REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 2 poz. 8

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 stycznia 1997 r.

w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 471 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie stosuje się do:

1) pracowników zatrudnionych w gabinecie politycznym:

a) Prezesa Rady Ministrów,

b) wiceprezesa Rady Ministrów,

c) ministra,

d) innego członka Rady Ministrów,

2) doradców lub pełniących funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe inne niż wymienione w pkt 1,

zwanych dalej „pracownikami”.

§ 2.
Wynagrodzenie pracowników składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska, dodatku funkcyjnego związanego z kierowaniem zespołem oraz dodatku za wieloletnią pracę.
§ 3.
Ustala się tabelę stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji pracowników, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
1. Pracownikowi przysługuje odprawa, z tytułu rozwiązania przez pracodawcę lub wygaśnięcia stosunku pracy, w wysokości:

1) 50% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w gabinecie politycznym lub na stanowisku, o którym mowa w § 1 pkt 2, krócej niż 6 miesięcy,

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w gabinecie politycznym lub na stanowisku, o którym mowa w § 1 pkt 2, co najmniej 6 miesięcy,

3) 300% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w gabinecie politycznym lub na stanowisku, o którym mowa w § 1 pkt 2, co najmniej 3 lata.

2. Odprawę, o której mowa w ust. 1, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

§ 5.
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić pracownika z wymagań kwalifikacyjnych określonych w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
§ 6.
Do pracowników stosuje się przepisy § 8 i 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych (Dz. U. Nr 43, poz. 223).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [TABELA STANOWISK, KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 1997 r. (poz. 8)

TABELA STANOWISK, KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

Lp.

Stanowisko

Kwota w złotych

Wymagane kwalifikacje

wynagrodzenie zasadnicze

dodatek funkcyjny

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Szef gabinetu politycznego Prezesa Rady Ministrów

3800

1100

wyższe

7

2

Szef gabinetu politycznego wiceprezesa Rady Ministrów

3400

1000

wyższe

7

3

Szef gabinetu politycznego ministra lub innego członka Rady Ministrów

3100

900

wyższe

7

4

Doradca w gabinecie politycznym Prezesa Rady Ministrów

2300–2800

wyższe

5

5

Doradca w gabinecie politycznym wiceprezesa Rady Ministrów

2100–2700

wyższe

5

6

Doradca w gabinecie politycznym ministra lub innego członka Rady Ministrów

1900–2400

wyższe

5

7

Doradca lub pełniący funkcję doradcy
osoby zajmującej kierownicze stanowisko państwowe inne niż wymienione
w lp. 1, 2 i 3

1800–2200

wyższe

5

8

Asystent polityczny Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra lub innego członka Rady Ministrów oraz innej osoby zajmującej kierownicze stanowisko państwowe

1300–1600

 

wyższe

2

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA