reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 grudnia 1995 r.

w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się do dnia 31 grudnia 1996 r. czasowe ograniczenie:

1) przywozu towarów wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

2) wywozu towarów wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Ograniczenia przywozu i wywozu, o których mowa w ust. 1, polegają na obowiązku uzyskania pozwolenia.

§ 2.
1. Ograniczenie przywozu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, nie dotyczy towarów przywożonych z zagranicy, wolnych od cła i zwolnionych od wymogu uzyskania pozwolenia na przywóz na podstawie art. 12 oraz art. 14 ust. 1 pkt 7, 16 i 17 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434), zwanej dalej „ustawą”.

2. Ograniczenie wywozu, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 2, nie dotyczy towarów wywożonych za granicę, zwolnionych od wymogu uzyskania pozwolenia na podstawie art. 12 ustawy oraz towarów wywożonych w ilości lub wartości nie przekraczającej ustalonych odrębnymi przepisami norm ilościowych lub wartościowych i towarów przywożonych z zagranicy przez podróżnych, których przywóz jest wolny od cła i od pozwolenia wymaganego zgodnie z art. 7 ustawy.

§ 3.
1. W odniesieniu do towarów nie objętych wymogiem uzyskania pozwolenia na wywóz na mocy przepisów odrębnych ustanawia się ograniczenie wywozu za granicę polegające na obowiązku uzyskania pozwolenia.

2. Ograniczenie określone w ust. 1 nie dotyczy towarów wywożonych przez:

1) podmioty gospodarcze mające miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) podmioty inne niż określone w pkt 1, jeśli przedmiotem wywozu są towary odpowiadające pod względem ilości, rodzaju, wartości lub przeznaczenia towarom, których przywóz jest wolny od cła i obowiązku uzyskania pozwolenia, wymienionym w art. 14 ust. 1 pkt 1–5, 7–9, 11–15, 17, 19–25, 28, 29, 35 i 37 ustawy, w granicach ustanowionych norm ilościowych lub wartościowych do przywozu takich towarów.

§ 4.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów (Dz. U. Nr 128, poz. 593, z 1994 r. Nr 45, poz. 180 i z 1995r. Nr 72, poz. 358).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH CZASOWYMI OGRANICZENIAMI PRZYWOZU]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 grudnia 1995 r.(poz. 745)

Załącznik nr 1

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH CZASOWYMI OGRANICZENIAMI PRZYWOZU

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

2711

2711

Gazy ziemne i inne węglowodory gazowe:

 

 

– Skroplone:

 

2711 11 00 0

– – Gaz ziemny

 

2711 12

– – Propan:

 

 

– – – – Propan o czystości nie mniejszej niż 99%:

 

2711 12 11 0

– – – – – Stosowany jako paliwo napędowe lub do ogrzewania

 

2711 12 19 0

– – – – – Do innych celów

 

 

– – – Pozostałe:

 

2711 12 91 0

– – – – Do przeprowadzania procesu specyficznego

 

2711 12 93 0

– – – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2711 12 91

 

 

– – – – Do innych celów:

 

2711 12 94 0

– – – – – O czystości powyżej 90%, ale niższej niż 99%

 

2711 12 96 0

– – – – – Mieszaniny propanu i butanu zawierające powyżej 50%, ale nie więcej niż 70% propanu

 

2711 12 98 0

– – – – – Pozostały

 

2711 13

– – Butany:

 

2711 13 100

– – – Do przeprowadzania procesu specyficznego

 

2711 13 30 0

– – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2711 13 10

 

 

– – – Do innych celów:

 

2711 13 91 0

– – – – O czystości powyżej 90%, ale niższej niż 95%

 

2711 13 93 0

– – – – Mieszaniny butanu i propanu zawierające powyżej 50%, ale nie więcej niż 65% butanu

 

2711 13 98 0

– – – – Pozostałe

 

2711 14 00 0

– – Etylen, propylen, butylen i butadien

 

2711 19 00 0

– – Pozostałe

 

 

– W stanie gazowym:

 

2711 21 00 0

– – Gaz ziemny

 

2711 29 00 0

– – Pozostałe

 

Załącznik 2. [WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH CZASOWYMI OGRANICZENIAMI WYWOZU]

Załącznik nr 2

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH CZASOWYMI OGRANICZENIAMI WYWOZU

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

1

2

3

2701

2701

Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla:

 

 

– Węgiel, również sproszkowany, lecz niescalony:

 

2701 11

– – Antracyt:

 

2701 11 10 0

– – – Posiadający limit substancji lotnych (w suchej bazie pozbawionej substancji mineralnych) nie przekraczający 10%

 

2701 11 90 0

– – – Pozostały

 

2701 12

– – Węgiel bitumiczny:

 

2701 12 10 0

– – – Węgiel koksowy

 

2701 12 90 0

– – – Pozostały

 

2701 19 00 0

– – Pozostały węgiel

2709

2709 00

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe:

 

2709 00 10 0

– Kondensaty gazu naturalnego

 

2709 00 90 0

– Pozostałe

2710

2710 00

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, zawierające w masie nie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze:

 

 

– Oleje lekkie:

 

2710 00 11 0

– – Do przeprowadzania procesu specyficznego

 

2710 00 15 0

– – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 11

 

 

– – Do innych celów:

 

 

– – – Benzyny specjalne:

 

2710 00 21 0

– – – – Benzyna lakiernicza

 

2710 00 25 0

– – – – Pozostałe

 

 

– – – Pozostałe:

 

 

– – – – Benzyna silnikowa:

 

2710 00 26 0

– – – – Benzyna lotnicza

 

 

– – – – Pozostałe z zawartością ołowiu:

 

 

– – – – – – Nie przekraczającą 0,013g/l:

 

2710 00 27 0

– – – – – – – O liczbie oktanowej poniżej 95

 

2710 00 29 0

– – – – – – – O liczbie oktanowej 95 lub większej, ale mniejszej niż 98

 

2710 00 32 0

– – – – – – – O liczbie oktanowej 98 lub większej

 

 

– – – – – – Przekraczającą 0,013g/l:

 

2710 00 34 0

– – – – – – – O liczbie oktanowej poniżej 98

 

2710 00 36 0

– – – – – – – O liczbie oktanowej 98 lub większej

 

2710 00 39 0

– – – – Pozostałe oleje lekkie

 

 

– Oleje średnie:

 

2710 00 41 0

– – Do przeprowadzania procesu specyficznego

 

2710 00 45 0

– – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 41

 

 

– – Do innych celów:

 

 

– – – Nafta:

 

2710 00 51 0

– – – – Paliwo do silników odrzutowych

 

2710 00 55 0

– – – – Pozostała

 

2710 00 59 0

– – – Pozostałe

 

 

– Oleje ciężkie:

 

 

– – Oleje płynne (napędowe):

 

2710 00 61 0

– – – Do przeprowadzania procesu specyficznego

 

2710 00 65 0

– – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 61

 

2710 00 69

– – – Do innych celów:

 

2710 00 69 1

– – – – Oleje napędowe do silników

 

2710 00 69 9

– – – – Pozostałe

2711

2711

Gazy ziemne i inne węglowodory gazowe:

 

 

– Skroplone:

 

2711 11 00 0

– – Gaz ziemny

 

2711 12

– – Propan:

 

 

– – – Propan o czystości nie mniejszej niż 99%:

 

2711 12 11 0

– – – – Stosowany jako paliwo zasilające lub do ogrzewania

 

2711 12 19 0

– – – – Do innych celów

 

 

– – – Pozostałe:

 

2711 12 91 0

– – – – Do przeprowadzania procesu specyficznego

 

2711 12 93 0

– – – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2711 12 91

 

 

– – – – Do innych celów:

 

2711 12 94 0

– – – – – O czystości powyżej 90%, ale niższej niż 99%

 

2711 12 96 0

– – – – – Mieszaniny propanu i butanu zawierające powyżej 50%, ale nie więcej niż 70% propanu

 

2711 12 98 0

– – – – – Pozostały

 

2711 13

– – Butany:

 

2711 13 10 0

– – – Do przeprowadzania procesu specyficznego

 

2711 13 30 0

– – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2711 13 10

 

 

– – – Do innych celów:

 

2711 13 91 0

– – – – O czystości powyżej 90%, ale niższej niż 95%

 

2711 13 93 0

– – – – Mieszaniny butanu i propanu zawierające powyżej 50%, ale nie więcej niż 65% butanu

 

2711 13 98 0

– – – – Pozostałe

 

2711 14 00 0

– – Etylen, propylen, butylen i butadien

 

2711 19 00 0

– – Pozostałe

 

 

– W stanie gazowym:

 

2711 21 00 0

– – Gaz ziemny

 

2711 29 00 0

– – Pozostałe

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama