu „E”

6 miesięcy

6

Palacz kotłów wodnych nisko- i średniotemperaturo-wych wraz z urządzeniami pomocniczymi

świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie palacza i uprawnienia kwalifikacyjne typu „E”

6 miesięcy

7

Palacz pieców spalania odpadów organicznych, aparaturowy uzdatniania wody

podstawowe i uprawnienia kwalifikacyjne typu „E”

6 miesięcy

8

Pomocnik palacza, robotnik nawęglania i odżużlowania

podstawowe i przyuczenie do zawodu

9

Starszy: dozorca, strażnik, portier

podstawowe i przeszkolenie zawodowe

3

10

Dozorca, strażnik, portier, woźny, dźwigowy, szatniarz, powielaczowy i inni

podstawowe i przeszkolenie zawodowe

 

Objaśnienia oznaczeń:

1) Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik zakładu.

2) Za równorzędne z wykształceniem wyższym może być uznane imiennie przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej szkolenie w ośrodku zagranicznym, trwające co najmniej pól roku i zakończone egzaminem (certyfikat).

3) Dotyczy uznawanych imiennie przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej szkoleń w ośrodkach zagranicznych, trwających co najmniej pól roku i zakończonych egzaminem (certyfikat).

4) Do czasu nabycia uprawnień do samodzielnego wykonywania zawodu.

5) Dotyczy zakładu udzielającego wyłącznie świadczeń z zakresu chorób jamy ustnej i twarzo-czaszki.

6) Dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia.

7) Rodzaj wykształcenia określają zasady naboru na kurs (szkolenie specjalistyczne) w zakresie terapii uzależnień, zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

8) Inne wyższe, którego rodzaj pozwala na podjęcie specjalizacji, określone zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej.

9) Kurs – szkolenie specjalistyczne w zakresie terapii uzależnień, na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

10) Na podstawie zarządzenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz warunków i trybu nadawania uprawnień koniecznych do ich zajmowania (Monitor Polski Nr 27, poz. 215).

11) W trybie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lipca 1988 r. w sprawie zakresu oraz zasad szkolenia osób odpowiedzialnych za stan ochrony przed promieniowaniem jonizującym w pracowniach rentgenowskich (Monitor Polski Nr 25, poz. 223).

12) Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1993 r. Nr 13, poz. 60 i z 1994 r. Nr 26, poz. 265).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »