REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1996 nr 106 poz. 489

USTAWA

z dnia 21 czerwca 1996 r.

o urzędach i izbach skarbowych

Tekst pierwotny

Art. 1

 [1] (skreślony).
Art. 2.
(skreślony).
Art. 3.
(skreślony).
Art. 4.
(skreślony).
Art. 5. [Kompetencje Ministra]
1. Ministrowi Finansów podlegają izby skarbowe, jako organy specjalne administracji rządowej, oraz, na podstawie odrębnych przepisów, inne organy, a w szczególności urzędy kontroli skarbowej i inspektorzy kontroli skarbowej.

2. Minister Finansów sprawuje kontrolę podległych mu organów i urzędów, o których mowa w ust. 1, w zakresie prawidłowości wykonywania zadań należących do ich zakresu działania, a także przestrzegania przez pracowników tych organów i urzędów zasad etyki zawodowej, bezstronności, obiektywizmu działania oraz ochrony słusznych interesów Skarbu Państwa, w tym także ustalania lub określania i poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych.

3. Urzędem skarbowym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, a izbą skarbową — dyrektor izby skarbowej.

4. Minister Finansów powołuje i odwołuje:

1) dyrektora izby skarbowej,

2) wicedyrektora izby skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego — na wniosek dyrektora izby skarbowej.

5. Dyrektor izby skarbowej powołuje i odwołuje zastępcę naczelnika urzędu skarbowego — na wniosek naczelnika urzędu skarbowego.

6. Do zakresu działania urzędów skarbowych należy:

1) ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów,

2) rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych,

3) wykonywanie kontroli podatkowej,

4) podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin,

5) prowadzenie dochodzeń w sprawach karnych skarbowych,

6) rozstrzyganie w pierwszej instancji w sprawach karnych skarbowych,

7) wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, a także kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz ustawy karnej skarbowej,

8) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

7. Do zakresu działania izb skarbowych należy:

1) nadzór nad urzędami skarbowymi,

2) rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do urzędów skarbowych,

3) ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców w zakresie określonym przez Ministra Finansów,

4) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

8. Izba skarbowa jest organem wyższego stopnia w stosunku do urzędu skarbowego.

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określa, w drodze rozporządzenia, terytorialny zakres działania oraz siedziby urzędów i izb skarbowych.

10. Minister Finansów określa, w drodze zarządzenia, organizację urzędów i izb skarbowych oraz nadaje im statuty.

11. Minister Finansów określa, w drodze zarządzenia, organizację i tryb kontroli, o której mowa w ust. 2.

Art. 6. [Materiały niezbędne do kontroli podatkowej]
Urzędy i izby skarbowe mają prawo żądać od podmiotów objętych kontrolą podatkową sprawozdań finansowych i innych materiałów niezbędnych do kontroli prawidłowości rozliczeń z budżetem.
Art. 7. [Wpływy dodatkowe]
1. Środki finansowe w wysokości 20% dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych przeznacza się na usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych resortu finansów, z wyłączeniem przedsiębiorstw, oraz na premie dla pracowników podległych Ministrowi Finansów, a w szczególności dla pracowników, którzy przyczynili się bezpośrednio do uzyskania dodatkowych wpływów.

2. Minister Finansów określa, w drodze zarządzenia, rodzaje wpływów budżetowych, które uznaje się za dodatkowe w rozumieniu ust. 1, a także sposób ich rozdysponowania oraz zasady przyznawania premii.

Art. 8. [Dodatek kontrolerski]
1. Pracownikom podległym Ministrowi Finansów, wykonującym źródłową kontrolę podatkową, przysługuje miesięczny dodatek kontrolerski do wynagrodzenia, w wysokości do 50% wynagrodzenia.

2. Minister Finansów określa, w drodze zarządzenia, zasady, wysokość i tryb przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1.

Art. 8a. [Wykorzystanie środków specjalnych]
1. Środki pochodzące z pobieranej od wierzycieli opłaty w wysokości 5% od kwot ściągniętych w trybie egzekucyjnym, a także wpłaconych w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych oraz z opłat za czynności egzekucyjne urzędów skarbowych i opłaty manipulacyjnej, przeznacza się na wydatki związane z prowadzeniem egzekucji administracyjnej, na wynagrodzenia prowizyjne pracowników urzędów skarbowych wykonujących egzekucję administracyjną należności pieniężnych oraz na finansowanie przedsięwzięć usprawniających egzekucję administracyjną.

2. Gospodarka finansowa środkami, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w formie środków specjalnych, których dysponentami są naczelnicy urzędów skarbowych.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej środkami specjalnymi, o których mowa w ust. 1, ustalając:

1) rodzaje wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z prowadzeniem egzekucji administracyjnej, uwzględniając specyfikę działalności oraz potrzebę zapewnienia motywacyjnego systemu wynagradzania pracowników wykonujących egzekucję administracyjną,

2) obowiązki w zakresie sporządzania planów finansowych obejmujących przychody i wydatki,

3) przypadki, w których może nastąpić przekazanie środków specjalnych na usprawnienie funkcjonowania innych urzędów skarbowych, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia skuteczności i ciągłości wykonywania egzekucji administracyjnej.

Art. 9.
(skreślony).
Art. 10. [Wejście w życie]
 [2] Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.

[1] Tytuł ustawy w brzmieniu ustalonym przez art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943). Zmiana weszła w życie 1 kwietnia 1999 r.

[2] Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 1997 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA