reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 397, z 1997 r. Nr 28, poz. 155, z 2000 r. Nr 71, poz. 831 i Nr 108, poz. 1148 oraz z 2001 r. Nr 30, poz. 328) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 1017,3319 ha położonych na terenie gmin Godów, Pawłowice, Czerwionka-Leszczyny oraz na terenie miast: Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Sosnowiec, Tychy, Żory, Częstochowa, Bielsko-Biała, Rybnik.”;

2) szczegółowy opis granic i terenu katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiący załącznik do rozporządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Prowadzenie działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu lub ponoszenie wydatków inwestycyjnych – na obszarze, o który na podstawie niniejszego rozporządzenia został powiększony teren strefy, nie stanowi podstawy do zwiększenia wielkości pomocy publicznej w stosunku do wielkości tej pomocy otrzymywanej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub ponoszenia wydatków inwestycyjnych na dotychczasowym terenie strefy.

2. Ustalając wielkość dochodu zwolnionego od podatku dochodowego dla przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie wlicza się dochodu osiągniętego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze, o który na podstawie niniejszego rozporządzenia został powiększony teren strefy.

§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC l TERENU KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 sierpnia 2001 r. (poz. 1169)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC l TERENU KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Tyska

Obręb Urbanowice – „obszar południowy”

Linia graniczna biegnie od punktu granicznego 1 w kierunku północno-wschodnim do punktu granicznego 2 wzdłuż północnych granic działek: 975/16, 855/16, 711/16, 706/19, 971/41, 767/64, 1029/64, 1030/68, załamuje się w kierunku południowym po punktach 3 i 4 wzdłuż wschodniej granicy działek 1030/68, 535/64, 543/68, załamuje się na wschód wzdłuż północnej granicy działki 543/68 do punktu granicznego 5, następnie po punktach granicznych 6–14 biegnie wzdłuż zachodniej i północnej granicy działki 1025/111, północnej i wschodniej granicy działki 1104/115, południowo-wschodniej i południowej granicy działki 1103/115, południowej granicy działki 1025/111, północno-wschodniej granicy działki 1094/106 do punktu granicznego 15, przecina ulicę Cielmicką i dalej, poprzez punkt graniczny 16, biegnie północno-zachodnią granicą działek 1120/120 i 1067/120 do punktu 17, następnie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie po granicy działki 1067/120 do punktu 18 i dalej, poprzez punkty 19–22, wschodnią granicą działki 1067/120 do punktu 23, następnie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie po północnej granicy działki 753/120 do punktu 24, załamuje się w kierunku południowym po wschodniej granicy działki 753/120 do punktu 25, przecina ulicę Strefową i biegnie do punktu 26, dalej do punktu 27, następnie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie poprzez punkt 28 po północnej granicy działki 436/1 do punktu 29, załamuje się w kierunku północnym, przecina ulicę Strefową i biegnie do punktu 30 zlokalizowanego na południowej granicy działki 972/130, załamuje się w kierunku zachodnim do punktu 31 i następnie w kierunku północnym, po granicy działki 972/130, biegnie do punktu 32, następnie po punktach granicznych 33–36, północno-zachodnią granicą działek 972/130, 940/132 (według mapy ewidencji gruntów, obręb Urbanowice k.m.6) oraz 521/70, 519/52, 565/50, 563/50, 561/50 (według mapy ewidencyjnej gruntów, obręb Urbanowice k.m.9), załamuje się w kierunku południowym po wschodniej granicy działki 561/50 i 534/39 do punktu granicznego 37 i dalej wzdłuż północnej granicy działki 534/39 do punktu granicznego 38 załamuje się w kierunku północnym po zachodniej granicy działki 575/48 do punktu granicznego 39 i dalej załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie po punktach granicznych 40 i 47, wzdłuż północnej granicy działki 575/48 i północno-wschodniej granicy działek 580/47, 587/44, 585/44, 589/34, do punktu granicznego 48, załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek 589/34 i 541/34 do punktu 49, następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie poprzez punkty 50–52, wzdłuż południowej granicy działek 541/34 i 543/34 do punktu 53 (według mapy ewidencji gruntów, obręb Urbanowice k.m.9), załamuje się w kierunku południowym, przecina ulicę Strefową, biegnie do punktu 54 i dalej do punktu 55, następnie załamuje się w kierunku zachodnim poprzez punkty 56–63 wzdłuż południowej granicy działek: 453/118, 460/118, 459/118, 443/118, 466/118, 465/118, 464/118, 463/118, 462/118, 455/118, 449/1, 452/1, 436/1, 438/1 (k.m.8) oraz wschodniej, południowej i zachodniej granicy działki 1039/119 (według mapy ewidencji gruntów, obręb Urbanowice k.m.6), zachodniej granicy działki 1038/119 i południowej granicy działki 1031/102 do punktu granicznego 64 (k.m.6), następnie załamuje się w kierunku północnym, po zachodnich granicach działek 1031/102,1126/118, i biegnie poprzez punkt graniczny 65 do punktu granicznego 66 i dalej przecinając ukośnie ul. Cielmicką biegnie do punktu 67, następnie załamuje się w kierunku północnym po zachodniej granicy działki 1094/106 i poprzez punkt 68 biegnie do punktu 69, załamuje się w kierunku zachodnim, po południowej granicy działek 1090/106, 822/70, 820/37, 818/37, do punktu 70, a następnie po punktach 71–80 biegnie wschodnią granicą działki 997/38, południową granicą działek 997/38, 1196/25, po granicach wschodniej, północnej i zachodniej działki 773/36 i dalej południową granicą działek 1195/25 i 714/26, południową i zachodnią granicą działki 864/26, przecina drogę i biegnie do punktu 81, dalej, po punktach 82–84, południowo-zachodnią i zachodnią granicą działki nr 975/16, do punktu 1.

Obręb Urbanowice – „ Zakłady zbożowe”

Linia graniczna biegnie od punktu granicznego 1 w kierunku wschodnim, północną granicą działek nr 1011/24, 1013/25, 1044/26, 1226/26 (według mapy ewidencji gruntów, obręb Urbanowice, k.m. 3), poprzez punkty 2 i 3 do punktu granicznego 4, załamuje się ku południowi i biegnie wschodnią granicą działek nr 1226/26 i 1228/26 (k.m.3) poprzez punkt 5 do punktu granicznego 6, następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działek nr 1228/26, 1226/26, 1044/26, 1014/25, 1012/25, 1010/24 (km 3) do punktu granicznego nr 7, skręca w kierunku północnym po zachodniej granicy działek 1010/24 i 1011/24 (k.m.3) do punktu granicznego 1.

Obręb Urbanowice i Obręb Tychy – „ul. Fabryczna” (granica obszarów)

Linia graniczna biegnie od punktu granicznego nr 1 w kierunku południowo-wschodnim, północną granicą działek nr 2159/4 (według mapy ewidencji gruntów, obręb Tychy, k.m. 2 Paprocany), 1041/9, 1040/9 (według mapy ewidencji gruntów, obręb Urbanowice, k.m.6), do punktu granicznego 2, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i poprzez punkty 3–7 biegnie wschodnią granicą działek 1040/9, 1042/9, 1043/9, (k.m.6), 2157/4, 2160/4 (k.m. 2 Paprocany) do punktu granicznego 8, następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie południową granicą działek nr 2160/4, 2161/4, 2159/4, 830/5, 903/5, 902/5 do punktu 9 i dalej, poprzez punkt 10, wzdłuż północno-zachodniej granicy działek 902/5, 904/10 i 906/10 (k.m.2 Paprocany) do punktu granicznego 11, następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim po granicy działek 906/10, 907/10 i 2159/4 (k.m. 2 Paprocany) do punktu granicznego 1.

Obręb Tychy – „Technopark”

Linia graniczna biegnie od punktu granicznego 1 w kierunku południowo-wschodnim północną granicą działki 208/69 do punktu granicznego 2, załamuje się ku południowi po punktach granicznych 3–5 wzdłuż wschodniej i południowej granicy działki 208/69 (według mapy ewidencji gruntów, obręb Tychy k.m.13), wschodniej granicy działki nr 375/13 (według mapy ewidencji gruntów, obręb Tychy k.m.9), następnie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki 377/13 (k.m.9) do punktu granicznego 6, załamuje się ku południowi po punktach 7–10 wzdłuż granicy wschodniej i południowej działki 377/13, przecina w linii prostej fragment działki 474/13 i biegnie dalej wzdłuż wschodniej granicy działek 378/13, 379/13 (k.m.9), załamuje się ku zachodowi po punktach granicznych 11–14 wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek 379/13, 376/13, 385/13 (k.m.9), załamuje się ku północy po granicy zachodniej działek 385/13, 372/13, 370/13 (k.m.9) do punktu granicznego 15, następnie załamuje się ku wschodowi wzdłuż północnej granicy działek 370/13 i 371/13 do punktu granicznego 16, załamuje się ku północy po punktach granicznych 17–20 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 372/13, (według mapy ewidencji gruntów, obręb Tychy k.m.9), południowej, zachodniej i północnej granicy działki 207/69 (według mapy ewidencji gruntów, obręb Tychy k.m.13 – stan na 29.04.1999 r), zachodniej granicy działki 208/69 (k.m.13), do punktu granicznego 1.

Obręb Tychy – ul. Piłsudskiego

Linia graniczna biegnie od punktu granicznego 1 w kierunku południowo-wschodnim poprzez punkty graniczne 2 i 3 zlokalizowane na północnej granicy działki 4265/89 do punktu 4, załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej, południowej i zachodniej granicy działki 4265/89, po punktach 5 i 6 do punktu 7, następnie załamuje się w kierunku zachodnim do punktu 8 i dalej w kierunku północnym do punktu 1 (k.m.2c).

Podstrefa Gliwicka

Obszar położony w obrębach Niepaszyce, Brzezinka i Stare Gliwice

Obszar ten położony jest w północnej i zachodniej części miasta Gliwice, pomiędzy ulicą Kozielską, drogą krajową A-4 i ulicą Portową; granica biegnie od punktu granicznego nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1 (karta mapy 9 Niepaszyce), w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1 do punktu granicznego nr 2 (karta mapy 8 Niepaszyce), dalej w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 2 (karta mapy 8 Niepaszyce) do punktu granicznego nr 3 położonego na granicy obrębu Niepaszyce i Brzezinka, dalej w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 300/040 (karta mapy 5 Niepaszyce) do punktu granicznego nr 4, dalej biegnie linią łamaną w kierunku północnym do punktu granicznego nr 5 i w kierunku zachodnim do punktu granicznego nr 6, a następnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 302/031 do punktu granicznego nr 7 położonego na południowej stronie drogi krajowej A-4 (E-22); z punktu granicznego nr 7 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 300/040 (karta mapy 5 Brzezinka) i nr 1 (karta mapy 8 Niepaszyce) do punktu granicznego nr 8, dalej granica biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy miasta Gliwice i gminy Rudziniec do punktu granicznego nr 9, dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim południową granicą działek nr 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37 do punktu granicznego nr 10, potem granica skręca w kierunku południowym do punktu granicznego nr 11; dalej granica skręca w kierunku wschodnim północną granicą działek nr 1 i 2 (karta mapy 7 Niepaszyce) do punktu granicznego nr 12n; następnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 2 biegnie w kierunku południowym do punktu granicznego nr 13, dalej w kierunku północno-wschodnim do punktu granicznego nr 14, w którym skręca w kierunku południowym zachodnią granicą działki nr 1 (karta mapy 3 Niepaszyce) do punktu granicznego nr 15 – północno-wschodniego narożnika działki nr 1 (karta mapy 5 Niepaszyce); w punkcie . granicznym nr 15 granica zmienia kierunek na południowy wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1 (karta mapy 5 Niepaszyce) i dalej północną granicą działek nr 3 i 4 (karta mapy 5 Niepaszyce) biegnie do punktu granicznego nr 16, następnie w kierunku południowym biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1 (karta mapy 6 Niepaszyce) do punktu granicznego nr 17, w którym skręca na wschód i biegnie północną granicą działki nr 15 (karta mapy 5 Niepaszyce) do punktu granicznego nr 18, następnie przebiega wzdłuż zachodniej granicy działek nr 44, 43 (karta mapy 5 Niepaszyce) do punktu granicznego nr 19 i północną granicą działki nr 43 biegnie do punktu granicznego nr 20, następnie wschodnią granicą działki nr 43 i północną granicą działki nr 4/16 do punktu granicznego nr 21, a następnie linią łamaną w kierunku południowym granicą wschodnią działki nr 4/16 (karta mapy 1 Stare Gliwice) do punktu granicznego nr 22, dalej w kierunku południowo-wschodnim do punktu granicznego nr 23, dalej biegnie w kierunku południowym południowo-zachodnią granicą działki nr 4/6 do punktu granicznego nr 24; dalej granica załamuje się i skręca w kierunku zachodnim, biegnąc linią wzdłuż południowej granicy działki nr 4/16 do punktu granicznego nr 25, dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim południową granicą działek nr 4/16, 4/9, 4/7 (karta mapy 1 Stare Gliwice), 15 (karta mapy 5 Niepaszyce) i działki nr 1 (karta mapy 6 Niepaszyce) do punktu granicznego nr 26, dalej skręcając w kierunku południowym przecina drogę krajową E-22 (A-4) i biegnie linią łamaną wzdłuż granicy lasu do punktu granicznego nr 27; dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 1 (karta mapy 9 Niepaszyce) do wcześniej ustalonego punktu granicznego nr 1.

Uwaga: Z obszaru strefy wyłączone są drogi publiczne. Opis granic został opracowany na podstawie mapy nr 1 SSE, sporządzonej przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach w skali 1:5000 w dniu 28 maja 1996 r.

Obszar położony w obrębie Bojków

W Gliwicach, pomiędzy ulicą Bojkowską i ulicą Pszczyńską, w rejonie Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice” oraz obiektów po byłej fabryce domów (na karcie mapy 2 w obrębie Bojków) granica biegnie od punktu granicznego nr 1 w kierunku północnym, wzdłuż północnej granicy działek nr 179/2,178/2,177/2, 181/12 do punktu granicznego nr 2; dalej granica skręca w kierunku wschodnim, przechodzi wzdłuż północnej granicy działek nr 181/12, 181/28, a następnie zachodnią granicą działki nr 181/28 przechodzi do punktu granicznego nr 3, dalej skręca w kierunku zachodnim i południową granicą działki nr 903/1 dochodzi do punktu granicznego nr 4; dalej granica skręca w kierunku północnym i wzdłuż zachodniej, a następnie północnej granicy działki nr 2251/1 dochodzi do punktu granicznego nr 5; dalej granica skręca w kierunku południowym i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 2251/1 przechodzi przez wcześniej ustalony punkt graniczny nr 3, po czym skręca w kierunku wschodnim i przez punkt graniczny nr 6 przebiega wzdłuż wschodniej granicy działek nr 181/28, 181/25, 181/20, 181/26 do punktu granicznego nr 7, dalej skręca i biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 246/1 i północnej granicy działek nr 904/2, 904/3 do punktu granicznego nr 8, dalej przebiega wzdłuż wschodniej, a następnie północnej granicy działki nr 180 do wcześniej ustalonego punktu granicznego nr 1.

Uwaga: Opis granic został opracowany na podstawie mapy nr 1 SSE, sporządzonej przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach w skali 1:5000 w dniu 28 maja 1996 r.

Podstrefa Jastrzębsko-Żorska

„Pole Gołkowice” – obręb Skrzyszów

Na karcie mapy 6 zaznaczono działkę nr 458/41, której południowo-wschodni narożnik i północno-wschodni narożnik działki nr 527/41 oraz północno-zachodni narożnik działki nr 439/41 stanowią punkt nr 1. Dalej granica biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 439/41 aż do północno-zachodniego narożnika tej działki, północno-wschodniego narożnika działki nr 437/41 i południowo-wschodniego narożnika działki nr 436/41, stanowiących punkt nr 2, skąd po obrysie działki nr 436/41 przebiega w kierunku północnym do punktu nr 3, wschodnim do punktu nr 4, dalej południowo--zachodnim – do punktu nr 5, którym oznaczono wspólny narożnik tej działki i działek nr 437/41 oraz 434/43, skąd dalej przebiega wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 436/41 do jej północno-wschodniego narożnika oznaczonego jako numer 6 i dalej wzdłuż wschodniej granicy do punktu nr 7, będącego południowo-wschodnim jej narożnikiem, tu granica przechodzi na kartę mapy 9. Na karcie mapy 9 zaznaczona jest działka nr 313/35, której północno-wschodni narożnik oznaczono numerem 7 i jest on wspólny z południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 434/43 z karty mapy 6.

Na karcie mapy 9 granica przebiega od punktu nr 7 wzdłuż wschodnich granic działek nr 313/35, 315/35, 317/35, 319/43, 321/43 do południowo-wschodniego narożnika tej ostatniej oznaczonego numerem 8, którym oznaczono również północno-wschodni narożnik działki nr 323/44, skąd granica biegnie wzdłuż wschodniej granicy tej działki i działki nr 325/44 do jej południowo-wschodniego narożnika oznaczonego nr 9, i dalej wzdłuż wschodniej granicy działek nr 327/44, 329/54, 331/54 i 333/54 aż do południowo-wschodniego narożnika działki nr 333/54, stanowiącego punkt nr 10, będącego też północno-wschodnim narożnikiem działki nr 335/54, i dalej biegnie wzdłuż jej południowej granicy do punktu nr 11, będącego jej narożnikiem południowym.

Punkt nr 11 położony jest równocześnie na wschodniej granicy działki nr 230/31, wzdłuż fragmentu której granica strefy przebiega do punktu nr 12, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 230/31, i dalej przebiega po południowej granicy tej działki oraz działek nr 231/31, 232/31, 253/30, 466/30, 464/29, 462/28, 470/72 do punktu nr 13, będącego jej południowo-zachodnim narożnikiem, leżącym na wschodniej granicy działki nr 458/59, do jej południowo-wschodniego narożnika oznaczonego jako punkt nr 14.

Dalej wzdłuż południowych granic działek nr 458/59, 456/59, 109/59, 110/59, 296/59, 295/59, 236/59, 237/59, 358/61 granica biegnie do południowo-zachodniego narożnika działki nr 458/59, oznaczonego jako punkt nr 15, skąd wzdłuż jej zachodniej granicy do punktu nr 16 i wzdłuż części jej granicy północnej do wklęsłego narożnika, oznaczonego jako punkt nr 17, i dalej wzdłuż jej zachodniej granicy i zachodnich granic działek nr 460/72 i 355/24 do punktu nr 18, skąd wzdłuż fragmentu północnej granicy działki nr 355/24 biegnie do jej wklęsłego narożnika, oznaczonego jako punkt nr 19, i dalej wzdłuż zachodnich granic działek nr 353/24 i 351/24 do punktu nr 20, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 355/24. Od punktu nr 20, który jest zarazem południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 349/23, granica biegnie wzdłuż jej zachodniej granicy do punktu nr 21 i dalej do punktu nr 22 w zachodnim narożniku działek nr 347/23 i 345/23 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 345/23 i działek nr 343/20 i 341/20, przez punkt nr 23 w jej północno-zachodnim narożniku, wzdłuż zachodnich granic działek nr 449/70 i 339/14 do północno-zachodniego narożnika tej ostatniej oznaczonego jako punkt nr 24. Dalej granica przebiega wzdłuż północnych granic działek nr 339/14 i 447/19 do punktu nr 25, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 447/19 i jednocześnie południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 458/41, następnie wzdłuż południowej granicy działki nr 458/41, aż do jej południowo-wschodniego narożnika stanowiącego punkt nr 1.

Żory – obręb Baranowice, karty map nr 1 i 2 gmina Pawłowice, obręb Warszowice, karta mapy nr 2

Począwszy od punktu nr 1, zlokalizowanego na północno-zachodnim narożniku działki nr 1127/55, granica obszaru specjalnej strefy ekonomicznej biegnie w kierunku południowym w linii prostej przez punkty nr 2 i 3 do punktu nr 4 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1022/32, następnie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 42 do punktu nr 43 wzdłuż południowej granicy działek nr 768/54 i 769/54, dalej w kierunku południowym biegnie do punktu nr 6 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 658/56, dalej skręca na południe i linią łamaną biegnie przez punkty nr 7, 8, 9, 10, 11 do punktu nr 12 wzdłuż zachodniej granicy działek nr 658/56, 659/56 i 819/76. Od punktu nr 12, usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 819/76, granica biegnie na wschód linią łamaną przez punkty nr 13, 14, 15, 16, 17 do punktu nr 18 wzdłuż południowej granicy działek nr 818/76, 821/76, 823/76 i 825/77. W punkcie nr 18, stanowiącym południowy narożnik działki nr 825/77, granica obszaru załamuje się w kierunku północno-wschodnim, biegnąc południowo-wschodnią granicą tej działki do punktu nr 19, a dalej do punktu nr 20 wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 604/77, po czym lekko skręcając w kierunku północnym południowo-wschodnią granicą działki nr 603/77 biegnie do punktu nr 21. W punkcie nr 21, stanowiącym jednocześnie zachodni narożnik działki nr 1124/93, granica obszaru ponownie ulega załamaniu w kierunku południowo-wschodnim, po czym biegnie południową granicą tej działki do punktu nr 23, w którym załamuje się ponownie w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 26 przez punkty nr 24 i 25. Punkt nr 26 stanowi jednocześnie punkt graniczny pomiędzy gminą Pawłowice i miastem Żory. Od punktu nr 26 granica przebiega w linii prostej do północno-wschodniego narożnika działki nr 994/137 oznaczonego nr 44, a następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr 45, 46, 47, 48, 49 i 50 wzdłuż północnej granicy działki nr 994/137, następnie przebiega od punktu nr 50 wzdłuż wschodniej granicy działek nr 993/137 i 992/137 linią łamaną przez punkty nr 51, 52 i 53 do punktu nr 54. Od punktu nr 54 granica biegnie w linii prostej do narożnika działki nr 761/137 oznaczonego nr 81, następnie załamuje się na zachód wzdłuż ulicy Pukowca linią łamaną od punktu nr 81 przez punkt nr 82 do 83. Z punktu nr 83, usytuowanego w północnym narożniku działki nr 761/137, granica załamuje się na południowy wschód do punktu nr 56 i dalej w kierunku południowo-zachodnim biegnie do punktu nr 57 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 772/137, a dalej do punktu nr 88 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 992/137, po czym przebiega w kierunku zachodnim linią prostą do punktu nr 61, a następnie w kierunku punktu nr 59 przez punkt nr 60 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 991/137 i dalej do punktu nr 84 usytuowanego na działce nr 733/137. W punkcie nr 84 granica załamuje się na południowy zachód i przebiega w linii prostej do punktu oznaczonego numerem 85, położonego w północnym narożniku działki nr 1025/137. Od punktu nr 85 granica załamuje się na południowy zachód, biegnąc linią łamaną łączącą punkty graniczne nr 86, 87 i 68 wzdłuż zachodnich granic działek nr 1025/137 i 1085/46. W punkcie nr 68 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie w linii prostej przez punkty nr 69 i 70 do punktu nr 71. Granica pomiędzy punktami nr 68, 69, 70, 71 przebiega wzdłuż północnej strony działki nr 1095/83. W punkcie nr 71 granica strefy skręca lekko na południowy zachód i przebiega w linii prostej przez punkty nr 72, 73, 74, 75, 76, 77 do punktu nr 78 wzdłuż północnej granicy działek nr 1095/83 i 1097/83. W punkcie nr 78 usytuowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 1097/83 granica strefy załamuje się na południe i linią łamaną przez punkty nr 79, 80 biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto niniejszy opis. Natomiast granica administracyjna pomiędzy gminą Pawłowice a miastem Żory przecina opisaną powyżej strefę linią łamaną łączącą punkt nr 1 z punktem nr 26 przez punkty graniczne nr 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28 i 27. Z obszaru wyżej wymienionego KSSE wyłącza się działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 997/137, 998/137 i 1095/83 o łącznej powierzchni 1,0272 ha stanowiące drogi wewnętrzne strefy.

Likwidacji ulega część północno-zachodniej granicy strefy od pkt 85 zlokalizowanego w północnym narożniku działki nr 1025/137 przebiegająca linią łamaną przez pkt nr 84, 59, 60 do pkt nr 61, wyłączając z granic strefy część działek nr 988/135, 733/137, 706/137 i 736/137.

Nowa granica przebiega od istniejącego punktu granicznego nr 85 w kierunku wschodnim wzdłuż działki nr 1025/137 do pkt nr 88, następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim do pkt 89 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1027/137. W pkt nr 89 załamuje się pod kątem prostym na południowy wschód do pkt nr 61 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1027/137. Pozostały przebieg granicy strefy pozostaje bez zmian.

„Pole Wygoda” – Miasto Żory, obręb Folwarki i Żory

A– obręb Folwarki

Począwszy od pkt 1 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 709/147 granica obszaru specjalnej strefy ekonomicznej biegnie w kierunku północno-wschodnim linią łamaną poprzez pkt graniczne nr 2, 3, 4, 5, 6, do pkt 7 skrajem pobocza ulicy Kradziejówka. Na tym odcinku graniczy z dziatkami nr 709/147, 1316/147, 490/147, 1398/151. W pkt 7 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przebiega środkiem rowu odwadniającego linią łamaną poprzez pkt 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 do pkt granicznego nr 15. Na odcinku tym przebiega wzdłuż działek o numerach 1398/151, 495/151, 496/151, 695/151, 692/151, 332/151 i 1053/145. W pkt nr 15 granica załamuje się w kierunku południowym biegnąc w linii prostej poprzez pkt 16 i 17 do pkt 18. Na odcinku tym biegnie wzdłuż działek nr 1053/145, 1017/145, 1019/145. W pkt 18 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, przebiegając przez pkt 19,20,21,22, 23 do pkt 24. Na odcinku tym granica przebiega wzdłuż działek nr 1021/145, 1023/145, 1027/139, 1029/139.

W pkt 24 granica załamuje się w kierunku zachodnim i przebiega linią łamaną do pkt 29 poprzez pkt graniczne nr 25, 26, 27, 28. Na odcinku tym przebiega wzdłuż działek nr 1029/139, 171/138, 190/137, 330/145. W pkt 29 granica załamuje się w kierunku północnym i przebiega w linii prostej do pkt granicznego nr 30. W pkt nr 30 granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i przebiega w linii prostej do pkt nr 31. Na odcinku tym graniczy z działkami 330/145, 1132/133, 1137/132, 1140/132, 1144/130, 1147/129, 1150/124, 1153/122, 1156/117, 1157/117, 1160/116. W pkt granicznym nr 31 granica załamuje się w kierunku północnym i przebiega linią prostą do pkt nr 32 wzdłuż działki nr 1160/116. Od pkt 32 granica przebiega na północ do pkt nr 33, przecinając drogę dojazdową do nieruchomości o numerze ewidencyjnym 367/147. W pkt nr 33 granica załamuje się w kierunku zachodnim, biegnąc skrajem drogi dojazdowej do pkt nr 34. Na odcinku tym biegnie wzdłuż działek nr 708/147, 707/147. W pkt 37 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przebiega w linii prostej do pkt nr 1. Na odcinku tym biegnie wzdłuż granic działek nr 707/147 i 709/147.

B – obręb Żory

Począwszy od pkt nr 35 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1705/101 granica obszaru specjalnej strefy ekonomicznej biegnie w kierunku wschodnim linią łamaną poprzez pkt 36 i 37 do pkt nr 38 wzdłuż drogi dojazdowej do pól. Na odcinku tym przebiega wzdłuż działek 1705/101, 1708/103, 2291/104, 2294/104, 2297/105. W pkt nr 38 granica załamuje się na południowy zachód i przebiega linią łamaną poprzez pkt nr 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 do pkt nr 49. Na tym odcinku przebiega wzdłuż działek nr 2297/105, 1603/106, 2300/106. W pkt nr 49 załamuje się w kierunku zachodnim i przebiega w linii prostej do pkt 50. W pkt nr 50 usytuowanym w południowo-za-chodnim narożniku działki nr 2287/103 granica załamuje się w kierunku północnym i przebiega linią łamaną przez pkt nr 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 do pkt granicznego nr 35. Na odcinku tym przebiega wzdłuż działek o numerach nr 2287/103, 2291/104, 1708/103, 1705/101.

Jastrzębie-Zdrój

Obręb: Bzie Górne, karta mapy nr 1 – Obszar Fadom

Numerem 1 oznaczono południowo-zachodni wierzchołek działki nr 655/11, skąd granica strefy przebiega wzdłuż zachodniej granicy działki nr 656/11 do punktu nr 2, będącego południowo-zachodnim wierzchołkiem działki nr 656/11, a następnie w kierunku wschodnim, przez punkty nr 3, 4, 5 położone na północnej granicy działki nr 1384/43, do punktu nr 6 będącego północno-wschodnim wierzchołkiem działki nr 1384/43. Z punktu 6 granica strefy biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 1385/43 przez punkt nr 7, leżący na północnej granicy działki nr 1385/43, do punktu nr 8 będącego północno-wschodnim wierzchołkiem działki nr 1385/43.

Z punktu nr 8 granica strefy biegnie dalej w kierunku wschodnim do punktu nr 9, będącego południowo-wschodnim wierzchołkiem działki nr 652/43, a następnie biegnie do punktu nr 10 będącego północno-zachodnim wierzchołkiem działki nr 650/43. Z punktu nr 10 granica strefy biegnie w kierunku południowym, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 650/43, do punktu nr 11, będącego południowo-zachodnim wierzchołkiem działki nr 650/43, a następnie w kierunku południowym, wzdłuż południowej granicy działki nr 650/43, do punktu nr 12. Punkt nr 12 stanowi południowo-wschodni wierzchołek działki nr 650/43. Z punktu nr 12 granica strefy biegnie w kierunku północnym do punktu nr 13, który jest wspólnym punktem działek nr 1386/43, 650/43, 883/11. Z punktu nr 13 granica strefy biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 14, będącego północno-wschodnim wierzchołkiem działki nr 1386/43. Z punktu nr 14 granica strefy biegnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy działek nr 1386/43, 1406/43, 1393/43 do punktu nr 15, będącego północno-wschodnim wierzchołkiem działki nr 1310/43. Z punktu nr 15 granica strefy biegnie dalej w kierunku południowym do punktu nr 16, będącego południowo-wschodnim wierzchołkiem działki nr 1310/43. Z punktu nr 16 granica strefy biegnie w kierunku zachodnim przez punkt nr 17, będący południowo-zachodnim wierzchołkiem działki nr 1310/43, wzdłuż południowej granicy działki nr 1310/43, 1361/43 do punktu nr 18. Punkt nr 18 stanowi południowo-zachodni wierzchołek działki nr 1361/43. Z punktu nr 18 granica strefy biegnie w kierunku północnym do punktu nr 19, stanowiącego północno-wschodni wierzchołek działki nr 916/43, skąd w kierunku zachodnim granica strefy biegnie do punktu nr 20, wzdłuż południowej granicy działki nr 1397/43. Z punktu nr 20, będącego południowo-zachodnim wierzchołkiem działki nr 1392/43, granica strefy biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1392, na której leżą punkty nr 21 i 22, do punktu nr 23. Punkt nr 23 stanowi północno-wschodni wierzchołek działki nr 379/37. Z punktu nr 23 granica strefy biegnie do punktu nr 24, będącego wspólnym wierzchołkiem działki nr 1359/27 i działki nr 1390/43. Z punktu nr 24 granica strefy biegnie w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działek nr 1390/43 i 1389/43 do punktu nr 25, skąd wzdłuż południowej granicy działki nr 1409/43 biegnie do punktu nr 26, a następnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1409/43 biegnie do punktu nr 27. Punkt nr 27 jest północno-zachodnim wierzchołkiem działki nr 1409/43. Z punktu nr 27 granica strefy biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy działki nr 1384/43 do punktu nr 28, będącego południowo-zachodnim wierzchołkiem działki nr 1384/43, a następnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1384/43 przez punkty nr 29 i 30 biegnie do punktu nr 31. Punkt nr 31 stanowi wspólny wierzchołek działek nr 653/43, 1383/43 i 1384/43. Z punktu nr 31 granica strefy łączy się z punktem nr 1.

Obszar Ruptawa 1

Przebieg granic jest regulowany linią rozgraniczającą określoną w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Jastrzębie-Zdrój dla strefy VI. 157-PU. Granica obszaru biegnie od punktu nr 1, będącego północno-zachodnim wierzchołkiem strefy VI. 157-PU, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy strefy VI. 157-PU do punktu nr 2, a następnie w kierunku południowym do punktu nr 3, skąd dalej w kierunku wschodnim biegnie do punktu nr 4. Z punktu nr 4 granica obszaru biegnie na południe do punktu nr 5, a następnie w kierunku wschodnim do punktu nr 6. Punkty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 wyznaczają północną granicę strefy VI. 157-PU. Z punktu nr 6, będącego północno-wschodnim wierzchołkiem strefy VI. 157-PU, granica obszaru biegnie w kierunku południowym do punktu nr 7 będącego południowo-wschodnim wierzchołkiem strefy VI. 157-PU oraz jednym z wierzchołków działki nr 77. Z punktu nr 7 granica obszaru biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 77 i południowej granicy działek nr 111/36 i 112/36 do punktu nr 8 będącego południowo-zachodnim wierzchołkiem strefy VI. 157-PU. Następnie granica obszaru biegnie wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury z powrotem do punktu nr 1.

Obszar Ruptawa 2

Przebieg granicy regulowany jest linią rozgraniczającą określoną w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Jastrzębie-Zdrój dla strefy VI. 128-PU, IK oraz linią rozgraniczającą biegnącą wzdłuż istniejącej ulicy Wyzwolenia i działek nr 212/36, 307/36, 305/36.

Granica rozpoczyna się od punktu nr 1 będącego wspólnym północnym wierzchołkiem działek nr 306/36 i 212/36 i biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 212/36 do punktu nr 2, powstałego w wyniku przecięcia się granicy działki nr 212/36 z zachodnią granicą działki nr 307/36. Z punktu nr 2 granica biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr 307/36 i 305/36 w kierunku południowym do punktu nr 3, będącego południowo-zachodnim wierzchołkiem działki nr 303/36, a następnie wzdłuż południowej granicy działek nr 306/36, 113/36, 112/36 do punktu nr 4 określonego linią rozgraniczającą strefy VI. 128–PU Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Jastrzębie-Zdrój. Z punktu nr 4 granica biegnie wzdłuż linii rozgraniczającej strefy VI. 128-PU, VI. 141 RO do punktu nr 5 położonego na granicy działki nr 112/36 i przeciętego linią rozgraniczającą strefy VI. 128-PU, VI. 141-RO. Z punktu nr 5 granica biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr 112/36, 113/36, 306/36 do punktu nr 1.

Jednostka katastralna: Jastrzębie-Zdrój, obręb: Jastrzębie-Zdrój, Moszczenica

Na karcie mapy 1 zaznaczona jest działka 965/68. Granica strefy przebiega od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 965/68 wzdłuż jej wschodniej granicy do punktu 2 w narożniku południowo-wschodnim i dalej wzdłuż jej południowej granicy do punktu 3, leżącego na niej. Punkt 3 powstał przez przecięcie południowej granicy działki nr 965/68 przez wschodnią linię istniejących zabudowań na działce nr 1162/76. Od punktu 3 granica przebiega na południe, przez punkt 4 do punktu 5 wzdłuż fragmentu wschodniej granicy działki nr 1162/76, gdzie skręca na zachód wzdłuż fragmentu południowej granicy tej działki do punktu 6 i ponownie na południe wzdłuż kolejnego fragmentu wschodniej granicy działki nr 1162/76 do punktu 7. Punkt 7 jest najbardziej na południe wysuniętym wschodnim narożnikiem działki nr 1162/76. Od punktu 7 granica strefy przebiega wzdłuż południowej granicy działki nr 1162/76 do punktu 8 i dalej wzdłuż południowej granicy działki nr 227/176 przez punkt 9 do punktu 10, którym oznaczono południowo-zachodni narożnik tej działki, i dalej biegnie po linii oddzielającej obręby geodezyjne: Jastrzębie-Zdrój (karta mapy 1) od Moszczenicy (karta mapy 7) do przecięcia ze stałym ogrodzeniem terenu kopalni od strony południowej. Dalej granica strefy przebiega po linii tegoż ogrodzenia przez punkty 12, 13 do punktu 14, w którym ogrodzenie to przecina linię oddzielającą (karty map 8 i 7) w obrębie geodezyjnym Moszczenica i dalej biegnie po linii oddzielającej te obręby do punktu 15, w którym przecina ona południową krawędź istniejącej urządzonej drogi pożarowej, i dalej wzdłuż południowej krawędzi tej drogi przez punkt 16 do punktu 17, który stanowi jej przecięcie z linią rozgraniczającą obręby geodezyjne: Moszczenica (karta mapy 7) i Jastrzębie-Zdrój (karta mapy 1), i dalej wzdłuż południowej i wschodniej krawędzi tej drogi przez punkt 18 do punktu 19, w którym wschodnia krawędź drogi przecina bocznicę kolejową na działce nr 965/68 (karta mapy 1 Jastrzębie-Zdrój). Teren zamyka linia od punktu 19 wzdłuż bocznicy kolejowej do przecięcia z północną granicą działki nr 965/68 w punkcie 20 i po fragmencie północnej granicy tej działki do punktu 1.”

Gmina Rybnik i Powiat Rybnicki

Obszar nr 1 – „Kłokocin” – Miasto Rybnik

Na karcie mapy 1 dod.1 obręb Kłokocin na styku działek 1891/20 oraz 2562/22 od punktu 1 granica przebiega prostym odcinkiem do punktu 2, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim południową częścią działki 2770/20 do punktu 3, tam załamuje się i wzdłuż działki 2772/17 w kierunku północnym przez punkt 4 do punktu 5 dalej po granicy działki. Od tego ostatniego przez punkt 6 do punktu 7, gdzie przechodzi na następną kartę mapy numer 2 obrębu Kłokocin, przebiegając nadal w kierunku północnym od punktu 7 przez 8 do punktu 9 po wschodniej części działki 301/35. W punkcie 9 granica załamuje się w kierunku zachodnim przebiegając po północnej części działek 301/35, 303/35, 309/5 przez punkty 9–16. Punkt nr 16 jest punktem granicznym pomiędzy obrębem Kłokocin i Boguszowice karta mapy 2, gdzie granicząc z działką 1609/70 stanowi proste odcinki przechodzące przez punkty 16, 17, 18. Dolna część działki określona punktami 18–36 granicząca z własnościami prywatnych właścicieli stanowi obszar wyłączony ze strefy. Tym samym granica nowo utworzona (konieczny pomiar w terenie) w punkcie 17 załamuje się w kierunku północnym do połączenia z punktem nr 36. Od punktu 36 wzdłuż wschodnich granic działek 1186/68 i 1185/68 po drodze dojazdowej granicę stanowią punkty 36–39, gdzie granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie południową granicą działek 796/68, 1518/68, 1519/68 łącząc punkty 39–42, by dalej zmienić bieg w kierunku północnym, przechodząc przez punkty 42–45. Punkt 45 stanowi załamanie granicy terenu strefy oraz jest jednocześnie punktem granicznym obrębu Kłokocin i obrębu Gotartowice. Od punktu 45 do punktu 48 dla obrębu Boguszowice, a od punktu 49 do 57 granicę terenu stanowi linia łamana przechodząca przez te punkty i będąca granicą obrębów wyżej wymienionych. W punkcie 57 granica terenu zmienia kierunek na południowy i wzdłuż linii Kolei Piaskowej na obrębie Kłokocin łącząc punkty 57–72 stanowi wschodnią granicę terenu strefy.

Obszar nr 2 – Powiat Rybnicki

Granica rozpoczyna się w punkcie 2 i biegnie poprzez pkt 3 do pkt 4 wzdłuż działki nr 4431/412 i dalej przez pkt 5 do pkt 6 wzdłuż działki nr 4211/412. Z pkt 6 do pkt 7 granica biegnie wzdłuż działki nr 4188/412 i dochodzi do ulicy Armii Krajowej. Od pkt 7 poprzez pkt 8, 9 do pkt 10 granica biegnie wzdłuż ulicy Armii Krajowej. Z pkt 10 poprzez pkt 11, 12 do pkt 13 granica biegnie wzdłuż ulicy Polnej. Granicę strefy zamyka linia łącząca punkt 13 z punktem 2.

Obszar Bielsko-Biała

Obszar A – obręb 16, gmina katastralna Stare Bielsko i Dolne Przedmieście

Granica biegnie od punktu granicznego nr 1 w kierunku wschodnim do punktu granicznego nr 2 północną granicą działki nr 32/13 i dalej przez punkty graniczne nr 3, 4 i 5 do punktu granicznego nr 6 północną granicą działki nr 5/10, a następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty graniczne nr 7, 8, 9, 10, 11 i dalej przez punkty graniczne nr 12 i 13 do punktu nr 14 wschodnią granicą działki nr 5/10, po czym granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty graniczne nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 do punktu granicznego nr 24 południową granicą działki nr 5/10 i dalej w kierunku zachodnim przez punkty graniczne nr 25, 26, 27 i 28 do punktu granicznego nr 29 południową granicą działki nr 32/13, następnie załamuje się w kierunku północnym przez punkt graniczny nr 30 i biegnie dalej przez punkty graniczne nr 31, 32 i dochodzi do punktu granicznego nr 1.

Obszar A1 – obręb 17, gmina katastralna Dolne Przedmieście i Komornice Śląskie

Granica biegnie w kierunku wschodnim od punktu granicznego nr 1 przez punkt graniczny nr 2 do punktu granicznego nr 3 północną granicą działki nr 2/7 i dalej do punktu granicznego nr 4 przez punkty graniczne nr 5, 6, 7, 8 i 9 do punktu granicznego nr 10 północną granicą działki nr 3564/4, gdzie granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty graniczne nr 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 do punktu granicznego nr 18 wschodnią granicą działki nr 3564/4, gdzie granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty graniczne nr 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 do punktu granicznego nr 29 południową granicą działki nr 3564/4 i dalej w kierunku zachodnim przez punkt graniczny nr 30 do punktu granicznego nr 31 południową granicą działki nr 2/7, gdzie granica załamuje się w kierunku północnym do punktu granicznego nr 32 i dalej przez punkty graniczne nr 33, 34 i 35 dochodzi do punktu granicznego nr 1.

Obszar A3 – obręb Stare Bielsko

Począwszy od punktu 1, który jest punktem granicznym miasta oraz punktem granicznym południowo-zachodnim 1882/11 granica biegnie w kierunku północnym linią prostą przez punkty 2, 3, 4, 5 do 6. Od punktu 6 granica biegnie w kierunku wschodnim, a następnie w kierunku północnym linią prostą poprzez punkty 7, 8, 9 do punktu 10. Od punktu 10 granica biegnie w kierunku wschodnim linią prostą przez punkty 11, 12 do punktu 13. W punkcie 13 granica załamuje się w kierunku północnym, dochodząc do punktu 14. W punkcie 14 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie linią prostą przez punkt 15, dochodząc do punktu 16, który stanowi granicę miasta i jednocześnie jest punktem granicznym północno-wschodnim 1753/2. Następnie granica począwszy od punktu 16 zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż rzeki Wapienica linią prostą poprzez punkty 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 do punktu 30. Od punktu 30 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty 31, 32, 33, 34, 35, 36 do punktu 37, który stanowi północno-zachodni punkt graniczny 1882/8. Od punktu 37 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią prostą do punktu 1, od którego rozpoczęto opis granic.

IV. Podstrefa sosnowiecko-dąbrowska

„Milowice” – miasto : Sosnowiec, obręb : Sosnowiec, karty map nr: 3, 4 i 41 b

Obszar określony jest linią graniczną, która biegnie od punktu nr 1, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 25/1 w kierunku północno-wschodnim, północną granicą działki nr 25/1 do punktu nr 2, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim granicą działek nr 25/1, 28/1, 29/1, 32/1, 33/1, 38/1 do punktu nr 3, załamuje się w kierunku północno-wschodnim północną granicą działki nr 42/1 do punktu nr 4, załamuje się w kierunku południowym wschodnią granicą działek nr 42/1, 1/4 do punktu nr 5, załamuje się w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 1/4 do punktu nr 6, załamuje się w kierunku południowym wschodnią granicą działki nr 1/4 do punktu nr 7, załamuje się w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 10/1 do punktu nr 8, załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działek nr 10/1, 2/2 do punktu nr 9, załamuje się w kierunku zachodnim południową granicą działek nr 2/2, 1/2 do punktu nr 10, załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki nr 1/2 do punktu nr 11, załamuje się w kierunku zachodnim linią łamaną południową granicą działki nr 1/2 do punktu nr 12, załamuje się w kierunku południowym wschodnią granicą działki nr 1/2 do punktu nr 13, załamuje się w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 1/2 do punktu nr 14, załamuje się w kierunku południowym wschodnią granicą działki nr 1/2 do punktu nr 15, załamuje się w kierunku zachodnim południową granicą działki nr 1/2 do punktu nr 16, załamuje się w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 1/2 do punktu nr 17, załamuje się w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 1/2 do punktu nr 18, załamuje się w kierunku północnym zachodnią granicą działek nr 1/3, 42/2, 32/1, 29/1, 28/1, 25/1, dochodząc do punktu nr 1.

„Dańdówka” – miasto: Sosnowiec, obręb: Klimontów, karta mapy nr 6

Obszar określony jest linią graniczną, która biegnie od punktu nr 1, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1907/3, linią łamaną w kierunku wschodnim, północną granicą działek nr 1907/3, 1903/5, 1902/5, 1901/12, 1901/9, 1900/3, 1899/3, 1898/3, 1896/3, 1895/12, 1895/9, 1893/5, 1891/5, 1889/5, 1888/7, 1883/3, 1880/5, 1879/4, 1876/4, 1873/4, 1872/10, 1871/5, 1870/5, 1868/5, 1867/10, 1866/8 do punktu nr 2, załamuje się w kierunku południowym wschodnią granicą działki nr 1866/8 do punktu nr 3, załamuje się w kierunku wschodnim północną granicą działek nr 1866/8, 1864/3, 1863/2 do punktu nr 4, załamuje się w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 1992/9 do punktu nr 5, załamuje się w kierunku wschodnim północną granicą działek nr 1992/9,1821/1 i 1819/1 do punktu nr 6, załamuje się w kierunku południowym wschodnią granicą działki nr 1819/1 do punktu nr 6a, załamuje się w kierunku zachodnim południową granicą działek nr 1819/1 i 1823 do punktu nr 6b, załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną wschodnią granicą działki nr 1992/9 do punktu nr 7, załamuje się w kierunku północno-wschodnim linią łamaną zachodnią granicą działek nr 1844/5, 1844/2, 1842/3 do punktu nr 8, załamuje się w kierunku wschodnim północną granicą działek 1842/3, 1833, 1832 do punktu nr 9, załamuje się w kierunku południowym wschodnią granicą działki nr 1832 do punktu nr 10, załamuje się w kierunku wschodnim północną granicą działek nr 1831/3, 1831/1, 1831/2 do punktu nr 11, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim linią łamaną północno-wschodnią granicą działek nr 1831/2, 1934/3, 1837, 1936, 1835 do punktu nr 12, załamuje się w kierunku południowym linią łamaną wschodnią granicą działki nr 1835 do punktu nr 13, załamuje się w kierunku zachodnim linią łamaną południową granicą działek 1835, 1854, 1993/5, 1993/3, 1994, 1995 do punktu nr 14, załamuje się w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 1995 do punktu nr 15, załamuje się w kierunku zachodnim południową granicą działek nr 1992/6, 1927/2, 1928/2, 1929/4, 1931/2 do punktu nr 16, załamuje się w kierunku północno-zachodnim linią łamaną południowo-zachodnią granicą działek nr 1933/2, 1934/9a, 1934/11, 1934/13, 1934/15,1934/17 do punktu nr 17, załamuje siew kierunku zachodnim południową granicą działki nr 1952/4 do punktu nr 18, załamuje się w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 1952/4 do punktu nr 19, załamuje się w kierunku wschodnim północną granicą działek nr 1952/4, 1934/27, 1934/25, 1934/23, 1934/21, 1934/19, 1933/4, 1931/4, 1929/6, 1928/4, 1927/4, 1925/4, 1923/6, 1922/7, 1921/6,1920/4, 1919/4, 1918/4, 1915/4 do punktu nr 20, załamuje się w kierunku północnym linią łamaną zachodnią i północną granicą działki nr 1912/5, północną granicą działki nr 1910, zachodnią granicą działki nr 1907/3 do punktu nr 1.

„Niwka – Modrzejów” – miasto: Sosnowiec, obręb: Sosnowiec, karty map nr 127 i 133

Część 1

Obszar określony jest linią graniczną, która biegnie od punktu 1 w kierunku północnym i północno-wschodnim, linią łamaną, przez punkty nr 2, 3, 4, 5 do punktu nr 6 i jest jednocześnie północno-zachodnią granicą działki nr 1/33. W punkcie nr 6 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i przebiega linią przez punkty nr 7, 8, 9, 10 do punktu nr 11; linia ta jest jednocześnie południowo-wschodnią granicą działki nr 1/33. W punkcie 11 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i przebiega linią prostą do punktu nr 12 i dalej w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 13. W punkcie nr 13 granica skręca i biegnie linią łamaną w kierunku południowo-zachodnim przez punkt 14 do punktu nr 15. W punkcie nr 15 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i przebiega linią łamaną przez punkty nr 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 do punktu nr 1, która jest jednocześnie południowo-zachodnią granicą działki nr 1/33.

Część 2

Obszar określony jest linią graniczną, która biegnie od punktu nr 23 znajdującego się w południowym narożniku działki nr 1/38 linią łamaną w kierunku północno zachodnim przez punkty nr 24, 25, 26, 27, 28 do punktu nr 29; linia ta jest południowo-zachodnią granicą działki nr 1/38. Dalej od punktu nr 29 granica biegnie linią łamaną w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr 30, 31, 32, 33, 34 do punktu nr 35 i jest jednocześnie północno-zachodnią granicą działki nr 1/38. W punkcie nr 35 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i przebiega linią łamaną przez punkty nr 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 do punktu nr 43, będąc jednocześnie północno-zachodnią granicą działki nr 1/38. W punkcie 43 granica skręca w kierunku południowym i przebiega linią łamaną przez punkty nr 44 i 45 do punktu nr 46 i jest jednocześnie wschodnią granicą działki nr 1/38. W punkcie nr 46 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i przebiega linią łamaną przez punkty nr 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 do punktu nr 55. Linia ta jest jednocześnie północno-zachodnią granicą działki nr 1/21. W punkcie nr 55 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i przebiega linią łamaną przez punkty nr 56, 57, 58, 59 do punktu nr 60, będącą jednocześnie południowo-wschodnią granicą działki nr 1/21. W punkcie nr 60 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i przebiega linią prostą do punktu nr 61, która jest jednocześnie północno-wschodnią granicą działki nr 1/38. Od punktu nr 61 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i przebiega linią łamaną przez punkty nr 62, 63 do punktu nr 23, która jest jednocześnie południowo-wschodnią granicą działki nr 1/38.

„Kazimierz Juliusz” – miasto: Sosnowiec, obręb: Porąbka, karta mapy nr 8

Obszar określony jest linią graniczną, która biegnie od punktu nr 1 w kierunku północno-zachodnim linią łamaną przez punkt nr 2 do punktu nr 3. Linia ta stanowi południowo-zachodnią granicę działki nr 2793/23. W punkcie nr 3 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i przebiega linią łamaną przez punkty nr 4, 5, 6, 7, 8 do punktu nr 9. Linia ta stanowi jednocześnie północno-zachodnią granicę działki nr 1793/23. W punkcie nr 9 granica skręca i biegnie w linii prostej w kierunku wschodnim do punktu nr 10. Linia ta stanowi północną granicę działki nr 2793/23. W punkcie nr 10 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i przebiega linią łamaną przez punkty nr 11, 12, 13 do punktu nr 14, gdzie skręca w kierunku wschodnim i biegnie w linii prostej do punktu nr 15. Linie te stanowią wschodnią granicę działki nr 2793/23. Od punktu nr 15 granica przebiega linią łamaną w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr 16, 17 do punktu nr 1. Linia ta stanowi południowo-wschodnią granicę działki nr 2793/23.

„Narutowicza” – miasto: Sosnowiec, obręb Sosnowiec, karty map nr 53 i 60

Obszar określony jest linią graniczną, która biegnie od punktu nr 1 będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 14/22a w kierunku północnym poprzez punkty nr 2 i 3 do punktu nr 4, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 5, załamuje się i biegnie w kierunku północnym wzdłuż linii łamanej pomiędzy punktami nr 6 i 7 do punktu nr 8 zachodnią granicą działki nr 14/22a, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż linii łamanej pomiędzy punktami nr 9, 10, 11, 12, 13 i 14 do punktu nr 15, załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż linii łamanej pomiędzy punktami nr 16 i 17 do punktu nr 18 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1/29a, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż linii łamanej pomiędzy punktami nr 19 i 20 do punktu nr 21, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż linii łamanej pomiędzy punktami nr 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 do punktu nr 29 północno-zachodnią granicą działki nr 1/29a, załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż linii łamanej pomiędzy punktami nr 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 41 do punktu nr 42 wschodnią granicą działek 1/29a i 14/22a, załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 14/22a do punktu nr 1, od którego opis rozpoczęto.

„Klimontów” – miasto : Sosnowiec, obręb Klimontów, karta mapy nr 2

Obszar określony jest linią graniczną, która biegnie od punktu nr 1, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 409/54, biegnie w kierunku północnym linią łamaną pomiędzy punktami nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 do punktu nr 13, będącą zachodnią granicą działki nr 409/54, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 14 północną granicą działki nr 409/54, załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż linii łamanej pomiędzy punktami nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28, do punktu nr 29 zachodnią granicą działki nr 409/54, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną poprzez punkt nr 30 do punktu nr 1 południową granicą działki.

„Bankowa” – miasto: Dąbrowa Górnicza, obręb: Dąbrowa Górnicza, karta mapy nr 52

Część l

Obszar określony jest linią graniczną, która biegnie od punktu granicznego nr 1 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 4, w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 4, a południową granicą działki nr 3 do punktu nr 2, następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie po zachodniej granicy działki nr 3, a wschodniej granicy działki nr 5 do punktu nr 3, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim po południowo-zachodniej granicy działki nr 5 do punktu nr 4, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie po północnej granicy działki nr 5, a południowej granicy działki nr 1/17 linią łamaną przez punkty nr 5, 6, 7, 8 do punktu nr 9, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną pomiędzy punktami nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 do punktu nr 17 po południowo-wschodniej granicy działek nr 4 i 5, a północno-zachodniej granicy działki nr 2/3, w punkcie nr 17 załamuje się w kierunku północnym wschodnią granicą działki nr 2/3 i zachodnią granicą działki nr 4 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część II

Obszar określony jest linią graniczną, która biegnie od punktu granicznego nr 22, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 6/5, a południową granicą działki nr 1/17, w kierunku południowym, wschodnią granicą działki nr 6/5, załamując się w kierunku wschodnim po północno-wschodniej granicy działki nr 1/12 do punktu granicznego nr 25, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1/212, gdzie granica załamuje się w kierunku południowym do punktu granicznego nr 26 po wschodniej granicy działki nr 1/12, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1/12, gdzie granica załamuje się w kierunku zachodnim do punktu granicznego nr 28 położonego w narożniku działki nr 7/1 oraz działki nr 1/12 po południowej granicy działki nr 1/12, i po południowej granicy działki nr 1/17, gdzie granica biegnie w kierunku zachodnim po południowej granicy działki nr 1/12 i północnej granicy działki nr 7/1, gdzie granica załamuje się w kierunku północnym i ponownie skręca w kierunku południowo-wschodnim po południowej granicy działki nr 1/17 i północnej granicy działki nr 6/5 do punktu granicznego nr 22, od którego opis rozpoczęto.

„Zaplecze Huty Katowice” – miasto: Dąbrowa Górnicza, obręb: Dąbrowa Górnicza, karty map nr 113, 114, 116, 117, 119, 120

Część l

Obszar określony jest linią graniczną, która biegnie od punktu granicznego nr 1, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku ogrodzenia Huty Katowice, znajdującego się na działce nr 1/5 (karta mapy 117) i biegnie w kierunku południowym, zachodnią granicą części działki nr 1/5 na kartach map 117 i 120, następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną, przechodząc północną częścią działki nr 1/5 (karta mapy 120), przecinając połączenie dwóch kart map 120 i 119 i biegnie północną częścią działki nr 3/14 na karcie mapy 119, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i linią łamaną biegnie zachodnią częścią działek nr 3/14 (karta mapy 119) i 1/28 (karta mapy 116), wzdłuż wschodnich granic działek nr 3/6 (karta mapy 119), 1/3 (karta mapy 116), 1/13 (karta mapy 116), dochodzi do punktu granicznego nr 14. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przecinając działki nr 1/28 (karta mapy 116), 1/5 (karta mapy 117) w ich północnej części dochodzi do punktu granicznego nr 4, od którego opis rozpoczęto.

Część II

Obszar określony linią graniczną, które biegnie do punktu granicznego nr 17, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2/29 (karta mapy 117) w kierunku północnym wschodnią granicą działki nr 2/29, załamując się w kierunku zachodnim po północnej granicy działki nr 2/29, dalej w kierunku północnym wschodnią granicą działki nr 2/15 (karta mapy 117) załamuje się na zachód i biegnie północną granicą działek nr 2/15 (karta mapy 117) i 2/24, 2/15 (karta mapy 116), załamuje się na północny wschód i biegnie wschodnią granicą działek nr 2/22, 2/21, 2/20, załamuje się na zachód i biegnie północną granicą działki nr 2/20 (karta mapy 113), załamuje się w kierunku północno-wschodnim, biegnąc południową granicą działki nr 3/3 (karty map 113 i 114), dalej załamując się w kierunku południowym biegnie linią łamaną po zachodniej granicy działki nr 3/3 (karty map 114 i 117), załamuje się na zachód i biegnie północną granicą działki nr 1/5 (karta mapy 117), dochodząc do punktu granicznego nr 17, od którego opis rozpoczęto.

„Koksownia” – miasto: Dąbrowa Górnicza, obręby:

Łosień, Strzemieszyce Małe, karty map nr 4, 5, 6, 7

Powyższe obręby wchodzą w skład miasta Dąbrowa Górnicza. Opisywany teren składa się z 4 części określonych kolejnymi literami alfabetu od A do E (z pominięciem B).

Część A

Stanowi część działki nr 1722/1 i jej granice mają następujący przebieg:

Począwszy od punktu granicznego nr 1, stanowiącego zbieg granic działek nr 1722/1, 1716/3 i 1713/3, granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu granicznego nr 2 wzdłuż granicy pomiędzy działkami nr 1722/1 i 1713/3. W punkcie granicznym nr 2 załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu granicznego nr 3. W punkcie granicznym nr 3 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim linią łamaną przez punkty graniczne nr 4 i 5 do punktu granicznego nr 6. W punkcie granicznym nr 6 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu granicznego nr 7. W punkcie granicznym nr 7 załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu granicznego nr 1, od którego opis rozpoczęto.

Część C

Stanowi część działek nr 1716/3 i 1726/4, a jej granice mają następujący przebieg:

Począwszy od punktu granicznego nr 24 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu granicznego nr 16 południowo-zachodnią granicą działki nr 1716/3. W punkcie granicznym nr 16 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim linią łamaną poprzez punkty graniczne nr 17, 18, 19, 20 do punktu granicznego nr 21. Od punktu granicznego nr 21 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu granicznego nr 22. Od punktu granicznego nr 22 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkt graniczny nr 23 do punktu granicznego nr 24, od którego opis rozpoczęto.

Część D

Stanowi część działek nr 1716/3 i 1726/4, a jej granice mają następujący przebieg:

Począwszy od punktu granicznego nr 25 granica strefy biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 26 do punktu nr 27. W punkcie granicznym nr 27 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim linią łamaną przez punkty graniczne nr 28, 29, 30 i 31 do punktu granicznego 32. Od punktu granicznego nr 32 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim południowo-wschodnią granicą działki nr 1726/4 do punktu granicznego nr 33. W punkcie granicznym nr 33 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu granicznego nr 33a. W punkcie granicznym nr 33a granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu granicznego nr 34. Od punktu granicznego nr 34 dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim południowo-wschodnią granicą działki nr 1726/4 do punktu granicznego nr 35. Od punktu granicznego nr 35 dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim południowo-wschodnią granicą działki nr 1716/3 do punktu granicznego nr 36a. W punkcie granicznym nr 36a granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim południowo-zachodnią granicą działki nr 1716/3 do punktu granicznego nr 25, od którego opis rozpoczęto.

Część E

Stanowi opis działek nr 1727/1 i 1757/3 obrębu Łosień oraz nr 2206/1 i 2212/3 obrębu Strzemieszyce Małe, a jej granice mają następujący przebieg:

Począwszy od punktu granicznego nr 36 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim północno-zachodnią granicą działek nr 2212/3 i 2206/2, przez punkt graniczny nr 37 do punktu granicznego nr 38. Od punktu granicznego nr 38 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim północno-zachodnią granicą działki nr 1727/1, do punktu granicznego nr 39. W punkcie granicznym nr 39 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty graniczne nr 40, 41 i 42 do punktu granicznego nr 43, W punkcie granicznym nr 43 granica strefy załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty graniczne nr 44 i 45 do punktu granicznego nr 46. W punkcie granicznym nr 46 załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty graniczne nr 47 i 48 do punktu granicznego nr 49. W punkcie granicznym nr 49 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu granicznego nr 50. W punkcie granicznym nr 50 granica strefy załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt graniczny nr 51 do punktu granicznego nr 52. W punkcie granicznym nr 52 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty graniczne nr 53 i 54 do punktu granicznego nr 55. W punkcie granicznym nr 55 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty graniczne nr 56 i 57 do punktu granicznego nr 58. W punkcie granicznym nr 58 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu granicznego nr 59. W punkcie granicznym nr 59 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu granicznego nr 36, od którego opis rozpoczęto.

„Gołonóg” – miasto: Dąbrowa Górnicza, obręb: Dąbrowa Górnicza, karta mapy nr 37

Obszar określony jest linią graniczną, która biegnie od punktu nr 1 linią prostą w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 38/13 do punktu nr 2, gdzie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 3 wschodnią granicą działki nr 38/13. W punkcie nr 3 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 4 północną granicą działki nr 38/13, a następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 5 wschodnią granicą działki nr 38/13. W punkcie nr 5 załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 6 południową granicą działki nr 38/13, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 1, od którego opis rozpoczęto, południowo-zachodnią granicą działki nr 38/13.

Jamki” – miasto: Dąbrowa Górnicza, obręb: Strzemieszyce Wielkie, karta mapy nr 1

Obszar określony jest linią graniczną, która biegnie od punktu nr 1 w kierunku północno-wschodnim linią łamaną przez punkt nr 2 do punktu nr 3 północną granicą obszaru. W punkcie nr 3 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 4 wschodnią granicą obszaru. W punkcie nr 4 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr 5 i 6 do punktu nr 7 południową granicą obszaru. W punkcie nr 7 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym do punktu nr 1, od którego opis rozpoczęto, zachodnią granicą obszaru.

„Kazdębie” – miasto: Dąbrowa Górnicza, obręb: Strzemieszyce Małe, karty map nr 2, 3 i 6

Część l

Obszar określony jest linią graniczną, która biegnie od punktu nr 1, będącego południowym narożnikiem terenu, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 2, załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 3, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 4, załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 5, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż linii łamanej poprzez punkty nr 7 i 8 do punktu nr 9, załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 10, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część II

Obszar określony jest linią graniczną, która biegnie od punktu nr 11 będącego południowym narożnikiem terenu, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 12, załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż linii łamanej poprzez punkty nr 13, 14 i 15 do punktu nr 16, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 17, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 11, od którego rozpoczęto opis.

„Łosień” – miasto: Dąbrowa Górnicza, obręb: Łosień, karty map nr 2 i 3

Obszar określony jest linią graniczną, która biegnie od punktu nr 1, będącego południowo-wschodnim narożnikiem terenu, w kierunku zachodnim linią łamaną poprzez punkty nr 2 i 3 do punktu nr 4, załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż linii łamanej poprzez punkty nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 do punktu nr 17, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż linii łamanej pomiędzy punktami nr 18, 19 i 20 do punktu nr 21, załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż linii łamanej pomiędzy punktami nr 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar Częstochowa

Obszar przy ul. Legionów, miasto Częstochowa, obręb 221, 222

Obszar określony jest linią graniczną, która biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 72/2, karta mapy 222, w kierunku południowo-wschodnim, linią prostą, północną granicą działki nr 72/2, wzdłuż ul. Legionów do punktu nr 2, w którym granica przechodzi z obrębu nr 222 do obrębu nr 221. Biegnie dalej linią łamaną północną granicą działki nr 107 do punktu nr 3, załamuje się w kierunku południowym, biegnąc wschodnią granicą działki nr 107 do punktu nr 4, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną południową granicą działki nr 107 do punktu nr 5, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 6, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie w linii prostej w południowo-zachodniej części działki nr 107, przechodząc przez punkt nr 7 (w którym granica przechodzi z obrębu nr 221 do obrębu nr 222) do punktu nr 8, załamuje się w kierunku północnym i biegnie w linii prostej zachodnią granicą działki nr 72/2 do punktu nr 1, od którego opis rozpoczęto.

Obszar przy drodze wewnętrznej do walcowni blach grubych, miasto Częstochowa, obręb 302b

Obszar określony jest linią graniczną, która biegnie od punktu nr 1, znajdującego się w środkowej części działki nr 2/57, w linii prostej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnej krawędzi drogi wewnętrznej Huty Częstochowa do punktu nr 2, załamuje się w kierunku południowym, biegnie linią łamaną wschodnią granicą działki nr 2/57 a zachodnią granicą działki nr 16 (obręb 228) do punktu nr 3, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej krawędzi drogi wewnętrznej Huty Częstochowa do punktu nr 4, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie w linii łamanej wzdłuż torów kolejowych do punktu nr 1, od którego opis rozpoczęto.

Obszar na terenie walcowni blach grubych

Obszar określony jest linią graniczną, która biegnie od punktu nr 1, znajdującego się w północnej części działki nr 16, (k.m.228), w linii prostej w kierunku wschodnim wzdłuż południowej krawędzi drogi wewnętrznej Huty Częstochowa do punktu nr 2, załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią prostą wschodnią granicą działki nr 16 do punktu nr 3, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 16 do punktu nr 4, załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi drogi wewnętrznej Huty Częstochowa do punktu nr 1, od którego opis rozpoczęto.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 16 października 2001 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama