| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI

z dnia 9 grudnia 1996 r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i z 1996 r. Nr 90, poz. 407) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Nagrody mogą być ustanawiane i przyznawane w uznaniu całokształtu działalności lub za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniana i ochrony dóbr kultury.

2. Nagrody mogą być indywidualne lub zbiorowe.

§ 2.
Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.
§ 3.
1. Minister Kultury i Sztuki przyznaje nagrody za osiągnięcia o znaczeniu ogólnokrajowym lub międzynarodowym.

2. Wojewoda przyznaje nagrody za działalność prowadzoną na terenie województwa lub za osiągnięcia o charakterze lokalnym.

§ 4.
Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.
§ 5.
1. Nagrody przyznawane są w trzeciej dekadzie lutego każdego roku, z inicjatywy własnej lub na wniosek, przez Ministra Kultury i Sztuki oraz wojewodów.

2. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać następujące podmioty:

1) instytucje kultury,

2) szkoły wyższe,

3) organy administracji rządowej lub samorządowej,

4) związki lub stowarzyszenia zawodowe oraz twórcze,

5) kuratorzy oświaty.

§ 6.
1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu,

2) dane dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności albo informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,

3) uzasadnienie wniosku zawierające wskazanie ogólnokrajowego bądź lokalnego charakteru działalności lub osiągnięcia.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku przyznawania nagrody z inicjatywy własnej organów, o których mowa w § 5 ust. 1.

§ 7.
1. Wnioski w sprawie przyznania nagród składa się do dnia 31 grudnia każdego roku.

2. W razie stwierdzenia braków formalnych organ rozpoznający wniosek wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni.

3. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia po terminie,

2) cofnięcia,

3) śmierci twórcy lub rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę,

4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w wyznaczonym terminie.

§ 8.
1. Wojewoda przedstawia Ministrowi Kultury i Sztuki kandydatury osób, którym zamierza przyznać nagrody, do dnia 30 stycznia każdego roku.

2. Minister Kultury i Sztuki powiadamia właściwego wojewodę o zamiarze przyznania nagrody, w przypadku gdy:

1) nagroda Ministra Kultury i Sztuki dotyczy tej samej osoby (osób), z tego samego tytułu,

2) ta sama osoba (osoby) kandyduje do nagrody innego wojewody

przedstawiając propozycje rozstrzygnięcia.

§ 9.
1. Opiniowanie wniosków, przedstawianie propozycji co do wysokości przyznanych nagród oraz podział środków budżetowych zaplanowanych na nagrody w budżecie Ministerstwa Kultury i Sztuki lub w budżecie wojewódzkim Minister Kultury i Sztuki oraz wojewodowie mogą powierzyć powołanym przez siebie komisjom.

2. Zakres i zasady działania komisji określa zarządzenie powołujące komisję.

§ 10.
Nagrody wypłacane są w ramach budżetu określonego ustawą budżetową na dany rok dla działu kultura i sztuka, w częściach dotyczących Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz poszczególnych województw.
§ 11.
1. Liczbę i wysokość nagród ustala się przed przystąpieniem do ich rozdziału.

2. Najwyższa wartość przyznawanej nagrody stanowi równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni.

§ 12.
Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Sztuki: Z. Podkański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka M. Kalisz

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »