| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 31 stycznia 1996 r.

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek.

Na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 127, poz. 585, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 53, poz. 215 oraz z 1995 r. Nr 101, poz. 504) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Stanowisko dyrektora przedszkola i szkoły (placówki) wymienionych w art. 2 pkt 1–5 oraz 7, 9 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 127, poz. 585, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 53, poz. 215 oraz z 1995 r. Nr 101, poz. 504) może być powierzone, z uwzględnieniem § 2–5, nauczycielowi lub nauczycielowi akademickiemu, który:

1) posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz inne kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej szkole (placówce),

2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

3) uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy w szkole (placówce) lub pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo dobrą opinię o pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej,

4) posiada potwierdzone aktualnym świadectwem lekarskim warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki.

§ 2.
Stanowisko dyrektora przedszkola i szkoły podstawowej, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych i szkół specjalnych, może być powierzone również nauczycielowi, który posiada wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończone kolegium nauczycielskie albo studium nauczycielskie oraz inne kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej szkole (przedszkolu) i spełnia warunki określone w § 1 pkt 2–4.
§ 3.
Stanowisko dyrektora domu wczasów dziecięcych, ogniska wychowawczego, świetlicy i klubu środowiskowych, w tym: świetlicy dworcowej i klubu dworcowego, świetlicy i klubu profilaktyczno-wychowawczych oraz świetlicy i klubu terapeutycznych – może być powierzone nauczycielowi spełniającemu warunki określone w § 1 lub w § 2.
§ 4.
Stanowisko dyrektora szkoły zasadniczej może być powierzone również nauczycielowi, który posiada wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym o kierunku zgodnym z profilem kształcenia szkoły i spełnia warunki określone w § 1 pkt 2–4.
§ 5.
Stanowisko dyrektora zespołu szkół (placówek) może być powierzone nauczycielowi, który posiada kwalifikacje wymagane od nauczyciela szkoły (placówki) wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli są najwyższe, a ponadto spełnia warunki określone w § 1 pkt 2–4.
§ 6.
Stanowisko dyrektora centrum kształcenia ustawicznego i szkolnego schroniska młodzieżowego może być powierzone również osobie, która:

1) posiada wyższe wykształcenie o kierunku przydatnym do zajmowania stanowiska dyrektora placówki, zgodnym z jej statutową działalnością, wskazanym przez organ prowadzący – chociażby nie posiadała kwalifikacji pedagogicznych,

2) posiada co najmniej ośmioletni staż pracy zawodowej,

3) legitymuje się dobrą opinią z ostatniego miejsca pracy.

§ 7.
Stanowisko wicedyrektora przedszkola i szkoły (placówki), o których mowa w § 1, może być powierzone nauczycielowi spełniającemu warunki określone w § 1 lub w § 2, z tym że wymagany staż pracy wynosi cztery lata i do tego okresu odnosi się wymóg uzyskania co najmniej dobrej oceny pracy, w stosunku do nauczycieli akademickich – pozytywnej oceny pracy, a w stosunku do nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej – dobrej opinii o pracy.
§ 8.
Stanowisko kierownika warsztatów szkolnych i jego zastępcy oraz stanowisko kierownika szkolenia praktycznego może być powierzone nauczycielowi posiadającemu co najmniej wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym, a ponadto spełniającemu warunki określone w § 1 pkt 2–4, z tym że stanowisko zastępcy kierownika warsztatów szkolnych – nauczycielowi posiadającemu co najmniej czteroletni staż pracy i dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy.
§ 9.
Stanowisko kierownika świetlicy szkolnej, kierownika internatu i jego zastępcy może być powierzone nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela odpowiedniego typu szkoły (placówki) i co najmniej czteroletni staż pracy, dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy oraz spełniającemu warunek określony w § 1 pkt 4.
§ 10.
Inne niż wymienione w § 1–9 stanowiska kierownicze, tworzone zgodnie ze statutami szkół (placówek) lub przepisami odrębnymi, mogą być powierzone nauczycielom posiadającym w dniu powierzenia stanowiska kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole (placówce), w której stanowisko kierownicze jest tworzone, posiadającym co najmniej trzyletni staż pracy pedagogicznej oraz co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat pracy, w odniesieniu zaś do nauczycieli akademickich – pozytywną ocenę pracy, a nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej – dobrą opinię o pracy; nauczyciele i nauczyciele akademiccy powinni również spełniać warunki określone w § 1 pkt 4.
§ 11.
Osoby zajmujące stanowiska dyrektorów szkół (placówek) lub inne stanowiska kierownicze w szkołach (placówkach) w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a nie spełniające ustalonych w nim wymagań, mogą je zajmować do końca okresu, na który je powierzono, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 1998 r.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: w z. S. J. Pastuszka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »