| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 22 grudnia 1995 r.

w sprawie szczególnych warunków, którym powinna odpowiadać rachunkowość narodowych funduszy inwestycyjnych

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 oraz z 1994 r. Nr 84, poz. 385) zarządza się, co następuje:

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa szczególne warunki, jakim powinna odpowiadać rachunkowość narodowych funduszy inwestycyjnych.

2. W kwestiach nie uregulowanych rozporządzeniem stosuje się przepisy zawarte w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591) oraz w wydawanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 oraz z 1994 r. Nr 84, poz. 385),

2) „ustawie o rachunkowości” - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591),

3) „funduszu” - rozumie się przez to narodowy fundusz inwestycyjny, utworzony zgodnie z ustawą,

4) „udziałach wiodących” - rozumie się przez to lokaty (akcje i udziały) w spółkach, o których mowa w art. 10 ustawy, w których fundusz posiada nie mniej niż 20% akcji,

5) „udziałach mniejszościowych” - rozumie się przez to akcje i udziały w spółkach, o których mowa w art. 10 ustawy, innych niż określone w pkt 4,

6) „papierach wartościowych notowanych” - rozumie się przez to papiery wartościowe notowane na giełdzie lub w regulowanym obrocie pozagiełdowym,

7) „giełdzie” - rozumie się przez to giełdę papierów wartościowych powstałą i uregulowaną zgodnie z prawem kraju, w którym giełda funkcjonuje,

8) „regulowanym obrocie pozagiełdowym” - rozumie się przez to regulowany pozagiełdowy wtórny publiczny obrót papierami wartościowymi, powstały i uregulowany zgodnie z prawem kraju, w którym ten obrót ma miejsce,

9) „wartości aktywów netto funduszu” - rozumie się przez to wartość aktywów funduszu pomniejszoną o rezerwy, zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów oraz rezerwę z wyceny; aktywa netto równe są kwotowo kapitałowi własnemu,

10) „dniu bilansowym” - rozumie się przez to dzień bilansowy w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz dzień, na który fundusz ustala, zgodnie z odrębnymi przepisami, wartość aktywów netto funduszu na jedną akcję,

11) „okresie sprawozdawczym” - rozumie się przez to okres objęty sprawozdaniem finansowym funduszu,

12) „przeglądzie sprawozdań finansowych” - rozumie się przez to czynności biegłego rewidenta, nie stanowiące pełnego badania sprawozdania finansowego, umożliwiające biegłemu uzyskanie niezbędnych informacji do stwierdzenia, czy należy dokonywać zmian w sprawozdaniu finansowym dla zapewnienia jego prawidłowości, rzetelności i jasności.

ROZDZIAŁ 2

Ustalanie wartości wnoszonych przez Skarb Państwa do funduszu wkładów niepieniężnych w postaci akcji spółek akcyjnych

§ 3. [Wartość wnoszona przez Skarb Państwa do funduszu wkładów niepieniężnych w postaci akcji spółek akcyjnych]

1. Wartość akcji (udziałów) wnoszonych przez Skarb Państwa do funduszu ustala się zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy.

2. W przypadku wystąpienia, na dzień wniesienia wkładów, różnicy pomiędzy wartością wniesionych przez Skarb Państwa do funduszu wkładów pieniężnych i niepieniężnych a sumą kapitału akcyjnego i kapitału zapasowego funduszu, o różnicę tę należy skorygować kapitał zapasowy funduszu.

3. Wartość wniesionych przez Skarb Państwa do funduszu akcji (udziałów) spółek, ustaloną zgodnie z ust. 1, należy skorygować w oparciu o wielkość kapitału własnego, wynikającą z pierwszego, po wniesieniu akcji (udziałów), zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, przygotowanego według wymagań ustawy o rachunkowości.

4. Różnica pomiędzy wartością wniesionych do funduszu akcji (udziałów), ustaloną zgodnie z ust. 3, a dotychczasową ich wartością ustaloną w oparciu o ust. 1, wpływa na kapitał zapasowy funduszu, bez dokonywania korekty kapitału akcyjnego funduszu. Jednocześnie należy dokonać odpowiednio zmiany ceny nabycia akcji (udziałów) przez fundusz; korekty, o których mowa wyżej, powinny być dokonane w księgach rachunkowych i odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym funduszu nie później niż na koniec 1996 r.

ROZDZIAŁ 3

Wycena aktywów oraz pasywów funduszu i ustalenie wyniku finansowego

§ 4. [Wycena metodą praw własności wartość udziałów wiodących]

1. Na dzień bilansowy udziały wiodące oraz akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości, wycenia się według wartości wyznaczonej metodą praw własności.

2. Przy wycenie metodą praw własności wartość udziałów wiodących, ustaloną w sposób określony w § 3 ust. 3, powiększa się lub pomniejsza o przypadające na rzecz funduszu zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego spółki, o której mowa w § 2 pkt 4, jakie nastąpiły w ciągu okresu sprawozdawczego, oraz pomniejsza się o przypadające na rzecz funduszu dywidendy lub inne udziały w zyskach z tytułu udziałów wiodących.

3. Przy wycenie metodą praw własności wartość akcji i udziałów w jednostkach zależnych ujmuje się - na dzień objęcia kontroli przez fundusz - w wartości udziału funduszu w aktywach netto jednostki zależnej, według ich wartości rynkowej na ten dzień. Jeżeli wartość nabycia akcji lub udziałów w jednostce zależnej różni się od odpowiadającej im części aktywów netto według ich wartości rynkowej, to różnicę tę wykazuje się w odrębnej pozycji bilansu funduszu jako „Wartość firmy z wyceny” lub „Rezerwa z wyceny”.

4. Przy wycenie metodą praw własności wartość akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych ujmuje się - na dzień rozpoczęcia wywierania przez fundusz znacznego wpływu - w wartości udziału funduszu w kapitale własnym jednostki stowarzyszonej na ten dzień. Jeżeli wartość nabycia akcji lub udziałów w jednostce stowarzyszonej różni się od wartości udziału w kapitale własnym jednostki stowarzyszonej, to różnicę tę wykazuje się w odrębnej pozycji bilansu funduszu jako „Wartość firmy z wyceny” lub „Rezerwa z wyceny”.

5. W kolejnych bilansach funduszu sporządzanych po dniu objęcia kontroli lub rozpoczęcia wywierania znacznego wpływu wartość akcji i udziałów w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych, ustaloną w sposób określony odpowiednio w ust. 3 lub ust. 4, powiększa się lub pomniejsza o przypadające na rzecz funduszu zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego jednostek zależnych i stowarzyszonych, jakie nastąpiły w ciągu okresu sprawozdawczego, oraz pomniejsza się o przypadające od akcji i udziałów dywidendy lub inne udziały w zyskach.

6. Przy wycenie metodą praw własności w rachunku zysków i strat funduszu wykazuje się w oddzielnych pozycjach „Udział w wyniku finansowym netto z tytułu udziałów wiodących”, „Udział w wyniku finansowym netto z tytułu udziałów w jednostkach zależnych”, „Udział w wyniku finansowym netto z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych”.

7. Od „Wartości firmy z wyceny” lub „Rezerwy z wyceny” dokonuje się odpisów przez okres 5 lat. Odpisy te wykazuje się w pozycji „Rezerwy i odpisy aktualizujące” rachunku zysków i strat funduszu.

§ 5.
1. Na dzień bilansowy aktywa inne niż wymienione w § 4 oraz zobowiązania wycenia się w sposób następujący:

1) akcje notowane - według ceny rynkowej określonej w § 6 ust. 1,

2) dłużne papiery wartościowe notowane - według ceny rynkowej określonej w § 6 ust. 2, powiększonej o należne odsetki,

3) akcje nie notowane i udziały - według ceny nabycia; w przypadku gdy cena ta jest wyższa od oszacowanej wartości rynkowej - według tej wartości,

4) dłużne papiery wartościowe nie notowane - według ceny nabycia powiększonej o należne odsetki, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,

5) prawa poboru akcji notowane - według ceny rynkowej określonej w § 6 ust. 1,

6) prawa poboru akcji nie notowane - według wartości oszacowanej przez zarząd funduszu; sposób oszacowania wartości prawa poboru należy określić w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego funduszu,

7) należności, zobowiązania, dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie, ustalonym dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego,

8) zagraniczne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt 7, ujmuje się w walucie kraju notowania, a także w walucie polskiej po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie, ustalonym dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

2. Dla papierów wartościowych, dla których nie jest możliwe zastosowanie żadnej z wymienionych w ust. 1 metod wyceny, zarząd funduszu może stworzyć i wykorzystywać algorytmy wyceny, oparte na metodzie wyceny według wartości rynkowej, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, rzetelnie oddające wartość aktywów netto funduszu na jedną akcję. Informacja dodatkowa powinna zawierać opis przyjętych algorytmów wyceny oraz uzasadnienie ich zastosowania.

§ 6.
1. Przez cenę rynkową papierów wartościowych i praw poboru akcji notowanych rozumie się ogłoszony przez rynek główny dla danego papieru wartościowego:

1) ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego lub

2) kurs zamknięcia z ostatniego notowania w systemie notowań ciągłych.

2. W przypadku dłużnych papierów wartościowych notowanych przez cenę rynkową, o której mowa w ust. 1, rozumie się cenę ustaloną w stosunku do ich wartości nominalnej, bez należnych odsetek.

3. Kryterium wyboru giełdy lub regulowanego rynku pozagiełdowego stanowiących rynek główny dla danego papieru wartościowego określa zarząd funduszu. Informacja dodatkowa powinna zawierać opis kryterium wyboru rynku głównego.

§ 7.
1. W ciągu roku obrotowego w księgach rachunkowych funduszu ujmuje się:

1) nabyte papiery wartościowe notowane - w dniu dokonania transakcji, według ceny nabycia,

2) nabyte papiery wartościowe nie notowane - w dniu dokonania transakcji, według ceny nabycia,

3) nabyte notowane prawa poboru akcji - w dniu dokonania transakcji, według ceny nabycia,

4) nabyte nie notowane prawa poboru akcji - w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw, według ceny nabycia równej zeru.

2. W przypadku nabycia akcji w wykonaniu prawa poboru wartość akcji ustaloną według ceny ich nabycia zwiększa się o wartość wykorzystanych praw poboru.

3. Nie wykorzystane prawa poboru akcji umarza się według wartości równej zero w pierwszym dniu po dniu wygaśnięcia tych praw.

4. Przychody z dywidendy ujmuje się w dniu następnym po dniu ustalenia prawa do dywidendy.

§ 8.
1. Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy netto (zysk/stratę) składają się:

1) wynik z inwestycji netto,

2) zrealizowane i nie zrealizowane zyski (straty) z inwestycji,

3) wynik na operacjach nadzwyczajnych,

4) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wynik z inwestycji netto stanowi różnicę między sumą przychodów z inwestycji (udziałów w wyniku finansowym netto, dywidend, innych udziałów w zyskach, odsetek, zrealizowanych różnic kursowych i pozostałych) oraz pozostałych przychodów operacyjnych a sumą kosztów operacyjnych, pozostałych kosztów operacyjnych i wartością rezerw i odpisów aktualizujących.

3. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji stanowią różnicę pomiędzy przychodami netto ze sprzedaży papierów wartościowych a ich wartością według ceny nabycia.

4. W przypadku sprzedaży papierów wartościowych rozchód papierów wartościowych wycenia się kolejno po cenach nabycia tych papierów wartościowych, które zostały nabyte po najwyższej cenie.

5. Nie zrealizowane zyski (straty) z wyceny odnoszą się do notowanych papierów wartościowych innych niż określone w § 4. Wyrażają one zwyżkę (spadek) wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych na dzień bilansowy w stosunku do wartości rynkowej tych papierów na poprzedni dzień bilansowy lub w stosunku do kosztu nabycia w odniesieniu do papierów wartościowych nabytych w ciągu okresu sprawozdawczego.

6. Nie zrealizowane zyski (straty) z wyceny ujmowane są w wyniku finansowym okresu sprawozdawczego.

7. Nie zrealizowany zysk netto roku obrotowego nie może być przeznaczony do podziału.

ROZDZIAŁ 4

Sprawozdania finansowe funduszu

§ 9. [Sprawozdanie finansowe funduszu]

1. Sprawozdanie finansowe funduszu składa się ze sporządzonych według wzorów stanowiących załączniki nr 1 do 5 do rozporządzenia:

1) bilansu,

2) rachunku zysków i strat,

3) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,

4) zestawienia portfela inwestycyjnego,

5) informacji dodatkowej.

2. Sprawozdanie finansowe funduszu sporządza się co najmniej raz na kwartał.

3. Sprawozdanie finansowe funduszu sporządzane na koniec kwartałów, które nie kończą półrocza ani roku obrotowego, nie zawiera zestawienia portfela inwestycyjnego oraz informacji dodatkowej.

4. Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie zarządu funduszu z działalności funduszu w roku obrotowym.

5. Składniki bilansu funduszu wykazuje się w kolejności i w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

6. Składniki rachunku zysków i strat funduszu wykazuje się w kolejności i w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

7. Zmiany w stanie środków pieniężnych wykazuje się w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

8. Zestawienie portfela inwestycyjnego funduszu wykazuje się w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

9. Szczegółowy zakres informacji dodatkowej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

10. W przypadku objęcia przez fundusz kontroli w jednostce zależnej, jest on zobowiązany do sporządzenia dodatkowo skonsolidowanego sprawozdania finansowego metodą pełną.

11. Półroczne sprawozdania finansowe funduszu są poddawane przeglądowi, o którym mowa w § 2 pkt 12.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych po raz pierwszy za rok obrotowy rozpoczynający się w 1995 r.

Minister Finansów: w z. K. Kalicki

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 r. (poz. 12)

Załącznik nr 1

BILANS FUNDUSZU

na dzień .................

Aktywa

A. Portfel inwestycyjny

I. Akcje i udziały wniesione do funduszu

1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych

2. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nie notowanych

3. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych

4. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nie notowanych

II. Pozostałe krajowe papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe

1. Akcje i udziały w jednostkach zależnych

2. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych

3. Akcje i udziały w innych jednostkach

4. Dłużne papiery wartościowe

5. Jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych

6. Pozostałe

III. Zagraniczne papiery wartościowe i udziały

B. Należności

I. Należności z tytułu udzielonych pożyczek

II. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych

III. Należności z tytułu odsetek

IV. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

V. Pozostałe należności

C. Środki pieniężne

D. Inne aktywa

1. Wartości niematerialne i prawne

2. Rzeczowy majątek trwały

3. Rozliczenia międzyokresowe

4. Pozostałe

E. Akcje własne do zdobycia

F. Wartość firmy z wyceny

Aktywa razem (A+B+C+D+E+F)

Zobowiązania i rezerwy

G. Zobowiązania

1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych

2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)

3. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń

4. Pozostałe zobowiązania

H. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

I. Rezerwy

1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych

2. Pozostałe rezerwy

J. Rezerwa z wyceny

Zobowiązania i rezerwy razem (G+H+I+J)

Aktywa netto (A+B+C+D+E+F–G–H–I–J)

K. Kapitał własny

1. Kapitał akcyjny

2. Kapitał zapasowy

3. Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych

4. Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów

5. Pozostałe kapitały rezerwowe

6. Nie podzielony zysk (nie pokryta strata) z lat ubiegłych, w tym:

zrealizowany zysk (strata)

nie zrealizowany zysk (strata)

7. Zysk (strata) netto, w tym:

zrealizowany zysk (strata) netto

nie zrealizowany zysk (strata) netto

Liczba akcji funduszu

Wartość aktywów netto na jedną akcję funduszu.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FUNDUSZU

za okres od ................... do ....................

A. Przychody z inwestycji

1. Udział w wyniku finansowym netto

1.1. z tytułu udziałów wiodących

1.2. z tytułu udziałów w jednostkach zależnych

1.3. z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych

2. Przychody z akcji i innych papierów wartościowych oraz udziałów

2.1. z tytułu dłużnych papierów wartościowych

2.2. z tytułu udziałów mniejszościowych

2.3. z tytułu innych papierów wartościowych i udziałów

3. Przychody z tytułu odsetek

4. Zrealizowane dodatnie różnice kursowe

5. Pozostałe

B. Pozostałe przychody operacyjne

C. Koszty operacyjne

1. Koszty działania funduszu

1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej

1.2. Usługi doradztwa finansowego

1.3. Usługi prawne

1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów

1.5. Ujemne różnice kursowe

1.6. Pozostałe

2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

D. Pozostałe koszty operacyjne

E. Rezerwy i odpisy aktualizujące

F. Wynik z inwestycji netto (A+B–C–D–/+E)

G. Zrealizowane i nie zrealizowane zyski (straty) z inwestycji

1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji

2. Nie zrealizowane zyski (straty) z wyceny

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+/–G)

I. Wynik na operacjach nadzwyczajnych

1. Zyski nadzwyczajne

2. Straty nadzwyczajne

J. Zysk (strata) brutto (H+/–I)

K. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

1. Podatek dochodowy

2. Pozostałe obowiązkowe obciążenia

L. Zysk (strata) netto (J–K)

w tym:

1. zrealizowany zysk (strata) netto

2. nie zrealizowany zysk (strata) netto

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH FUNDUSZU

za okres od ................... do ....................

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Wpływy z działalności operacyjnej

1. Otrzymane odsetki

2. Otrzymane dywidendy i inne wpływy z tytułu udziałów w zyskach

3. Sprzedaż udziałów wiodących

4. Sprzedaż udziałów mniejszościowych

5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych

6. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych

7. Sprzedaż pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych

8. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek

9. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych

10. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego

11. Inne wpływy

II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej

1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej

2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego

3. Wydatki z tytułu usług prawnych

4. Zakup udziałów wiodących

5. Zakup udziałów mniejszościowych

6. Zakup akcji i udziałów w jednostkach zależnych

7. Zakup akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych

8. Zakup pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych

9. Udzielone pożyczki

10. Zakup wartości niematerialnych i prawnych

11. Zakup składników rzeczowego majątku trwałego

12. Inne wydatki

III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (AI+AII)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy z działalności finansowej

1. Zaciągnięcie pożyczek

2. Zaciągnięcie kredytów

3. Emisja akcji

4. Emisja dłużnych papierów wartościowych

5. Inne wpływy

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej

1. Spłata pożyczek

2. Spłata kredytów

3. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału

4. Umorzenie akcji

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Zapłacone odsetki

7. Inne wydatki

III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (BI+BII)

C. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (AIII+BIII)

D. Środki pieniężne na początek okresu

E. Środki pieniężne na koniec okresu (D+C)

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO FUNDUSZU

na dzień .......................................

1. Zmiana wartości bilansowej składników portfela inwestycyjnego

 

Udziały wiodące

Udziały mniejszościowe

Akcje i udziały w jednostkach zależnych

Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych

Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych

Dłużne papiery wartościowe

Zagraniczne papiery wartościowe

Pozostałe

Razem

Wartość bilan-sowa na począ-tek roku obroto-wego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Zwiększenia (z tytułu)

...

...

b. Zmniejszenia (z tytułu)

...

...

Wartość bilan-sowa na koniec okresu

2. Zbywalność składników portfela inwestycyjnego

Z nieograniczoną zbywalnością

 

Z ograniczoną zbywalnością

obrót giełdowy

regulowany obrót pozagiełdowy

nie notowane

Udziały wiodące

wartość według ceny nabycia

 

 

 

 

 

wartość rynkowa (oszacowana wartość rynkowa)

Udziały mniejszościowe

wartość według ceny nabycia

 

 

 

 

 

wartość rynkowa (oszacowana wartość rynkowa)

Akcje i udziały

w jednostkach zależnych

wartość według ceny nabycia

 

 

 

 

 

wartość rynkowa (oszacowana wartość rynkowa)

Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych

wartość według ceny nabycia

 

 

 

 

 

wartość rynkowa (oszacowana wartość rynkowa)

Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych

wartość według ceny nabycia

 

 

 

 

 

wartość rynkowa (oszacowana wartość rynkowa)

Dłużne papiery wartościowe

wartość według ceny nabycia

 

 

 

 

 

wartość rynkowa (oszacowana wartość rynkowa)

Zagraniczne papiery wartościowe

wartość według ceny nabycia

 

 

 

 

 

wartość rynkowa (oszacowana wartość rynkowa)

Pozostałe

wartość według ceny nabycia

 

 

 

 

 

wartość rynkowa (oszacowana wartość rynkowa)

3. Udziały wiodące

Nazwa jednostki

Siedziba

Przedmiot działalności

Liczba akcji (udziałów)

Wartość bilansowa akcji (udziałów)

Procent posiadanego kapitału akcyjnego (zakładowego)

Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu

Otrzymane i (lub) należne dywidendy i inne udziały w zyskach

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

3.

4.

5.

...

Udziały wiodące c.d. zestawienia

Nazwa jednostki

Kapitał własny

Aktywa

razem

Zobowiązania

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: długotermi-nowe

akcyjny (zakładowy)

zapasowy

rezerwowe

zysk (strata)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

3.

4.

5.

...

4. Udziały mniejszościowe

Nazwa

jednostki

Siedziba

Przedmiot działania

Wartość bilansowa

akcji (udziałów)

Procent posiadanego kapitału akcyjnego (zakładowego)

Udział

w ogólnej

liczbie głosów w walnym zgromadzeniu

Otrzymane i (lub) należne dywidendy i inne udziały w zyskach

1.

 

 

 

 

 

 

2.

3.

4.

5.

...

5. Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych

Nazwa jednostki

Siedziba

Przedmiot działalności

Charakter powiązania kapitałowego

Liczba akcji (udziałów)

Wartość bilansowa akcji (udziałów)

Procent posiadanego kapitału akcyjnego (zakładowe-go)

Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadze-niu

Otrzymane i (lub) należne dywidendy i inne udziały w zyskach

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

3.

4.

5.

...

Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych c.d. zestawienia

Nazwa jednostki

Kapitał własny

Aktywa

razem

Zobowiązania

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: długotermi-nowe

akcyjny (zakładowy)

zapasowy

rezerwowe

zysk (strata)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

3.

4.

5.

...

6. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach

Nazwa

jednostki

Siedziba

Przedmiot działania

Wartość bilansowa akcji (udziałów)

Procent posiadanego kapitału akcyjnego (zakładowego)

Udział

w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu

Otrzymane i (lub) należne dywidendy i inne udziały w zyskach

1.

 

 

 

 

 

 

2.

3.

4.

5.

...

7. Zestawienie dłużnych papierów wartościowych

– obligacje

Emitent

Nr serii

Termin wykupu

Wartość nominalna

Wartość w cenie nabycia

Wartość rynkowa

Należne odsetki

Udział w aktywach netto %

 

 

 

 

 

 

 

 

– inne dłużne papiery wartościowe

Emitent

Nr serii

Termin wykupu

Wartość nominalna

Wartość w cenie nabycia

Wartość rynkowa

Należne odsetki

Udział w aktywach netto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Zagraniczne papiery wartościowe

– akcje i udziały

Nazwa

jednostki

Siedziba

Liczba

akcji (udziałów)

Wartość

w cenie

nabycia

Wartość

rynkowa

Udział

w aktywach

netto %

1.

 

 

 

 

 

2.

3.

4.

5.

...

– dłużne papiery wartościowe

Emitent

Nr serii

Termin wykupu

Wartość nominalna

Wartość

w cenie nabycia

Wartość rynkowa

Należne odsetki

Udział

w aktywach netto %

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Udziały wiodące i mniejszościowe oraz pozostałe akcje i udziały według działów Europejskiej klasyfikacji działalności (EKD)

 

Akcje notowane Wartość bilansowa

Akcje i udziały nie notowane

Wartość bilansowa

Razem

Udział w aktywach netto %

Dział według Euro-pejskiej klasyfikacji działalności

 

 

 

 

1. ..

a. Udziały wiodące

...

.

b. Udziały mniejszo-ściowe

c. Pozostałe

...

...

Razem

 

Załącznik 5a.

Załącznik nr 5a

INFORMACJA DODATKOWA

Noty objaśniające do aktywów

B. Należności

Wartość brutto

Rezerwa

Wartość netto

 

1. Należności od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (według tytułów)

 

 

 

 

 

 

w tym:

 

 

długoterminowe

 

 

krótkoterminowe

 

2. Należności od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (według tytułów)

 

 

w tym:

 

 

długoterminowe

 

 

krótkoterminowe

 

3. Należności od jednostek zależnych (według tytu- łów)  

 

 

w tym:

 

 

długoterminowe

 

 

krótkoterminowe

 

4. Należności od jednostek stowarzyszonych (według tytułów)

 

 

w tym:

 

 

długoterminowe

 

 

krótkoterminowe

 

5. Należności od pozostałych jednostek (według tytu- łów)

 

 

w tym:

 

 

długoterminowe

 

 

krótkoterminowe

 

Należności razem (1+2+3+4+5)

 

 

 

 

Zmiana stanu rezerw na należności

a) Stan na początek okresu

b) Zwiększenia (z podziałem na tytuły)

c) Zmniejszenia (z podziałem na tytuły)

d) Stan na koniec okresu (a+b+c)

D. Inne aktywa

1. Wartości niematerialne i prawne

1.1. Struktura wartości niematerialnych i prawnych

a) Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki

b) Koszty zakończonych prac rozwojowych

c) Wartość firmy

d) Koncesje, patenty, licencje i podobne wartości

e) Oprogramowanie komputerowe

f) Nabyte prawa wieczystego użytkowania gruntów

g) Pozostałe wartości niematerialne i prawne

h) Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne razem (a+b+c+d+e+f+g+h)

1.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

a) Wartość brutto na początek okresu

b) Zwiększenia (z podziałem na tytuły)

c) Zmniejszenia (z podziałem na tytuły)

d) Wartość brutto na koniec okresu (a+b-c)

e) Skumulowana amortyzacja na początek okresu

f) Amortyzacja za okres {z podziałem na tytuły)

g) Skumulowana amortyzacja na koniec okresu (e+f)

h) Wartość netto na koniec okresu (d-g)

2. Rzeczowy majątek trwały

2.1. Struktura rzeczowego majątku trwałego

a) Środki trwałe, w tym:

– grunty

– budynki i budowle

– urządzenia techniczne i maszyny

– środki transportu

– pozostałe środki trwałe

b) Inwestycje rozpoczęte

c) Zaliczki na poczet inwestycji

Rzeczowy majątek trwały razem (a+b+c)

2.2. Struktura własnościowa środków trwałych wykazanych w bilansie

a) Środki trwałe własne

b) Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze

c) Środki trwałe wykazane w bilansie razem (a+b)

2.3. Środki trwałe pozabilansowe

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym: wartość gruntów użytkowanych wieczyście

2.4. Zmiana stanu środków trwałych

a) Wartość brutto na początek okresu

b) Zwiększenia (z podziałem na tytuły)

c) Zmniejszenia (z podziałem na tytuły)

d) Wartość brutto na koniec okresu (a+b-c)

e) Skumulowana amortyzacja na początek okresu

f) Amortyzacja za okres (z podziałem na tytuły)

g) Skumulowana amortyzacja na koniec okresu (e+f)

h) Wartość netto na koniec okresu (d-g)

3. Rozliczenia międzyokresowe

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:

z tytułu podatku dochodowego

Rozliczenia międzyokresowe razem (1+2)

F. Wartość firmy z wyceny

a) udziałów wiodących

b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych

c) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych

Wartość firmy z wyceny razem (a+b+c)

Noty objaśniające do zobowiązań i rezerw

G. Zobowiązania

1. Zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (według tytułów), w tym:

długoterminowe,

krótkoterminowe.

2. Zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (według tytułów), w tym:

długoterminowe,

krótkoterminowe.

3. Zobowiązania wobec jednostek zależnych (według tytułów), w tym:

długoterminowe,

krótkoterminowe.

4. Zobowiązania wobec jednostek stowarzyszonych (według tytułów), w tym:

długoterminowe,

krótkoterminowe.

5. Pozostałe zobowiązania (według tytułów), w tym:

długoterminowe

krótkoterminowe.

Zobowiązania razem (1+2+3+4+5)

H. Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów

1. Rozliczenia międzyokresowe

2. Przychody przyszłych okresów

Razem rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów (1+2)

I. Rezerwy

1. Struktura rezerw

a) Rezerwa na podatek dochodowy

b) Pozostałe rezerwy

Razem rezerwy (a+b)

2. Zmiana stanu rezerw

a) Stan na początek okresu

b) Zwiększenia (z podziałem na tytuły)

c) Zmniejszenia (z podziałem na tytuły)

d) Stan na koniec okresu (a+b-c)

J. Rezerwa z wyceny:

a) udziałów wiodących

b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych

c) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych

Rezerwa z wyceny razem (a+b+c)

Noty objaśniające do kapitału własnego

K. Kapitał własny

1. Kapitał akcyjny

Wartość nominalna 1 akcji = .. zł

Seria (emisja)

Liczba akcji

Wartość serii (emisji) według wartości nominalnej

Data rejestracji

Prawo do dywidendy (od daty)

1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego

1. Stan na początek okresu

2. Zwiększenia (z podziałem na tytuły)

3. Zmniejszenia (z podziałem na tytuły)

4. Stan na koniec okresu (1+2–3)

2. Kapitał zapasowy

2.1. Struktura kapitału zapasowego

a) Kapitał utworzony ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

b) Kapitał tworzony ustawowo

c) Kapitał tworzony zgodnie ze statutem ponad wartość wymaganą ustawowo

d) Korekta wartości akcji i udziałów wniesionych do funduszu

e) Inny

Kapitał zapasowy razem (a+b+c+d+e)

2.2. Zmiany stanu kapitału zapasowego

a) Stan na początek okresu

b) Zwiększenia (z podziałem na tytuły)

– korekta wartości akcji i udziałów wniesionych do funduszu

– nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną

– odpis z zysku

c) Zmniejszenia (z podziałem na tytuły)

– korekta wartości akcji i udziałów wniesionych do funduszu

d) Stan na koniec okresu (a+b-c)

3. Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych

3.1. Zmiany stanu kapitału z aktualizacji wyceny

a) Stan na początek okresu

b) Zwiększenia (z podziałem na tytuły)

– przeszacowanie środków trwałych

c) Zmniejszenia (z podziałem na tytuły)

d) Stan na koniec okresu (a+b-c)

4. Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów

4. 1. Kapitał z aktualizacji wyceny:

a) Udziałów wiodących

b) Akcji i udziałów w jednostkach zależnych

c) Akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych

Kapitał z aktualizacji akcji i udziałów razem (a+b+c)

4.2. Zmiany stanu kapitału z aktualizacji wyceny

a) Stan na początek okresu

b) Zwiększenia (z podziałem na tytuły)

c) Zmniejszenia (z podziałem na tytuły)

d) Stan na koniec okresu (a+b-c)

5. Pozostałe kapitały rezerwowe

5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe z podziałem według celu przeznaczenia:

a) ..

b) ..

c) ..

d) ..

Pozostałe kapitały rezerwowe razem

5.2. Zmiana stanu pozostałych kapitałów rezerwowych

a) Stan na początek okresu

b) Zwiększenia (z podziałem na tytuły)

c) Zmniejszenia (z podziałem na tytuły)

d) Stan na koniec okresu (a+b-c)

Podatek dochodowy

I. Zysk (strata) brutto

II. Trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a dochodem do opodatkowania (1+2+3):

1. Przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do dochodu do opodatkowania (zmniejszenia dochodu do opodatkowania, według tytułów)

2. Koszty i straty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu (zwiększenia dochodu do opodatkowania, według tytułów)

3. Inne zwiększenia/zmniejszenia dochodu do opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi (według tytułów)

III. Zysk (strata) brutto po korektach z tytułu trwałych różnic (I+/–II)

IIIa. Podatek dochodowy od zysku brutto i trwałych różnic (pozycja I obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego)

IV. Przejściowe różnice między zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania (1+2):

1. Dodatnie (według znaczących tytułów)

2. Ujemne (według znaczących tytułów)

lVa. Podatek dochodowy od salda różnic przejściowych (rezerwa na podatek dochodowy lub rozliczenia międzyokresowe czynne z tytułu podatku dochodowego)

V. Dochód stanowiący podstawę opodatkowania (lll+/–IV)

Va. Podatek dochodowy (llla+/–lVa)

Załącznik 5b.

Załącznik nr 5b

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa w części opisowej obejmuje w szczególności:

1) omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim obowiązujące przepisy pozostawiają prawo wyboru,

2) przedstawienie dokonanych w okresie sprawozdawczym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego,

3) przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową funduszu,

4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy,

5) informację o strukturze środków pieniężnych z uwzględnieniem waluty,

6) informacje o strukturze walutowej należności i zobowiązań, z uwzględnieniem okresu spłaty na dzień bilansowy,

7) informacje o akcjach NFI będących jego własnością, z uwzględnieniem liczby akcji, wartości według ceny nabycia, wartości bilansowej, celu nabycia, przeznaczenia,

8) informacje o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe, z uwzględnieniem podmiotu udzielającego kwoty kredytu (pożyczki), warunków oprocentowania, terminu spłaty, zabezpieczenia,

9) informacje o zobowiązaniach z tytułu wyemitowanych przez NFI dłużnych papierów wartościowych z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe, z uwzględnieniem rodzaju, wartości nominalnej, warunków oprocentowania, terminu wykupu, gwarancji (zabezpieczeń), dodatkowych praw,

10) informacje o zobowiązaniach warunkowych,

11) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat,

12) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

13) dane uzupełniające o aktywach i pasywach oraz elementach rachunku zysków i strat w zakresie niezbędnym do ich lepszego zrozumienia, a w szczególności:

a) w odniesieniu do papierów wartościowych – opis przyjętych algorytmów wyceny oraz uzasadnienie ich zastosowania,

b) w odniesieniu do zrealizowanych zysków (strat) z inwestycji – podział według głównych grup rodzajowych papierów wartościowych, z których sprzedaży w okresie sprawozdawczym powstały zrealizowane zyski (straty),

c) w odniesieniu do nie zrealizowanych zysków (strat) z wyceny – procedury klasyfikacji oraz podział według głównych grup rodzajowych papierów wartościowych, z którymi nie zrealizowane zyski (straty) są związane,

d) informacje o udziale w zysku finansowym netto z tytułu udziałów wiodących w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, z podziałem na: dywidendy i nie zrealizowane zyski (straty),

e) informacje o przychodach z akcji i innych papierów wartościowych oraz udziałów z podziałem na:

– przychody ze sprzedaży papierów wartościowych,

– koszty sprzedanych papierów wartościowych,

f) informacje o pozostałych przychodach z inwestycji (według znaczących tytułów),

g) informacje o pozostałych przychodach operacyjnych (według znaczących tytułów),

h) informacje o pozostałych kosztach operacyjnych (według znaczących tytułów),

i) informacje o pozycjach nadzwyczajnych (według znaczących tytułów),

j) opis procedur przyjętych przy ustalaniu wielkości zysku (straty) netto:

– zrealizowanego,

– nie zrealizowanego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »