reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 czerwca 1996 r.

w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Ustanawia się specjalną strefę ekonomiczną w województwie katowickim pod nazwą „Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna”, zwaną dalej „strefą”.

2. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 826,99 ha, położonych na terenie gmin Godów i Pawłowice oraz na terenie miast: Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Sosnowiec, Tychy i Żory.

3. Teren i granice strefy określa załącznik do rozporządzenia.

4. Strefę ustanawia się na okres 20 lat.

5. Jako zarządzającego strefą ustanawia się „Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną” S.A. z siedzibą w Katowicach.

§ 2.
 Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) wydatki inwestycyjne – faktycznie poniesione po dniu uzyskania zezwolenia wydatki nie zwrócone podmiotowi w jakiejkolwiek formie, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli podatki te, w całości lub części, podlegają odliczeniu od należnego podatku od towarów i usług, dokonane na:

a) zakup i montaż, przyjętych przez podmiot do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy, fabrycznie nowych maszyn i urządzeń, zaliczonych zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego do grup 3–6 i 8, oraz środków transportu zaliczonych do grupy 7 tej klasyfikacji, z wyjątkiem samochodów osobowych i innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kg,

b) zakup, budowę lub rozbudowę położonych na terenie strefy budynków i budowli, zaliczonych zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego do grupy 1 podgrup 10 i 11, podgrupy 12 rodzaju 123, podgrupy 13 oraz do grupy 2 podgrup 20 i 22–24, podgrupy 25 rodzaju 258, podgrup 26 i 27, podgrupy 29 rodzajów 293 i 296,

c) wytworzenie we własnym zakresie maszyn i urządzeń, o których mowa pod lit. a), przejętych przez podmiot do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy,

d) spłatę określonej w umowie najmu lub dzierżawy albo w umowie o podobnym charakterze wartości składników majątku, o których mowa pod lit. a) i b), jeżeli środki te, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. \n sprawie zaliczania przedmiotu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników majątku stron tych umów (Dz. U. Nr 28; poz. 129), są zaliczane do składników majątku najemcy, dzierżawcy albo użytkującego i zostały przyjęte do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy,

2) towar wytworzony na terenie strefy – towar uzyskany w wyniku wytworzenia, obróbki lub przetworzenia na terenie strefy, jeżeli wartość pomniejszona o podatek od towarów i usług wszystkich użytych do jego wytworzenia materiałów (składników, surowców, komponentów, części), wytworzonych na terenie strefy, oraz usług wykonanych na jej terenie jest nie mniejsza niż 30% zapłaconej za towar ceny, pomniejszonej o podatek od towarów i usług,

3) dochód – dochód ustalony zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 624 i 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113) albo art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U, z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113 i Nr 34, poz. 146),

4) podmiot – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą, w rozumieniu odrębnych przepisów, wyłącznie na terenie strefy,

5) pracownicy – osoby zatrudnione przez podmiot, po dniu utworzenia strefy, na podstawie stosunku pracy w danym miesiącu roku podatkowego, których liczbę ustala się w przeliczeniu na pełne etaty jako średnią zatrudnienia w całym miesiącu.

§ 3.
 Na terenie strefy wyłącza się prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1) wytwarzania materiałów wybuchowych oraz broni i amunicji, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu i napojów alkoholowych, paliw silnikowych oraz wyrobów tytoniowych, a także działalności określonej przepisami o grach losowych i zakładach wzajemnych,

2) związanym z wprowadzeniem do powietrza ładunku zanieczyszczeń, które wraz ze stanem aktualnym mogą doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu, określonych w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (Dz. U. Nr 15, poz. 92),

3) związanym ze składowaniem, produkcją i transportem odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia listy odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 76, poz. 362).

§ 4.
 Nie wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600), zwanego dalej „zezwoleniem”, prowadzenie na terenie strefy następujących rodzajów działalności gospodarczej:

1) usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn, urządzeń i innych rzeczy wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz przedmiotów osobistego użytku,

2) robót budowlanych określonych w sekcji F Klasyfikacji wyrobów i usług Głównego Urzędu Statystycznego, zwanej dalej „KWiU”,

3) usług w zakresie handlu, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hoteli i restauracji, określonych w sekcjach G i H KWiU,

4) usług transportowych i magazynowych określonych w sekcji I KWiU,

5) usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K KWiU, z wyjątkiem usług badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (grupa 73.1),

6) usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, gwarantowanej prawnie opieki socjalnej, edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, usług komunalnych, pozostałych socjalnych i osobistych, usług świadczonych w gospodarstwach domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach L-Q KWiU.

§ 5.
 1. W okresie 10 lat od dnia rozpoczęcia przez podmiot działalności gospodarczej na terenie strefy, lecz nie dłużej niż do końca 15 roku od dnia jej ustanowienia, dochód podmiotu uzyskany z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu jest wolny od podatku dochodowego:

1) w wysokości stanowiącej równowartość kwoty wydatków inwestycyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2, lub

2) w wysokości 10% dochodu uzyskanego odrębnie w każdym miesiącu:

a) z tytułu zatrudnienia w tym samym miesiącu każdych 10 pracowników, maksymalnie do wysokości 100% dochodu,

b) jeżeli w tym samym miesiącu podmiot zatrudnia mniej niż 10 pracowników.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, dochód podmiotu uzyskany z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu jest wolny od podatku dochodowego w całości, w wypadku gdy wydatki inwestycyjne przekroczą kwotę stanowiącą równowartość 2 mln ECU, obliczoną przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia faktycznego poniesienia wydatków. Zezwolenie przysługuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot poniósł wydatki inwestycyjne w wysokości przekraczającej tę kwotę, nie dłużej jednak niż do upływu okresu, na który została ustanowiona strefa, z zastrzeżeniem § 6.

3. W razie:

1) dokonania przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w § 2 pkt 1 lit. a) i b), uznaje się je za wydatki inwestycyjne w roku podatkowym, w którym następuje przeniesienie własności składników majątkowych wymienionych w tych przepisach,

2) zawarcia umowy sprzedaży ratalnej lub umowy, w której termin płatności został określony na dzień późniejszy niż dzień zawarcia tej umowy, za wydatki inwestycyjne uznaje się również poszczególne raty lub zapłatę ceny w roku faktycznego ich poniesienia.

4. Za dzień rozpoczęcia przez podmiot działalności gospodarczej na terenie strefy uważa się datę wystawienia pierwszej faktury dotyczącej sprzedaży towarów wytworzonych na terenie strefy lub usług wykonanych na jej terenie.

§ 6.
 Przepisy § 5 stosuje się odpowiednio po upływie okresu, o którym mowa w § 5 ust. 1, z tym że kwota zwolnień nie może przekroczyć, odrębnie w każdym roku podatkowym, połowy dochodu uzyskanego przez podmiot z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu.
§ 7.
 1. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, przysługuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym podmiot poniósł wydatki inwestycyjne, aż do wyczerpania zwolnienia, nie dłużej jednak niż do upływu okresu, na który została ustanowiona strefa, z zastrzeżeniem § 6.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zwolnień określonych w § 6.

§ 8.
 Podmiot może korzystać ze zwolnień, o których mowa w § 5 i 6, przy rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
§ 9.
 1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą określoną w zezwoleniu, który nie ma prawa do zwolnień, o których mowa w § 5 i 6, może podwyższać stawki amortyzacji środków trwałych, służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy, przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 4, w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. Nr 7, poz. 34, Nr 73, poz. 362 i Nr 122, poz. 590).

2. Podwyższenie stawek amortyzacji, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do maszyn i urządzeń zaliczonych do grup 3–6 i 8 według Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego oraz środków transportu zaliczonych do grupy 7, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kg, przyjętych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia.

§ 10.
 Podmiot prowadzący działalność gospodarczą określoną w zezwoleniu, który nie ma prawa do zwolnień, o których mowa w § 5 i 6, może wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie strefy, zaliczyć w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym wydatki te faktycznie zostały poniesione. W tym wypadku nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od tych wartości niematerialnych i prawnych.
§ 11.
 1. Podmiot, który prowadził działalność gospodarczą na terenie, na którym następnie ustanowiono strefę, może nadal prowadzić działalność gospodarczą na jej terenie bez zezwolenia, z wyłączeniem działalności określonej w § 3.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ubiegać się o zezwolenie, jeżeli:

1) poniósł po dniu ustanowienia strefy, na jej terenie, wydatki inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż 25% łącznej wartości środków trwałych tego podmiotu, według ich stanu na dzień ustanowienia strefy, albo

2) w okresie ostatnich 6 miesięcy, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, osiągnął wzrost przychodów ze sprzedaży wyrobów wytworzonych lub usług wykonanych na terenie strefy wyższy o więcej niż 15 punktów procentowych ponad wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ten okres, w porównaniu z okresem poprzednich 6 miesięcy, albo

3) w okresie ostatnich 6 miesięcy, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, zwiększył zatrudnienie przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy co najmniej o 15%, lecz nie mniej niż o 10 pracowników, w porównaniu z okresem poprzednich 6 miesięcy.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może po uzyskaniu zezwolenia korzystać ze zwolnień od podatku, o których mowa w § 5 i 6, albo preferencji, o których mowa w § 9 i 10, z tym że przy ustalaniu liczby pracowników, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, uwzględnia się wyłącznie osoby zatrudnione po uzyskaniu zezwolenia.

§ 12.
 1. Zwolnienia, o których mowa w § 5 i 6, i preferencje, o których mowa w § 9 i 10, nie przysługują podmiotowi w okresie korzystania z ulg, odliczeń i zwolnień w podatku dochodowym, określonych w odrębnych przepisach.

2. Podmiot, któremu przysługują ulgi, odliczenia i zwolnienia w podatku dochodowym, określone w odrębnych przepisach, może zrezygnować z tego prawa i – począwszy od miesiąca, w którym zaprzestał stosować te ulgi, odliczenia i zwolnienia – może korzystać ze zwolnień określonych w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli we wniosku o wydanie zezwolenia zrezygnuje z tych ulg, odliczeń i zwolnień do końca okresu ich obowiązywania.

3. Po wykorzystaniu prawa do ulg, odliczeń i zwolnień w podatku dochodowym, określonych w odrębnych przepisach, podmiotowi nie przysługuje z tego samego tytułu prawo do zwolnień, o których mowa w § 5 i 6, ani do preferencji, o których mowa w § 9 i 10.

4. Podmiot dokonuje wyboru jednej z podstaw zwolnienia, określonych w § 5 ust. 1, i o wybranej podstawie zawiadamia niezwłocznie wydającego zezwolenie oraz urząd skarbowy właściwy w sprawach podatku dochodowego. Wybrana podstawa zwolnienia nie może być zmieniona w ciągu roku podatkowego.

§ 13.
 1. Podmiot traci prawo do zwolnień, o których mowa w § 5 i 6, jeżeli w roku podatkowym, w którym z niego korzystał, lub przed upływem trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym zakończył korzystanie ze zwolnień:

1) wystąpią u niego za poszczególne lata zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochody budżetu państwa, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekraczające odrębnie z każdego tytułu 0,5% kwoty wpłat należnych za te lata; w odniesieniu do podatku od towarów i usług zaległości we wpłacie nie mogą przekroczyć 0,5% kwoty podatku naliczonego, lub

2) przeniesie w jakiejkolwiek formie własność składników majątkowych, o których mowa w § 2 pkt 1, z którymi były związane zwolnienia od podatku; nie dotyczy to przeniesienia własności w wyniku przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału podmiotów, a także przeniesienia własności tych składników majątkowych, w stosunku do których nastąpiło zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 9 ust. 1, lub

3) ustaną okoliczności do zaliczania środków trwałych przyjętych do odpłatnego korzystania na podstawie umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze do składników jego majątku w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. d), lub

4) maszyny lub urządzenia, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a), zostaną oddane do prowadzenia działalności gospodarczej poza terenem strefy, lub

5) otrzyma zwrot wydatków inwestycyjnych w jakiejkolwiek formie, lub

6) zostanie postawiony w stan likwidacji, z wyjątkiem przedsiębiorstwa likwidowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, lub zostanie ogłoszona jego upadłość.

2. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, podmiot jest obowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu zwolnionego od podatku, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę w miesiącu następującym po miesiącu, w którym utracił prawo do zwolnień.

§ 14.
 Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Katowicach, w części wydatkowanej w roku podatkowym lub roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na jej terenie.
§ 15.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 czerwca 1996 r. (poz. 397)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

I. Podstrefa jastrzębsko-żorska

Jednostka katastralna: Jastrzębie-Zdrój, obręb: Jastrzębie-Zdrój, Moszczenica

Na karcie mapy 1 zaznaczona jest działka 965/68. Granica strefy przebiega od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 965/68 wzdłuż jej wschodniej granicy do punktu 2 w narożniku południowo-wschodnim i dalej wzdłuż jej południowej granicy do punktu 3, leżącego na niej. Punkt 3 powstał przez przecięcie południowej granicy działki nr 965/68 przez wschodnią linię istniejących zabudowań na działce nr 1162/76. Od punktu 3 granica przebiega na południe, przez punkt 4 do punktu 5 wzdłuż fragmentu wschodniej granicy działki nr 1162/76, gdzie skręca na zachód wzdłuż fragmentu południowej granicy tej działki do punktu 6 i ponownie na południe wzdłuż kolejnego fragmentu wschodniej granicy działki nr 1162/76 do punktu 7. Punkt 7 jest najbardziej na południe wysuniętym wschodnim narożnikiem działki nr 1162/76. Od punktu 7 granica strefy przebiega wzdłuż południowej granicy działki nr 1162/76 do punktu 8 i dalej wzdłuż południowej granicy działki nr 227/176 przez punkt 9 do punktu 10, którym oznaczono południowo-zachodni narożnik tej działki, i dalej biegnie po linii oddzielającej obręby geodezyjne: Jastrzębie-Zdrój (karta mapy 1) od Moszczenicy (karta mapy 7) do przecięcia ze stałym ogrodzeniem terenu kopalni od strony południowej. Dalej granica strefy przebiega po linii tegoż ogrodzenia przez punkty 12, 13 do punktu 14, w którym ogrodzenie to przecina linię oddzielającą (karty map 8 i 7) w obrębie geodezyjnym Moszczenica i dalej biegnie po linii oddzielającej te obręby do punktu 15, w którym przecina ona południową krawędź istniejącej urządzonej drogi pożarowej, i dalej wzdłuż południowej krawędzi tej drogi przez punkt 16 do punktu 17, który stanowi jej przecięcie z linią rozgraniczającą obręby geodezyjne: Moszczenica (karta mapy 7) i Jastrzębie-Zdrój (karta mapy 1), i dalej wzdłuż południowej i wschodniej krawędzi tej drogi przez punkt 18 do punktu 19, w którym wschodnia krawędź drogi przecina bocznicę kolejową na działce nr 965/68 (karta mapy 1 Jastrzębie-Zdrój). Teren zamyka linia od punktu 19 wzdłuż bocznicy kolejowej do przecięcia z północną granicą działki nr 965/68 w punkcie 20 i po fragmencie północnej granicy tej działki nr do punktu 1.

Jednostka katastralna: Jastrzębie-Zdrój, obręb: Bzie Górne, karta mapy 1

Dla działek nr 684/24 i 926/25 granica przebiega od punktu 1, którym oznaczono północno-zachodni narożnik działki nr 684/24, wzdłuż północnej granicy działek do punktu 2, którym oznaczono północno-wschodni narożnik działki nr 926/25, dalej biegnie po wschodniej granicy tej działki do jej południowo-wschodniego narożnika oznaczonego jako punkt 3, dalej po południowej granicy działki nr 926/25 i 684/24 do południowo-zachodniego narożnika tej ostatniej oznaczonego jako punkt 4 i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 684/24 zamyka się do punktu 1.

Działka nr 942/18. Numerem 5 oznaczono północno-zachodni jej narożnik i granica przebiega od tego punktu po jej północnej granicy do punktu 6, stanowiącego narożnik północno-wschodni, i dalej po wschodniej granicy działki do punktu 7, tj. południowo-wschodniego narożnika, skąd wzdłuż granicy południowej do punktu 8, stanowiącego najbardziej na południe wysunięty jej zachodni narożnik, skąd wzdłuż granicy zachodniej przez punkty załamania granicy 8 i 9 zamyka się do punktu 5.

Działka nr 646/18. Numerem 11 oznaczono północno-zachodni jej narożnik, skąd granica przebiega wzdłuż jej linii granicznej od północy do północno-wschodniego narożnika oznaczonego numerem 12 i dalej wzdłuż wschodniej granicy do punktu 13, którym jest południowo-wschodni narożnik, skąd po południowej i południowo-zachodniej granicy przez punkt 14 zamyka się do punktu 11.

Na karcie mapy 1 w obrębie geodezyjnym Bzie Górne zaznaczona jest działka nr 1318/43. W jej północno-zachodniej części zlokalizowana jest brama bocznicy kolejowej w stałym ogrodzeniu (teren byłej fabryki elementów budowlanych).

Północny słup tej bramy oznaczono jako punkt numer 15. Granica przebiega od punktu 15 na północ po stałym ogrodzeniu do jego narożnika numer 16, gdzie przecina północną granicę tej działki. Dalej przebiega wzdłuż północnej granicy działki nr 1318/43 przez punkty 17,18, 19, 20, 21, 22, gdzie załamuje się ku południowi do punktu 23, i dalej na wschód do punktu 24, gdzie załamuje się ku północy do punktu 25 i ponownie na wschód do 26, który stanowi jej północno-wschodni narożnik. Następnie od punktu 26 wzdłuż wschodnich granic działek nr 1318/43 i 1026/43 do punktu 27, tj. południowo-wschodniego narożnika działki nr 1026/43. Dalej, przez punkt 28 wzdłuż południowej granicy działek nr 1026/43,1004/43 do punktu 29 w południowym narożniku z działką nr 1316/43 i przez punkt 30 do punktu 31 w południowym narożniku działek nr 1317/43 i 1316/43.

Od punktu 31 granica przebiega do punktu 32 w północno-zachodnim narożniku działki nr 649/43 i po jej granicy z działką nr 1318/43 do punktu 33 i dalej po południowym fragmencie granicy Jej ostatniej do punktu 34, który stanowi jej przecięcie ze wschodnią granicą działki nr 660/42, i dalej biegnie na południe wzdłuż fragmentu jej wschodniej granicy i wzdłuż wschodnich granic działek nr 661/42 i 915/41 do południowo-wschodniego narożnika tej ostatniej, oznaczonego jako punkt 35.

Następnie granica biegnie wzdłuż południowej granicy działek nr 915/41,917/38 i 919/37 do punktu 36 w jej południowo-zachodnim narożniku.

Od punktu 36 granica biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 919/37 do punktu 37 w jej północno-zachodnim narożniku do południowo-zachodniego narożnika działki nr 663/73 i dalej wzdłuż jej zachodniej granicy i zachodniej granicy działki nr 1304/37 przez punkt 39 oraz działki nr 1318/43 do jej wklęsłego narożnika od strony zachodniej oznaczonego jako punkt 40 i w kierunku zachodnim nadal po granicy działki nr 1318/43 do punktu 41, skąd na północ nadal po jej granicy do punktu 42, którym oznaczono miejsce przecięcia jej linii ze stałym ogrodzeniem terenu. Dalej granica biegnie po ogrodzeniu terenu od punktu 42 w kierunku zachodnim do 43, skąd na północ do 44 i na wschód do 45, którym to numerem oznaczono południowy słup bramy kolejowej. Od punktu 45 linia bramy kolejowej zamyka granicę do punktu 15.

Numerem 46 oznaczono najbardziej na północ wysunięty narożnik działki nr 888/84, skąd granica strefy przebiega ze wszystkich stron po granicy tej działki przez punkty 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 i 58, skąd zamyka się do punktu 46.

Numerem 59 oznaczono północno-zachodni narożnik działki nr 766/82, skąd granica strefy przebiega wzdłuż północnych granic działek nr 766/82, 768/82, 770/70, 772/70, 774/70, 776/81, 778/81, 780/81, 782/81, 784/81 do północno-wschodniego narożnika tej ostatniej, oznaczonego jako punkt 60 i dalej wzdłuż jej wschodniej granicy oraz wschodniej granicy działki nr 607/91 do jej południowo-wschodniego narożnika oznaczonego numerem 61. Dalej granica przebiega przez punkty 62 i 61 wzdłuż południowej granicy działek nr 607/91, 605/91, 603/91, 601/91, 599/91, 597/91, 595/91, 593/91, 591/91, 589/91, 587/91, 738/82, 736/82 do południowo-zachodniego narożnika tej ostatniej oznaczonego numerem 64. Stąd granica zamyka się do punktu 59 wzdłuż zachodnich granic działek nr 736/82 i 766/82.

Jednostka katastralna: Godów, obręb: Skrzyszów

Na karcie mapy 6 zaznaczona jest działka nr 444/38, której północno-wschodni narożnik oznaczono jako punkt 1. Granica na tej karcie mapy przebiega od punktu 1 w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż południowo-wschodniej granicy tej działki do punktu 2, gdzie następuje załamanie ku południowi, i dalej wzdłuż południowo-wschodnich granic działek nr 444/38, 446/38, 448/38, 450/38, 452/38 do punktu 3, gdzie odchyla się ku wschodowi biegnąc nadal granicą działki nr 452/38 do punktu 4, gdzie ponownie skręca ku południowi biegnąc południowo-wschodnią granicą działek nr 452/38, 454/38, 456/38, 458/41 do punktu 5. Dalej wzdłuż granicy działki nr 458/41 odchyla się jeszcze ku południowi do punktu 6 i dalej biegnie ku wschodowi do punktu 7 będącego południowo-wschodnim narożnikiem tej działki i północno-zachodnim narożnikiem działki nr 439/41, dalej przebiega w kierunku południowo-wschodnim do narożnika działek nr 439/41, 437/41 i 436/41 oznaczonego numerem 8, skąd po obrysie działki nr 436/41 przebiega w kierunku północnym do punktu 9, wschodnim do punktu 10, południowo-zachodnim do punktu 11, którym oznaczono wspólny narożnik tej działki i działek nr 437/41 oraz 434/43, skąd dalej przebiega wzdłuż północno-wschodniej granicy tej działki do jej północno-wschodniego narożnika oznaczonego jako numer 12 i dalej wzdłuż jej wschodniej granicy do punktu 13, będącego południowo-wschodnim jej narożnikiem; tu granica przechodzi na kartę mapy 9.

Na karcie mapy 9 zaznaczona jest działka nr 315/35, której północno-wschodni narożnik oznaczono numerem 13 i jest on wspólny z południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 434/43 z karty mapy 6.

Na karcie mapy 9 granica przebiega od punktu 13 wzdłuż wschodnich granic działek nr 313/35, 315/35, 317/35, 319/35, 321/35 do południowo-wschodniego narożnika tej ostatniej i oznaczonego numerem 14, którym oznaczono również północno-wschodni narożnik działki nr 323/44, skąd granica biegnie wzdłuż wschodniej granicy tej działki i działki nr 325/44 do jej południowo-wschodniego narożnika oznaczonego numerem 15 i dalej wzdłuż wschodniej granicy działki nr 327/44 do punktu 16 będącego wspólnym narożnikiem działek nr 327/44, 329/54 i 330/54, skąd wzdłuż jej północnej granicy biegnie do punktu 17, będącego północno-wschodnim narożnikiem tej działki, dalej wzdłuż jej wschodniej granicy do punktu 18, stanowiącego narożnik południowo-wschodni i wzdłuż południowej jej granicy do punktu 19 u zbiegu granic tej działki i działek nr 329/54 oraz 331/54. Od punktu 19 opisanego wyżej granica przebiega wzdłuż wschodniej granicy działek nr 331/54 i 333/54 do jej południowo-wschodniego narożnika oznaczonego jako punkt 20, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 335/54, i dalej biegnie wzdłuż jej południowej granicy do punktu 21, będącego jej narożnikiem południowym. Punkt 21 położony jest równocześnie na wschodniej granicy działki nr 230/31, wzdłuż fragmentu której granica strefy przebiega do punktu 22, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 230/31, i dalej przebiega po południowej granicy tej działki oraz działek nr 321/31, 232/31, 253/30, 466/30, 464/29, 462/28, 470/72 do punktu 23 będącego jej południowo-zachodnim narożnikiem leżącym na wschodniej granicy działki nr 458/59 do jej południowo-wschodniego narożnika oznaczonego jako punkt 24. Dalej wzdłuż południowych granic działek nr 458/59, 456/59, 109/59, 110/59, 296/59, 236/59, 237/59, 358/61 do jej południowo-zachodniego narożnika oznaczonego jako punkt 25, skąd wzdłuż jej zachodniej granicy do punktu 26 i wzdłuż części jej granicy północnej do wklęsłego narożnika oznaczonego jako punkt 27 i dalej wzdłuż jej zachodniej granicy i zachodnich granic działek nr 460/72 i 355/24 do punktu 28, skąd wzdłuż fragmentu granicy północnej działki nr 355/24 do jej wklęsłego narożnika oznaczonego jako punkt 29 i dalej wzdłuż zachodnich granic tej działki i działek nr 353/24 i 351/24 do punktu 30 będącego północno-zachodnim jej narożnikiem. Od punktu 30, który jest zarazem południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 349/23, biegnie wzdłuż jej zachodniej granicy do punktu nr 31 i dalej do punktu 32 w zachodnim narożniku działek nr 347/23 i 345/23 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 345/23 i działek nr 343/20 i 341/20 przez punkt 33 w jej północno-zachodnim narożniku i wzdłuż zachodnich granic działek nr 449/70 i 339/14 do północno-zachodniego narożnika tej ostatniej oznaczonego jako punkt 34. Dalej granica przebiega wzdłuż północnych granic działek nr 339/14 i 447/19 do punktu 35 na przecięciu granicy tej ostatniej z zachodnią granicą działki nr 365/69 po zachodniej granicy tej działki do punktu 36, skąd po fragmencie północnej jej granicy do punktu 37 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 370/18. Dalej granica przebiega po linii granicznej działki nr 370/18 przez punkty 38 i 39 na jej granicy zachodniej do punktu 40 stanowiącego jej północno-zachodni narożnik. Z punktu 40 biegnie wzdłuż północnej jej granicy i przez działkę nr 365/69 wzdłuż północnej granicy działki nr 444/18 na karcie mapy 6 zamyka się do punktu 1.

Miasto Żory – obręb Baranowice: karta mapy nr 1 i 2 Gmina Pawłowice, obręb Warszowice: karta mapy nr 2

Począwszy od punktu 1 zlokalizowanego na północno-zachodnim narożniku działki nr 1127/55 granica obszaru specjalnej strefy ekonomicznej biegnie w kierunku południowym w linii prostej poprzez punkty 2 i 3 do punktu 4 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1022/32, następnie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt 42 do punktu 43 wzdłuż południowej granicy działek nr 768/54 i 769/54, dalej w kierunku południowym przebiega do punktu 6 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 658/56, dalej skręca na południe i linią łamaną biegnie poprzez punkty 7, 8, 9, 10, 11 do punktu 12 wzdłuż zachodniej granicy działek nr 658/56, 659/56 i 819/76. Od punktu 12 usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 819/76 granica biegnie na wschód linią łamaną przez punkty 13, 14, 15, 16, 17 do punktu 18 wzdłuż południowej granicy działek nr 818/76, 821/76, 823/76 i 825/77. W punkcie 18 stanowiącym południowy narożnik działki nr 825/77 granica obszaru załamuje się w kierunku północno-wschodnim biegnąc południowo-wschodnią granicą tej działki do punktu 19, a dalej do punktu 20 wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 604/77, po czym lekko skręcając w kierunku północnym południowo-wschodnią granicą działki nr 603/77 biegnie do punktu 21. W punkcie 21 stanowiącym jednocześnie zachodni narożnik działki nr 1124/93 granica obszaru ponownie ulega załamaniu w kierunku południowo-wschodnim, po czym biegnie południową granicą tej działki do punktu 23, w którym załamuje się ponownie w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu 26 poprzez punkty 24 i 25. Punkt 26 stanowi jednocześnie punkt graniczny pomiędzy gminą Pawłowice i miastem Żory. Od punktu 26 granica przebiega w linii prostej do północno-wschodniego narożnika działki nr 767/129 oznaczonego numerem 44, a następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną poprzez punkty o numerach 45, 46, 47, 48 i 49 wzdłuż północnej granicy działki nr 280/136, następnie w linii prostej przebiega do punktu 50 wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 967/137, dalej granica biegnie w linii łamanej na północ poprzez punkty 51, 52, 53 do punktu 54 wzdłuż granicy działek o numerach ewidencyjnych 765/137, 763/137, 967/137, 758/137. W punkcie 54 usytuowanym we wschodnim narożniku działki nr 758/137 granica załamuje się na północ i w linii prostej biegnie przez punkt 55 do punktu 56 wzdłuż wschodniej granicy działek nr 758/137 i 772/137, następnie granica załamuje się na południe i biegnie do punktu 57 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 772/137, po czym przebiega w kierunku zachodnim przez punkt 58 do punktu 59. Odcinek granicy pomiędzy punktami 58 i 59 biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 967/137; punkt graniczny 59 usytuowany jest w północno-zachodnim narożniku ww. działki. Od punktu 59 granica załamuje się na południe i biegnie linią łamaną poprzez punkty 60, 61, 62, 63 do punktu 64 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 967/137, następnie w punkcie 64 załamuje się na zachód i linią łamaną przebiega przez punkty 65, 66, 67 wzdłuż północnej granicy działki nr 967/137, dalej biegnie do punktu 68 usytuowanego w północnym narożniku działki nr 1086/46; w tym punkcie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie w linii prostej przez punkty 69 i 70 do punktu 71. Granica pomiędzy punktami 68, 69, 70, 71 przebiega wzdłuż północnej strony działek nr 1086/46, 825/46 i 822/83. W punkcie 71 granica strefy skręca lekko na południowy zachód i przebiega w linii prostej przez punkty 72, 73, 74, 75, 76, 77 do punktu 78 wzdłuż północnej granicy działek nr 818/83 i 819/83, w punkcie 78 usytuowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 819/83 granica strefy załamuje się na południe i linią łamaną poprzez punkty 79, 80 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto niniejszy opis. Natomiast granica administracyjna pomiędzy gminą Pawłowice a miastem Żory przecina opisaną powyżej strefę linią łamaną łączącą punkt 1 z punktem 26 poprzez punkty graniczne 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28 i 27.

II. Podstrefa gliwicka

Obszar położony w obrębach Niepaszyce, Brzezinka, Stare Gliwice

Obszar ten położony jest w północnej i zachodniej części miasta Gliwice pomiędzy ulicą Kozielską, drogą krajową A-4 i ulicą Portową; granica biegnie od punktu granicznego nr 1 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1 (karta mapy 9 Niepaszyce), w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1 do punktu granicznego nr 2 (karta mapy 9 Niepaszyce), dalej w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 2 (karta mapy 8 Niepaszyce) do punktu granicznego nr 3 położonego na granicy obrębu Niepaszyce i Brzezinka, dalej w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 300/040 (karta mapy 5 Niepaszyce) do punktu granicznego nr 4, dalej biegnie linią łamaną w kierunku północnym do punktu granicznego nr 5 i w kierunku zachodnim do punktu granicznego nr 6, a następnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 302/031 do punktu granicznego nr 7 położonego na południowej stronie drogi krajowej A-4 (E 22), z punktu granicznego nr 7 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 300/040 (karta mapy 5 Brzezinka) i 1 (karta mapy 8 Niepaszyce), do punktu granicznego nr 8, dalej granica biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy miasta Gliwice i gminy Rudziniec do punktu granicznego nr 9, dalej granica biegnie w kierunku północno-wschodnim południową granicą działek nr 28, 29, 30, 34, 35, 36, 39, 37 do punktu granicznego nr 10, dalej granica skręca w kierunku południowym do punktu granicznego nr 11, dalej granica skręca w kierunku wschodnim północną granicą działek nr 1 i 2 (karta mapy 7 Niepaszyce) do punktu granicznego nr 12, następnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 2 granica biegnie w kierunku południowym do punktu granicznego nr 13, dalej w kierunku północno-wschodnim do punktu granicznego nr 14, w którym skręca w kierunku południowym zachodnią granicą działki nr 1 (karta mapy 3 Niepaszyce) do punktu granicznego nr 15 – północno-wschodniego narożnika działki nr 1 (karta mapy 5 Niepaszyce); w punkcie granicznym nr 15 granica zmienia kierunek na południowy wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1 (karta mapy 5 Niepaszyce) i dalej północną granicą działek nr 3 i 4 (karta mapy 5 Niepaszyce) do punktu granicznego nr 16, następnie w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1 (karta mapy 6 Niepaszyce) do punktu granicznego nr 17, w którym skręca na wschód, i biegnie północną granicą działki nr 15 (karta mapy 5 Niepaszyce) do punktu granicznego nr 18, następnie przebiega wzdłuż zachodniej granicy działek nr 44, 43 (karta mapy 5 Niepaszyce) do punktu granicznego nr 19 i północną granicą działki nr 43 do punktu granicznego nr 20, następnie wschodnią granicą działki nr 43 i północną granicą działki nr 4/16 do punktu granicznego nr 21, a następnie linią łamaną w kierunku południowym granicą wschodnią działki nr 4/16 (karta mapy 1 Stare Gliwice) do punktu granicznego nr 22, dalej w kierunku południowo-wschodnim do punktu granicznego nr 23, dalej biegnie w kierunku południowym południowo-zachodnią granicą działki nr 4/16 do punktu granicznego nr 24, dalej granica załamuje się i skręca w kierunku zachodnim biegnąc linią wzdłuż południowej granicy działki nr 4/16 do punktu granicznego nr 25, dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim południową granicą działek nr 4/16, 4/9, 4/7 (karta mapy 1 Stare Gliwice), 15 (karta mapy 5 Niepaszyce) i działki nr 1 (karta mapy 6 Niepaszyce) do punktu granicznego nr 26, dalej skręcając w kierunku południowym przecina drogę krajową E-22 (A-4) i biegnie linią łamaną wzdłuż granicy lasu do punktu granicznego nr 27, dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 1 (karta mapy 9 Niepaszyce) do wcześniej ustalonego punktu granicznego nr 1. Z obszaru strefy wyłączone są drogi publiczne. Opis granic został opracowany na podstawie mapy nr 1 SSE, sporządzonej przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach w skali 1:5000 w dniu 28 maja 1996 r.

Obszar położony w obrębie Bojków

W Gliwicach pomiędzy ulicą Bojkowską i ulicą Pszczyńską, w rejonie Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice” oraz obiektów po byłej fabryce domów (na karcie mapy 2 w obrębie Bojków) granica biegnie od punktu granicznego nr 1 w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działek nr 179/2, 178/2, 177/2, 181/12 do punktu granicznego nr 2; dalej granica skręca w kierunku wschodnim, przechodzi wzdłuż północnej granicy działek nr 181/12 i 181/28, a następnie zachodnią granicą działki nr 181/28 przechodzi do punktu granicznego nr 3, dalej skręca w kierunku zachodnim i południową granicą działki nr 903/1 dochodzi do punktu granicznego nr 4, dalej granica skręca w kierunku północnym i wzdłuż zachodniej, a następnie północnej granicy działki nr 2251/1 dochodzi do punktu granicznego nr 5, dalej granica skręca w kierunku południowym i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 2251/1 przechodzi przez wcześniej ustalony punkt graniczny nr 3, po czym skręca w kierunku wschodnim i poprzez punkt graniczny nr 6 przebiega wzdłuż wschodniej granicy działek nr 181/28, 181/25, 181/20, 181/26 do punktu granicznego nr 7, dalej granica skręca i biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 246/1 i północnej granicy działek nr 904/2, 904/3 do punktu granicznego nr 8, dalej przebiega wzdłuż wschodniej, a następnie północnej granicy działki nr 180 do wcześniej ustalonego punktu granicznego nr 1. Opis granic został opracowany na podstawie mapy nr 2 SSE, sporządzonej przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach w skali 1:5000 w dniu 28 maja 1996 r.

III. Podstrefa sosnowiecko-dąbrowska

Obszar: Sosnowiec, obręb: Sosnowiec, karta mapy: 3, 4, 41b wykonanej przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki Komunalnej w Katowicach w 1963 r.

„Milowice”. Obszar określony jest linią graniczną, która biegnie od punktu 1, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 25/1 w kierunku północno-wschodnim, północną granicą działki nr 25/1 do punktu 2, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, wschodnią granicą działek nr 25/1, 28/1, 29/1, 32/1, 33/1, 38/1 do punktu 3, załamuje się w kierunku północno-wschodnim, północną granicą działki nr 42/2 do punktu 4, załamuje się w kierunku południowym, wschodnią granicą działek nr 42/2, 1/4 do punktu 5, załamuje się w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 1/4 do punktu 6, załamuje się w kierunku południowym wschodnią granicą działki nr 1/4 do punktu 7, załamuje się w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 10/1 do punktu 8, załamuje się w kierunku południowym wschodnią granicą działek nr 10/1, 2/2 do punktu 9, załamuje się w kierunku zachodnim południową granicą działek nr 2/2,1/2 do punktu 10, załamuje się w kierunku południowym wschodnią granicą działki nr 1/2 do punktu 11, załamuje się w kierunku zachodnim linią łamaną, południową granicą działki nr 1/2 do punktu 12, załamuje się w kierunku południowym wschodnią granicą działki nr 1/2 do punktu 13, załamuje się w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 1/2 do punktu 14, załamuje się w kierunku południowym wschodnią granicą działki nr 1/2 do punktu 15, załamuje się w kierunku zachodnim południową granicą działki nr 1/2 do punktu 16, załamuje się w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 1/2 do punktu 17, załamuje się w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 1/2 do punktu 18, załamuje się w kierunku północnym zachodnią granicą działek nr 1/3, 42/2, 32/1, 29/1, 28/1, 25/1 dochodząc do punktu 1.

Obszar: Sosnowiec, obręb: Klimontów, karta mapy 6

„Dańdówka”. Obszar określony jest linią graniczną, która biegnie od punktu 1 będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1907/3 linią łamaną w kierunku wschodnim, północną granicą działek nr 1907/3, 1903/5, 1902/5, 1901/12, 1901/9, 1900/3, 1899/3, 1898/3, 1896/3, 1895/12, 1895/9, 1893/5, 1891/5, 1889/5, 1888/7, 1883/3, 1880/5, 1879/4, 1876/4, 1873/4, 1872/10, 1871/5, 1870/5, 1868/5, 1867/10, 1866/8 do punktu 2, załamuje się w kierunku południowym wschodnią granicą działki nr 1866/8 do punktu 3, załamuje się w kierunku wschodnim północną granicą działek nr 1866/8, 1864/3, 1863/2 do punktu 4, załamuje się w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 1992/9 do punktu 5, załamuje się w kierunku wschodnim północną granicą działek nr 1992/9, 1821/1, 1819/1 do punktu 6, załamuje się w kierunku południowym, wschodnią granicą działki nr 1819/1 do punktu 7, załamuje się w kierunku zachodnim południową granicą działek nr 1819/1,1823 do punktu 8, załamuje się w kierunku południowym linią łamaną, wschodnią granicą działki nr 1992/9 do punktu 9, załamuje się w kierunku północno-wschodnim linią łamaną zachodnią granicą działek nr 1844/5, 1844/2, 1842/3 do punktu 10, załamuje się w kierunku wschodnim północną granicą działek nr 1842/3,1833, 1832 do punktu 11, załamuje się w kierunku południowym wschodnią granicą działki nr 1832 do punktu 12, załamuje się w kierunku wschodnim, północną granicą działek nr 1831/3, 1831/1, 1831/2 do punktu 13, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim linią łamaną, południowo-wschodnią granicą działek nr 1831/2, 1934/3, 1837, 1836, 1835 do punktu 14, załamuje się w kierunku południowym linią łamaną, wschodnią granicą działki nr 1835 do punktu 15, załamuje się w kierunku zachodnim linią łamaną, południową granicą działek nr 1835, 1854, 1993/5, 1993/3, 1994, 1995 do punktu 16, załamuje się w kierunku północnym, zachodnią granicą działki nr 1995 do punktu 17, załamuje się w kierunku zachodnim południową granicą działek nr 1992/6, 1927/2, 1928/2, 1929/4, 1931/2 do punktu 18, załamuje się w kierunku północno-zachodnim linią łamaną, północno-zachodnią granicą działek nr 1933/2, 1934/9a, 1934/11, 1934/13, 1934/15, 1934/17, 1934/27 do punktu 19, załamuje się w kierunku zachodnim, południową granicą działki nr 1952/4 do punktu 20, załamuje się w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 1952/4 do punktu 21, załamuje się w kierunku wschodnim północną granicą działek nr 1952/4, 1934/27, 1934/25, 1934/23, 1934/21, 1934/19, 1933/4, 1931/4, 1929/6, 1928/4, 1927/4, 1925/4, 1923/6, 1922/7, 1921/6, 1920/4, 1919/4, 1918/4, 1915/4 do punktu 22, załamuje się w kierunku północnym linią łamaną, zachodnią i północną granicą działki nr 1912/5, północną granicą działki nr 1910, zachodnią granicą działki nr 1907/3 do punktu 1.

Obszar: Sosnowiec, obręb: Zagórze, karta mapy 10, wykonanej przez Katowickie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernictwa w 1968 r.

„Kazimierz”. Obszar określony jest linią graniczną, która biegnie od punktu 1, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 2073/7, w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 2073/7 do punktu 2, załamuje się w kierunku północnym, zachodnią granicą działki nr 2074/10 do punktu 3, załamuje się w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 2074/10 do punktu 4, załamuje się w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 2074/6 do punktu 5, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim północną granicą działek nr 2074/6, 2097, 2077/2, 2077/1, 2085/1, 2085/2 do punktu 6, załamuje się w kierunku południowym wschodnią granicą działek nr 2085/2, 2084/2, 2084/1, 2082/5, 2082/4, 2082/3, 2081/2, 2081/1, 2096/1, 2033/4, 2033/3, 2033/2, 2033/1, 2031/3, 2030/9, 2030/4, 2029/1, 2029/2, 2028/3, 2028/2, 2028/1 do punktu 7, załamuje się w kierunku zachodnim, południową granicą działki nr 2028/1 do punktu 8, załamuje się w kierunku północnym zachodnią granicą działek nr 2028/1, 2028/2, 2028/3 do punktu 9, załamuje się w kierunku zachodnim południową granicą działki nr 2000 do punktu 10, załamuje się w kierunku północnym linią łamaną, zachodnią granicą działek nr 2000, 2001, 2002/2, 2003, 2004/1, 2005/1, 2005/2, 2096/1, 2072/6, 2072/4, 2072/5, 2073/1, 2073/2, 2073/4, 2073/5, 2073/3, 2073/6, 2073/7 do punktu 1.

Dąbrowa Górnicza, obręb Dąbrowa Górnicza:

Obszar „Paryż”. Teren o powierzchni 8 ha 2563 m2. Karta mapy 52

Część I. Obszar określony linią graniczną, która biegnie od punktu granicznego nr 1, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2/15, w kierunku południowym linią łamaną zachodnią granicą działki nr 2/6 i 2/3, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą działki nr 2/15 skręcając w kierunku północnym i biegnie wschodnią granicą działki nr 2/15 załamując się w kierunku wschodnim po południowej granicy działki nr 1/17, dochodząc do punktu granicznego nr 1, od którego opis rozpoczęto.

Część II. Obszar określony linią graniczną, która biegnie od punktu granicznego nr 7 położonego na południowo-zachodniej granicy działki nr 2/10 w kierunku południowym po zachodniej granicy działki nr 2/10, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną częścią działki nr 2/15, załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną przecinając część działki nr 2/15, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i linią łamaną biegnie częścią działki nr 2/15, załamuje się w kierunku północnym, a następnie w kierunku północno-zachodnim linią łamaną biegnie we wschodniej części działki nr 2/15, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i linią łamaną północną częścią działki nr 2/15 dochodzi do punktu granicznego nr 7, od którego opis rozpoczęto.

Część III. Obszar określony linią graniczną, która biegnie od punktu granicznego nr 29 położonego na południowo-zachodniej granicy działki nr 6/5 w kierunku zachodnim północną granicą działki nr 70, załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną w południowej części działki nr 2/15, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie w linii prostej w południowej części działki nr 2/15 do punktu granicznego nr 36, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną północną granicą działki nr 6/5, dochodząc do punktu granicznego nr 29, od którego opis rozpoczęto.

Obszar „Bankowa”, obręb Dąbrowa Górnicza. Teren o powierzchni 26 ha 7743 m2. Karta mapy 52

Część I. Obszar określony linią graniczną, która biegnie od punktu granicznego nr 1 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2/3, biegnie w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 2/3, a południową granicą działki nr 1/17, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie po zachodniej granicy działki nr 3 a wschodniej granicy działki 2/3, gdzie skręca w kierunku wschodnim po zachodniej granicy działki nr 4, załamując się w kierunku północnym i biegnie po północnej granicy działki nr 4 a południowej granicy działki nr 3, a następnie skręca w kierunku północnym i biegnie po zachodniej granicy działki nr 5 a wschodniej granicy działki nr 6, załamując się w kierunku północno-zachodnim działki nr 6 do punktu granicznego nr 8, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5 graniczącej z działką nr 1/17. Granica strefy skręca w kierunku wschodnim po północnej granicy działki nr 5 a południowej granicy działki nr 1/17 do punktu granicznego nr 10, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2/3 a północno-zachodnim narożniku działki nr 6/5, gdzie granica załamuje się w kierunku południowym po wschodniej granicy działki nr 2/3 i zachodniej granicy działki nr 6/5, gdzie granica skręca w kierunku południowo-zachodnim działki nr 2/3 a północno-zachodnią granicą działki nr 2/4, skręcając w kierunku południowo-zachodnim po północnej granicy działki nr 2/4 a południowej granicy działki nr 2/3 do punktu granicznego nr 14.

W punkcie tym granica załamuje się w kierunku południowym po wschodniej granicy działki nr 2/7, a południowej granicy działki nr 2/3, skręcając w kierunku zachodnim po południowej granicy działki nr 2/7, a północnej granicy działki nr 2/15 dochodząc do punktu granicznego nr 16 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 2/3, a północno-wschodnim narożniku działki nr 2/15. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku północnym do punktu granicznego po zachodniej granicy działki nr 2/3, a wschodniej granicy działki nr 2/15, gdzie granica załamuje się w kierunku zachodnim po południowo-zachodniej granicy działki nr 2/3, a wschodniej granicy działki nr 2/15 dochodząc do punktu granicznego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2/15, a zachodnią granicą działki nr 2/3, gdzie granica skręca w kierunku północno-zachodnim po zachodniej granicy działki nr 2/6 dochodząc do punktu granicznego nr 1, od którego opis rozpoczęto.

Część Il. Obszar określony linią graniczną, która biegnie od punktu granicznego nr 22, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 6/5, a południową granicą działki nr 1/17, granica strefy biegnie w kierunku południowym wschodnią granicą działki nr 6/5 załamując się w kierunku wschodnim po północno-wschodniej granicy działki nr 1/12 do punktu granicznego nr 25, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1/12, gdzie granica załamuje się w kierunku południowym do punktu granicznego nr 26 po wschodniej granicy działki nr 1/12, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1/12, gdzie granica strefy załamuje się w kierunku zachodnim do punktu granicznego nr 28 położonego w narożniku działki nr 7/1 oraz działki nr 1/12 po południowej granicy działki nr 1/12 i po południowej granicy działki nr 1/17, gdzie granica biegnie w kierunku zachodnim po południowej granicy działki nr 1/12 i północnej granicy działki nr 7/1, gdzie granica załamuje się w kierunku północnym, a ponownie skręca w kierunku południowo-wschodnim po południowej granicy działki nr 1/17 i północnej granicy działki nr 6/5 do punktu granicznego nr 22, od którego opis rozpoczęto.

Obszar „Zaplecze” Huty Katowice. Obręb Dąbrowa Górnicza. Teren o powierzchni 77,4916 ha. Karta mapy 113, 114, 116, 117, 119, 120

Część I. Obszar określony linią graniczną, która biegnie od punktu granicznego nr 1, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku ogrodzenia Huty Katowice, znajdującego się na działce nr 1/5 (karta mapy 117) i biegnie w kierunku południowym, zachodnią częścią działki nr 1/5 na karcie mapy 117 i 120. Następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną, przechodząc północną częścią działki nr 1/5 (karta mapy 120), przecinając połączenie dwóch kart map 120 i 119 i biegnie północną częścią działki nr 3/14 na karcie mapy 119, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i linią łamaną biegnie zachodnią częścią działek nr 3/14 (karta mapy 119) i 1/28 (karta mapy 116), wzdłuż wschodnich granic działek nr 3/6 (karta mapy 119), 1/3 (karta mapy 116), 1/13 (karta mapy 116) dochodzi do punktu granicznego nr 14.

W punkcie tym granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przecinając działki nr 1/28 (karta mapy 116), 1/5 (karta mapy 117) w ich północnej części, dochodzi do punktu granicznego nr 4, od którego opis rozpoczęto.

Część II. Obszar określony linią graniczną, która biegnie od punktu granicznego nr 17, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2/29 (karta mapy 117) w kierunku północnym wschodnią granicą działki nr 2/29, załamując się w kierunku zachodnim po północnej granicy działki nr 2/29, dalej w kierunku północnym wschodnią granicą działki nr 2/15 (karta mapy 117), załamuje się na zachód i biegnie północną granicą działek nr 2/15 (karta mapy 117) i 2/24, 2/15 (karta mapy 116), załamuje się na północny wschód i biegnie wschodnią granicą działek nr 2/22, 2/21, 2/20, załamuje się na zachód i biegnie północną granicą działki nr 2/20 (karta mapy 113), załamuje się w kierunku północno-wschodnim, biegnąc południową granicą działki nr 3/3 (karty map 113 i 114), dalej załamując się w kierunku południowym biegnie linią łamaną po zachodniej granicy działki nr 3/3 (karty map 114 i 117), załamuje się na zachód i biegnie północną granicą działki nr 1/5 (karta mapy 117), dochodząc do punktu granicznego nr 17, od którego opis rozpoczęto.

Obszar „Koksownia”. Wymienione w niniejszym opisie działki ewidencyjne położone są w obrębach: Łosień, Strzemieszyce Małe, Okradzionów. Karta mapy 4, 5, 6, 7, 12.

Powyższe obręby wchodzą w skład miasta Dąbrowa Górnicza. Opisywany teren składa się z 6 części określonych kolejnymi literami alfabetu od A do F i obejmuje obszar o łącznej powierzchni 48,2000 ha.

Część A. Stanowi część działki nr 1722/1 i jej granice mają następujący przebieg:

Począwszy od punktu granicznego nr 1, stanowiącego zbieg granic działek nr 1722/1, 1716/3 i 1713/3, biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu granicznego nr 2 wzdłuż granicy pomiędzy działkami nr 1722/1 i 1713/3. W punkcie granicznym nr 2 załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu granicznego nr 3. W punkcie granicznym nr 3 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim linią łamaną poprzez punkty graniczne 4 i 5 do punktu granicznego nr 6. W punkcie granicznym nr 6 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu granicznego nr 7. W punkcie granicznym nr 7 załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu granicznego nr 1, od którego opis rozpoczęto.

Część B. Stanowi części działek nr 1722/1 obrębu Łosień oraz 2208/1 i 2209 obrębu Strzemieszyce Małe, a jej granice mają następujący przebieg: począwszy od punktu granicznego nr 8 granica biegnie w kierunku południowym linią łamaną wschodnią granicą działki nr 1722/1, poprzez punkt graniczny nr 9 do punktu granicznego nr 10. Punkt nr 10 zlokalizowany jest na granicy obrębów: Łosień i Strzemieszyce Małe. Od punktu nr 10 granica biegnie w kierunku południowym wschodnią granicą działek nr 2208/1 i 2209, poprzez punkt graniczny nr 11 do punktu granicznego nr 12. W punkcie granicznym nr 12 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu granicznego nr 13, który zlokalizowany jest na granicy obrębów: Łosień i Strzemieszyce Małe. Od punktu granicznego nr 13 granica biegnie linią łamaną w kierunku północno-zachodnim poprzez punkt graniczny nr 14 do punktu granicznego nr 15. W punkcie granicznym nr 15 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu granicznego nr 8, od którego opis rozpoczęto.

Część C. Stanowi części działek nr 1716/3 i 1726/4, a jej granice mają następujący przebieg:

Począwszy od punktu granicznego nr 24 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu granicznego nr 16 południowo-zachodnią granicą działki nr 1716/3. W punkcie granicznym nr 16 granica strefy załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim linią łamaną poprzez punkty graniczne nr 17, 18, 19, 20 do punktu granicznego nr 21. Od punktu granicznego nr 21 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu granicznego nr 22. Od punktu granicznego nr 22 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim poprzez punkt graniczny nr 23 do punktu granicznego nr 24, od którego opis rozpoczęto.

Część D. Stanowi części działek nr 1716/3 i 1726/4, a jej granice mają następujący przebieg:

Począwszy od punktu granicznego nr 25 granica strefy biegnie w kierunku północno-wschodnim poprzez punkt nr 26 do punktu nr 27. W punkcie granicznym nr 27 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim linią łamaną poprzez punkty graniczne nr 28, 29, 30 i 31 do punktu granicznego nr 32. Od punktu granicznego nr 32 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, południowo-wschodnią granicą działki nr 1726/4 do punktu granicznego nr 33. W punkcie granicznym nr 33 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu granicznego nr 33a. W punkcie granicznym nr 33a granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu granicznego nr 34. Od punktu granicznego nr 34 dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim, południowo-wschodnią granicą działki nr 1726/4 do punktu granicznego nr 35. Od punktu granicznego nr 35 dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim południowo-wschodnią granicą działki nr 1716/3 do punktu granicznego nr 36a. W punkcie granicznym nr 36a granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim południowo-zachodnią granicą działki nr 1716/3 do punktu granicznego nr 25, od którego opis rozpoczęto.

Część E. Stanowi części działek nr 1727/1 i 1757/3 obrębu Łosień oraz 2206/1 i 2212/3 obrębu Strzemieszyce Małe, a jej granice mają następujący przebieg:

Począwszy od punktu granicznego nr 36 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim północno-zachodnią granicą działek nr 2212/3 i 2206/2, poprzez punkt graniczny nr 37 do punktu granicznego nr 38. Od punktu granicznego nr 38 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim północno-zachodnią granicą działki nr 1727/1, do punktu granicznego nr 39. W punkcie granicznym nr 39 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim poprzez punkty graniczne nr 40, 41 i 42 do punktu granicznego nr 43. W punkcie granicznym nr 43 granica strefy załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim poprzez punkty graniczne 44 i 45 do punktu granicznego nr 46. W punkcie granicznym nr 46 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim poprzez punkty graniczne nr 47 i 48 do punktu granicznego nr 49. W punkcie granicznym nr 49 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu granicznego nr 50. W punkcie granicznym nr 50 granica strefy załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim poprzez punkt graniczny nr 51 do punktu granicznego nr 52. W punkcie granicznym nr 52 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim poprzez punkty graniczne nr 53 i 54 do punktu granicznego nr 55. W punkcie granicznym nr 55 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim poprzez punkty graniczne nr 56 i 57 do punktu granicznego nr 58. W punkcie granicznym nr 58 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu granicznego nr 59. W punkcie granicznym nr 59 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu granicznego nr 36, od którego opis rozpoczęto.

Część F. Stanowi część działki 1200/2 obrębu Okradzionów, a jej granice mają następujący przebieg:

Począwszy od punktu granicznego nr 60 granica biegnie w kierunku północnym do punktu granicznego nr 61. W punkcie granicznym nr 61 granica strefy załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim poprzez punkt graniczny nr 62 do punktu granicznego nr 63. W punkcie granicznym nr 63 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim, północno-wschodnią granicą działki nr 1200/2, poprzez punkt graniczny nr 64 do punktu granicznego nr 65. W punkcie granicznym nr 65 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim, południowo-wschodnią granicą działki nr 1200/2 do punktu granicznego nr 60, od którego opis rozpoczęto.

IV. Podstrefa tyska

Obręb Urbanowice – granica biegnie od punktu granicznego 1 w kierunku północno-wschodnim po punktach granicznych 2–7, północno-zachodnią granicą działek nr 628/130, 631/132, 941/132, północno-wschodnią granicą działki nr 941/132 (według mapy ewidencji gruntów, obręb Urbanowice, karta mapy 6 – stan na 29.02.1996 r.), północno-zachodnią granicą działek nr 522/70, 520/52 i dalej wzdłuż granicy działki nr 494/50 (według mapy ewidencji gruntów, obręb Urbanowice, karta mapy 6 – stan na 29.02.1996 r.), załamuje się w kierunku wschodnim po punktach granicznych 8–10 i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 494/50, północnej granicy działek nr 51, 530/69, 46 i dalej załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po punktach granicznych od 11–26 północno-wschodnią granicą działek nr 338/47, 455/68, 456/34, 377/34, 380/34, północno-wschodnią i wschodnią granicą działki nr 384/34 (karta mapy 9), północną granicą działek nr 466/22, 470/19, zachodnią i północną granicą działki nr 490/19, zachodnią, północno-wschodnią i wschodnią granicą działki nr 488/19, północno-wschodnią granicą działek nr 539/119, 537/19, 535/19, 533/19, północną granicą działki nr 530/19, załamuje się w kierunku południowym po punktach granicznych 27–29 wzdłuż wschodniej granicy działek nr 530/19, 468/22, 123/23, załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim po punktach granicznych 30–32 południową granicą działek nr 123/23, 124/23, 185/23, 184/23, 183/23, 182/23 (według mapy ewidencji gruntów, obręb Urbanowice, karta mapy 10 – stan na 29.02.1996 r.), 134/34, 135/34, 136/34, 137/34, 138/34, 455/68 (według mapy ewidencji gruntów, obręb Urbanowice, karta mapy 9 – stan na 29.02.1996 r.), następnie załamuje się w kierunku południowym, przecina drogę i poprzez punkt 33 biegnie granicą działki nr 300/4 do punktu granicznego 34 i dalej załamuje się na zachód wzdłuż południowej granicy działek nr 300/4, 299/4, 157/3, 156/3, 281/4, 280/4, 152/3, 150/3, 293/3 do punktu granicznego 35, następnie załamuje się w kierunku południowym, przecina drogę i biegnie po punkcie granicznym 36 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 426/32 do punktu granicznego 37, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie granicą południową działek nr 426/32, 351/39, 349/40, 347/47, 414/48, 415/48, 343/55, 341/56, 339/63, 337/64, 335/71, 333/72, 401/79, 399/79, 397/80, 395/80, 412/87 do punktu 38, następnie załamuje się na północ i biegnie po punktach 39–41 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 412/87, przecina drogę (działka nr 432/120 i 430/116), załamuje się na zachód do punktu granicznego 42 wzdłuż południowej granicy działek nr 286/1, 285/1, 134/1, 133/1, 132/1, 131/1, 130/1, 129/1 (według mapy ewidencji gruntów, obręb Urbanowice, karta mapy 8 – stan na 29.02.1996 r.) i dalej po punktach granicznych 43–49 wzdłuż wschodniej, południowej i zachodniej granicy działki nr 735/100 przecinając w linii prostej drogę (działka nr 850/75) wzdłuż południowej i zachodniej granicy działki nr 847/102 i zachodniej granicy działki nr 730/118, następnie przecina ukośnie drogę (działka nr 73) do punktu 50 i dalej po punktach 51–64 biegnie zachodnią granicą działki nr 174/106, 107, południową granicą działek nr 170/106, 822/70, 820/37, 818/37, wschodnią granicą działki nr 234/38, południową granicą działki nr 774/36, po granicy wschodniej, północnej i zachodniej działki nr 773/36 i dalej południową granicą działek nr 774/36, 787/25, 786/25, 785/25, 823/25, 824/25, 205/25, 204/25, 909/25, 908/25, 907/25, 714/26, południową i zachodnią granicą działki nr 864/26, przecina drogę i biegnie dalej południowo-zachodnią i zachodnią granicą działki nr 13, zachodnią i północno-zachodnią granicą działki nr 14, południowo-zachodnią granicą działki nr 856/16, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu granicznego 65 wzdłuż północnych granic działek nr 856/16, 855/16, 711/16, 706/19, 852/19, 851/T9, 827/43, 770/64, 768/64, 767/64, 754/64, 950/64, 951/64, 757/64, załamuje się w kierunku południowym po punktach 66–68 wzdłuż zachodniej granicy działek nr 757/64, 535/64, 543/68, załamuje się na wschód wzdłuż północnej granicy działki nr 543/68 do punktu granicznego 69, następnie po punktach granicznych 69–75 biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr 815/110, zachodniej i północnej granicy działki nr 111, północnej granicy działek nr 965/108, 793/115, 795/115, przecina w linii prostej działkę nr 798/115, załamuje się ku południowi wzdłuż wschodniej i południowo-wschodniej granicy działki nr 798/115, południowo-wschodniej granicy działki nr 795/115, 793/115, do punktu granicznego 76, załamuje się ku zachodowi po punktach 77–79 i biegnie południową granicą działki nr 965/108 i południowo-zachodnią granicą działki nr 815/110, następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po punktach 80–82 północno-wschodnią granicą działki nr 885/106, przecina ulicę Cielmicką i dalej północno-zachodnią granicą działek nr 746/116, 750/120 załamuje się ku wschodowi do punktu granicznego 83 po granicy północnej działek nr 750/120 i 753/120, załamuje się ku południowi wzdłuż wschodniej granicy działki nr 753/120, przecina drogę i dalej wschodnią granicą działki nr 754/120 (według mapy ewidencji gruntów, obręb Urbanowice, karta mapy 6 – stan na 29.02.1996 r.), do punktu granicznego 84, załamuje się w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działek nr 129/1, 140/1 (według mapy ewidencji gruntów, obręb Urbanowice, karta mapy 8 – stan na 29.02.1996 r.), do punktu granicznego 85, następnie załamuje się ku północy wzdłuż zachodniej granicy działki nr 628/130 do punktu granicznego nr 1 (według mapy ewidencji gruntów, obręb Urbanowice, karta mapy 6 – stan na 29.02.1996 r.) – o powierzchni 134,1637 ha;

Jednostka katastralna Tychy, obręb Tychy – granica biegnie od punktu granicznego 1 w kierunku południowo-wschodnim północną granicą działki nr 208/69 do punktu granicznego 2, załamuje się ku południowi po punktach granicznych 3–5 wzdłuż południowej granicy działki nr 208/69 (według mapy ewidencji gruntów, obręb Tychy, karta mapy 13 – stan na 29.02.1996 r.), wschodniej granicy działki nr 155/13, załamuje się w kierunku wschodnim wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 155/13 do punktu granicznego 6, następnie załamuje się ku południowi po punktach 7–10 wzdłuż granicy wschodniej i południowej działki nr 155/13, wschodniej granicy działek nr 157/13, 160/13, załamuje się ku zachodowi po punktach granicznych 11–14 wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr 160/13, 161/13, 331/13, załamuje się ku północy po granicy zachodniej działek nr 331/13, 277/13, 285/13 do punktu granicznego 15, następnie załamuje się ku wschodowi wzdłuż północnej granicy działki nr 146/13 do punktu granicznego 16, załamuje się ku północy po punktach granicznych 17–20 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 155/13, południowej, zachodniej i północnej granicy działki nr 207/69 (według mapy ewidencji gruntów, obręb Tychy, karta mapy 9 – stan na 29.02.1996 r.), zachodniej granicy działki nr 208/69 (według mapy ewidencji gruntów, obręb Tychy, karta mapy 13 – stan na 29.02.1996 r.), do punktu granicznego 1 o powierzchni 9,1523 ha.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama