| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 8 sierpnia 1996 r.

o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych.

Art. 1.

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, zwane dalej „Centrum”, jest państwową jednostką organizacyjną, prowadzącą prace służące Radzie Ministrów i Prezesowi Rady Ministrów do programowania strategicznego, prognozowania rozwoju gospodarczego i społecznego oraz zagospodarowania przestrzennego kraju.

Art. 2.

Do zadań Centrum należy w szczególności:

1) przygotowywanie i przedstawianie Radzie Ministrów:

a) prognoz i długookresowych, strategicznych programów rozwoju gospodarczego i społecznego,

b) koncepcji i programów polityki zagospodarowania przestrzennego kraju oraz programów polityki regionalnej,

c) ocen międzynarodowych uwarunkowań sytuacji kraju oraz długofalowych koncepcji polityki zagranicznej,

d) ocen funkcjonalności struktur państwa oraz propozycji ich przekształceń,

2) analizowanie zgodności treści i przebiegu realizacji programów krótkookresowych oraz średniookresowych ze strategicznymi programami długookresowymi i informowanie Rady Ministrów o stwierdzonych niezgodnościach,

3) analizowanie stanu gospodarki z punktu widzenia realizacji programów strategicznych oraz regionalnych i informowanie Rady Ministrów o stwierdzonych zagrożeniach,

4) przygotowywanie innych analiz, prognoz i programów zleconych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów,

5) wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, stosownie do kompetencji ustalonych w odrębnych przepisach.

Art. 3.

Centrum współdziała z Polską Akademią Nauk, instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi.

Art. 4.

1. Centrum kieruje Prezes.

2. Do powoływania i odwoływania Prezesa Centrum stosuje się przepisy ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426, z 1995 r. Nr 38, poz. 184 i Nr 150, poz. 729 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 488). Prezes Centrum wchodzi w skład Rady Ministrów.

Art. 5.

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w prawie budżetowym dla jednostek budżetowych.

2. Prezes Centrum dysponuje środkami budżetu państwa na finansowanie prac niezbędnych z punktu widzenia zadań Centrum.

Art. 6.

1. Do pracowników Centrum stosuje się odpowiednio przepisy o służbie cywilnej oraz o pracownikach urzędów państwowych, z wyłączeniem przepisów dotyczących aplikacji administracyjnej.

2. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Centrum.

Art. 7.

Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje Centrum statut, w którym określa jego wewnętrzną organizację.

Art. 8.

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polonia Extra

Gazeta dla Polaków w Irlandii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »