reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 listopada 1995 r.

w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: Z. W. Okoński

Załącznik 1. [STATUT WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 listopada 1995 r. (poz. 674)

STATUT WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, zwana dalej „Agencją”, działa na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433), zwanej dalej „ustawą”, innych normatywnych aktów prawnych oraz niniejszego statutu.

§ 2. Agencja, jako państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, realizuje prawo własności i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa w stosunku do gruntów, budynków i lokali mieszkalnych, określonych w art. 14 ust. 1 ustawy.

§ 3. Zadania wynikające z ustawy Agencja realizuje w ramach samodzielnej gospodarki finansowej i przychodów, określonych w art. 19 ust. 2 ustawy, na zasadach określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy.

Rozdział 2

Rada Nadzorcza

§ 4. 1. Organem nadzorczym Agencji jest Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą”, powoływana na zasadach określonych w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Rada działa na podstawie regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdzonego przez Ministra Obrony Narodowej.

3. W związku z uczestnictwem w posiedzeniach Rady zamiejscowym członkom Rady oraz innym osobom zaproszonym przysługuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz diety według przepisów w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

§ 5. 1. Rada wybiera ze swojego grona członków pełniących funkcje zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza.

2. Zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Rady mogą być odwołani z pełnionej funkcji przed upływem kadencji na wniosek Ministra Obrony Narodowej lub chociażby jednego członka Rady, w drodze głosowania, większością dwóch trzecich głosów.

§ 6. 1. Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Agencji oraz może występować do Prezesa Agencji z wszelkimi wnioskami w tym zakresie.

2. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

3. Członkowie Rady wykonują swoje zadania osobiście.

§ 7. 1. Mandat członka Rady wygasa:

1) po upływie kadencji;

2) na własną prośbę.

2. Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji może nastąpić na pisemny wniosek organu delegującego go do składu Rady.

Rozdział 3

Prezes Agencji

§ 8. 1. Prezes Agencji realizuje zadania wynikające z ustawy przy pomocy wiceprezesów i głównego księgowego Agencji oraz kierowników zespołów i sekcji Biura Prezesa Agencji, a także dyrektorów oddziałów rejonowych i terenowych, którzy są przed nim odpowiedzialni za całość spraw objętych ich zakresem działania.

2. Prezes Agencji może powoływać stałe i doraźne komisje problemowe, w skład których mogą wchodzić pracownicy Agencji oraz eksperci spośród przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej.

§ 9. 1. Prezes Agencji:

1) powołuje i odwołuje wiceprezesów i głównego księgowego Agencji, po uzyskaniu opinii Rady;

2) powołuje i odwołuje kierowników zespołów i sekcji Biura Prezesa Agencji;

3) dokonuje czynności prawnych w zakresie stosunku pracy pracowników Biura Prezesa Agencji;

4) powołuje i odwołuje dyrektorów oddziałów rejonowych i terenowych Agencji, po uzgodnieniu z właściwymi terytorialnie dowódcami okręgów wojskowych lub rodzajów sił zbrojnych;

5) powołuje i odwołuje wicedyrektorów i głównych księgowych oddziałów rejonowych Agencji;

6) koordynuje działalność oddziałów rejonowych oraz kontroluje i nadzoruje pracę dyrektorów oddziałów rejonowych i terenowych Agencji;

7) wydaje, jako organ drugiej instancji, decyzje w sprawach odwołań od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez dyrektora oddziału rejonowego Agencji;

8) ustala regulamin organizacyjny Agencji oraz regulamin pracy, po uzyskaniu opinii Rady.

2. Prezes Agencji może ponadto:

1) zaciągać kredyty krótkoterminowe; kredyty długoterminowe może zaciągać po uzyskaniu zgody Rady;

2) zezwalać, po uzyskaniu opinii Rady, na bezprzetargowe wynajmowanie lokali użytkowych i wydzierżawianie gruntów podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym zadania na rzecz obronności Państwa lub sportu wojskowego, jeżeli takie zadania będą wykonywane w tych lokalach lub na tych gruntach; stawki czynszu za najem i dzierżawę powinny odpowiadać średnim stawkom w danym garnizonie;

3) zezwalać na sprzedaż nieruchomości określonych w art. 14 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem osobnych kwater stałych i lokali mieszkalnych sprzedawanych na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy.

§ 10. Prezes Agencji jest obowiązany do inicjowania nowelizacji normatywnych aktów prawnych umożliwiających prawidłową działalność Agencji. Wnioski w tych sprawach wymagają opinii Rady.

Rozdział 4

Biuro Prezesa Agencji

§ 11. 1. Biuro Prezesa Agencji jest jego organem wykonawczym. W skład Biura Prezesa Agencji wchodzą zespoły i sekcje.

2. Prezes Agencji kieruje Biurem poprzez dwóch wiceprezesów i głównego księgowego.

§ 12. 1. Zakres czynności i pełnomocnictw wiceprezesów i głównego księgowego Agencji oraz kierowników zespołów i sekcji Biura określa Prezes Agencji w regulaminie organizacyjnym Agencji.

2. Na czas swojej nieobecności Prezes Agencji wyznacza osobę go zastępującą.

3. Szczegółowy wykaz zespołów i sekcji Biura Prezesa Agencji, zakresy ich działania oraz podporządkowanie określa Prezes Agencji w regulaminie organizacyjnym Agencji.

Rozdział 5

Właściwość rzeczowa i terytorialna oddziałów Agencji

§ 13. 1. Tworzy się oddziały rejonowe Agencji w garnizonach: Bydgoszcz, Gdynia, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Zielona Góra oraz Oddział Rejonowy Garnizonu Warszawa.

2. Obszar działania oddziałów rejonowych Agencji określa Prezes Agencji w regulaminie organizacyjnym Agencji, po uzyskaniu opinii właściwych terytorialnie dowódców okręgów wojskowych lub rodzajów sił zbrojnych.

3. Strukturę organizacyjną oddziałów rejonowych Agencji określa Prezes Agencji.

§ 14. 1. Na obszarze działania oddziału rejonowego, gdzie Agencja administruje zasobem ponad 2000 kwater, tworzy się oddziały terenowe, po uzyskaniu opinii właściwych terytorialnie dowódców okręgów wojskowych lub rodzajów sił zbrojnych.

2. W szczególnym wypadku, uzasadnionym względami terytorialnymi, jest dopuszczalne utworzenie oddziału terenowego na obszarze działania oddziału rejonowego, gdzie Agencja administruje zasobem mniejszym niż 2000 kwater.

3. Dopuszcza się możliwość tworzenia filii oddziałów terenowych lub samodzielnych stanowisk pracy w garnizonach objętych obszarem działania tych oddziałów, po uzyskaniu opinii właściwych terytorialnie dowódców garnizonów.

4. Oddziały terenowe Agencji tworzy, łączy, dzieli i znosi Prezes Agencji, który określa również w regulaminie organizacyjnym Agencji ich obszar działania, po uzyskaniu opinii właściwych terytorialnie dowódców okręgów wojskowych lub rodzajów sił zbrojnych.

5. Strukturę organizacyjną oddziałów terenowych Agencji określa Prezes Agencji.

§ 15. 1. Pracami oddziałów rejonowych Agencji kierują dyrektorzy.

2. Pracami oddziałów terenowych Agencji kierują dyrektorzy, którzy ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorami oddziałów rejonowych za całość spraw objętych ich zakresem działania.

3. W granicach określonych przez ustawę lub statut dyrektorzy oddziałów Agencji są upoważnieni do podejmowania decyzji i reprezentowania Agencji na zewnątrz, a także – w ramach pełnomocnictw udzielonych im przez Prezesa Agencji – do podejmowania decyzji w jego imieniu.

§ 16. Dyrektor oddziału rejonowego Agencji:

1) dokonuje czynności prawnych w zakresie stosunku pracy pracowników oddziału rejonowego;

2) występuje z wnioskami do Prezesa Agencji o powołanie lub odwołanie wicedyrektora i głównego księgowego oddziału rejonowego;

3) występuje z wnioskami do Prezesa Agencji o powołanie lub odwołanie dyrektorów oddziałów terenowych, po uzgodnieniu z właściwym terytorialnie dowódcą okręgu wojskowego lub rodzaju sił zbrojnych;

4) powołuje i odwołuje wicedyrektorów i głównych księgowych oddziałów terenowych oraz kierowników hoteli i internatów garnizonowych, na wniosek dyrektora oddziału terenowego;

5) wydaje, jako organ pierwszej instancji, decyzje w sprawach, o których mowa w § 18, z tym że dyrektor Oddziału Rejonowego Garnizonu Warszawa – również w sprawach, o których mowa w § 19;

6) wydaje, jako organ drugiej instancji, decyzje w sprawach odwołań od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez dyrektora oddziału terenowego Agencji.

§ 17. Dyrektor oddziału terenowego Agencji:

1) dokonuje czynności prawnych w zakresie stosunku pracy pracowników oddziału terenowego;

2) występuje z wnioskami do dyrektora oddziału rejonowego o powołanie lub odwołanie wicedyrektora i głównego księgowego oddziału terenowego oraz kierowników hoteli i internatów garnizonowych;

3) wydaje, jako organ pierwszej instancji, decyzje w sprawach, o których mowa w § 19.

§ 18. 1. Do zadań oddziałów rejonowych Agencji należą zadania wynikające z ustawy, a w szczególności:

1) dokonywanie obrotu nieruchomościami w zakresie zadań Agencji, a w tym:

a) zawieranie umów sprzedaży osobnych kwater stałych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych, a także gruntów wraz z infrastrukturą techniczną i społeczną związaną z zasobem mieszkaniowym,

b) zawieranie umów kupna gruntów, budynków i lokali, a także umów najmu budynków i lokali oraz umów dzierżawy gruntów na potrzeby Agencji,

c) dokonywanie innych czynności cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości określonych w art. 14 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem czynności, o których mowa w § 19 pkt 8;

2) przekazywanie gruntów i budynków właściwym organom lub osobom prawnym w wypadkach określonych w ustawach;

3) zawieranie umów i wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z prawa do osobnej kwatery stałej;

4) realizowanie budownictwa mieszkaniowego jako inwestor bezpośredni;

5) realizowanie remontów zasobu mieszkaniowego i hotelowo-internatowego;

6) prowadzenie działalności gospodarczej,

2. Oddział Rejonowy Garnizonu Warszawa realizuje również zadania określone w § 19 pkt 5–7.

§ 19. Do zadań oddziałów terenowych Agencji należą zadania wynikające z ustawy, a w szczególności:

1) przydzielanie osobnych kwater stałych;

2) zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych z pracownikami zatrudnionymi w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz z innymi osobami nie będącymi żołnierzami zawodowymi;

3) wydawanie decyzji i wypłacanie świadczeń wynikających z prawa do osobnej kwatery stałej, z zastrzeżeniem § 18 pkt 3;

4) przekwaterowywanie osób zajmujących osobne kwatery stałe;

5) organizowanie tymczasowego zakwaterowania poprzez tworzenie bazy internatowej i wydzielanie kwater na to zakwaterowanie, a także współdziałanie z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się pośrednictwem wynajmowania i zamiany mieszkań;

6) tymczasowe zakwaterowanie żołnierzy zawodowych oraz zamiejscowych pracowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej w internatach i kwaterach;

7) organizowanie i prowadzenie hoteli i internatów garnizonowych w miarę występujących potrzeb i możliwości;

8) prowadzenie gospodarki budynkami, lokalami użytkowymi i gruntami czasowo nie wykorzystywanymi, w tym zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia tych budynków, lokali i gruntów;

9) wykonywanie bieżącej konserwacji budynków mieszkalnych, hotelowo-internatowych oraz infrastruktury technicznej i społecznej siłami własnymi albo w drodze zlecania jej podmiotom gospodarczym albo jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi Obrony Narodowej będącym państwowymi jednostkami budżetowymi lub prowadzącym działalność gospodarczą w formie gospodarki pozabudżetowej;

10) administrowanie zasobem nieruchomości Agencji w systemie własnym lub zleconym;

11) świadczenie usług na rzecz lokatorów w budynkach mieszkalnych Agencji;

12) prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział 6

Udzielanie pełnomocnictw

§ 20. 1. Do wykonywania wszelkich czynności prawnych wynikających z zadań własnych Agencji Prezes Agencji może udzielać pełnomocnictw wiceprezesom i głównemu księgowemu Agencji oraz dyrektorom oddziałów rejonowych i terenowych Agencji.

2. Pełnomocnictwo może upoważniać do ustanawiania innych pełnomocników spośród pracowników odpowiednio Biura Prezesa Agencji albo oddziałów rejonowych lub terenowych Agencji.

§ 21. W sprawach nie uregulowanych w statucie do udzielania pełnomocnictw stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Rozdział 7

System kontroli wewnętrznej

§ 22. Prezes Agencji jest odpowiedzialny za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystanie wyników kontroli.

§ 23. 1. Czynności kontrolne w zakresie swojego działania wykonują z urzędu: członkowie Rady, Prezes i wiceprezesi oraz główny księgowy Agencji, kierownicy zespołów i sekcji Biura Prezesa Agencji, a także dyrektorzy, wicedyrektorzy i główni księgowi oddziałów rejonowych i terenowych Agencji.

2. W zależności od potrzeb Prezes Agencji oraz dyrektorzy oddziałów rejonowych Agencji mogą powoływać zespoły kontrolne spośród pracowników odpowiednio Biura Prezesa Agencji lub oddziału rejonowego.

§ 24. 1. Kontrola wewnętrzna polega na bieżącym badaniu czynności w toku ich wykonywania pod względem celowości, legalności i oszczędności. Kontrola ta obejmuje badanie rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowości ich zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub innymi szkodami. Kontrola obejmuje także badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.

2. Kontrola wewnętrzna obejmuje zespoły i sekcje Biura Prezesa Agencji oraz oddziały rejonowe i terenowe Agencji.

§ 25. W razie ujawnienia w toku kontroli czynu mającego znamiona przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym odpowiednio Prezesa Agencji albo dyrektora oddziału rejonowego lub terenowego Agencji, jak również zabezpiecza dokumenty i przedmioty stanowiące dowód przestępstwa.

§ 26. 1. Podstawą do podjęcia czynności kontrolnych przez członka Rady jest imienne upoważnienie wystawione przez Przewodniczącego Rady i Prezesa Agencji.

2. Podstawą do podjęcia czynności kontrolnych przez pracowników Agencji jest imienne upoważnienie wystawione przez Prezesa Agencji lub dyrektora oddziału rejonowego Agencji.

3. Pracownicy Agencji są obowiązani do udzielania, na żądanie osób kontrolujących, niezbędnych wyjaśnień i udostępniania posiadanych dokumentów.

§ 27. Wyniki kontroli stanowią dla Prezesa Agencji oraz dyrektorów oddziałów rejonowych i terenowych Agencji podstawę do podejmowania czynności zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości.

Rozdział 8

Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 28. Tryb przejmowania nieruchomości oraz wyposażenia i sprzętu niezbędnego do rozpoczęcia działalności jednostek organizacyjnych Agencji określa regulamin organizacyjny Agencji.

§ 29. Do czasu zawarcia układu zbiorowego pracy wynagrodzenie pracowników Agencji ustala – na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy – Prezes Agencji, w drodze zarządzenia.

§ 30. 1. Pracownikom zatrudnionym w Agencji w zakresie:

1) wynajmowania lokali mieszkalnych będących w zasobach mieszkaniowych Agencji;

2) korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej tworzone i utrzymywane przez Ministra Obrony Narodowej, w tym przez wojskowe szpitale uzdrowiskowe;

3) korzystania z działalności wczasowo-turystycznej prowadzonej w wojsku;

4) korzystania z wojskowych zasobów internatowo-hotelowych;

5) korzystania z wojskowych placówek żywienia zbiorowego;

6) uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

– przysługują uprawnienia posiadane przez pracowników przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej.

2. Do żołnierzy zawodowych pełniących czynną służbę wojskową na stanowiskach służbowych w Agencji stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1995 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 68, poz. 343).

§ 31. Z wnioskami dotyczącymi zmiany statutu może występować Prezes Agencji, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bernardo Cartoni i Wspólnicy Sp. K.

Kancelaria Prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama