reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

TRAKTAT

o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu,

sporządzony w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 11 stycznia 1995 r. został sporządzony w Warszawie Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu w następującym brzmieniu:

TRAKTAT
o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu

Rzeczpospolita Polska i Republika Uzbekistanu, nazywane dalej Umawiającymi się Stronami:

– przestrzegając celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych,

– potwierdzając zasady zawarte w Akcie końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Paryskiej Karcie Nowej Europy oraz w innych dokumentach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie,

– przekonane o konieczności stworzenia sprawiedliwego i trwałego ładu na terytoriach państw-uczestników Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie,

– świadome wspólnoty ich interesów oraz współodpowiedzialności za pokój, bezpieczeństwo, porozumienie i współpracę na tym obszarze,

– deklarując wolę współdziałania na płaszczyźnie dwustronnej, jak i w ramach organizacji i instytucji międzynarodowych w celu rozwoju wszechstronnej współpracy,

– wyrażając przekonanie, że zasada dobrego sąsiedztwa powinna regulować stosunki między wszystkimi państwami-uczestnikami Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie,

– pragnąc odtworzyć i wszechstronnie rozwinąć cenne wartości stosunków polsko-uzbeckich,

– odwołując się do tradycyjnej przyjaźni łączącej oba narody,

– dążąc do stworzenia podstaw dla przyjaznego współżycia i rozwoju bliskiej współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Uzbekistanu,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Umawiające się Strony będą umacniać przyjaźń i współpracę oraz będą pogłębiać zrozumienie i zaufanie istniejące między nimi.

2. Umawiające się Strony będą postępować we wzajemnych stosunkach zgodnie z zasadami suwerenności i równości, nienaruszalności granic, integralności terytorialnej, nieingerencji w sprawy wewnętrzne i prawa narodów do ich samostanowienia.

3. W ramach organizacji i instytucji międzynarodowych Umawiające się Strony będą tworzyć sprzyjające warunki do rozwoju dwustronnej współpracy, a także współpracy państw-uczestników Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

4. Umawiające się Strony zobowiązują się do respektowania i przestrzegania praw człowieka oraz podstawowych swobód obywatelskich.

Artykuł 2

1. Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych Umawiające się Strony zobowiązują się do rozwiązywania sporów między sobą wyłącznie środkami pokojowymi i potwierdzają, że powstrzymają się od użycia siły lub groźby jej użycia w stosunkach wzajemnych,

2. Każda z Umawiających się Stron gwarantuje, że działalność jej sił zbrojnych będzie zgodna z prawem międzynarodowym, Kartą Narodów Zjednoczonych, Aktem końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Paryską Kartą Nowej Europy i innymi dokumentami Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Artykuł 3

1. Stosownie do postanowień odpowiednich dokumentów Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Umawiające się Strony będą współdziałać w celu utrzymania i umocnienia bezpieczeństwa w Europie i w Azji Środkowej.

2. Umawiające się Strony będą wprowadzać w życie uzgodnione ogólnoeuropejskie środki budowania zaufania i bezpieczeństwa. W razie potrzeby Umawiające się Strony uzgodnią dodatkowe środki tego rodzaju.

Artykuł 4

1. Umawiające się Strony będą popierać proces redukcji zbrojeń jądrowych oraz przestrzegać postanowień konwencji o zakazie broni chemicznej i biologicznej. Umawiające się Strony będą współdziałać na rzecz umocnienia reżimów nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia, zwłaszcza w Europie i Azji Środkowej.

2. Umawiające się Strony uważają, że realizacja Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie będzie sprzyjać utrwaleniu stabilności i bezpieczeństwa w Europie i Azji środkowej,

3. Umawiające się Strony zapewnią kontrolę obrotu materiałami, urządzeniami i technologiami, aby zapobiec ich wykorzystaniu do wytwarzania broni, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego artykułu,

4. Umawiające się Strony mogą układać swoje stosunki w innych sprawach z dziedziny bezpieczeństwa i rozbrojenia na podstawie odrębnych umów.

Artykuł 5

1. W przypadku powstania sytuacji, która zdaniem jednej z Umawiających się Stron może zagrażać utrzymaniu pokoju lub bezpieczeństwa na świecie, zwłaszcza gdy taka sytuacja dotyczy obu Umawiających się Stron, Umawiające się Strony niezwłocznie przeprowadzą stosowne konsultacje w celu znalezienia środków umożliwiających rozwiązanie tej sytuacji zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych.

2. W razie gdyby państwo trzecie lub państwa trzecie dokonały zbrojnej napaści na jedną z Umawiających się Stron, druga Umawiająca się Strona zobowiązuje się nie udzielać jakiejkolwiek pomocy i poparcia takiemu państwu lub państwom przez cały czas trwania konfliktu zbrojnego oraz będzie działać na rzecz uregulowania tego konfliktu zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i dokumentami Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Artykuł 6

1. Umawiające się Strony będą rozwijać kontakty między organami państwowymi, łącznie z tworzeniem sprzyjających warunków dla rozwoju współpracy międzyparlamentarnej.

2. Spotkania Szefów Państw i Rządów Umawiających się Stron będą odbywać w przypadku, gdy Umawiające się Strony uznają to za celowe,

3. Ministrowie spraw zagranicznych będą odbywać konsultacje w sprawach będących przedmiotem zainteresowania obu Umawiających się Stron.

Artykuł 7

1. Umawiające się Strony będą sprzyjać rozwojowi wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej, w tym handlowej, opartej na zasadach rynkowych, i zapewnią dogodne warunki dla takiej współpracy, z uwzględnieniem ochrony inwestycji, technologii, praw patentowych i autorskich, oraz podejmą kroki w celu wzajemnego prawnego uregulowania problemów dotyczących przepływu kapitału, siły roboczej, towarów i usług.

2. Umawiające się Strony będą ułatwiać rozwój współpracy przedsiębiorstw państwowych i prywatnych oraz innych podmiotów gospodarczych. W szczególności będą popierać rozwój kooperacji inwestycyjnej i kapitałowej przedsiębiorstw polskich i uzbeckich, wykorzystując w pełni wszystkie dostępne środki promocji. Szczególna uwaga będzie skierowana na współpracę małych i średnich przedsiębiorstw.

3. Umawiające się Strony będą dokonywać wymiany doświadczeń oraz udzielać sobie pomocy szkoleniowej i innej w procesie budowania i doskonalenia gospodarki rynkowej.

4. Umawiające się Strony będą rozwijać i stwarzać korzystne warunki dla współpracy naukowo-technicznej między obydwoma państwami w celach pokojowych na zasadach równouprawnienia i wzajemnych korzyści, uwzględniając możliwości nowoczesnej nauki i techniki.

Artykuł 8

1. Umawiające się Strony przywiązują duże znaczenie do partnerskiej współpracy między regionami, miastami i innymi ich jednostkami administracyjno-terytorialnymi. Umawiające się Strony będą ułatwiać i popierać tę współpracę we wszystkich dziedzinach.

2. Umawiające się Strony wezmą pod uwagę we współpracy międzyregionalnej Europejską konwencję ramową o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi z dnia 21 maja 1980 r.

Artykuł 9

1. Umawiające się Strony będą współpracować w celu rozwoju i doskonalenia wzajemnych i tranzytowych połączeń transportowych i związanej z nimi infrastruktury we wszystkich dziedzinach transportu.

2. Umawiające się Strony będą podejmować kroki na rzecz modernizacji i doskonalenia połączeń telekomunikacyjnych, w szczególności połączeń telefonicznych, teleksowych i elektronicznego przekazywania danych.

3. Umawiające się Strony będą sprzyjać współpracy w dziedzinie transportu i łączności tak w Europie i Azji Środkowej, jak i w innych częściach świata poprzez zawarcie odrębnych umów w tym zakresie, odpowiadających standardom i normom międzynarodowym.

Artykuł 10

1. Umawiające się Strony będą współdziałać na płaszczyźnie dwustronnej i wielostronnej w dziedzinie ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych w celu przyczynienia się do zapewnienia trwałego bezpieczeństwa ekologicznego. Będą one rozszerzać, sprzyjać i tworzyć warunki dla poprawy stanu środowiska, w tym wód i powietrza, gleb i lasów, oraz ochrony flory i fauny.

2. Umawiające się Strony będą uczestniczyć w tworzeniu skoordynowanej strategii ochrony środowiska.

Artykuł 11

1. Umawiające się Strony będą popierać wszechstronny rozwój współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, zobowiązują się do wzajemnej ochrony dóbr kultury obu narodów, stosując istniejące światowe i europejskie standardy, określone w konwencjach UNESCO, dokumentach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i innych umowach międzynarodowych.

2. Umawiające się Strony otoczą szczególną opieką historyczne miejsca i dobra kultury związane z historią i tradycjami drugiej Umawiającej się Strony.

3. Umawiające się Strony na podstawie istniejących między nimi umów i programów będą intensyfikować i rozbudowywać wymianę kulturalną na wszystkich szczeblach. Będą w szczególności popierać współpracę między stowarzyszeniami twórców i artystów, instytucjami i organizacjami kulturalnymi oraz bezpośrednie kontakty pomiędzy polskimi i uzbeckimi twórcami i artystami.

Artykuł 12

1. Umawiające się Strony będą działać na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy różnymi rodzajami szkół, uczelni oraz instytucji naukowych, między innymi poprzez wymianę uczniów, studentów i stypendystów.

2. Umawiające się Strony będą zmierzać do podpisania umowy o wzajemnym uznawaniu świadectw ukończenia szkół średnich i szkół średnich zawodowych oraz dyplomów ukończenia szkół wyższych, tytułów i stopni naukowych, a także okresów studiów.

Artykuł 13

1. Umawiające się Strony potwierdzają gotowość do zapewnienia wszystkim zainteresowanym pełnego dostępu do języka i kultury drugiego państwa i będą popierać państwowe oraz prywatne inicjatywy i instytucje działające na tym polu.

2. Umawiające się Strony będą popierać upowszechnianie literatury drugiego państwa.

3. Umawiające się Strony opowiadają się za rozszerzeniem możliwości nauki języka drugiego państwa w uczelniach i innych placówkach oświatowych. Dołożą one ponadto starań na rzecz rozszerzenia możliwości studiów nad językami, historią i kulturą obu krajów.

4. Umawiające się Strony będą popierały wymianę nauczycieli, kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników dydaktycznych oraz rozwijanie i udostępnianie pomocy naukowych.

Artykuł 14

1. Każda z Umawiających się Stron będzie stwarzać warunki dla rozpowszechniania prasy, książek i przekazów audiowizualnych drugiej Umawiającej się Strony. Umawiające się Strony będą także współdziałać w dziedzinie radia, telewizji i agencji prasowych.

2. Ze względu na szczególną rolę młodego pokolenia w kształtowaniu wzajemnych stosunków między społeczeństwami obu państw, rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Uzbekistanu zawrą umowę o współpracy młodzieży.

3. Umawiające się Strony będą udzielać poparcia rozwojowi kontaktów między obywatelami obu Umawiających się Stron, współpracy między partiami politycznymi, związkami zawodowymi, związkami twórczymi, stowarzyszeniami naukowymi, organizacjami sportowymi, fundacjami oraz innymi organizacjami i zrzeszeniami społecznymi.

Artykuł 15

1. Umawiające się Strony, przestrzegając powszechnie przyjętych standardów międzynarodowych, zawartych w szczególności w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i dokumentach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, przede wszystkim w dziedzinie wymiaru ludzkiego KBWE, potwierdzają prawa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej pochodzenia uzbeckiego i obywateli Republiki Uzbekistanu pochodzenia polskiego do zachowania, wyrażania i rozwoju ich etnicznej, kulturalnej, językowej i religijnej odrębności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w warunkach pełnej równości wobec prawa.

2. Umawiające się Strony będą dążyły do stworzenia odpowiednich warunków do nauki języka ojczystego dla osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

3. Umawiające się Strony potwierdzają prawo osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, do posiadania obiektów, miejsc kultu religijnego i swobodnego dostępu do nich, jak również prawo do wychowania religijnego.

Artykuł 16

1. Umawiające się Strony będą popierać wszechstronną współpracę w dziedzinie ochrony zdrowia i higieny sanitarnej, w szczególności w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych.

2. Umawiające się Strony dążyć będą do współpracy w zakresie prawnych i społecznych aspektów zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych, opieki społecznej i ochrony stosunków pracy.

Artykuł 17

1. Umawiające się Strony współpracować będą w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości, terroryzmu, przestępczości gospodarczej, nielegalnego handlu narkotykami i bronią oraz nielegalnego handlu dziełami sztuki, bezprawnych naruszeń bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i żeglugi morskiej, wytwarzania i wprowadzania do obiegu fałszywych środków płatniczych, a także nielegalnej imigracji.

2. Umawiające się Strony podpiszą odrębne porozumienia o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych i administracyjnych.

Artykuł 18

Niniejszy traktat nie jest wymierzony przeciwko jakiemukolwiek państwu i nie narusza jakichkolwiek praw ani zobowiązań wynikających z umów dwustronnych i wielostronnych, obowiązujących w stosunkach każdej Umawiającej się Strony z innymi państwami.

Artykuł 19

Niniejszy traktat będzie zarejestrowany w Sekretariacie Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 20

1. Niniejszy traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.

2. Niniejszy traktat zostaje zawarty na okres 15 lat. Po tym terminie jego ważność ulega automatycznemu przedłużeniu każdorazowo na okres pięcioletni, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie go w drodze notyfikacji najpóźniej na 12 miesięcy przed upływem danego okresu.

Sporządzono w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, uzbeckim i rosyjskim, przy czym wszystkie trzy teksty mają jednakową moc.

W przypadku rozbieżności przy interpretacji postanowień niniejszego traktatu, rozstrzygający będzie tekst w języku rosyjskim.

Za
Rzeczpospolitą Polską:
L. Wałęsa

Za
Republikę Uzbekistanu:
I. Karimow

Po zapoznaniu się z powyższym traktatem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

– będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 13 marca 1995 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

L.S.

Minister Spraw Zagranicznych: A. Olechowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Rutkowska-Mól

ARM - Angielski, Rekrutacja, Możliwości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama