| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 stycznia 1996 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin z uprawnień do przejazdu na koszt wojska.

Na podstawie art. 62 ust. 3 i art. 63 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 8, poz. 31 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 10, poz. 36) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 1992 r. w sprawie zasad i warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin z uprawnień do przejazdu na koszt wojska (Dz. U. Nr 51, poz. 232, z 1993 r. Nr 66, poz. 315 i z 1994 r. Nr 72, poz. 319) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Termin wykorzystania przejazdu raz w roku do obranej miejscowości w kraju i z powrotem upływa z dniem 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

2. Prawo do przejazdu na koszt wojska ustala się według stanu rodzinnego żołnierza zawodowego w dniu realizacji świadczenia, przy czym uwzględnia się również dziecko, które w roku kalendarzowym, za który przysługuje świadczenie, ukończy wiek uprawniający do przejazdu na koszt wojska.

3. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za przejazd innym środkiem lokomocji ustala się według cen obowiązujących w dniu realizacji przejazdu, natomiast wysokość zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego, w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt wojska, ustala się według cen obowiązujących w dniu wypłaty świadczenia, nie wyższych jednak niż obowiązujące w dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, za który przysługuje ekwiwalent.

4. Termin dochodzenia roszczeń z tytułu prawa do przejazdu raz w roku do obranej miejscowości przedawnia się z upływem okresu, o którym mowa w przepisach o uposażeniu żołnierzy.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Za dzieci żołnierza zawodowego uprawnione do przejazdu na koszt wojska uważa się dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione i dzieci przyjęte na wychowanie, w tym w ramach rodzin zastępczych, które:

1) nie przekroczyły 18 roku życia, a w razie kształcenia się w szkole – 24 lat, albo 25 lat, jeżeli odbywają studia w szkole wyższej, a ukończenie 24 lat przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów, albo

2) stały się inwalidami I lub II grupy przed osiągnięciem wieku określonego w pkt 1.

2. Przejazd na koszt wojska nie przysługuje dzieciom żołnierza zawodowego:

1) pozostającym w związku małżeńskim, chyba że związek małżeński został zawarty między osobami kształcącymi się w szkole;

2) przebywającym w domu pomocy społecznej, w domu dziecka lub innej placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli za jego pobyt rodzina nie ponosi odpłatności;

3) kształcącym się w szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie (wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie);

4) przebywającym w zakładzie karnym lub poprawczym.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: S. Dobrzański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »