| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

z dnia 7 września 1995 r.

w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach i placówkach artystycznych.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1993 r. Nr 129, poz. 602 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 113, poz. 547) oraz w związku z art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 127, poz. 585, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 53, poz. 215 oraz z 1995 r. Nr 101, poz. 504) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

3) szkole – należy przez to rozumieć szkołę artystyczną i placówkę, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a) i b) oraz pkt 4 i 5 Karty Nauczyciela,

4) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela przedmiotów artystycznych szkoły i placówki, o której mowa w pkt 3,

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły i placówki, o której mowa w pkt 3.

§ 2.
1. Podstawę oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 ust. 1 Karty Nauczyciela i art. 4 ustawy, zadań statutowych szkoły oraz obowiązków określonych odrębnymi przepisami, a w stosunku do nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, także zadań określonych w art. 7 Karty Nauczyciela i art. 39 ustawy – ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

2. Przy ustalaniu oceny pracy nauczyciela uwzględnia się w szczególności:

1) umiejętności planowania oraz organizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego,

2) uzyskiwane wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

3) doskonalenie zawodowe,

4) kulturę pedagogiczną.

3. Przy ustalaniu oceny pracy dyrektora uwzględnia się ponadto:

1) umiejętności kierowania bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły,

2) skuteczność działań organizacyjnych i programowych w realizacji podstawowych funkcji szkoły,

3) realizację zadań związanych z nadzorem pedagogicznym w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

4) realizację planu finansowego szkoły.

§ 3.
Ocena pracy nauczyciela (dyrektora) ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

szczególnie wyróżniająca,

wyróżniająca,

dobra,

zadowalająca,

negatywna.

§ 4.
1. Ocenę pracy ustala – w przypadkach wymienionych w art. 6 ust. 2 Karty Nauczyciela i w art. 50 ust. 2 pkt 3 ustawy – dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.

2. Ocenę pracy dyrektora ustala – w przypadkach wymienionych w art. 6 ust. 2 Karty Nauczyciela i w art. 38 pkt 2 oraz art. 50 ust. 2 pkt 3 ustawy – organ prowadzący szkołę.

3. W przypadku gdy organ prowadzący szkołę nie jest uprawniony do sprawowania nadzoru pedagogicznego, ocenę pracy dyrektora ustala organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

§ 5.
1. Na wniosek nauczyciela (dyrektora), złożony przed ustaleniem oceny pracy, oceniający obowiązany jest zwrócić się o opinię o jego pracy do:

1) konsultanta powołanego przez Centrum Edukacji Artystycznej, a w przypadku nauczyciela przedmiotu ogólnokształcącego – do doradcy metodycznego kuratorium oświaty właściwego dla siedziby szkoły,

2) kuratora oświaty, w przypadku dyrektora szkoły realizującej program kształcenia ogólnego,

3) zakładowej organizacji związkowej, w której zrzeszony jest oceniany nauczyciel (dyrektor),

4) zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego nauczyciela (dyrektora), jeśli nauczyciel (dyrektor) nie jest zrzeszony w żadnym związku zawodowym.

2. Oceniający może z własnej inicjatywy zwrócić się o opinię do zakładowej organizacji związkowej – zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 – jeżeli uzyska zgodę ocenianego nauczyciela (dyrektora).

§ 6.
1. Ocenę pracy ustala się w terminie nie krótszym niż 21 dni i nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia zgłoszenia wniosku przez zainteresowanego nauczyciela (dyrektora) lub organ uprawniony do wnioskowania o dokonanie oceny.

2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego lub usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela (dyrektora) trwającej dłużej niż miesiąc.

§ 7.
1. Ocenę pracy ustala się po wysłuchaniu ocenianego nauczyciela (dyrektora).

2. Oceniający przedstawia nauczycielowi (dyrektorowi) ocenę jego pracy sformułowaną w karcie oceny pracy, której wzór określa załącznik do rozporządzenia.

3. Kartę oceny pracy włącza się do akt osobowych.

§ 8.
1. Nauczycielowi przysługuje odwołanie od ustalonej oceny, z zastrzeżeniem § 9, do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od przedstawienia mu karty oceny pracy.

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje – w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania – zespół w składzie:

1) dyrektor szkoły,

2) przedstawiciel rady pedagogicznej, wytypowany przez tę radę,

3) przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, wytypowany przez tę radę, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana – przedstawiciel rodziców wytypowany przez radę rodziców.

3. Jeżeli przy ustalaniu kwestionowanej oceny nauczyciel nie skorzystał z uprawnień wymienionych w § 5, ma prawo z nich skorzystać przy wniesieniu odwołania, o którym mowa w ust. 1.

4. Zespół, o którym mowa w ust. 2, może ustalić nową ocenę pracy lub podtrzymać ocenę kwestionowaną przez nauczyciela.

5. Od oceny ustalonej zgodnie z ust. 4 nauczycielowi przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę, w terminie 14 dni od dnia ustalenia kwestionowanej oceny.

6. Organ prowadzący szkołę, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą, rozstrzyga odwołanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego otrzymania. Od tego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje.

7. Dyrektorowi szkoły przysługuje, w terminie określonym w ust. 1, odwołanie od ustalonej oceny pracy do organu, który ustalił kwestionowaną ocenę.

8. Odwołanie, o którym mowa w ust. 7, rozpatruje – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego otrzymania – zespół w składzie:

1) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę, wskazani przez ten organ, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę nie jest uprawniony do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołą – przedstawiciele obu organów, wskazani przez te organy,

2) dwaj przedstawiciele rady szkoły, wytypowani przez tę radę.

9. Jeżeli przy ustalaniu kwestionowanej oceny dyrektor szkoły nie skorzystał z uprawnień wymienionych w § 5, ma prawo z nich skorzystać przy wniesieniu odwołania, o którym mowa w ust. 7.

10. Zespół, o którym mowa w ust. 8, może ustalić nową ocenę lub podtrzymać ocenę kwestionowaną przez dyrektora szkoły.

11. Od oceny ustalonej zgodnie z ust. 10 odwołanie nie przysługuje.

§ 9.
W razie ustalenia negatywnej oceny pracy nauczyciela, stosuje się tryb odwoławczy określony w art. 24 Karty Nauczyciela.
§ 10.
Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych (Dz. U. Nr 4, poz. 31).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Kultury i Sztuki: K. Dejmek

Załącznik 1. [KARTA OCENY PRACY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki
z dnia 7 wrze
śnia 1995 r. (poz. 637)

KARTA OCENY PRACY

/. Dane dotyczące ocenianego nauczyciela, dyrektora (szkoły, placówki):

1. Imiona i nazwisko

2. Data urodzenia

3. Nazwa szkoły (placówki)

4. Zajmowane stanowisko

5. Wykształcenie

6. Staż pracy pedagogicznej

7. Osiągnięcia twórcze

8. Data rozpoczęcia pracy w danej szkole (placówce)

//. Ocena pracy

1. Opis stopnia realizacji zadań wchodzących w zakres oceny pracy

2. Stwierdzenie uogólniające

3. Data ustalenia oceny i podpis oceniającego.

///. Potwierdzenie (data i podpis) ocenianego o zapoznaniu się z treściąustalonej oceny oraz prawie do wniesienia odwołania w ciągu 14 dni.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »