| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 26 października 1995 r.

w sprawie rodzajów dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług lotniczych.

Na podstawie art. 20 ust. 3a ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627 oraz z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426 i Nr 90, poz. 446) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Podmioty składające wnioski o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych, zwanej dalej „działalnością lotniczą”, są obowiązane dołączyć do wniosku następujące dokumenty i informacje:

1) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej wraz z jej zakresem przedmiotowym:

a) od osób prawnych – wypis z właściwego rejestru,

b) od osób nie będących osobami prawnymi – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument potwierdzający utworzenie podmiotu,

2) kopię dokumentu właściwego urzędu statystycznego o nadaniu numeru identyfikatora statystycznego podmiotu REGON,

3) zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest podstawowy rachunek bieżący wnioskodawcy, określające wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową podmiotu,

4) udokumentowane informacje o stanie majątkowym podmiotu, określające wielkość posiadanego kapitału i środków finansowych, w tym udziały w innych podmiotach,

5) bilans za ostatni rok kalendarzowy, w wypadku podmiotów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu – rachunek wyników działalności gospodarczej za ostatnie dwa lata kalendarzowe, a jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż dwa lata – za cały okres działalności,

6) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, iż wnioskodawca nie zalega z wpłatami należności budżetowych,

7) zaświadczenie o niekaralności osób kierujących działalnością podmiotu będącego wnioskodawcą oraz ich pełnomocników za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko dokumentom, przestępstwa gospodarcze lub przestępstwa skarbowe,

8) oświadczenia osób pełniących kierownicze funkcje w podmiocie ubiegającym się o koncesję o posiadanych udziałach (akcjach) w innych podmiotach oraz członkostwie we władzach tych podmiotów,

9) w przypadku ubiegania się o koncesję na transport lotniczy i inne usługi lotnicze wykonywane przy użyciu statków powietrznych – udokumentowanie posiadania co najmniej jednego statku powietrznego, zarejestrowanego w polskim państwowym rejestrze statków powietrznych, oraz kwalifikacji personelu lotniczego zatrudnianego przez podmiot gospodarczy,

10) w przypadku ubiegania się o koncesję na wykonywanie usług lotniczych w zakresie eksploatacji lotniska lub obsługi naziemnej statków powietrznych – udokumentowanie posiadania specjalistycznego sprzętu technicznego oraz kwalifikacji personelu wykonującego obsługę,

11) w przypadku ubiegania się o koncesję na wykonywanie usług lotniczych w zakresie szkolenia lotniczego – udokumentowanie posiadania środków, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia szkolenia lotniczego, a w szczególności:

a) kwalifikacji personelu lotniczego prowadzącego szkolenie, w tym: szefa wyszkolenia, szefa-instruktora szkolenia praktycznego, szefa-instruktora szkolenia naziemnego, instruktorów-pilotów, wykładowców do prowadzenia szkolenia teoretycznego,

b) posiadania symulatora lotów – jeżeli program szkolenia obejmuje szkolenie do uzyskania uprawnień do lotów według wskazań przyrządów (IFR), a także

c) przedstawienie informacji dotyczącej wyposażenia sal wykładowych w odpowiedni sprzęt i pomoce naukowe do prowadzenia szkolenia teoretycznego,

12) wstępne porozumienie z zarządzającym lotniskiem lub lądowiskiem, na którym ma być zlokalizowana baza działalności lotniczej,

13) w przypadku ubiegania się o koncesję na transport lotniczy, wykonywany przy użyciu statków powietrznych o maksymalnym ciężarze do startu powyżej 5 700 kg lub posiadających więcej niż 10 miejsc pasażerskich albo na wykonywanie usług lotniczych w zakresie eksploatacji lotniska lub obsługi naziemnej statków powietrznych – plan gospodarczy (business plan), obejmujący dwa lata działalności lotniczej.

2. Podmiot składający wniosek o udzielenie koncesji powinien ponadto określić:

1) rodzaj przewidywanej działalności lotniczej,

2) miejsce jej wykonywania, a także planowane trasy (linie lotnicze) – dla regularnego transportu lotniczego oraz obszary geograficzne – dla nieregularnego transportu lotniczego,

3) typy statków powietrznych, przeznaczonych do wykonywania działalności lotniczej, wraz z informacją dotyczącą organizacji obsługi technicznej tych statków powietrznych, a także wskazanie właściciela i przynależności państwowej statków powietrznych, z wyszczególnieniem numerów rejestracyjnych poszczególnych statków powietrznych.

§ 2.
Spółki prawa handlowego, niezależnie od dokumentów i informacji wymienionych w § 1, do wniosku o udzielenie koncesji są obowiązane dołączyć:

1) aktualny wypis z rejestru handlowego,

2) kopię umowy (statutu) spółki, ze wszystkimi zmianami tej umowy,

3) listę wspólników posiadających co najmniej 5% udziałów lub akcji,

4) wykaz członków zarządu i rady nadzorczej z podaniem ich adresów zamieszkania,

5) kopię zezwolenia Ministra Przekształceń Własnościowych na utworzenie spółki – jeżeli z wnioskiem o udzielenie koncesji występuje spółka z udziałem kapitału zagranicznego, której utworzenie wymaga takiego zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

6) dokument określający proporcje udziału kapitału polskiego i obcego w spółce, z podaniem siedziby lub miejsca zamieszkania wspólników, oraz wysokość udziałów lub akcji (jeżeli spółka jest podmiotem z udziałem kapitału zagranicznego).

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: B. Liberadzki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Duraj

doktor hab. nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »