| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 marca 1996 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych.

Na podstawie art. 58 ust. 8 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przepisy art. 57–59 ustawy, powołane w niniejszym rozporządzeniu bez bliższego określenia, oznaczają przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433).

§ 2.

1. Przed ustaleniem wykazu, o którym mowa w art. 57 ust. 2 ustawy, dyrektor oddziału rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zwanej dalej „Agencją”, sporządza – na wniosek dyrektora oddziału terenowego Agencji, uzgodniony z właściwym terytorialnie dowódcą garnizonu – zestawienie budynków przewidzianych do wymienienia w tym wykazie.

2. Przy sporządzaniu zestawienia dyrektor oddziału rejonowego Agencji uwzględnia budynki, w których istnieją wspólnoty mieszkaniowe przewidziane ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388), a ponadto:

1) wyłączenia, o których mowa w art. 55 ust. 2 ustawy,

2) potrzeby jednostek wojskowych w danym garnizonie,

3) stan prawny nieruchomości,

4) ekonomiczne warunki utrzymania zasobu mieszkaniowego.

3. Zestawienie podaje się do wiadomości mieszkańców budynków wymienionych w tym zestawieniu w sposób zwyczajowo przyjęty w danym garnizonie oraz wywiesza się w siedzibie właściwego oddziału terenowego Agencji.

4. Osoby zainteresowane kupnem osobnej kwatery stałej zawiadamiają o tym na piśmie dyrektora oddziału terenowego Agencji w terminie trzydziestu dni od dnia podania zestawienia do wiadomości publicznej.

§ 3.

1. W zależności od zainteresowania mieszkańców kupnem osobnych kwater stałych w budynkach wymienionych w zestawieniu dyrektor oddziału rejonowego Agencji zleca:

1) przeprowadzenie geodezyjnego rozgraniczenia nieruchomości, jeżeli nie zostało dokonane wcześniej,

2) wycenę wartości budynków (kwater) oraz gruntu, w trybie i na zasadach obowiązujących przy sprzedaży lokali mieszkalnych Skarbu Państwa.

2. Od osób, które zawiadomiły o zamiarze kupna osobnej kwatery stałej, pobiera się zaliczkę na pokrycie kosztów prac określonych w ust. 1, którą zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W wypadku odstąpienia od kupna osobnej kwatery stałej, zaliczka podlega zwrotowi w jej nominalnej wysokości.

§ 4.

1. Po wykonaniu czynności, o których mowa w § 3 ust. 1, dyrektor oddziału rejonowego Agencji ustala wykaz budynków, w których osobne kwatery stałe przeznaczone są do sprzedaży.

2. Wykaz powinien zawierać elementy określone w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 33).

3. Wykaz podaje się do wiadomości mieszkańców budynków wymienionych w tym wykazie w sposób zwyczajowo przyjęty w danym garnizonie oraz wywiesza się w siedzibie właściwego oddziału terenowego Agencji.

4. Wykaz może być bieżąco uzupełniany, w trybie określonym w § 2 i 3 oraz ust. 1–3.

§ 5.

Po otrzymaniu wniosku o kupno osobnej kwatery stałej dyrektor oddziału rejonowego Agencji:

1) sporządza arkusz obliczeniowy sprzedaży kwatery,

2) spisuje z nabywcą kwatery protokół uzgodnień,

3) wypełnia arkusz informacyjny,

4) przekazuje do właściwego biura notarialnego, w terminie określonym w protokole uzgodnień, dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego,

5) ustala termin sporządzenia aktu notarialnego,

6) zawiadamia, z trzydziestodniowym wyprzedzeniem, osoby zainteresowane o terminie i miejscu sporządzenia aktu notarialnego.

§ 6.

Akt notarialny sprzedaży osobnej kwatery stałej podpisuje w imieniu Agencji jej pracownik posiadający stosowne pełnomocnictwo.

§ 7.

Nabywca osobnej kwatery stałej sprzedawanej na raty wnosi pierwszą ratę, nie mniejszą niż 20% ceny, o której mowa w art. 58 i 59 ustawy, najpóźniej w dniu sporządzenia aktu notarialnego. Pierwszą ratę pomniejsza się o wysokość zaliczki, o której mowa w § 3 ust. 2. Pozostałą kwotę nabywca wnosi na wskazane konto bankowe, w równych ratach rocznych, przez okres nie dłuższy niż pięć lat, z uwzględnieniem oprocentowania.

§ 8.

Raty roczne, nie spłacone w terminie określonym w akcie notarialnym, podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami ustawowymi w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 9.

Poza wniesieniem równowartości ceny osobnej kwatery stałej, nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej oraz założenia księgi wieczystej.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu stosuje się odpowiednie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 72, poz. 311, z 1994 r. Nr 44, poz. 173 i Nr 139, poz. 749 oraz z 1995 r. Nr 14, poz. 68).

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: S. Dobrzański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kopeć & Zaborowski

Kopeć & Zaborowski (KKZ) to jedna z wiodących firm na polskim rynku prawniczym, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prasowego, ochrony dóbr osobistych a także z zakresu prawa pracy. Innym aspektem działalności KKZ jest przeprowadzanie na zlecenie podmiotów gospodarczych profesjonalnych audytów śledczych związanych z wykrywaniem nadużyć wewnątrz firm, a także mającymi na celu racjonalizację wydatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »