| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 listopada 1995 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Do dnia 31 grudnia 1995 r. ustanawia się kontyngenty celne wartościowe w wysokości 60 831 506 ECU na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne.

2. Kontyngent celny, o którym mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie do towarów przywożonych dla zakładów produkujących części samochodowe, nabywane przez zakłady produkujące (montujące), w których jest dokonywany montaż przemysłowy nowych pojazdów samochodowych objętych pozycjami nr 8701, 8702, 8703, 8704 i 8705 taryfy celnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 72, poz. 357 i Nr 111, poz. 536), zwanej dalej "taryfą celną".

§ 2.
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w taryfie celnej.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE WARTOŚCIOWE]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 listopada 1995 r. (poz. 659)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE WARTOŚCIOWE

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

Wartość
(w ECU)

1

2

3

4

2830

2830

Siarczki i wielosiarczki:

 

 

2830 90

- Pozostałe:

 

 

2830 90 90 0

- - Wielosiarczki

 

ex

2830 90 90 0

Trójsiarczek antymonu

51 775

2833

2833

Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany):

 

 

 

- Pozostałe siarczany:

 

 

2833 29

- - Pozostałe:

 

 

2833 29 90 0

- - - Pozostałe

 

ex

2833 29 90 0

Anhydryt

1 720

2838

2838 00 00 0

Pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany

35 434

2843

2843

Koloidy metali szlachetnych; nieorganiczne i organiczne związki metali szlachetnych, nawet chemicznie nie zdefiniowane; amalgamaty metali szlachetnych:

 

 

 

- Związki srebra:

 

 

2843 29 00 0

- - Pozostałe

 

ex

2843 29 00 0

Pasty srebrowe

115 333

2849

2849

Węgliki, nawet chemicznie nie zdefiniowane:

 

 

2849 20 00 0

- Krzemu

 

ex

2849 20 00 0

Silcar

20 641

2851

2851 00

Inne związki nieorganiczne (łącznie z wodą destylowaną lub wodą do pomiarów przewodnictwa oraz wodą o podobnej czystości); ciekłe powietrze (nawet pozbawione gazów szlachetnych); sprężone powietrze; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnych:

 

 

2851 00 90 0

- Pozostałe

 

ex

2851 00 90 0

Związki nieorganiczne (areosil R-972)

7 267

2914

2914

Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

 

 

 

- Ketony alifatyczne bez innej tlenowej grupy funkcyjnej:

 

 

2914 12 00 0

- - Butanon (keton metylowoetylowy)

7 654

 

1

2

3

4

2915

2915

Nasycone alifatyczne kwasy jednokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

 

 

 

- Estry kwasu octowego:

 

 

2915 39

- - Pozostałe:

 

 

2915 39 90 0

- - - Pozostałe

 

ex

2915 39 90 0

Octan butyloglikolu, octan etyloglikolu

26 146

2917

2917

Kwasy wielokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

 

 

 

- Aromatyczne kwasy wielokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy, oraz ich pochodne:

 

 

2917 32 00 0

- - Ortoftalany dwuoktylu

 

ex

2917 32 00 0

Dop palation ah

329 830

2921

2921

Związki z aminową grupą funkcyjną:

 

 

 

- Aromatyczne poliaminy i ich pochodne; ich sole:

 

 

2921 51

- - o-, m-, p-Fenylenodwuaminy, dwuaminotolueny i ich pochodne; ich sole:

 

 

2921 51 10 0

- - - o-, m-, p-Fenylenodwuamina, dwuaminotolueny i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne; ich sole

 

ex

2921 51 10 0

Aromatyczne poliaminy zw. para-fenylodwuamin

34 961

2930

2930

Organiczne związki siarki:

 

 

2930 90

- Pozostałe:

 

 

2930 90 80 0

- - Pozostałe

 

ex

2930 90 80 0

Związki siarki organiczne

99 981

3206

3206

Pozostałe środki barwiące; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, inne niż z pozycji nr 3203, 3204 lub 3205; produkty nieorganiczne stosowane jako luminofory, nawet określone chemicznie:

 

 

 

- Pozostałe środki barwiące oraz inne preparaty:

 

 

3206 49

- - Pozostałe:

 

 

3206 49 90 0

- - - Pozostałe

 

ex

3206 49 90 0

Barwniki remafin, pigmenty

7 566

3207

3207

Gotowe pigmenty, środki matujące i farby, szkliste emalie i glazury, pobiałki (masy lejne), ciekłe materiały do wytwarzania połysku i podobne preparaty używane w przemyśle ceramicznym, emalierskim i szklarskim; fryta szklana i inne szkło w postaci proszku, granulek lub płatków:

 

 

3207 10 00 0

- Gotowe pigmenty, gotowe środki matujące i farby oraz podobne preparaty

 

ex

3207 10 00 0

Farba czarna PbO, B2O3, ZrO2, SiO2, Cr2O3, CrO

19 710

3208

3208

Farby i pokosty (łącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych i chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku niewodnym; roztwory określone w uwadze 4 do niniejszego działu:

 

 

3208 10

- Na bazie poliestrów:

 

 

3208 10 90 0

- - Pozostałe

 

ex

3208 10 90 0

Lakier poliestrowy, lakier elektroizolacyjny

70 198

 

1

2

3

4

3209

3209

Farby i pokosty (także emalie i lakiery) na bazie polimerów syntetycznych lub polimerów naturalnych modyfikowanych chemicznie, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym:

 

 

3209 90 00 0

- Pozostałe

 

ex

3209 90 00 0

Farby i pokosty

3 137 424

3403

3403

Preparaty smarowe (łącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami do wyjmowania z formy opartymi na smarach) oraz preparaty stosowane do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry, skór futerkowych i innych materiałów, wyłączając preparaty zawierające w masie jako składnik zasadniczy 70% lub więcej olejów otrzymanych z ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych:

 

 

 

- Zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznych:

 

 

3403 11 00 0

- - Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry, skór futerkowych i innych materiałów

 

ex

3403 11 00 0

Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych Verbanol

4 539

 

3403 19

- - Pozostałe:

 

 

 

- - - Pozostałe:

 

 

3403 19 99 0

- - - - Pozostałe

 

ex

3403 19 99 0

Smar Molidak 15 do wyciskania tulei o skomplikowanych kształtach, olej Cimperial C60

4 022

 

 

- Pozostałe:

 

 

3403 99

- - Pozostałe:

 

 

3403 99 10 0

- - - Preparaty do smarowania maszyn, urządzeń i pojazdów

 

ex

3403 99 10 0

Smary na bazie oleju silikonowego, mydeł litowych, koncentrat chłodziw smarujących

96 637

ex

3403 99 10 0

Smar molykote 7325 na bazie oleju silikonowego i mydeł mlowiowych

infoRgrafika

18 058

 

3403 99 90 0

- - - Pozostałe

ex

3403 99 90 0

Smar elektroiube

ex

3403 99 90 0

Środek rozdzielający antyadhezyjny

159 269

3506

3506

Gotowe kleje i inne gotowe spoiwa, gdzie indziej nie uwzględnione ani nie włączone; produkty przygotowane do użycia jako kleje lub spoiwa, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, nie przekraczające masy netto 1 kg:

 

 

3506 10 00 0

- Produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub spoiwa, przygotowane do sprzedaży detalicznej jako kleje lub spoiwa, nie przekraczające masy netto 1 kg

 

ex

3506 10 00 0

Kiwobord (klej do sit drukarskich), polyurethan

597

 

 

- Pozostałe:

 

 

3506 91 00 0

- - Spoiwa na bazie kauczuku lub tworzyw sztucznych (łącznie ze sztucznymi żywicami)

 

ex

3506 91 00 0

Kleje winylowe, klej lacat, klej silikonowy

93 404

 

3506 99 00 0

- - Pozostałe

 

ex

3506 99 00 0

Gotowe kleje i spoiwa (dyspersja wodna polimeru octanu winylu)

142 381

 

1

2

3

4

3702

3702

Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, karton i tkanina; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony:

 

 

 

- Pozostałe filmy, bez perforacji, o szerokości przekraczającej 105 mm:

 

 

3702 43 00 0

- - O szerokości powyżej 610 mm i długości nie przekraczającej 200 m

 

ex

3702 43 00 0

Folie fotograficzne kapillar

3 182

3707

3707

Preparaty chemiczne do zastosowania w fotografice (inne niż pokosty, kleje, spoiwa i preparaty podobne); produkty nie zmieszane, w porcjach, w formie gotowej do użytku, przygotowane do sprzedaży detalicznej:

 

 

3707 10 00 0

- Emulsje do uczulania powierzchni

1 462

3812

3812

Gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory do gumy (kauczuku) lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; środki przeciwutleniające oraz inne związki stabilizujące do gumy i tworzyw sztucznych:

 

 

3812 10 00 0

- Przygotowane przyspieszacze wulkanizacji

 

ex

3812 10 00 0

Emulsje "azool"

14 578

3814

3814 00

Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; gotowe zmywacze torb i lakierów:

 

 

3814 00 90 0

- Pozostałe

 

ex

3314 00 90 0

Kwasy wielokarboksylowe

19 437

ex

3814 00 90 0

Rozcieńczalniki

32 550

3815

3815

Inicjatory reakcji, przyspieszacze reakcji oraz preparaty katalityczne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

 

 

 

- Katalizatory na nośniku:

 

 

3815 12 00 0

- - Ze związkami metali szlachetnych i z metalami szlachetnymi jako substancjami aktywnymi

 

ex

3815 12 00 0

Monolity katalityczne

3 440 205

3823

3823

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (łącznie z mieszaninami produktów naturalnych), gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; produkty odpadowe tych przemysłów gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

 

 

3823 10 00 0

- Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni

 

ex

3823 10 00 0

Żywice odlewnicze

90 348

 

3823 20 00 0

- Kwasy naftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry

 

ex

3823 20 00 0

Soligen ca 5%

2 795

 

3823 90

- Pozostałe:

 

 

3823 90 60 0

- - Preparaty przeciwrdzewne zawierające aminy jako składniki aktywne

1 935 115

 

 

- - Pozostałe:

 

 

3823 90 93 0

- - - Produkty pomocnicze dla odlewnictwa (inne niż z podpozycji 3823 10 00)

 

ex

3823 90 93 0

Utwardzacz do mas rdzeniowych

33 327

 

3823 90 98 0

- - - - Pozostałe

 

ex

3823 90 98 0

Ciecz utwardzająca ce 9418 do powłok elektroizolacyjnych

225 405

ex

3823 90 98 0

Bioren 893

149 649

ex

3823 90 98 0

Utwardzacz do żywic epoksydowych

1 893

 

1

2

3

4

3902

3902

Polimery propylenu lub innych alkenów w formach podstawowych:

 

 

3902 10 00 0

- Polipropylen

 

ex

3902 10 00 0

Moplen SP 98F, moplen T 30T2, moplen SP 1079

2 892 088

3903

3903

Polimery styrenu, w formach podstawowych:

 

 

3903 90 00 0

- Pozostałe

66 415

3904

3904

Polimery chlorku winylu lub innych chlorowcowanych alkenów, w formach podstawowych:

 

 

 

- Pozostały polichlorek winylu:

 

 

3904 22 00 0

- - Uplastyczniony

113 559

 

3904 30 00 0

- Kopolimery chlorku winylu-octanu winylu

284 414

3906

3906

Polimery akrylowe w formach podstawowych:

 

 

3906 10 00 0

- Polimetakrylan metylu

495 877

 

3906 90 00 0

- Pozostałe

 

ex

3906 90 00 0

Żywice akrylowe

63 787

3907

3907

Poliacetale, inne polietery i żywice epoksydowe, w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i inne poliestry, w formach podstawowych:

 

 

3907 10 00 0

- Poliacetale

 

ex

3907 10 00 0

Poliacetale, fosforan, hastoform

928 209

 

3907 20

- Pozostałe polietery:

 

 

 

- - Alkohole polieterowe:

 

 

3907 20 11 0

- - - Glikole poli(oksy)etylenowe

568 470

 

3907 20 90 0

- - Pozostałe

 

ex

3907 20 90 0

Aktywatory

3 022

3908

3908

Poliamidy w formach podstawowych:

 

 

3908 90 00 0

- Pozostałe

 

ex

3908 90 00 0

Poliamid z włóknem szklanym, durethan A30H/BKV20H

596 673

3909

3909

Żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych:

 

 

3909 40 00 0

- Żywice fenolowe

1 415 773

 

3909 50 00 0

- Poliuretany

248 512

3911

3911

Żywice naftowe, żywice kumaronowo-indenowe, politerpeny, polisiarczki, polisulfony i inne produkty wymienione w uwadze 3 do tego działu, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, w formach podstawowych:

 

 

3911 10 00 0

- Żywice naftowe, żywice kumaronowe, indenowe lub kumaronowo-indenowe i politerpeny

 

ex

3911 10 00 0

Żywice novcur, lexo, produkty polimeryzacji kondensacyjnej

24 340

3912

3912

Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, w formach podstawowych:

 

 

 

- Etery celulozy:

 

 

3912 31 00 0

- - Karboksymetyloceluloza i jej sole

 

ex

3912 31 00 0

Separatory

5 547

 

1

2

3

4

3915

3915

Odpady, ścinki i braki z tworzyw sztucznych:

 

 

3915 90

- Z pozostałych tworzyw sztucznych:

 

 

 

- - Produktów polimeryzacji addycyjnej:

 

 

3915 90 13 0

- - - Z polimerów akrylu

 

ex

3915 90 13 0

Żywica akrylowa (odpady)

68 245

3917

3917

Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie (np. złącza, kolanka, kołnierze) z tworzyw sztucznych:

 

 

 

- Rury, przewody i węże, sztywne:

 

 

3917 21

- - Z polimerów etylenu:

 

 

 

- - - Pozostałe:

 

 

3917 21 99 0

- - - - Pozostałe

 

ex

3917 21 99 0

Przewody paliwowe

1 182 570

 

3917 23

- - Z polimerów chlorku winylu:

 

 

3917 23 10 0

- - - Bez szwu i o długości przekraczającej maksymalny wymiar przekroju poprzecznego, nawet obrobione powierzchniowo, ale nie obrobione inaczej

8 385

 

3917 32

- - Pozostałe, nie wzmocnione ani nie połączone z innymi materiałami, bez wyposażenia:

 

 

 

- - - Bez szwu i o długości przekraczającej maksymalny wymiar przekroju poprzecznego, nawet obrobione powierzchniowo, ale nie obrobione inaczej:

 

 

 

- - - - Z produktów polimeryzacji addycyjnej:

 

 

3917 32 35 0

- - - - - Z polimerów chlorku winylu

47 045

 

3917 39

- - Pozostałe:

 

 

 

- - - Pozostałe:

 

 

3917 39 99 0

- - - - Pozostałe

 

ex

3917 39 99 0

Rury termokurczliwe

206 412

3920

3920

Pozostałe płyty, arkusze, błony, folie i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, nie wzmocnionych, nie laminowanych, nie na podłożu ani nie połączonych podobnie z innym materiałem:

 

 

3920 20

- Z polimerów propylenu:

 

 

 

- - O grubości powyżej 0,10 mm:

 

 

3920 20 90 0

- - - Pozostałe

 

ex

3920 20 90 0

Elementy chłodnic i nagrzewnic, taśmy izolacyjne

113 355

 

 

- Z polimerów chlorku winylu:

 

 

3920 42

- - Giętkie:

 

 

 

- - - Uplastycznione o grubości:

 

 

3920 42 99 0

- - - - Przekraczającej 1 mm

 

ex

3920 42 99 0

Pasy z tworzyw sztucznych giętkie

infoRgrafika

9 954

 

 

- Z poliwęglanów, żywic alkidowych, poliestrów allilowych i innych poliestrów:

 

3920 69 00 0

- - Z pozostałych poliestrów

ex

3920 69 00 0

Pasy z pozostałych poliestrów

 

1

2

3

4

3921

3921

Pozostałe płyty, arkusze, błony, folie, pasy i taśmy z tworzyw sztucznych:

 

 

 

- Komórkowe:

 

 

3921 12 00 0

- - Z polimerów chlorku winylu

 

ex

3921 12 00 0

Folie

286 684

 

3921 19

- - Z pozostałych tworzyw sztucznych:

 

 

3921 19 90 0

- - - Pozostałe

 

ex

3921 19 90 0

Taśmy do nadruku

120 921

3926

3926

Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z innych materiałów z pozycji nr 3901 do 3914:

 

 

3926 30 00 0

- Wyposażenie mebli, nadwozi itp.

 

ex

3926 30 00 0

Wyposażenie nadwozi, takie jak: korpusy oprawek, tulejki, spinki, profile, kostki, listwy, profile ochronne, emblematy

773 146

4004

4004 00 00 0

Odpady, ścinki i braki kauczuku (innego niż ebonit) oraz proszki i granulaty z nich otrzymane

 

ex

4004 00 00 0

Proszki gumowe

5 375

4009

4009

Przewody, rury i węże, z kauczuku wulkanizowanego innego niż ebonit, z lub bez wyposażenia (np. złącza, kolanka, kołnierze):

 

 

4009 20 00 0

- Wzmocnione lub inaczej połączone tylko z metalem, bez wyposażenia

 

ex

4009 20 00 0

Węże samozaciskowe wzmocnione

3 862

4016

4016

Pozostałe artykuły z kauczuku wulkanizowanego:

 

 

 

- Pozostałe:

 

 

4016 93

- - Uszczelki, podkładki i inne uszczelnienia:

 

 

4016 93 90 0

- - - Pozostałe

 

ex

4016 93 90 0

Uszczelnienia przepony, uszczelki techniczne

457 603

4017

4017 00

Kauczuk utwardzony (np. ebonit) we wszystkich formach, łącznie z odpadami i złomem; wyroby z kauczuku utwardzonego:

 

 

 

- Wyroby z utwardzonego kauczuku:

 

 

4017 00 99 0

- - Pozostałe

677

4111

4111 00 00 0

Skóra wtórna na bazie skóry wyprawionej lub na bazie włókien skórzanych, w płytach, arkuszach lub paskach, nawet zwijana w role

129 008

4807

4807

Papier i tektura złożone (wykonane przez sklejenie płaskich warstw papieru lub tektury), nie powlekane powierzchniowo ani nie impregnowane, nawet ze wzmocnieniem wewnętrznym, w zwojach lub w arkuszach:

 

 

 

- Pozostałe:

 

 

4807 99

- - Pozostałe:

 

 

4807 99 90 0

- - - Pozostałe

 

ex

4807 99 90 0

Taśmy preszpanowe o szerokości powyżej 15 cm (grubość 0,4-12,2 mm)

4 730

4810

4810

Papier i karton powlekany jedno- lub obustronnie glinką kaolinową lub innymi substancjami nieorganicznymi, ze spoiwem lub bez spoiwa oraz bez innej powłoki, nawet barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach:

 

 

 

- Pozostałe papiery i kartony:

 

 

4810 91

- - Wielowarstwowe:

 

 

4810 91 90 0

- - - Pozostałe

 

ex

4810 91 90 0

Preszpan elektrotechniczny w arkuszach

6 966

 

1

2

3

4

4823

4823

Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu; inne wyroby z masy papierniczej, papieru, kartonu, waty celulozowej lub wstęg włókien celulozowych:

 

 

 

- Papier podgumowany lub z naniesioną warstwą kleju, w postaci pasków lub zwojów:

 

 

4823 11

- - Samoprzylepny:

 

 

4823 11 90 0

- - - Pozostałe

 

ex

4823 11 90 0

Taśmy preszpanowe, samoprzylepne

49 195

 

4823 19 00 0

- - Pozostałe

 

ex

4823 19 00 0

Taśma podgumowana

2 150

5402

5402

Przędza z włókna ciągłego syntetycznego (inna niż nici do szycia), nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej, łącznie z syntetycznym włóknem pojedynczym o masie jednostkowej nie przekraczającej 67 decyteksów:

 

 

5402 10

- Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub innych poliamidów:

 

 

5402 10 10 0

- - Z poliamidów aromatycznych

 

ex

5402 10 10 0

Przędza z włókna ciągłego syntetycznego łącznie z włóknem pojedynczym

1 892

5403

5403

Przędza z włókna ciągłego przetworzonego (inna niż nici do szycia), nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej, łącznie z przetworzonym włóknem pojedynczym o masie jednostkowej nie przekraczającej 67 decyteksów:

 

 

5403 10 00 0

- Przędza z jedwabiu wiskozowego, o dużej wytrzymałości na rozciąganie

728 764

5503

5503

Syntetyczne włókna cięte, nie zgrzeblone, nie czesane, ani nie przerobione w inny sposób do przędzenia:

 

 

5503 10

- Z nylonu lub innych poliamidów:

 

 

 

- - Z poliamidów aromatycznych:

 

 

5503 10 19 0

- - - Pozostałe

 

ex

5503 10 19 0

Syntetyczne włókna cięte

4 773

5508

5508

Nici do szycia z ciętych włókien chemicznych, przeznaczone lub nie przeznaczone do sprzedaży detalicznej:

 

 

5508 10

- Z syntetycznych włókien ciętych:

 

 

 

- - Nie przeznaczone do sprzedaży detalicznej:

 

 

5508 10 19 0

- - - Pozostałe

 

ex

5508 10 19 0

Nici poliamidowe

47 905

5601

5601

Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z waty; włókna tekstylne o długości nie przekraczającej 5 mm (kosmyki), proszek oraz rozdrobnione resztki włókien:

 

 

 

- Wata; inne wyroby z waty:

 

 

5601 22

- - Z włókien chemicznych:

 

 

 

- - - Pozostałe:

 

 

5601 22 91 0

- - - - Z włókien syntetycznych

 

ex

5601 22 91 0

Wata syntetyczna

186 512

 

5601 30 00 0

- Kosmyki włókiennicze i proszek oraz rozdrobnione resztki włókien

1 591

 

1

2

3

4

5602

5602

Filc, impregnowany, powlekany, pokryty lub laminowany, lub nie poddany tego rodzaju obróbce:

 

 

560210

- Filc igłowany i wyroby płaskie, których spójność zwiększono przez zszycie:

 

 

 

- - Nie impregnowany, nie powlekany, nie pokryty ani nie laminowany:

 

 

 

- - - Filc igłowany:

 

 

5602 10 19 0

- - - - Z pozostałych materiałów włókienniczych

758 737

5603

5603

Włókniny, impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane, lub nie poddane tego rodzaju obróbce:

 

 

 

- Pozostałe, o masie metra kwadratowego:

 

 

5603 00 99 0

- - Powyżej 150 g

 

ex

5603 00 99 0

Włóknina gładka nielaminowana poliestrowa o grubości 4 mm

43 003

5607

5607

Szpagat, powróz, linki i liny, nawet plecione, oplatane, impregnowane, powlekane, pokrywane lub otulane gumą, lub tworzywem sztucznym, lub nie poddane tego rodzaju obróbce:

 

 

5607 50

- Z pozostałych włókien syntetycznych:

 

 

 

- - Z nylonu lub innych poliamidów, lub poliestrów:

 

 

 

- - - O masie jednostkowej powyżej 50 000 decyteksów (5 g/m):

 

 

5607 50 19 0

- - - - Pozostałe

 

ex

5607 50 19 0

Cięgna tapicerskie

193 512

5806

5806

Tkaniny wąskie, z wyłączeniem wyrobów z pozycji nr 5807; wyroby bez wątku, sklejone (bolducs):

 

 

 

- Pozostałe tkaniny:

 

 

5806 32

- - Z włókien chemicznych:

 

 

5806 32 90 3

- - - Pozostałe

 

ex

5806 32 90 0

Taśmy pasów bezpieczeństwa

941 412

5807

5807

Etykietki, odznaki i podobne wyroby z materiałów włókienniczych, w sztukach, taśmach lub wykrojone według kształtu lub wymiaru, nie haftowane:

 

 

5807 90

- Pozostałe:

 

 

5807 90 90 0

- - Pozostałe

 

ex

5807 90 90 0

Etykiety homologacyjne

18 634

5911

5911

Tkaniny i wyroby z materiałów włókienniczych do zastosowań technicznych, wyszczególnione w uwadze 7 do niniejszego działu:

 

 

5911 20 00 0

- Gaza młynarska, nawet konfekcjonowana

 

ex

5911 20 00 0

Siatka do sitodruku (włókno poliestrowe)

5 933

6806

6806

Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne wełny mineralne; wermikulit porowaty, iły porowate, żużel spieniony i podobne porowate materiały mineralne; mieszaniny i wyroby materiałów mineralnych izolujących cieplnie, akustycznie lub pochłaniających dźwięki, inne niż z pozycji nr 6811 lub 6812 albo działem 69:

 

 

6806 10 00 0

- Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne wełny mineralne (łącznie z ich mieszaninami), luzem, w arkuszach lub w belach

 

ex

6806 10 00 0

Wełna skalna

135 976

 

1

2

3

4

7005

7005

Szkło flotowane i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą lub odbijającą, ale nie obrobione inaczej:

 

 

7005 10

- Szkło niezbrojone, z warstwą pochłaniającą lub odbijającą:

 

 

 

- - Pozostałe, o grubości:

 

 

7005 10 31 0

- - - Nie przekraczającej 2,5 mm

 

ex

7005 10 31 0

Szkło float

1 354 621

 

7005 10 33 0

- - - Powyżej 2,5 mm, ale nie przekraczającej 3,5 mm

 

ex

7005 10 33 0

Szkło float

712 648

 

7005 10 35 0

- - - Powyżej 3,5 mm, ale nie przekraczającej 4,5 mm

 

ex

7005 10 35 0

Szkło float

220 030

 

 

- Inne szkło niezbrojone:

 

 

7005 21

- - Barwione w całej masie, nieprzezroczyste, powlekane lub jedynie szlifowane powierzchniowo:

 

 

7005 21 10 0

- - - O grubości nie przekraczającej 2,5 mm

 

ex

7005 21 10 0

Szkło float

472 909

7009

7009

Lustra, w ramach lub nie, łącznie z lusterkami wstecznymi:

 

 

7009 10 00 0

- Lusterka wsteczne do pojazdów

179 177

 

 

- Pozostałe:

 

 

7009 91 00 0

- - Bez ram

 

ex

7009 91 00 0

Lusterka do daszków przeciwsłonecznych samochodowych

3 982

7014

7014 00 00 0

Wyroby sygnalizacyjne ze szkła i elementy optyczne ze szkła (z wyjątkiem z pozycji nr 7015), nie obrobione optycznie

 

ex

7014 00 00 0

Szyby reflektorów

562 840

7205

7205

Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek lub proszku:

 

 

7205 10 00 0

- Granulki

 

ex

7205 10 00 0

Śrut stalowy granulowany

185 827

 

 

- Proszki:

 

 

7205 29 00 0

- - Pozostałe

 

ex

7205 29 00 0

Proszki żelaza

615 574

7210

7210

Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub większej, platerowane, powlekane lub pokrywane:

 

 

7210 60

- Powlekane lub pokrywane aluminium:

 

 

 

- - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC):

 

 

7210 60 19 0

- - - Pozostałe

 

ex

7210 60 19 0

Wyroby walcowane ze stali niestopowej

838 550

7211

7211

Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, nie platerowane, nie powlekane ani nie pokrywane:

 

 

 

- Nie obrobione więcej oprócz walcowania na gorąco, o grubości poniżej 3 mm i posiadające granicę plastyczności minimum 275 MPa lub o grubości 3 mm, lub większej i posiadające granicę plastyczności minimum 355 MPa:

 

 

7211 19

- - Pozostałe:

 

 

 

- - - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm (ECSC):

 

 

7211 19 99 0

- - - - O grubości poniżej 3 mm

 

 

1

2

3

4

ex

7211 19 99 0

Taśma stalowa

13 116

 

 

- Pozostałe, nie obrobione więcej oprócz walcowania na gorąco:

 

 

7211 22

- - Pozostałe, o grubości 4,75 mm lub większej:

 

 

7211 22 90 0

- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm (ECSC)

 

ex

7211 22 90 0

Pręty walcowane płaskie

38 143

 

 

- Pozostałe, nie obrobione więcej oprócz walcowania na zimno:

 

 

7211 41

- - Zawierające w masie poniżej 0,25% węgla:

 

 

 

- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:

 

 

7211 41 91 0

- - - - Zwinięte, przeznaczone do produkcji blachy białej (ECSC)

348 321

 

7211 90

- Pozostałe:

 

 

7211 90 90 0

- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm

 

ex

7211 90 90 0

Taśma stalowa walcowana na zimno

15 911

7212

7212

Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane:

 

 

7212 50

- W inny sposób powlekane lub pokrywane:

 

 

 

- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:

 

 

 

- - - Powlekane lub pokrywane aluminium:

 

 

7212 50 930

- - - - Powlekane lub pokrywane stopami aluminiowo-cynkowymi

213 120

 

7212 50 970

- - - - Pozostałe

 

ex

7212 50 970

Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej pokrywane aluminium

838 550

7215

7215

Pozostałe sztaby i pręty ze stali niestopowej:

 

 

7215 10 00 0

- Ze stali automatowej, nie obrobione więcej niż gięcie na zimno lub wykończenie na zimno

 

ex

7215 10 00 0

Pręty w gatunku A11, 9SMnPb, pręty automatowe ciągnione

437 784

7216

7216

Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej:

 

 

721660

- Kątowniki, kształtowniki i profile, nie obrobione więcej niż gięcie na zimno lub wykończenie na zimno:

 

 

7216 60 90 0

- - Pozostałe

 

ex

7216 60 90 0

Pręt ciągniony profilowy (specjalne nadbiegunniki)

143 027

7219

7219

Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej o szerokości 600 mm lub większej:

 

 

 

- Nie obrobione więcej oprócz walcowania na zimno:

 

 

7219 33

- - O grubości powyżej 1 mm, lecz poniżej 3 mm (ECSC):

 

 

7219 33 90 0

- - - Zawierające w masie mniej niż 2,5% niklu

 

ex

7219 33 90 0

Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej

464 428

 

7219 34

- - O grubości 0,5 mm lub większej, lecz nie przekraczającej 1 mm (ECSC):

 

 

7219 34 90 0

- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu

 

ex

7219 34 90 0

Blachy nierdzewne wg DIN 17441

498 830

 

1

2

3

4

7220

7220

Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości mniejszej niż 600 mm:

 

 

7220 20

- Nie obrobione więcej oprócz walcowania na zimno:

 

 

7220 20 10 0

- - O szerokości powyżej 500 mm (ECSC)

4 644

 

 

- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:

 

 

 

- - - O grubości powyżej 0,35 mm, lecz poniżej 3 mm, zawierające:

 

 

7220 20 59 0

- - - - W masie poniżej 2,5% niklu

 

ex

7220 20 59 0

Taśmy cięte ze stali nierdzewnej o szerokości większej niż 115 mm

885 853

 

 

- - - O grubości nie przekraczającej 0,35 mm, zawierające:

 

 

7220 20 91 0

- - - - W masie 2,5% lub więcej niklu

 

ex

7220 20 91 0

Taśmy nierdzewne w gatunku W1.4541

163 410

7222

7222

Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej:

 

 

7222 40

- Kątowniki, kształtowniki i profile:

 

 

 

- - Nie obrobione więcej oprócz walcowania na gorąco, ciągnienia na gorąco lub wyciskania (ECSC):

 

 

7222 40 19 0

- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu

 

ex

7222 40 19 0

Profile ze stali nierdzewnej

172 010

7223

7223 00

Drut ze stali nierdzewnej:

 

 

 

- Zawierający w masie 2,5% lub więcej niklu:

 

 

7223 00 11 0

- - Zawierający w masie 28% lub więcej niklu, lecz mniej niż 31% oraz 20% lub więcej chromu, lecz mniej niż 22%

 

ex

7223 00 11 0

Drut nierdzewny szlifowany, polerowany do tkania w gatunku W1.4301

236 514

 

 

- Zawierający w masie poniżej 2,5% niklu:

 

 

7223 00 99 0

- - Pozostały

 

ex

7223 00 99 0

Druty sprężynowe (do 1 mm)

3 784

7227

7227

Sztaby i pręty z innej stali stopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach:

 

 

7227 90

- Pozostałe (ECSC):

 

 

7227 90 50 0

- - Zawierające w masie nie mniej niż 0,9%, ale nie więcej niż 1,15% węgla, nie mniej niż 0,5%, ale nie więcej niż 2% chromu oraz, jeśli jest obecny, nie więcej niż 0,5% molibdenu

 

ex

7227 90 50 0

Walcówka w kręgach

44 794

7228

7228

Pozostałe sztaby i pręty z innej stali stopowej; kątowniki, kształtowniki i profile z innej stali stopowej; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych:

 

 

7228 20

- Sztaby i pręty ze stali krzemowo-manganowej:

 

 

 

- - Pozostałe:

 

 

7228 20 60 0

- - - Pozostałe

 

ex

7228 20 60 0

Pręty ze stali sprężynowej krzemowo-manganowej do hartowania w oleju w gatunku 60 Si Cr 8 ciągnione na gorąco o średnicach 11-14,5 mm

1 502 205

 

7228 30

- Pozostałe sztaby i pręty, nie obrobione więcej niż walcowanie na gorąco, ciągnienie na gorąco lub wyciskanie (ECSC):

 

 

 

- - Pozostałe:

 

 

 

- - - O przekroju poprzecznym w kształcie kota, o średnicy:

 

 

1

2

3

4

 

7228 30 69 0

- - - - Poniżej 80 mm

 

ex

7228 30 69 0

Pręty ze stali nierdzewnej

27 872

 

7228 30 89 0

- - - Pozostałe

 

ex

7228 30 89 0

Pręty do produkcji pierścieni łożysk

56 421

7229

7229

Drut z pozostałej stali stopowej:

 

 

7229 90

- Pozostały:

 

 

7229 90 50 0

- - Zawierający w masie nie mniej niż 0,9%, ale nie więcej niż1,15% węgla, nie mniej niż 0,5%, ale nie więcej niż 2% chromu oraz, jeśli jest obecny, nie więcej niż 0,5% molibdenu

 

ex

7229 90 50 0

Drut do produkcji wałeczków łożysk

16 086

7304

7304

Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, ze stali:

 

 

 

- Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali niestopowej:

 

 

7304 31

- - Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno:

 

 

 

- - - Pozostałe:

 

 

7304 31 99 0

- - - - Pozostałe

 

ex

7304 31 99 0

Rury bez szwu

506 156

 

 

- Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym, z innej stali stopowej:

 

 

7304 51

- - Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno:

 

 

 

- - - Proste i o jednolitej grubości ścianki, ze stali stopowej zawierającej w masie nie mniej niż 0,9%, ale i nie przekraczającej 1,15% węgla, nie mniej niż 0,5%, ale nie przekraczającej 2% chromu i, jeśli jest obecny, nie przekraczającej 0,5% molibdenu, o długości:

 

 

7304 51 11 0

- - - - Nie przekraczającej 4,5 m

 

ex

7304 51 11 0

Rury ciągnione lub walcowane na zimno

518 618

7306

7306

Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone ze stali (np. z otwartym szwem lub spawane, nitowane lub zamykane w podobny sposób):

 

 

7306 30

- Pozostałe, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze sta-li niestopowej:

 

 

 

- - Pozostałe:

 

 

 

- - - Pozostałe:

 

 

 

- - - - Pozostałe, o średnicy zewnętrznej:

 

 

 

- - - - - Nie przekraczającej 168,3 mm:

 

 

7306 30 71 0

- - - - - - Powlekane lub pokrywane cynkiem

 

ex

7306 30 71 0

Przewody paliwowe typ arco-obunda

645 038

 

7306 30 78 0

- - - - - - Pozostałe

 

ex

7306 30 78 0

Rury precyzyjnie spawane z taśmy, rury arco-bundy, rury ze stopu żelazo-aluminium

2 013 476

 

7306 40

- Pozostałe, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej:

 

 

 

- - Pozostałe:

 

 

7306 40 99 0

- - - Pozostałe

 

ex

7306 40 99 0

Rury precyzyjnie spawane z taśmy w gatunku W1. 4512, żarzone rury nierdzewne (powyżej 25 mm)

589 294

7307

7307

Łączniki rur lub przewodów rurowych (np. złączki nakrętne, kolanka, tuleje) z żeliwa lub stali:

 

 

 

- Pozostałe, ze stali nierdzewnej:

 

 

7307 21 00 0

- - Kołnierze

 

 

1

2

3

4

ex

7307 21 00 0

Kołnierze ze stali nierdzewnej

11 945

 

7307 29

- - Pozostałe:

 

 

7307 29 90 0

- - - Pozostałe

75 653

 

 

- Pozostałe:

 

 

7307 91 00 0

- - Kołnierze

 

ex

7307 91 00 0

Kołnierze pokryte stopem żelazoaluminium

59 726

 

7307 92 00 0

- - Gwintowane kolanka, tuki i tuleje

 

ex

7307 92 00 0

Łączniki rur

13 458

 

7307 99

- - Pozostałe:

 

 

7307 99 90 0

- - - Pozostałe

 

ex

7307 99 90 0

Tulejki

179 177

7312

7312

Skrętki, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia itp., ze stali, nie izolowane elektrycznie:

 

 

7312 10

- Skrętki, liny i kable:

 

 

 

- - Pozostałe:

 

 

 

- - - Pozostałe, z maksymalnym wymiarem przekroju poprzecznego:

 

 

7312 10 50 0

- - - - Nie przekraczającym 3 mm

 

ex

7312 10 50 0

Linki stalowe

803 250

7314

7314

Tkanina (łącznie z taśmami bez końca), kraty, siatka i ogrodzenia, z drutu stalowego; siatka metalowa rozciągana ze stali:

 

 

 

- Wyroby tkane:

 

 

7314 11

- - Ze stali nierdzewnej:

 

 

7314 11 90 0

- - - Pozostałe

 

ex

7314 11 90 0

Uszczelnienia

322 519

7318

7318

Wkręty, śruby, nakrętki, śruby do drewna, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (łącznie z podkładkami sprężystymi) oraz wyroby podobne, ze stali:

 

 

 

- Wyroby gwintowane:

 

 

7318 11 00 0

- - Śruby do drewna

 

ex

7318 11 00 0

Śruby z wysokim gwintem

1118

 

7318 12

- - Pozostałe wkręty do drewna:

 

 

7318 12 90 0

- - - Pozostałe

 

ex

7318 12 90 0

Wkręty samogwintujące

33 371

 

7318 13 00 0

- - Haki gwintowane i pierścienie gwintowane

 

ex

7318 13 00 0

Zaczepy ustalające do podnośników

73 104

 

7318 14

- - Wkręty samogwintujące:

 

 

 

- - - Pozostałe:

 

 

7318 14 91 0

- - - - Wkręty z gwintem o dużym skoku

1247

 

7318 14 99 0

- - Pozostałe

 

ex

7318 14 99 0

Wkręty specjalne

10 906

 

7318 15

- - Pozostałe wkręty i śruby, nawet z nakrętkami i podkładkami:

 

 

7318 15 10 0

- - - Wkręty, toczone ze sztab, prętów, profili lub drutu, o pełnym przekroju, o grubości trzpienia nie przekraczającej 6 mm

 

 

1

2

3

4

ex

7318 15 10 0

Wkręty toczone z prętów

860

 

 

- - - Pozostałe:

 

 

 

- - - - Pozostałe:

 

 

 

- - - - - Bez główek:

 

 

 

- - - - - - Pozostałe, o wytrzymałości na rozciąganie:

 

 

7318 15 41 0

- - - - - - - Poniżej 800 MPa

2236

 

 

- - - - - Z główką:

 

 

 

- - - - - - Wkręty z wycięciami i z łbem o krzyżowym gnieździe:

 

 

7318 15 59 0

- - - - - - - - Pozostałe

2365

 

 

- - - - - - Śruby sześciokątne:

 

 

 

- - - - - - - Pozostałe, o wytrzymałości na rozciąganie:

 

 

7318 15 81 0

- - - - - - - - Poniżej 800 MPa

8170

 

7318 15 89 0

- - - - - - - - 800 MPa lub większej

5848

 

7318 15 90 0

- - - - - - Pozostałe

 

ex

7318 15 90 0

Śruby regulacyjne, montażowe

422 434

 

7318 16

- - Nakrętki:

 

 

7318 16 10 0

- - - Toczone ze sztab, prętów, profili lub drutu, o pełnym przekroju, o średnicy otworu nie przekraczającej 6 mm

 

ex

7318 16 10 0

Nitonakrętka profilowa

4730

 

 

- - - Pozostałe:

 

 

 

- - - - Pozostałe:

 

 

7318 16 50 0

- - - - - Nakrętki samozabezpieczające się

27 909

 

 

- - - - - Pozostałe, o średnicy wewnętrznej:

 

 

7318 16 91 0

- - - - - - Nie przekraczającej 12 mm

27 868

 

7318 16 99 0

- - - - - - Powyżej 12 mm

4898

 

 

- Wyroby niegwintowane:

 

 

7318 21 00 0

- - Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające

78 679

 

7318 22 00 0

- - Pozostałe podkładki

197 290

 

7318 23 00 0

- - Nity

114 818

 

7318 24 00 0

- - Zawleczki i przetyczki

9346

 

7318 29 00 0

- - Pozostałe

 

ex

7318 29 00 0

Kołki ustalające sprężyste

123 771

7320

7320

Sprężyny i pióra do resorów, ze stali:

 

 

7320 20

- Sprężyny śrubowe:

 

 

 

- - Pozostałe:

 

 

7320 20 81 0

- - - Sprężyny zwojowe ściskane

50 529

 

7320 20 89 0

- - - Pozostałe

145 680

 

7320 90

- Pozostałe:

 

 

7320 90 90 0

- - Pozostałe

 

ex

7320 90 90 0

Sprężyny mocowania żarówek, sprężyny pasów

238 646

 

1

2

3

4

7323

7323

Stołowe, kuchenne lub inne artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z żeliwa lub stali; wełna stalowa; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i podobne artykuły, ze stali:

 

 

7323 10 00 0

- Wełna ze stali; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i podobne artykuły

 

ex

7323 10 00 0

Wełna ze stali nierdzewnej (wezonit)

310 614

7326

7326

Pozostałe artykuły ze stali:

 

 

7326 90

- Pozostałe:

 

 

 

- - Pozostałe artykuły ze stali:

 

 

7326 90 93 0

- - - Kute w matrycy zamkniętej

 

ex

7326 90 93 0

Odkuwki opraw

815 456

 

7326 90 95 0

- - - Spiekane

 

ex

7326 90 95 0

Pierścienie i oprawy

11 945

7407

7407

Sztaby, pręty i kształtowniki z miedzi:

 

 

 

- Ze stopów miedzi:

 

 

7407 29 00 0

- - Pozostałe

 

ex

7407 29 00 0

Brąz berylowy

71 671

7408

7408

Drut miedziany:

 

 

 

- Z miedzi rafinowanej:

 

 

7408 19

- - Pozostały:

 

 

7408 19 10 0

- - - Którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 0,5 mm

 

ex

7408 19 10 0

Drut miedziany o średnicy 2,8 mm

301

7410

7410

Folia miedziana (nawet drukowana, łączona z papierem, kartonem, tworzywami sztucznymi lub podobnym materiałem podłożowym), o grubości (bez podłoża) nie przekraczającej 0,15 mm:

 

 

 

- Bez podłoża:

 

 

7410 12 00 0

- - Ze stopów miedzi

 

ex

7410 12 00 0

Folia miedziana

12 170

7505

7505

Sztaby, pręty, kształtowniki i druty z niklu:

 

 

 

- Druty:

 

 

7505 22 00 0

- - Ze stopów niklu

 

ex

7505 22 00 0

Drut niklowy, drut spłaszczony

3311

7616

7616

Pozostałe artykuły z aluminium:

 

 

7616 10 00 0

- Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż objęte pozycją nr 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawleczki, podkładki i podobne artykuły

 

ex

7616 10 00 0

Zaślepki aluminiowe, nity

80 200

8101

8101

Wolfram i wyroby z wolframu, nawet odpady i złom:

 

 

 

- Pozostałe:

 

 

8101 99 00 0

- - Pozostałe

 

ex

8101 99 00 0

Elektrody spawalnicze

21 501

 

1

2

3

4

8301

8301

Kłódki i zamki (na klucze, szyfrowe lub elektryczne), z metalu nieszlachetnego; zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki, z metalu nieszlachetnego; klucze do wszelkich wyrobów wymienionych powyżej, z metalu nieszlachetnego:

 

 

8301 20 00 0

- Zamki w rodzaju używanych do pojazdów mechanicznych

512 118

8302

8302

Oprawy, okucia i podobne wyroby z metalu nieszlachetnego nadające się do mebli, drzwi, schodów, okien, żaluzji, nadwozi pojazdów, wyrobów rymarskich, waliz, kufrów, kasetek itp.; wieszaki, podpórki i podobne uchwyty z metalu nieszlachetnego; kotka samonastawne z zamocowaniem z metalu nieszlachetnego; automatyczne urządzenia do zamykania drzwi z metalu nieszlachetnego:

 

 

8302 30 00 0

- Pozostałe oprawy, okucia i podobne wyroby nadające się do pojazdów mechanicznych

 

ex

8302 30 00 0

Spinki metalowe, klamry

110 489

 

 

- Pozostałe oprawy, okucia i podobne wyroby:

 

 

8302 49

- - Pozostałe:

 

 

8302 49 90 0

- - - Pozostałe

 

ex

8302 49 90 0

Płytki mocowania pasów

1 490 125

8307

8307

Rury giętkie z metali nieszlachetnych, z łącznikami lub bez:

 

 

8307 10

- Ze stali:

 

 

8307 10 90 0

- - Pozostałe

 

ex

8307 10 90 0

Rury giętkie

387 023

8311

8311

Druty, pręty, rury, płyty, elektrody i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych lub z węglików metali, w otulinie lub z rdzeniem z topnika w rodzaju używanych do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub osadzania metali lub węglików metali; druty i pręty ze scalonych proszków metali nieszlachetnych, używane w metalizacji natryskowej:

 

 

8311 30 00 0

- Pręty w otulinie i druty rdzeniowe, z metalu nieszlachetnego, do lutowania miękkiego, twardego lub spawania gazowego

 

ex

8311 30 00 0

Druty spawalnicze

129 008

 

8311 90 00 0

- Pozostałe, także części

 

ex

8311 90 00 0

Cyna lutownicza

9890

8409

8409

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników z pozycji nr 8407 lub 8408:

 

 

 

- Pozostałe:

 

 

8409 91 00 0

- - Nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do tłokowych silników spalinowych

 

ex

8409 91 00 0

Iglice 430.300.014.02

82 823

8421

8421

Wirówki, także suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów:

 

 

 

- Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy:

 

 

8421 23

- - Filtry do oleju lub paliwa do silników spalinowych:

 

 

8421 23 90 0

- - - Pozostałe

 

ex

8421 23 90 0

Filtry do paliwa

52 463

8482

8482

Łożyska toczne:

 

 

8482 10

- Łożyska kulkowe:

 

 

8482 10 90 0

- - Pozostałe

296 996

 

 

- Części:

 

 

8482 91

- - Kulki, igiełki i wałeczki:

 

 

8482 91 90 0

- - - Pozostałe

 

ex

8482 91 90 0

Wałeczki łożysk

9596

 

1

2

3

4

8483

8483

Waty napędowe (także wały krzywkowe i waty wykorbione) i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizgowe; mechanizmy i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe; skrzynie przekładniowe i inne układy zmieniające prędkość; także przemienniki momentu obrotowego; kota zamachowe i koła pasowe lub linowe, także wielokrążki i zblocza; sprzęgła rozłączne i nierozłączne (także przeguby uniwersalne):

 

 

8483 30

- Obudowy łożysk, nie zawierające łożysk tocznych; łożyska ślizgowe:

 

 

 

- - Pozostałe:

 

 

8483 30 90 0

- - - Łożyska ślizgowe

 

ex

8483 30 90 0

Łożyska z proszków spiekanych, pozostałe łożyska

infoRgrafika

91 977

 

8483 40

- Mechanizmy i przekładnie zębate, z wyłączeniem kół zębatych, kół łańcuchowych i innych elementów układów przenoszenia napędu, przedstawianych oddzielnie; mechanizmy śrubowo-kulkowe; skrzynie przekładniowe i inne układy zmieniające prędkość, także przemienniki momentu obrotowego:

 

 

- - Pozostałe:

 

8483 40 99 0

- - - Pozostałe

ex

8483 40 99 0

Przekładnie rozdzielające

 

8483 60

- Sprzęgła rozłączne i nierozłączne (także przeguby uniwersalne):

 

 

 

- - Pozostałe:

 

 

8483 60 99 0

- - - Pozostałe

 

ex

8483 60 99 0

Bieżnie rolek sprzęgieł

38 224

8503

8503 00

Części nadające się wyłącznie lub zasadniczo do maszyn z pozycji nr 8501 lub 8502:

 

 

 

- Pozostałe:

 

 

8503 00 99 0

- - Pozostałe

 

ex

8503 00 99 0

Komutatory

217 123

8505

8505

Elektromagnesy; magnesy state i wyroby, które mają stać się stałymi magnesami po namagnesowaniu; magnetyczne i elektromagnetyczne uchwyty, zaciski, imadła i podobne uchwyty, elektromagnetyczne sprzęgła wyłączane oraz sprzęgła state czy hamulce; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe:

 

 

 

- Magnesy state i wyroby, które mają stać się stałymi magnesami po namagnesowaniu:

 

 

8505 19

- - Pozostałe:

 

 

8505 19 10 0

- - - Magnesy stałe z ferrytów spiekanych

 

ex

8505 19 10 0

Magnesy silników

227 356

8507

8507

Akumulatory elektryczne, łącznie z separatorami, także prostokątnymi (włączając w to kwadratowe):

 

 

8507 90

- Części:

 

 

 

- - Pozostałe:

 

 

8507 90 98 0

- - - Pozostałe

 

ex

8507 90 98 0

Obudowy, nakładki i korki akumulatora

81 824

8511

8511

Elektryczne urządzenia zapłonowe lub rozrusznikowe stosowane w silnikach wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym lub samoczynnym (np. iskrowniki, prądnice iskrownikowe, cewki zapłonowe, świece zapłonowe, świece żarowe, silniki rozruszników); prądnice (np. prądu stałego lub przemiennego) oraz wyłączniki współpracujące z takimi silnikami:

 

 

8511 90 00 0

- Części

 

ex

8511 90 00 0

Układy prostownicze, komutatory

970 584

 

1

2

3

4

8512

8512

Elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny (oprócz wyrobów z pozycji nr 8539), elektryczne wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i potnieniu szyb w rodzaju używanych do rowerów i pojazdów mechanicznych:

 

 

8512 90 00 0

- Części

 

ex

8512 90 00 0

Odbłyśniki reflektorów, elementy reflektora, części ramion i piór wycieraczek

1 801 304

8536

8536

Urządzenia elektryczne do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub służące do wykonywania połączeń elektrycznych w obwodach elektrycznych lub do tych obwodów (np. wyłączniki, przełączniki, bezpieczniki, odgromniki, ograniczniki napięcia, ochronniki przepięciowe, wtyki, gniazda wtykowe, oprawki lampowe, skrzynki przyłączowe) do napięć nie przekraczających 1000 V:

 

 

8536 50

- Pozostałe przełączniki:

 

 

8536 50 90 0

- - Pozostałe

149 633

 

 

- Oprawy lamp, wtyki i gniazda wtykowe:

 

 

8536 69

- - Pozostałe:

 

 

8536 69 99 0

- - - Pozostałe

451 925

8708

8708

Części i akcesoria do pojazdów samochodowych z pozycji od nr 8701 do 8705:

 

 

 

- Pozostałe części i akcesoria nadwozi (także kabin):

 

 

8708 21

- - Pasy bezpieczeństwa:

 

 

8708 21 90

- - - Pozostałe:

 

 

8708 21 90 9

- - - - Pozostałe

ex

8708 21 90 9

Elementy pasów bezpieczeństwa

2 527 433

 

8708 29

- - Pozostałe:

 

 

8708 29 90

- - - Pozostałe:

 

 

8708 29 90 9

- - - - Pozostałe

 

ex

8708 29 90 9

Prowadnice, zawiasy daszków

2 584 884

 

 

- Hamulce, także hamulce ze wspomaganiem oraz ich części:

 

 

8708 31

- - Zmontowane okładziny hamulcowe:

 

 

 

- - - Pozostałe:

 

 

8708 31 99

- - - - Do pozostałych:

 

 

8708 31 99 9

- - - - - Pozostałe

62 755

 

 

- Pozostałe części i akcesoria:

 

 

8708 93

- - Sprzęgła i ich części:

 

 

8708 93 90

- - - Pozostałe:

 

 

8708 93 90 9

- - - - Pozostałe

 

ex

8708 93 90 9

Elementy zespołów pedałów sterujących

169 301

9029

9029

Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze (liczniki kilometrów), krokomierze itp.; szybkościomierze i tachometry, nie objęte pozycją nr 9014 lub 9015; stroboskopy:

 

 

9029 90

- Części i akcesoria:

 

 

9029 90 90 0

- - Pozostałe

 

ex

9029 90 90 0

Korpusy liczników, elementy szybkościomierza

934 597

9401

9401

Meble do siedzenia (inne niż z pozycji 9402), nawet przekształcalne w miejsca do spania, oraz ich części:

 

 

9401 90

- Części:

 

 

 

- - Pozostałe:

 

 

9401 90 80 0

- - - Pozostałe

 

ex

9401 90 80 0

Mechanizmy regulacji siedzeń

2 580 154

9404

9404

Stelaże pod materace; artykuły pościelowe lub podobne (np. materace, kołdry, pierzyny, poduchy, poduszki i jaśki) wyposażone w sprężyny lub wypychane albo też zawierające jakieś materiały, bądź wykonane z gąbki gumowej lub z tworzywa sztucznego nawet pokryte:

 

 

 

- Materace:

 

 

9404 21

- - Z gąbki gumowej lub z tworzywa sztucznego, pokryte lub nie:

 

 

9404 21 90 0

- - - Z gąbki z tworzywa sztucznego

 

ex

9404 21 90 0

Wyściółki siedzeń

193 512

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »