| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 4 lutego 1997 r.

w sprawie sposobu finansowania i obsługi organów pomocniczych, opiniodawczo-doradczych i komisji wspólnych tworzonych lub powoływanych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie reguluje sposób finansowania i obsługi:

1) organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów, zwanych dalej „organami", tworzonych przez Radę Ministrów na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775), zwanej dalej „ustawą", oraz Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 11 ust. 3 i art. 12 ustawy, jak również komisji wspólnych powoływanych przez Radę Ministrów na podstawie art.13 ust. 1 ustawy,

2) Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, o której mowa w art. 14 ustawy.

§ 2.
1. Obsługa organów i komisji wspólnych, o których mowa w § 1, polega w szczególności na zapewnieniu obsługi merytorycznej, prawnej, organizacyjnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej.

2. Obsługę, o której mowa w ust. 1, zapewniać mogą: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów albo ministerstwo, urząd centralny lub inny urząd administracji rządowej, którego zakres działania pozostaje w związku z zadaniami organów lub komisji wspólnych.

§ 3.
Wydatki związane z działalnością organów i komisji wspólnych są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej urzędu administracji rządowej, który zapewnia ich obsługę.
§ 4.
1. Obsługę stałych komitetów Rady Ministrów, utworzonych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy, zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

2. Wydatki związane z działalnością stałych komitetów Rady Ministrów są pokrywane z budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 5.
1. Obsługę komitetów, utworzonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy, oraz rad i zespołów, utworzonych na podstawie art. 12 ustawy, zapewnia urząd administracji rządowej wskazany w akcie o ich utworzeniu.

2. Wydatki związane z działalnością komitetów, rad i zespołów, o których mowa w ust. 1, są pokrywane z budżetu urzędu administracji rządowej wykonującego ich obsługę.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do powoływanych przez Radę Ministrów, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy, komisji wspólnych.

§ 6.
Przepisy § 2 ust. 1 oraz § 4 stosuje się odpowiednio do Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.
§ 7.
W razie zmiany urzędu administracji rządowej, zapewniającego obsługę organu lub komisji wspólnej w czasie roku budżetowego, środki finansowe, zaplanowane w ustawie budżetowej na ten rok w części dotyczącej danego urzędu, przenosi się do budżetu urzędu wskazanego zgodnie z § 5 ust. 1 i 3, który przejął obsługę organu lub komisji, zgodnie z przepisami art.45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »