REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1996 nr 1 poz. 3

USTAWA

z dnia 14 grudnia 1995 r.

o izbach rolniczych.

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Tworzy się samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów.

2. Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:

1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,

3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Art. 2.

1. Samorząd rolniczy jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawom.

2. Samodzielność samorządu rolniczego podlega ochronie sądowej.

Art. 3.

1. Jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze, zwane dalej „izbami”.

2. Terenem działania izby jest obszar województwa.

3. Członkami izby są osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2, płacące podatek na terenie działania izby oraz osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3, będące członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, mających siedzibę na terenie działania izby.

4. Izby działają na rzecz rolnictwa, wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji.

5. Izby posiadają osobowość prawną.

Art. 4.

W celu realizacji wspólnych zadań izby mogą zawierać porozumienia regionalne.

Rozdział 2

Zadania i zasady działania izb

Art. 5.

1. Do zadań izb należy w szczególności:

1) sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego,

2) występowanie do organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych oraz opiniowanie projektów przepisów,

3) prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych,

4) prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej,

5) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych podmiotów gospodarczych,

6) doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów,

7) podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej,

8) podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie,

9) prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawanie tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

10) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej,

11) działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie,

12) współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności, inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach nauczania oraz współorganizowanie praktyk,

13) kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych,

14) inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych,

15) działanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych,

16) promowanie eksportu produktów rolnych,

17) rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych.

2. Izby mogą wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji rządowej.

3. Izby mogą realizować zadania przekazane w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego z zakresu zadań własnych gminy.

4. Zadania, o których mowa w ust. 2 i 3, są wykonywane przez izby po zapewnieniu koniecznych środków finansowych przez administrację rządową lub samorządową.

Art. 6.

1. Sprawy indywidualne z zakresu administracji rządowej oraz wynikające z zakresu zadań własnych gminy załatwiane są przez izbę w trybie postępowania administracyjnego.

2. Decyzje administracyjne w sprawach z zakresu, o którym mowa w ust. 1, wydaje prezes izby.

3. Prezes izby może upoważnić w formie pisemnej wiceprezesa izby lub innych członków zarządu do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 2, w imieniu prezesa izby.

4. W postępowaniu administracyjnym organami wyższego stopnia są:

1) w sprawach z zakresu administracji rządowej – wojewoda,

2) w sprawach z zakresu zadań własnych gminy – samorządowe kolegium odwoławcze.

Art. 7.

1. Izby nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Izba lub izby mogą być jedynie udziałowcami lub akcjonariuszami spółek prawa handlowego.

3. Spółki, o których mowa w ust. 2, mogą prowadzić działalność gospodarczą tylko w zakresie zgodnym z zadaniami ustawowymi i statutowymi izb.

4. Dochód pochodzący z działalności spółek, o których mowa w ust. 2, może być przeznaczony wyłącznie na realizację zadań ustawowych i statutowych.

Art. 8.

1. Izby działają na podstawie ustawy i statutu.

2. Statut izby określa w szczególności:

1) nazwę i siedzibę izby,

2) teren działania,

3) prawa i obowiązki członków izby,

4) zadania izby oraz sposoby ich realizacji,

5) strukturę organizacyjną,

6) tryb wyboru i odwoływania organów izby,

7) zasady reprezentowania izby na zewnątrz,

8) zasady zawierania porozumień regionalnych,

9) zasady powoływania i pracy komisji problemowych,

10) zasady gospodarki finansowej, w tym sposób dysponowania majątkiem oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.

Rozdział 3

Organy izby

Art. 9.

1. Organami izby są:

1) walne zgromadzenie,

2) komisja rewizyjna,

3) zarząd.

2. Kadencja organów izby trwa 4 lata.

Art. 10.

1. Najwyższym organem izby jest walne zgromadzenie.

2. Członkowie walnego zgromadzenia są wybierani spośród członków izby w wyborach bezpośrednich, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym.

Art. 11.

1. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie co najmniej dwa razy w roku.

2. Zarząd zwołuje również walne zgromadzenie na wniosek komisji rewizyjnej albo na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków walnego zgromadzenia.

Art. 12.

1. Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy:

1) uchwalanie i zmiana statutu,

2) wybór i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, zarządu, poszczególnych jego członków oraz komisji rewizyjnej i poszczególnych jej członków,

3) uchwalanie regulaminu obrad,

4) uchwalanie regulaminów pracy zarządu i komisji rewizyjnej,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,

6) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla zarządu,

7) uchwalanie budżetu,

8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych określonych w statucie, a także określanie maksymalnej kwoty zobowiązań, które może zaciągnąć zarząd,

9) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składki członkowskiej,

10) uchwalanie zasad wynagradzania członków zarządu oraz uchwalanie wynagrodzenia prezesa,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia, w drodze porozumienia, zadań należących do właściwości administracji rządowej, o których mowa w art. 5 ust. 2,

12) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań przekazywanych w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 5 ust. 3,

13) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub przystąpienia do spółek, o których mowa w art. 7 ust. 2,

14) wyrażanie zgody na członkostwo izby w innych organizacjach krajowych i zagranicznych,

15) ustalanie zasad odpłatności za usługi świadczone przez izbę.

2. Statut izby może określić inne sprawy zastrzeżone do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia.

Art. 13.

1. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Statut izby lub jego zmiana uchwalane są większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków walnego zgromadzenia.

Art. 14.

1. Walne zgromadzenie powołuje spośród swoich członków komisje problemowe.

2. Na wniosek komisji, o których mowa w ust. 1, walne zgromadzenie może rozszerzyć ich skład o osoby nie będące członkami walnego zgromadzenia. Osoby te nie mogą stanowić więcej niż 50% składu komisji.

Art. 15.

W obradach walnego zgromadzenia mogą uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu delegowani przedstawiciele:

1) wojewódzkiego sejmiku samorządowego,

2) związków zawodowych rolników indywidualnych, mających struktury wojewódzkie zarejestrowane w sądzie właściwym dla związków zawodowych,

3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, mających struktury wojewódzkie zarejestrowane w sądzie właściwym dla organizacji społeczno-zawodowych.

Art. 16.

1. Komisja rewizyjna składa się z 5 osób wybranych spośród członków walnego zgromadzenia.

2. Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności:

1) kontrola wykonywania uchwał walnego zgromadzenia,

2) kontrola działalności finansowej izby,

3) przedstawianie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium zarządowi oraz wniosków wraz z uzasadnieniem o odwołanie zarządu lub poszczególnych jego członków,

4) podejmowanie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego.

3. Członek komisji rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem zarządu.

Art. 17.

Uchwały komisji rewizyjnej zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

Art. 18.

1. Zarząd wybierany jest spośród członków walnego zgromadzenia izby.

2. W skład zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes i 3 członkowie.

3. Zarząd wybierany jest na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego walnego zgromadzenia.

Art. 19.

Do właściwości zarządu należą wszystkie sprawy izby nie zastrzeżone ustawą lub statutem dla innych organów, a w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał walnego zgromadzenia,

2) opracowywanie projektów budżetu, wraz z planem finansowym,

3) przedstawianie walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności statutowej i finansowej,

4) podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania kredytów i innych zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez walne zgromadzenie,

5) ustalanie zasad wynagradzania pracowników biura izby oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dyrektora biura,

6) zarządzanie wyborów do walnego zgromadzenia,

7) podejmowanie czynności związanych z utworzeniem spółek, o których mowa w art. 7 ust. 2.

Art. 20.

Uchwały zarządu zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa.

Art. 21.

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków oraz zobowiązań majątkowych izby składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pracownik biura upoważniony przez zarząd.

Art. 22.

1. Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy biura.

2. Biurem kieruje dyrektor, który w stosunku do pracowników biura jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

3. Dyrektora biura powołuje i odwołuje zarząd.

Rozdział 4

Zasady przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia izby

Art. 23.

1. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby.

2. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.

Art. 24.

1. Wybory przeprowadza się w okręgach wyborczych.

2. Okręg wyborczy obejmuje obszar jednej gminy.

3. Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są według zasad:

1) w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha, wybiera się jednego członka,

2) w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha, wybiera się dwóch członków.

Art. 25.

Wybory do walnego zgromadzenia zarządza zarząd izby, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający najpóźniej w 15 dniu przed upływem 4 lat od dnia poprzednich wyborów. Zarząd izby ustala na podstawie danych z ewidencji gruntów rolnych prowadzonych w gminie liczbę członków wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów.

Art. 26.

1. Wybory przeprowadzają:

1) komisja wojewódzka, w liczbie 11 osób, wybrana przez ustępujące walne zgromadzenie spośród osób uprawnionych, o których mowa w art. 23,

2) komisje okręgowe, w liczbie 5–7 osób, powołane przez komisję wojewódzką spośród osób uprawnionych, o których mowa w art. 23.

2. Komisje, o których mowa w ust. 1, wybierają spośród swoich członków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza komisji.

3. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do walnego zgromadzenia.

4. Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo.

Art. 27.

1. Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach do walnego zgromadzenia izby przysługuje członkom izby.

2. Zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 50 członków danej izby posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym.

3. Poparcia, o którym mowa w ust. 2, można udzielić więcej niż jednemu kandydatowi. Wycofanie udzielonego poparcia jest nieskuteczne.

4. Do zgłoszenia załącza się:

1) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie,

2) listę członków popierających kandydata, zawierającą czytelnie podane imię (imiona), nazwisko i adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego osoby fizycznej udzielającej poparcia oraz jej podpis.

5. Zgłoszenia do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie wskazana przez niego osoba.

6. W przypadku udzielenia poparcia przez osobę prawną podaje się odpowiednio jej nazwę, adres siedziby oraz imię i nazwisko przedstawiciela, o którym mowa w art. 23 ust. 2.

7. W przypadku zgłoszenia kandydata przez osobę prawną przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. Do zgłoszenia załącza się dokument o ustanowieniu przedstawiciela, o którym mowa w art. 23 ust. 2.

8. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.

Art. 28.

1. Głosowanie przeprowadza się na obszarze okręgu wyborczego, który jest równocześnie obwodem głosowania. Komisja okręgowa może postanowić o podziale okręgu wyborczego na dwa lub więcej obwodów głosowania.

2. Spis uprawnionych do udziału w głosowaniu, o których mowa w art. 3 ust. 3, sporządza się w urzędzie gminy. Sporządzanie spisu jest zadaniem zleconym gminie.

3. Spis, o którym mowa w ust. 2, udostępniany jest do wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy może wnieść zażalenie w sprawie nieprawidłowości spisu.

4. Organ, który sporządził spis, rozpatruje zażalenie w ciągu 3 dni od daty jego wniesienia i wydaje decyzję w sprawie.

5. Od decyzji nie uwzględniającej zażalenia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem organu sporządzającego spis, skargi do sądu rejonowego w ciągu 3 dni.

6. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym w składzie jednego sędziego w terminie 3 dni od daty wniesienia skargi. Postanowienie sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę, oraz organowi, który sporządził spis. Od postanowienia sądu nie przysługują środki odwoławcze.

Art. 29.

1. W przypadku podziału okręgu wyborczego na obwody głosowania:

1) komisja okręgowa powołuje komisje obwodowe w liczbie 5–7 osób,

2) spis uprawnionych, o których mowa w art. 28 ust. 2, sporządza się odrębnie dla każdego obwodu głosowania,

3) głosowanie przeprowadzają komisje obwodowe, sporządzając po jego zakończeniu protokół wyników głosowania w obwodzie; protokół ten przekazywany jest niezwłocznie do komisji okręgowej.

2. Przepisy art. 26 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

Art. 30.

1. Wyniki głosowania i wynik wyborów w okręgu wyborczym do walnego zgromadzenia ustala komisja okręgowa.

2. W okręgu jednomandatowym mandat do walnego zgromadzenia uzyskuje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję okręgową.

3. W okręgu dwumandatowym mandaty do walnego zgromadzenia uzyskują dwaj kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu i kandydatów tych jest więcej niż mandatów do uzyskania, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję okręgową.

4. Komisja okręgowa sporządza protokół z przeprowadzonego głosowania i z wyborów w okręgu wyborczym, który przekazuje niezwłocznie komisji wojewódzkiej.

Art. 31.

Komisja wojewódzka na podstawie protokołów otrzymanych od komisji okręgowych stwierdza protokolarnie wyniki wyborów do walnego zgromadzenia i przedkłada sprawozdanie z wyborów ustępującemu zarządowi izby.

Art. 32.

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia określa statut izby.

Art. 33.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranego walnego zgromadzenia zwołuje ustępujący zarząd, nie później niż trzydziestego dnia od daty wyborów. Obradom pierwszego posiedzenia nowo wybranego zgromadzenia przewodniczy senior izby, którym jest najstarszy wiekiem członek walnego zgromadzenia.

Art. 34.

1. Wygaśnięcie mandatu członka walnego zgromadzenia następuje wskutek:

1) utraty prawa wybieralności,

2) zrzeczenia się mandatu,

3) prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo umyślne,

4) śmierci.

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza walne zgromadzenie.

3. W przypadku gdy do zakończenia kadencji walnego zgromadzenia pozostało nie mniej niż 6 miesięcy, to w ciągu 3 miesięcy od dnia stwierdzenia wygaśnięcia 10% mandatów przeprowadza się wybory uzupełniające.

Rozdział 5

Zasady gospodarki finansowej izb

Art. 35.

Dochody izb pochodzą:

1) ze środków przekazywanych przez wojewodę w wysokości określonej na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok, w okresie pierwszej kadencji organów izby,

2) ze środków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową lub samorządową,

3) z udziału lub akcji spółek, o których mowa w art. 7 ust. 2,

4) z innego majątku izby,

5) z darowizn, zapisów, dotacji i innych wpłat,

6) ze składek członkowskich,

7) z odpisu, w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – po pierwszych 4 latach działania izby, pobieranego na obszarze działania izby,

8) z opłat z tytułu usług świadczonych przez izbę.

Art. 36.

Izby prowadzą rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 6

Reprezentacja krajowa izb

Art. 37.

1. Izby tworzą Krajową Radę izb Rolniczych, zwaną dalej „Krajową Radą”.

2. Krajowa Rada posiada osobowość prawną.

3. W skład Krajowej Rady wchodzą prezesi izb oraz wybrani przez walne zgromadzenie delegaci po jednym z każdej izby.

Art. 38.

Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności:

1) reprezentowanie izb przed organami Państwa,

2) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz założeń i programów polityki rolnej,

3) przedstawianie właściwym organom administracji państwowej wniosków w sprawie sytuacji w rolnictwie,

4) udzielanie izbom pomocy w wykonywaniu ich zadań.

Art. 39.

1. Organem Krajowej Rady jest zarząd wybierany i odwoływany w głosowaniu tajnym przez Krajową Radę spośród jej członków.

2. Zarząd Krajowej Rady stanowią: prezes, wiceprezes oraz trzej członkowie.

Art. 40.

Uchwały zarządu zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa.

Art. 41.

1. Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy biura.

2. Biurem kieruje dyrektor, który w stosunku do pracowników biura jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

3. Dyrektora biura powołuje i odwołuje zarząd.

Art. 42.

1. Organem Krajowej Rady jest również komisja rewizyjna wybierana i odwoływana w głosowaniu tajnym przez Krajową Radę spośród jej członków.

2. Komisja rewizyjna składa się z 5 osób.

3. Członek komisji rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem zarządu Krajowej Rady.

Art. 43.

Szczegółowe zasady organizacji i finansowania Krajowej Rady określa statut uchwalony na pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady.

Art. 44.

Koszty działalności Krajowej Rady ponoszą izby, opłacając składki w wysokości określonej przez Krajową Radę.

Art. 45.

Naczelne i centralne organy administracji rządowej są zobowiązane do zasięgania opinii Krajowej Rady o projektach ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Rozdział 7

Nadzór nad izbami

Art. 46.

Nadzór nad działalnością izb sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Art. 47.

1 Nadzór nad działalnością Krajowej Rady sprawuje Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a nad działalnością izb – właściwi wojewodowie.

2. Nadzór nad gospodarką izb w zakresie wykorzystania środków przekazanych na realizacje zadań zleconych sprawuje organ zlecający te zadania.

3. Do gospodarki środkami, o których mowa w art. 35 pkt 1, 2 i 7, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo budżetowe.

Art. 48.

1. Zarząd izby przedstawia organom nadzoru uchwały organów izby oraz zatwierdzone przez walne zgromadzenie sprawozdanie z rocznej działalności izby w terminie 14 dni od dnia ich uchwalenia.

2. Organy nadzoru, o których mowa w art. 47 ust. 1, mogą stwierdzić nieważność uchwał organów izby w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich doręczenia.

3. W terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji organów nadzoru stwierdzających nieważność uchwał organów izby zarządowi izby przysługuje prawo zaskarżenia tych decyzji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Art. 49.

W razie powtarzającego się naruszania prawa przez zarząd izby, Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej może zwołać, na wniosek wojewody, walne zgromadzenie w celu rozpatrzenia jego wniosku o odwołanie zarządu i powołanie nowego zarządu.

Rozdział 8

Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe

Art. 50.

1. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w drodze rozporządzenia, ustala termin pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb, na wniosek wojewody, po zasięgnięciu opinii sejmiku samorządowego, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W rozporządzeniu określa się jednocześnie terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów.

2. Tryb przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1, ustala Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

3. Komisję wojewódzką powołuje wojewoda, po zasięgnięciu opinii sejmiku samorządowego. Na sekretarza komisji może być powołany kierownik wojewódzkiego biura wyborczego lub osoba przez niego wskazana.

4. Protokół wyników wyborów do walnego zgromadzenia komisja wojewódzka przekazuje niezwłocznie wojewodzie. O wynikach wyborów wojewoda informuje Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

5. Czynności organizacyjne związane z przeprowadzeniem wyborów wykonuje wojewoda we współdziałaniu z wojewódzkim biurem wyborczym. Zasady udziału wojewódzkiego biura wyborczego w wyborach określa porozumienie wojewody i kierownika wojewódzkiego biura wyborczego.

6. Zarząd gminy zapewnia obsługę i techniczno-materialne warunki pracy komisji okręgowej, jako zadanie zlecone gminie.

7. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów, w tym na zadania zlecone gminie, oraz środki materialne i finansowe na podjęcie działalności izby zapewnia wojewoda, w wysokości określonej na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok.

Art. 51.

Pierwsze posiedzenie walnego zgromadzenia wybranego w wyborach, o których mowa w art. 50 ust. 1, zwołuje Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej najpóźniej w 30 dniu od dnia wyborów. Obradom pierwszego posiedzenia przewodniczy senior izby, którym jest najstarsza wiekiem osoba wybrana do walnego zgromadzenia.

Art. 52.

1. Utworzenie izby następuje, jeżeli w pierwszych wyborach zarządzonych zgodnie z art. 50 ust. 1 wzięło udział co najmniej 20% uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku gdy w wyniku pierwszych wyborów nie utworzono izby, ponowne wybory mogą odbyć się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty pierwszych wyborów i na wniosek co najmniej 5% uprawnionych do głosowania, złożony właściwemu wojewodzie.

3. Wojewoda po sprawdzeniu w ciągu 21 dni prawidłowości złożonego wniosku, o którym mowa w ust. 2, występuje niezwłocznie do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o zarządzenie ponownych wyborów.

4. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych w art. 50.

5. Do ponownych wyborów nie stosuje się przepisu ust. 1.

Art. 53.

W wypadku utworzenia izb w co najmniej połowie województw, izby tworzą Krajową Radę.

Art. 54.

1. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zwołuje pierwsze posiedzenie Krajowej Rady nie później niż przed upływem 9 miesięcy od dnia utworzenia izb w co najmniej połowie województw.

2. Krajowa Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera zarząd i komisję rewizyjną.

Art. 55.

Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej określi, w drodze rozporządzenia, źródła finansowania i szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Krajowej Rady w I kadencji.

Art. 56.

1. Nazwa „izba rolnicza” może być używana wyłącznie w odniesieniu do izb, o których mowa w ustawie.

2. Podmioty posługujące się nazwą „izba rolnicza” przed dniem wejścia ustawy w życie są obowiązane dokonać zmiany swojej nazwy, z uwzględnieniem ust. 1, w terminie jednego roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Wniosek o zmianę wpisu we właściwym dla nich rejestrze jest wolny od opłat sądowych.

Art. 57.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA