REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 81 poz. 875

USTAWA

z dnia 21 czerwca 2001 r.

o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów,”

b) w pkt 14 po wyrazie „rolnych” dodaje się wyrazy „i leśnych”,

c) w pkt 17 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„18) współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego.”;

2) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. 1. Organy administracji rządowej w województwie oraz organy samorządu terytorialnego zasięgają opinii właściwej miejscowo izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, z wyjątkiem przepisów porządkowych.

2. Termin do przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1, wynosi:

1) co najmniej 14 dni od dnia doręczenia projektu – dla projektów przesłanych przez organy administracji rządowej w województwie,

2) 14 dni od dnia doręczenia projektu – dla projektów przesłanych przez organy samorządu terytorialnego.

3. Nieprzedstawienie przez izbę stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację przedłożonego projektu.”;

3) w art. 6 w ust. 3 po wyrazach „członków zarządu” dodaje się wyrazy „ , a także przewodniczących rad powiatowych izby, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4,”;

4) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. Izba:

1) nie może prowadzić działalności gospodarczej,

2) może wyłącznie:

a) być wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej,

b) tworzyć fundacje,

c) być członkiem wspierającym stowarzyszenia oraz założycielem lub członkiem związku stowarzyszeń

– które prowadzą działalność w zakresie zgodnym z ustawowymi i statutowymi zadaniami izby.

2. Dochód izby z tytułu posiadania udziałów lub akcji w spółkach może być przeznaczony wyłącznie na realizację zadań ustawowych i statutowych izby.”;

5) w art. 8 w ust. 2:

a) w pkt 6 wyrazy „organów izby” zastępuje się wyrazami „komisji rewizyjnej i zarządu izby”,

b) w pkt 10 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) szczegółowe zasady działania rad powiatowych izby.”;

6) w art. 9:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) rady powiatowe izby.”,

b) skreśla się ust. 2;

7) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kadencja walnego zgromadzenia trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.”;

8) w art. 12 w ust. 1:

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) uchwalanie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych członków walnego zgromadzenia, komisji rewizyjnej, zarządu, komisji problemowych, rad powiatowych izby oraz delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także zasad i trybu ich wypłaty,”

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) podejmowanie uchwał w sprawach:

a) utworzenia lub przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej,

b) utworzenia fundacji,

c) przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego,

d) założenia związku stowarzyszeń lub przystąpienia do takiego związku,”;

9) w art. 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) organów samorządu województwa,”;

10) w art. 16 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka walnego zgromadzenia będącego członkiem komisji rewizyjnej walne zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu.

5. W przypadku odwołania komisji rewizyjnej bez równoczesnego wyboru nowej komisji rewizyjnej dotychczasowa komisja rewizyjna działa do czasu wyboru nowej komisji.”;

11) w art. 18:

a) w ust. 3 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów, i działa do czasu wyboru nowego zarządu.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4–8 w brzmieniu:

„4. Jeżeli walne zgromadzenie nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w ust. 3, ulega ono rozwiązaniu z mocy prawa.

5. Informację o rozwiązaniu walnego zgromadzenia z mocy prawa z przyczyny określonej w ust. 4 wojewoda przekazuje Zarządowi Krajowej Rady Izb Rolniczych, który zarządza przeprowadzenie wyborów do walnego zgromadzenia.

6. Do czasu wyboru zarządu przez nowe walne zgromadzenie wojewoda wyznacza osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów izby.

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka walnego zgromadzenia będącego członkiem zarządu walne zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu.

8. W przypadku odwołania zarządu bez równoczesnego wyboru nowego zarządu dotychczasowy zarząd działa do czasu wyboru nowego zarządu.”;

12) w art. 19:

a) skreśla się pkt 6,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) podejmowanie czynności związanych z działalnością izby, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2.”;

13) w art. 20 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych może uczestniczyć bez prawa głosu w posiedzeniach zarządu izby, o których terminie powinien być powiadamiany.”;

14) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:

„Art. 21a. Członkom walnego zgromadzenia, zarządu, komisji problemowych, komisji rewizyjnej, rady powiatowej izby i delegatowi do Krajowej Rady Izb Rolniczych przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez walne zgromadzenie.”;

15) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Biurem kieruje dyrektor, który w stosunku do pracowników biura wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.”;

16) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:

„Art. 22a. 1. Rada powiatowa izby działa na obszarze powiatu.

2. Pracami rady powiatowej izby kieruje jej przewodniczący.

3. Do zadań rady powiatowej izby należy:

1) sporządzanie analiz i opinii, przedstawianie wniosków oraz dokonywanie ocen z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych i przedstawianie ich zarządowi izby,

2) wydawanie opinii w sprawach zgłoszonych przez zarząd lub walne zgromadzenie izby,

3) realizacja innych obowiązków określonych w statucie izby.

4. Przepis ust. 1 nie dotyczy miast na prawach powiatu.”;

17) art. 24 i 25 otrzymują brzmienie:

„Art. 24. 1. Członkowie walnego zgromadzenia są wybierani spośród członków izby w wyborach pośrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym.

2. Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są według zasad:

1) w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy wybiera się członków rady powiatowej izby, z tym że:

a) w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha, wybiera się jednego członka tej rady,

b) w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha, wybiera się dwóch członków tej rady,

2) na pierwszym posiedzeniu rada powiatowa izby wybiera spośród swoich członków większością głosów przewodniczącego oraz delegata na walne zgromadzenie i niezwłocznie zgłasza ich wybór ustępującemu zarządowi izby.

3. W przypadku gdy w głosowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, największą liczbę głosów otrzymało dwóch lub więcej kandydatów, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez radę powiatową izby.

4. Przewodniczący oraz delegat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wchodzą w skład walnego zgromadzenia izby.

5. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu wybiera się jednego przedstawiciela, który wchodzi w skład rady powiatowej izby działającej na obszarze sąsiedniego powiatu. Przepisy dotyczące wyboru do rad powiatowych izby stosuje się odpowiednio.

6. Jeżeli z miastem na prawach powiatu sąsiaduje więcej niż jeden powiat, radę powiatową izby, w skład której wchodzi przedstawiciel, o którym mowa w ust. 5, ustala, w drodze uchwały, ustępujące walne zgromadzenie izby, na której obszarze działania położone jest miasto na prawach powiatu, najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji tego zgromadzenia.

7. Do czasu wyboru przewodniczącego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obecny na posiedzeniu.

Art. 25. 1. Wybory do walnego zgromadzenia zarządza, w drodze uchwały, Krajowa Rada Izb Rolniczych najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji walnego zgromadzenia. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni po upływie kadencji walnego zgromadzenia izby.

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, określa się terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów.”;

18) w art. 26:

a) w ust. 1 po wyrazie „Wybory” dodaje się wyrazy „do rady powiatowej izby”,

b) w ust. 3 wyrazy „walnego zgromadzenia” zastępuje się wyrazami „rady powiatowej”;

19) w art. 27:

a) w ust. 1 wyrazy „do walnego zgromadzenia izby” zastępuje się wyrazami „do rady powiatowej izby”,

b) w ust. 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym.”;

20) w art. 28 w ust. 1 po wyrazie „Głosowanie” dodaje się wyrazy „w wyborach do rady powiatowej izby”;

21) art. 30–33 otrzymują brzmienie:

„Art. 30. 1. Wyniki głosowania i wynik wyborów w okręgu wyborczym do rady powiatowej izby ustala komisja okręgowa.

2. W okręgu jednomandatowym mandat członka rady powiatowej izby uzyskuje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję okręgową.

3. W okręgu dwumandatowym mandaty członków rady powiatowej izby uzyskują dwaj kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu i kandydatów tych jest więcej niż mandatów do uzyskania, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję okręgową.

4. Komisja okręgowa sporządza protokół przeprowadzonego głosowania i wyborów w okręgu wyborczym, który przekazuje niezwłocznie komisji wojewódzkiej.

Art. 31. 1. Komisja wojewódzka na podstawie protokołów otrzymanych od komisji okręgowych stwierdza protokolarnie wyniki wyborów do rad powiatowych izby i przedkłada sprawozdanie z wyborów zarządowi izby.

2. Zarząd izby zwołuje pierwsze posiedzenia rad powiatowych izby nie później niż w terminie 21 dni od dnia wyborów do rad powiatowych izby.

Art. 32. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia, w tym do rady powiatowej izby, określa, w drodze uchwały, Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Art. 33. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego walnego zgromadzenia zwołuje ustępujący zarząd, nie później niż w terminie 42 dni od dnia wyborów do rad powiatowych izby. Do czasu wyboru przewodniczącego obrady pierwszego posiedzenia walnego zgromadzenia prowadzi najstarszy wiekiem członek walnego zgromadzenia obecny na posiedzeniu.”;

22) w art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady powiatowej izby rada powiatowa izby, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu, podejmuje na następnym posiedzeniu uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów w tym samym okręgu, a nie utracił biernego prawa wyborczego. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez radę powiatową.”;

23) art. 35 otrzymuje brzmienie:

„Art. 35. 1. Dochody izb pochodzą:

1) z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby,

2) ze środków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową lub samorządową,

3) z udziałów lub akcji spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a),

4) z innego majątku izby,

5) z darowizn, zapisów, dotacji i innych wpłat,

6) ze składek członkowskich,

7) z opłat z tytułu usług świadczonych przez izbę,

8) z wpływów z oprocentowania rachunków bankowych oraz lokat.

2. Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb określone w ust. 1 pkt 1 gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.

3. Dochody izb z odpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługującego od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym terminie, o którym mowa w ust. 2, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy.

4. Zarząd gminy przekazuje na wniosek zarządu izby kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów izb, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

5. Jeżeli dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pobrane na rzecz izby rolniczej nie zostaną przekazane izbie rolniczej w terminie, przysługują jej odsetki ustawowe.

6. W przypadku nieprzekazania izbie rolniczej dochodów z tytułu odpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje jej prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi.”;

24) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

„Art. 35a. 1. Izby są obowiązane do przekazywania na wyodrębniony rachunek bankowy Krajowej Rady Izb Rolniczych kwoty z tytułu odpisu od dochodów, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, w wysokości określonej w drodze uchwały przez Krajową Radę Izb Rolniczych, w terminie 7 dni od dnia wpływu tych dochodów na rachunki bankowe izb.

2. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1 Krajowej Radzie Izb Rolniczych przysługuje prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi.

3. Środki finansowe z odpisu, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na wyrównanie dochodów izb, których wpływy z tytułu odpisu, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, zostały zmniejszone w wyniku udzielania ulg, zwolnień, odroczeń lub umorzeń podatku rolnego albo zastosowania zaniechania poboru tego podatku lub jego raty.

4. Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazuje środki na wyrównanie dochodów, o których mowa w ust. 3, za dany kwartał na wniosek właściwej izby w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, należy dołączyć zaświadczenia wydane przez właściwe organy gmin, określające wysokość wpływów zmniejszonych w danym kwartale z tytułu podatku rolnego w wyniku udzielania ulg, zwolnień, odroczeń lub umorzeń podatku rolnego albo zastosowania zaniechania poboru tego podatku lub jego raty.

6. Szczegółowe zasady dysponowania środkami przeznaczonymi na wyrównanie dochodów izb, o których mowa w ust. 3, określa, w drodze uchwały, Krajowa Rada Izb Rolniczych.”;

25) w art. 38:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) reprezentowanie izb przed Sejmem, Senatem i organami administracji rządowej, z wyłączeniem administracji rządowej w województwie,”

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedstawianie właściwym organom, o których mowa w pkt 1, oraz organom samorządu terytorialnego wniosków w sprawie sytuacji w rolnictwie oraz inicjatyw w zakresie regulacji prawnych,”

c) w pkt 4 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) zarządzanie wyborów do walnych zgromadzeń izb.”;

26) w art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Biurem kieruje dyrektor, który w stosunku do pracowników biura wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.”;

27) po art. 42 dodaje się art. 42a i 42b w brzmieniu:

„Art. 42a. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Krajowej Rady będącego członkiem komisji rewizyjnej lub członkiem zarządu Krajowej Rady, Krajowa Rada dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu.

2. W przypadku odwołania komisji rewizyjnej lub zarządu Krajowej Rady, bez równoczesnego wyboru nowego organu, dotychczasowy organ działa do czasu wyboru nowego organu.

3. Zarząd wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady.

4. Jeżeli zarząd nie zostanie wybrany na pierwszym posiedzeniu, wyboru zarządu należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od dnia odbycia tego posiedzenia.

Art. 42b. Członkom Krajowej Rady, komisji problemowych, zarządu oraz komisji rewizyjnej Krajowej Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez Krajową Radę.”;

28) art. 43 i 44 otrzymują brzmienie:

„Art. 43. 1. Dochody Krajowej Rady pochodzą:

1) ze składek opłacanych przez izby,

2) z darowizn, spadków i zapisów,

3) z opłat z tytułu usług świadczonych przez Krajową Radę,

4) z wpływów z oprocentowania rachunków bankowych oraz lokat,

5) z innych źródeł.

2. Składki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są pokrywane z odpisów od dochodów izb, określonych w art. 35 ust. 1. Wysokość, sposób i terminy opłacania składek przez izby określa Krajowa Rada w drodze uchwały.

3. Zarząd izby przekazuje Krajowej Radzie kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów izb, o których mowa w art. 35 ust. 1, do 15 dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału.

4. Jeżeli należności z tytułu składek na rzecz Krajowej Rady nie zostaną przekazane przez izbę w terminie, Krajowej Radzie przysługują odsetki ustawowe.

5. W przypadku niedotrzymania przez izbę terminu wpłaty należności z tytułu składek na rzecz Krajowej Rady, przysługuje jej prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi.

Art. 44. Szczegółowe zasady organizacji i gospodarki finansowej Krajowej Rady określa jej statut.”;

29) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. 1. Organy administracji rządowej zasięgają opinii Krajowej Rady o projektach ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych.

2. Termin do przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia projektu.

3. Nieprzedstawienie przez Krajową Radę stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację przedłożonego projektu.”;

30) w art. 47:

a) w ust. 1 wyrazy „Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw rolnictwa”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do gospodarki środkami, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499).”;

31) w art. 49 wyrazy „Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw rolnictwa”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349, z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w art. 10 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) przedstawiciel izby rolniczej, na której terenie działania są położone grunty objęte scaleniem.”

Art. 3.
W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 108, poz. 681) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych, w drodze rozporządzenia, zalicza każdą gminę, miasto oraz dzielnicę miasta do jednego z czterech okręgów podatkowych, kierując się kryteriami określonymi w art. 4 ust. 4.”;

2) w ust. 2 po wyrazach „na wniosek rady gminy może” dodaje się wyrazy „ , po zasięgnięciu opinii izby rolniczej,”;

3) w ust. 3 po wyrazach „Rada gminy” dodaje się wyrazy „ , po zasięgnięciu opinii izby rolniczej,”.

Art. 4.
W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) w art. 15 po wyrazie „Wojewoda” dodaje się wyrazy „ , po zasięgnięciu opinii izby rolniczej,”.
Art. 5.
W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i z 2001 r. Nr 29, poz. 320) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Członków Rady będących przedstawicielami organizacji producentów rolnych w liczbie 8, w tym producentów związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym, handlem, i konsumentów oraz przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek właściwych organów zainteresowanych organizacji.”

Art. 6.
W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 w ust. 2 w zdaniu końcowym po wyrazie „wojewody” dodaje się wyrazy „wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej”;

2) w art. 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rada gminy podejmuje jako zadanie własne uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia planu, po uzyskaniu opinii izby rolniczej, a także placówek naukowych lub innych osób upoważnionych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska. Koszty sporządzenia opinii pokrywa zakład przemysłowy.”

Art. 7.
W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554, Nr 110, poz. 715 i Nr 133, poz. 884, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 401 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27 w ust. 1 po wyrazach „Polskiego Związku Łowieckiego” dodaje się wyrazy „ , a także właściwej izby rolniczej”;

2) w art. 29 w ust. 1 po wyrazach „zarządu gminy” dodaje się wyrazy „oraz właściwej izby rolniczej”;

3) w art. 46 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonują przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Na żądanie strony w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania uczestniczy przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.”

Art. 8.
W ustawie z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126) w art. 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kadencja walnych zgromadzeń, o których mowa w ust. 2, upływa z dniem, w którym upływa kadencja organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wybranych w wyborach w dniu 11 października 1998 r.”

Art. 9.
W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 761 i Nr 76, poz. 811) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 50 w ust. 2 po wyrazie „praktyki” dodaje się wyrazy „ , Krajowej Rady Izb Rolniczych”;

2) w art. 51 w ust. 2 po wyrazie „praktyki” dodaje się wyrazy „ , właściwej izby rolniczej”.

Art. 10.
Przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 5, zostanie powołany po raz pierwszy do Rady Agencji Rynku Rolnego na kadencję następującą po kadencji, w czasie której ustawa wchodzi w życie.
Art. 11.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA