| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 26 października 1995 r.

w sprawie rodzajów dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług lotniczych.

Na podstawie art. 20 ust. 3a ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627 oraz z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426 i Nr 90, poz. 446) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Podmioty składające wnioski o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych, zwanej dalej „działalnością lotniczą”, są obowiązane dołączyć do wniosku następujące dokumenty i informacje:

1) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej wraz z jej zakresem przedmiotowym:

a) od osób prawnych – wypis z właściwego rejestru,

b) od osób nie będących osobami prawnymi – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument potwierdzający utworzenie podmiotu,

2) kopię dokumentu właściwego urzędu statystycznego o nadaniu numeru identyfikatora statystycznego podmiotu REGON,

3) zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest podstawowy rachunek bieżący wnioskodawcy, określające wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową podmiotu,

4) udokumentowane informacje o stanie majątkowym podmiotu, określające wielkość posiadanego kapitału i środków finansowych, w tym udziały w innych podmiotach,

5) bilans za ostatni rok kalendarzowy, w wypadku podmiotów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu – rachunek wyników działalności gospodarczej za ostatnie dwa lata kalendarzowe, a jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż dwa lata – za cały okres działalności,

6) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, iż wnioskodawca nie zalega z wpłatami należności budżetowych,

7) zaświadczenie o niekaralności osób kierujących działalnością podmiotu będącego wnioskodawcą oraz ich pełnomocników za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko dokumentom, przestępstwa gospodarcze lub przestępstwa skarbowe,

8) oświadczenia osób pełniących kierownicze funkcje w podmiocie ubiegającym się o koncesję o posiadanych udziałach (akcjach) w innych podmiotach oraz członkostwie we władzach tych podmiotów,

9) w przypadku ubiegania się o koncesję na transport lotniczy i inne usługi lotnicze wykonywane przy użyciu statków powietrznych – udokumentowanie posiadania co najmniej jednego statku powietrznego, zarejestrowanego w polskim państwowym rejestrze statków powietrznych, oraz kwalifikacji personelu lotniczego zatrudnianego przez podmiot gospodarczy,

10) w przypadku ubiegania się o koncesję na wykonywanie usług lotniczych w zakresie eksploatacji lotniska lub obsługi naziemnej statków powietrznych – udokumentowanie posiadania specjalistycznego sprzętu technicznego oraz kwalifikacji personelu wykonującego obsługę,

11) w przypadku ubiegania się o koncesję na wykonywanie usług lotniczych w zakresie szkolenia lotniczego – udokumentowanie posiadania środków, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia szkolenia lotniczego, a w szczególności:

a) kwalifikacji personelu lotniczego prowadzącego szkolenie, w tym: szefa wyszkolenia, szefa-instruktora szkolenia praktycznego, szefa-instruktora szkolenia naziemnego, instruktorów-pilotów, wykładowców do prowadzenia szkolenia teoretycznego,

b) posiadania symulatora lotów – jeżeli program szkolenia obejmuje szkolenie do uzyskania uprawnień do lotów według wskazań przyrządów (IFR), a także

c) przedstawienie informacji dotyczącej wyposażenia sal wykładowych w odpowiedni sprzęt i pomoce naukowe do prowadzenia szkolenia teoretycznego,

12) wstępne porozumienie z zarządzającym lotniskiem lub lądowiskiem, na którym ma być zlokalizowana baza działalności lotniczej,

13) w przypadku ubiegania się o koncesję na transport lotniczy, wykonywany przy użyciu statków powietrznych o maksymalnym ciężarze do startu powyżej 5 700 kg lub posiadających więcej niż 10 miejsc pasażerskich albo na wykonywanie usług lotniczych w zakresie eksploatacji lotniska lub obsługi naziemnej statków powietrznych – plan gospodarczy (business plan), obejmujący dwa lata działalności lotniczej.

2. Podmiot składający wniosek o udzielenie koncesji powinien ponadto określić:

1) rodzaj przewidywanej działalności lotniczej,

2) miejsce jej wykonywania, a także planowane trasy (linie lotnicze) – dla regularnego transportu lotniczego oraz obszary geograficzne – dla nieregularnego transportu lotniczego,

3) typy statków powietrznych, przeznaczonych do wykonywania działalności lotniczej, wraz z informacją dotyczącą organizacji obsługi technicznej tych statków powietrznych, a także wskazanie właściciela i przynależności państwowej statków powietrznych, z wyszczególnieniem numerów rejestracyjnych poszczególnych statków powietrznych.

§ 2.
Spółki prawa handlowego, niezależnie od dokumentów i informacji wymienionych w § 1, do wniosku o udzielenie koncesji są obowiązane dołączyć:

1) aktualny wypis z rejestru handlowego,

2) kopię umowy (statutu) spółki, ze wszystkimi zmianami tej umowy,

3) listę wspólników posiadających co najmniej 5% udziałów lub akcji,

4) wykaz członków zarządu i rady nadzorczej z podaniem ich adresów zamieszkania,

5) kopię zezwolenia Ministra Przekształceń Własnościowych na utworzenie spółki – jeżeli z wnioskiem o udzielenie koncesji występuje spółka z udziałem kapitału zagranicznego, której utworzenie wymaga takiego zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

6) dokument określający proporcje udziału kapitału polskiego i obcego w spółce, z podaniem siedziby lub miejsca zamieszkania wspólników, oraz wysokość udziałów lub akcji (jeżeli spółka jest podmiotem z udziałem kapitału zagranicznego).

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: B. Liberadzki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »