REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 1 poz. 3

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 23 grudnia 1996 r.

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26a ust. 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 173, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776) oraz art. 18a ust. 28ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 406, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają zastosowania do wydatków inwestycyjnych poniesionych przez podatników w okresie korzystania z ulg, odliczeń i zwolnień od podatku dochodowego na podstawie:

1) art. 46 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z 1931 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685 oraz z 1996 r. Nr 90 poz. 405 i Nr 106, poz. 496),

2) art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 60, poz. 253, Nr 80, poz. 350 i Nr 111, poz. 480, z 1993 r. Nr 134, poz. 646 oraz z 1996 r. Nr 45, poz. 199),

3) art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, por. 646, i 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 170, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 2h i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776),

4) art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U, z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686),

5) art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496),

6) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 3, poz. 20 i Nr 49, poz. 278 oraz z 1991 r. Nr 51, poz. 222).

7) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 maja 1990 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 35, poz. 703 i Nr 69, poz. 403 oraz z 1991 r. Nr 64, poz. 276),

8) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych na terenie gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. Nr 59, poz. 266),

9) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego (Dz. U. z 1996 r. Nr 39, poz. 171 i Nr 63, poz. 294),

10) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. Nr 14, poz. 63 i z 1996 r. Nr 63, poz. 293),

11) przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26a ust. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18a ust. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 2.
Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie rozporządzenia, u którym mowa w § 1 pkt 6, mogą zrezygnować z tego prawa i począwszy od miesiąca, w którym zaprzestali stosować te zwolnienia, mogą korzystać z odliczeń lub obniżek na zasadach nieokreślonych w art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 18a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli do końca miesiąca, w którym korzystają ze zwolnień, złożą w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach podatku dochodowego zawiadomienie o rezygnacji z tych zwolnień do końca okresu ich obowiązywania.
§ 3.
Określa się zakres działalności, z którymi związane są odliczenia na zasadach przewidzianych w art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 18a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sposób następujący:

1) „eksport towarów” – czynności, jakie wyznaczają dla tej działalności przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 } Nr 129, poz. 599, 2 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703 oraz z 1996 r. Nr 137, poz. 640),

2) „eksport usług” – usługi wykonywane przez podatnika poza państwową granicą Rzeczypospolitej Polskiej oraz czynności, które zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym uważane są za eksport usług..

3) „przetwórstwo rolne” – działalność polegająca na produkcji wyrobów przemysłu spożywczego, pasz przemysłowych i produktów utylizacyjnych, sklasyfikowanych w gałęziach 23-26 Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) Głównego Urzędu Statystycznego,

4) „budownictwo (w tym mieszkaniowe) i produkcja materiałów budowlanych” – działalność obejmująca:

a) budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, remont, modernizacje i konserwację budynków i budowli, sklasyfikowaną w dziale 45 Europejskiej klasyfikacji działalności,

b) wykonywanie obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz robót budowlano montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym I infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 1, oraz

c) produkcję materiałów budowlanych wymienionych w załączniku do rozporządzenia,

5) „żegluga i rybołówstwo” działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie przewozu pasażerów lub ładunków (dział 61 Europejskiej klasyfikacji działalności, z wyjątkiem dzierżawienia sprzętu transportu morskiego, przybrzeżnego i śródlądowego, wraz z załogą) oraz w okresie pozyskiwania produktów rybołówstwa i rybactwa na wodach morskich, przybrzeżnych i śródlądowych, wraz z przetwórstwem ryb, skorupiaków i mięczaków, związanych bezpośrednio z rybołówstwem (sekcja B Europejskiej klasyfikacji działalności).

6) „turystyka i wypoczynek” – działalność polegająca na świadczeniu usług związanych z przygotowaniem i realizacją wycieczek oraz pobytów turystycznych i wypoczynkowych,

§ 4.
Wydatki inwestycyjne muszą być udokumentowane:

1) fakturą (rachunkiem uproszczonym) wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia na podstawie art. 14 ustawy wymienionej w § 3 pkt 1 (w tym również wystawioną przez organ egzekucyjny określony w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub komornika sadowego) lub dowodem odprawy celnej – w przypadku wydatków określonych w art. 26a ust. 3 pkt 1, 3, 6 i fi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 18a ust. 2 pkt 1, 3, 6 i 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo

2) dowodami wymienionymi w pkt 1 w razie zakupu towarów i usług służących do wytworzenia we własnym zakresie i na własny użytek środków trwałych określonych w art. 26a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 18a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo

3) dowodem przekazania należności i aktem notarialnym albo fakturą (rachunkiem uproszczonym) wystawioną przez organ egzekucyjny określony w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub komornika sądowego – w przypadku wydatków na zakup budynków, budowli albo przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części mienia przedsiębiorstwa, określonych w art. 26a ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 18a ust 2 pkt 2 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo

4) dowodem przekazania należności – w pozostałych przypadkach.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do wydatków inwestycyjnych poniesionych od dnia 1 stycznia 1997 r.

Minister Finansów: w z. K. Kalicki

Załącznik 1. [WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 grudnia 1996 r. (poz. 3)

WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Poz.

Symbol Systematyczne-go wykazu wyrobów (EWW)

Nazwa materiału

1

2

3

1

0245-5

Asfalty z przeróbki ropy naftowej

2

0245-6

Asfalty naturalne

3

0454-1

Pręty i profile średnie

4

0455

Pręty i profile lekkie

5

046

Rury stalowe

6

047

Blachy walcowane no zimno, blachy powlekane i inne wyroby przetwórstwa hutniczego

7

0491

Wyroby hutnictwo żelaza uzdatnione z odpadów

8

0552

Wyroby walcowane z aluminium i stopów aluminium

9

0553

Wyroby walcowane z cynku i stopów cynku

10

0561-14

Rury z miedzi

11

ex 0614

Wyroby odlewnicze żeliwne, z wyjątkiem armatury, bez wyrobów o symbolu SWW 0614-7 i 8

12

ex 0615

Armatura metalowa przemysłowa (bez armatury do olejowej hydrauliki siłowej i bez armatury okrętowej specjalnej), z wyjątkiem wyrobów o symbolu SWW 0615-8 i -9

13

0616 1 i 2

Armatura metalowa sieci domowej i szpitalna

14

0617 1

Osprzęt centralnego ogrzewania z metali nieżelaznych

15

0622

Konstrukcje stalowe stanowiące część urządzenia (bez mechanizmów i osprzętu)

 

1

2

3

16

0623-1

Konstrukcje zbiornikowe stalowe

17

0624

Elementy i segmenty budowlane aluminiowe

18

0625

Elementy i segmenty budowlane stalowe (ślusarka budowlana)

19

0626

Konstrukcje budowlane aluminiowe

20

0627

Konstrukcje stalowe lekkie do wyposażenia obiektów inwentarskich

21

0629 4

Elementy konstrukcyjne stalowe (bez ślusarki budowlanej)

22

0629 5

Konstrukcje metalowe z kształtowników giętych na zimno

23

0651-16

Sploty i linki do konstrukcji sprężonych

24

0654-1 do -4

Okucia budowlane metalowe

25

U656-321

Grzejniki z blachy do centralnego ogrzewania

26

0656-5

Wyroby przemysłowe z blachy emaliowane

27

0656-6

Wyroby przemysłowe z blachy aluminiowej

28

0656-7

Wyroby przemysłowe z blachy stalowej nierdzewnej

29

0672-11, -12, -2

Kuchnie gazowe oraz piece grzewcze i podgrzewacze

30

0711-5

Kotły grzewcze

31

0719

Zespoły i części maszyn i urządzeń energetycznych, z wyłączeniem zespołów i części silników spalinowych tłokowych (SWW:0719-7)

32

0871-111

Pompy wirowe odśrodkowe z wirnikiem łopatkowym

33

0871-91

Hydrofory

34.

0912-111

Regulatory temperatury

35

0915-51

Zespoły redukcyjne

36

0915-52

Reduktory membranowe

37

091813

Elementy automatyki grzewczej

38

091

Urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania – wyłącznie urządzenia i zestawy urządzeń do automatycznej regulacji dostaw ciepła oraz zdalnego sterowania pracą systemów ciepłowniczych, a także części do tych urządzeń

39

0941-42

Liczniki elektryczne prądu zmiennego

40

0943-71

Wodomierze

41

0943-73

Gazomierze

42

0945-12

Ciepłomierze

43

0945-19

Przyrządy do pomiaru ilości ciepła pozostałe

44

1114-11,-13,-17

Rozdzielnice prefabrykowane wnętrzowe i napowietrzne wysokiego napięcia oraz stacje transformatorowe rozdzielcze prefabrykowane, z wbudowanymi transformatorami

45

1115-1

Urządzenia rozdzielcze i sterownicze niskiego napięcia

46

1115-281, -282

Podstawy i wkładki bezpiecznikowe niskiego napięcia

47

1119-41,-51

Części do urządzeń rozdzielczych wysokiego napięcia prefabrykowanych oraz części do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia

48

1121-35,-45

Przewody gołe aluminiowe i stalowo-aluminiowe napowietrzne

49

1123 1,-2,-3

Przewody elektroenergetyczne instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe

50

1126

Kable elektroenergetyczne

51

1131-31

Sprzęt instalacyjny, sygnalizacyjny, domowy

52

ex 1131-9

Sprzęt instalacyjny pozostały – z wyjątkiem wyrobów o symbolu SWW 1131-97, 1131-98, 1131-99

53

1133-11,-14, -17

Oprawy oświetleniowe

 

-2.-3,-41,-43,-45

 

54

1136-11

Kuchnie elektryczne

55

1136-6

Urządzenia elektryczne grzejne do podgrzewania wody

56

1289-7

Środki chemiczne pomocnicze do produkcji elementów budowlanych i dodatki do betonów oraz środki ochrony w budownictwie

57

ex 1336-433, -444, -53

Kleje dla budownictwa

58

1361-332

Płyty z polistyrenu spienionemu (styropianu)

59

1361-36

Płyty z poliuretanów

60

1361-376

Bloki z poliuretanów

61

1363

Rury i armatura z tworzyw sztucznych

62

ex 1365

Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, z wyjątkiem 1365-45, -46, -47 i 8

63

1411

Kruszywo budowlane (bez kruszywa z żużla wielkopiecowego}

64

ex 1413-9

Elementy i materiały budowlane kamienne, z wyjątkiem wyrobów o symbolu SWW 1413-919

65

1421

Klinkier cementowy

66

1422

Cement

67

1431

Wapno

 

1

2

3

68

1433

Spoiwa gipsowe

69

1434

Elementy ścienne gipsowe

70

1435

Elementy stropowe gipsowe

71

1436

Elementy gipsowe pozostałe

72

144

Materiały budowlane ceramiczne łącznie z wapienno-piaskowymi i wapienno-żużlowymi)

73

145

Wyroby z betonu

74

146

Materiały budowlane izolacyjne i azbestowo-cementowe

75

1484, 1485

Zaprawy i wyprawy (bez ogniotrwałych), Mieszanki mineralno-bitumiczne

76

151

Szkło budowlane

77

1623

Kamionka kanalizacyjna i sanitarna

78

1624

Kamionka budowlana

79

1632

Wyroby sanitarne ceramiczne

80

1639-1

Płytki i kształtki ceramiczne ścienne szkliwione

81

1715

Materiały podłogowe z drewna

82

1732

Elementy budynków i obiektów budowlanych z drewna i z materiałów

 

 

drewnopochodnych (bez kompletów}

83

1733

Stolarka budowlana otworowa (bez okrętowej)

84

1735-11,-12

Komplety elementów budynków mieszkalnych wolno stojących i szeregowych z drewna i materiałów drewnopochodnych

85

1829-91

Tapety papierowe

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA