REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1996 nr 132 poz. 621

USTAWA

z dnia 12 września 1996 r.

o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie innych ustaw.

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1994 r. Nr 98, poz. 472 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 9 w brzmieniu:

„9) loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru lub usługi i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.”;

2) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Loterie fantowe, gry bingo fantowe i loterie promocyjne mogą być urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej na podstawie udzielonego zezwolenia.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Gry, o których mowa w ust. 1, mogą być urządzane jednorazowo w skali ogólnokrajowej lub lokalnej.”;

3) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. Zabrania się reklamowania na terytorium kraju gier losowych i zakładów wzajemnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4–6 i ust. 2, przez co rozumie się zachęcanie do udziału w grach i zakładach, przekonywanie o ich zaletach, miejscach, w których są urządzane, i możliwościach uczestnictwa.”;

4) w art. 9 w pkt 1:

a) w lit. a) wyrazy „25 sztuk” zastępuje się wyrazami „30 sztuk”,

b) w lit. b) wyrazy „od 25 do 50 sztuk” zastępuje się wyrazami „od 15 do 70 sztuk”;

5) w art. 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister Finansów, w drodze rozporządzenia, może przekazać określonym izbom i urzędom skarbowym uprawnienia do zatwierdzania regulaminów oraz dokonywanych w nich zmian, przedstawianych przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 1, prowadzące działalność w skali lokalnej.”;

6) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. Spółka posiadająca lub ubiegająca się o zezwolenie na prowadzenie zakładów wzajemnych lub zmianę jego warunków, dotyczące wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, obowiązana jest uzyskać zgodę krajowych organizatorów takiego współzawodnictwa na wykorzystanie jego wyników.”;

7) w art. 17 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „w zamian za imienny dowód jej uiszczenia, będący jednocześnie jednorazową kartą wstępu.”;

8) w art. 18:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz w salonach gry bingo pieniężne”,

b) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Rejestracja, o której mowa w ust. 1, jest warunkiem wstępu do kasyna gry i polega na zapisywaniu, gromadzeniu i każdorazowym sprawdzaniu danych osobowych wchodzących do kasyna:”,

c) w ust. 3 wyrazy „do ośrodka gier” zastępuje się wyrazami „do kasyna”;

9) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister Finansów, w drodze rozporządzenia, może przekazać określonym izbom skarbowym lub urzędom skarbowym uprawnienie do wydawania zezwoleń na urządzanie gier losowych przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 1, prowadzące działalność w skali lokalnej, oraz określać szczegółowe warunki ich przyznawania.”;

10) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. Wysokość kapitału spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ubiegającej się o zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust.,1, nie może wynosić mniej niż:

1) 2,5 mln złotych – gdy zezwolenie dotyczy prowadzenia kasyna gry,

2) 1,5 mln złotych – gdy zezwolenie dotyczy prowadzenia salonu gier w automatach losowych, salonu bingo pieniężne lub przyjmowania zakładów wzajemnych.”;

11) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. Przepisów art. 26–28 nie stosuje się do działalności w zakresie loterii promocyjnej.”;

12) w art. 29:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kasyna gry mogą być lokalizowane w miastach liczących:

1) od 250 do 350 tys. mieszkańców – jedno kasyno,

2) powyżej 350 do 500 tys. mieszkańców – dwa kasyna,

3) powyżej 500 do 1000 tys. mieszkańców – trzy kasyna,

4) powyżej 1000 tys. mieszkańców – pięć kasyn.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Salony gier w automatach losowych mogą być lokalizowane w miastach liczących:

1) od 50 do 100 tys. mieszkańców – jeden salon,

2) powyżej 100 do 200 tys. mieszkańców – dwa salony,

3) powyżej 200 do 300 tys. mieszkańców – trzy salony,

4) powyżej 300 do 500 tys. mieszkańców – cztery salony,

5) powyżej 500 do 700 tys. mieszkańców – pięć salonów,

6) powyżej 700 do 1000 tys. mieszkańców – sześć salonów,

7) powyżej 1000 tys. mieszkańców – siedem salonów.”;

13) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Salony gry bingo pieniężne mogą być lokalizowane w miastach liczących:

1) od 100 do 200 tys. mieszkańców – jeden salon,

2) powyżej 200 do 400 tys. mieszkańców – dwa salony,

3) powyżej 400 do 700 tys. mieszkańców – trzy salony,

4) powyżej 700 do 1000 tys. mieszkańców – pięć salonów,

5) powyżej 1000 tys. mieszkańców – siedem salonów.”;

14) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. Minister Finansów w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na lokalizację ośrodków gier w innych miejscowościach oraz na większą ich liczbę od określonej w art. 29 i 30, z tym że ogólna liczba ośrodków gier nie może wzrosnąć więcej niż o 5 kasyn, 20 salonów gier w automatach losowych i o 20 salonów gier w bingo pieniężne.”;

15) w art. 32:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dane osobowe (imiona i nazwiska, wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, zawód, cechy dokumentu tożsamości) wspólników będących osobami fizycznymi, przedstawiających sobą co najmniej jedną setną wartości kapitału spółki, członków władz spółki (zarządu, rady nadzorczej) oraz osób sprawujących zarząd nad ośrodkami gier; w przypadku spółek osób prawnych i fizycznych należy podać również informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym, o sytuacji finansowej oraz o źródłach pochodzenia kapitału, o którym mowa w art. 25,”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej powinien zawierać:

1) określenie rodzaju loterii,

2) nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem,

3) dane osobowe (imiona i nazwiska, wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, cechy dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem występującym z wnioskiem,

4) określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii,

5) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii,

6) określenie planowanej wielkości sprzedaży towarów lub dowodów udziału w loterii,

7) bankowe gwarancje wypłat nagród,

8) projekt regulaminu loterii, w szczególności zasady postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w art. 12.”;

16) w art. 35:

a) skreśla się ust. 2,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej obejmuje:

1) nazwę podmiotu urządzającego loterię,

2) nazwę loterii,

3) nazwiska osób zarządzających podmiotem urządzającym loterię,

4) obszar, na którym loteria będzie urządzana,

5) czas urządzania loterii,

6) planowaną wielkość sprzedaży towarów lub dowodów udziału w loterii,

7) nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do zezwoleń, o których mowa w ust. 1, 3 i 3a, dołącza się zatwierdzone regulaminy gier, zakładów wzajemnych i loterii.”;

17) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. 1. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier urządzanych w kasynie i w salonie gry bingo pieniężne udziela się na okres 6 lat.

2. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier w automatach losowych urządzanych w salonie gier w automatach losowych oraz w zakresie zakładów wzajemnych udziela się na okres 3 lat.

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, może być udzielone na okres dłuższy, nie przekraczający jednak 6 lat, jeżeli gry w automatach losowych lub zakłady wzajemne będą urządzane w obiekcie wybudowanym po udzieleniu zezwolenia lub w budynku, którego adaptacja wiązałaby się z koniecznością przeprowadzenia kapitalnego remontu.

4. Zezwolenia na urządzenie loterii fantowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej udziela się na okres nie dłuższy niż 2 lata.

5. Zezwolenia, o których mowa w ust. 4, wygasają, jeżeli w okresie 1 roku od dnia ich udzielenia nie podjęto działalności.”;

18) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. 1. Podmiot urządzający gry losowe lub zakłady wzajemne uiszcza opłaty za udzielone zezwolenie oraz za złożenie egzaminu i wydanie świadectwa zawodowego osobom, o których mowa w art. 19 ust. 1.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa i wpłacane są na wyodrębniony rachunek Ministra Finansów.

3. 10% środków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na zakupy specjalistycznego sprzętu i wyposażenia oraz szkolenie, zapewniające zwiększenie skuteczności nadzoru i kontroli podmiotów urządzających gry losowe i zakłady wzajemne.

4. Ze środków, o których mowa w ust. 3, mogą być również pokrywane koszty dodatkowych badań dokumentów przedstawionych przez wnioskodawców i koszty weryfikacji podmiotów urządzających gry losowe i zakłady wzajemne, zleconych przez Ministra Finansów wyspecjalizowanym instytucjom.

5. Gospodarka finansowa środkami, o których mowa w ust. 3, jest prowadzona przez Ministra Finansów w formie określonej w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496).

6. Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1. Wysokość opłat podlega w każdym roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.”;

19) w art. 40 dodaje ust. 4 w brzmieniu:

„4. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem od gier prowadzenie działalności w zakresie wymienionym w art. 2 ust. 1 pkt 9.”;

20) w art. 42 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w automatach losowych – kwota stanowiąca różnicę między kwotą uzyskaną z wymiany żetonów użytych do gry lub wpłaconą do kasy salonu i zakredytowaną w pamięci automatu lub wpłaconą do automatu a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier,”;

21) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. 1. Stawka podatku od gier wynosi dla:

1) loterii fantowych, gry bingo fantowe, gry bingo pieniężne oraz zakładów wzajemnych – 10%,

2) loterii pieniężnej – 15%,

3) gier liczbowych – 20%,

4) gier prowadzonych w kasynach gry:

Podstawa opodatkowania za okresy dekadowe

Stawka podatkowa

do 60 tys. zł

25%

powyżej 60 do 120 tys. zł

15 tys. zł + 30% od kwoty powyżej 60 tys. zł

powyżej 120 do 200 tys. zł

33 tys. zł + 35% od kwoty powyżej 120 tys. zł

powyżej 200 do 300 tys. zł

61 tys. zł + 40% od kwoty powyżej 200 tys. zł

powyżej 300 tys. zł

101 tys. zł + 50% od kwoty powyżej 300 tys. zł

 

5) gier prowadzonych w salonach gier w automatach losowych:

Podstawa opodatkowania za okresy dekadowe

Stawka podatkowa

do 15 tys. zł

30%

powyżej 15 do 30 tys. zł

4,5 tys. zł + 40% od kwoty powyżej 15 tys. zł

powyżej 30 do 50 tys. zł

10,5 tys. zł + 50% od kwoty powyżej 30 tys. zł

powyżej 50 tys. zł

20,5 tys. zł + 60% od kwoty powyżej 50 tys. zł

 

2. Stawka podatku od gier z tytułu prowadzenia działalności w zakresie zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielonych wyłącznie na ich urządzenie – wynosi 2%.

3. Od początku roku podatkowego 1997 Minister Finansów w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, w drodze rozporządzenia, dokonuje corocznie waloryzacji podstawy opodatkowania za okresy dekadowe dla gier prowadzonych w kasynach gry i salonach gier w automatach losowych w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen konsumpcyjnych towarów i usług w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.”;

22) w art. 47a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W grach liczbowych stanowiących monopol państwa ustanawia się dopłaty do stawek w wysokości 20% stawki ustalonej dla danej gry.”;

23) w art. 47b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot urządzający gry liczbowe obowiązany jest przekazywać wpływy z dopłat, o których mowa w art. 47a ust. 1, na wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.”,

b) w ust. 2 wyrazy „przeznacza się” zastępuje się wyrazami „przeznaczone są”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Gospodarka finansowa środkami, o których mowa w art. 47a ust. 1, jest prowadzona przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w formie określonej w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496).

2b. Minister Finansów w porozumieniu z Prezesem Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady dofinansowywania inwestycji, o których mowa w ust. 2, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.”,

d) w ust. 3 po wyrazie „zasad” stawia się przecinek i dodaje się wyrazy „w terminach”;

24) skreśla się art. 47c;

25) w art. 49:

a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Podmioty urządzające gry i prowadzące działalność w zakresie gier losowych lub zakładów wzajemnych obowiązane są, na każde wezwanie, umożliwić inspektorom kontroli skarbowej oraz innym osobom upoważnionym przez Ministra Finansów dokonanie wszystkich czynności niezbędnych do zagwarantowania skuteczności kontroli i nadzoru, a w szczególności:”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do upoważnionych przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli, przeprowadzających kontrolę w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o Najwyższej Izbie Kontroli.”;

26) po art. 52 dodaje się art. 52a w brzmieniu:

„Art. 52a. Minister Finansów corocznie przedkłada właściwej komisji sejmowej informację o realizacji ustawy.”

Art. 2.

W ustawie karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 107, poz. 458, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 68, poz. 341, z 1994 r. Nr 43, poz. 160, Nr 126, poz. 615 i Nr 136, poz. 703 oraz z 1995 r. Nr 132, poz. 641) przepisy działu II rozdziału 4 otrzymują brzmienie:

„Rozdział 4

Przestępstwa w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych

Art. 117. § 1. Kto prowadzi działalność w zakresie gier losowych lub zakładów wzajemnych bez wymaganego zezwolenia lub w działalności takiej pośredniczy

– podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 lub grzywny do 500 000 zł albo obu tym karom łącznie.

§ 2. W wypadku określonym w § 1, podlegają przepadkowi – stanowiące przedmiot przestępstwa skarbowego – dokumenty i urządzenia gry losowej lub zakładu wzajemnego oraz wygrane, które na podstawie tych dokumentów przypadają grającym, a także pieniądze uzyskane ze sprzedaży udziału w grze i wpłaconych stawek.

Art. 118. Kto prowadzi bez wymaganego zezwolenia działalność w zakresie loterii fantowej lub gry bingo fantowe

– podlega karze grzywny do 100 000 zł.

Art. 119. § 1. Kto uczestniczy w grach losowych i zakładach wzajemnych urządzanych bez wymaganego zezwolenia

– podlega karze grzywny do 5000 zł.

§ 2. Art. 117 § 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 120. Kto urządza grę losową lub zakład wzajemny niezgodnie z przepisami ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych albo z regulaminem gry lub zakładu wzajemnego

– podlega karze grzywny do 100 000 zł.

Art. 121. Kto nie będąc do tego uprawniony z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej trudni się sprzedażą losów lub innych dowodów udziału w grze losowej lub zakładzie wzajemnym

– podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny do 5000 zł albo obu tym karom łącznie.”

Art. 3.

W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496) w art. 54 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) informację o wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych.”

Art. 4.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych na podstawie udzielonych zezwoleń obowiązane są, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dostosować statuty spółek do wymogów niniejszej ustawy pod rygorem utraty zezwolenia.

Art. 5.

Minister Finansów ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania tekstu jednolitego.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., z wyjątkiem art. 45 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1996-11-20
  • Data wejścia w życie: 1997-01-01
  • Data obowiązywania: 1997-01-01
  • Z mocą od: 1997-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA